(19.10 hodin)

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Děkuji. Rozuměli všichni návrhu, jak byl přednesen panem zpravodajem? (Nejsou námitky.) Schválíme si ho hlasováním.

 

Budeme hlasovat a já toto hlasování zahajuji. Kdo je pro proceduru, kterou navrhl pan zpravodaj? Kdo je proti?

V hlasování číslo 52 z přihlášených 149 poslanců pro 144, proti žádný. Návrh byl přijat.

 

Nyní vás tedy prosím, pane zpravodaji, abyste přednášel jednotlivé pozměňovací návrhy, abyste k nim uváděli spolu s panem předkladatelem stanoviska, a budeme o nich takto hlasovat.

 

Poslanec Walter Bartoš: Ano, takže nejprve se vyrovnáme s usnesením volebního výboru pod písmenem A, a to s tím, že se týká části třetí, změna zákona o rozhlasových a televizních poplatcích. Stanovisko zpravodaje je velmi mírně kladné. (Stanovisko navrhovatele je neutrální.)

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Budeme o tom hlasovat. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

V hlasování číslo 53 z přihlášených 149 poslanců pro 91, proti 36. Návrh byl přijat. Další návrh, pane zpravodaji.

 

Poslanec Walter Bartoš: Teď bychom se vypořádali se zbytkem usnesení volebního výboru, tedy se zbytkem písmene A. Stanovisko zpravodaje je kladné. (Stanovisko navrhovatele je kladné.)

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

V hlasování číslo 54 z přihlášených 149 poslanců pro 93, proti 26. Tento návrh byl přijat. Další návrh, prosím.

 

Poslanec Walter Bartoš: Nyní budeme hlasovat o všech pozměňovacích návrzích pod písmenem B. Jelikož se jedná o pozměňovací návrhy zpravodaje, tak samozřejmě mé stanovisko je kladné. (Stanovisko navrhovatele je kladné.)

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Zahajuji hlasování, ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

V hlasování číslo 55 z přihlášených 148 poslanců pro 116, proti 14. Tento návrh byl přijat.

 

Pane zpravodaji, hlasovali jsme o všech pozměňovacích návrzích?

 

Poslanec Walter Bartoš: Ano, hlasovali jsme o všech pozměňovacích návrzích. Nyní můžeme přistoupit k hlasování o návrhu zákona jako o celku.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Děkuji. Přikročíme tedy k hlasování o celém návrhu zákona.

 

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas se senátním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 483/1991 Sb., o České televizi, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 348/2005 Sb., o rozhlasových a televizních poplatcích a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 27, ve znění schválených pozměňovacích návrhů."

O tomto zahajuji hlasování a ptám se vás, kdo je pro. Kdo je proti?

V hlasování číslo 56 z přihlášených 148 poslanců pro 92, proti 36. Návrh byl přijat. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.

 

Děkuji panu zpravodaji a děkuji panu senátorovi Töpferovi. Přeji mu hezký večer. Ukončuji projednávání tohoto bodu a my přistoupíme k bodu následujícímu.

 

Následujícím bodem je

 

13.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 150/2002 Sb.,
soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
/sněmovní tisk 319/ - třetí čtení

Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujal ministr spravedlnosti Jiří Pospíšil a zpravodaj ústavněprávního výboru poslanec Stanislav Polčák. Pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 319/2.

Otevírám rozpravu. Nemám do ní žádnou přihlášku. Ptám se, kdo se do této rozpravy hlásí z místa. Nehlásí se nikdo, rozpravu proto tedy končím.

Přikročíme k hlasování o pozměňovacích návrzích. Prosím zpravodaje pana Stanislava Polčáka, aby nám oznámil postup při hlasování a poté přednášel jednotlivé pozměňovací návrhy. Prosím.

 

Poslanec Stanislav Polčák: Děkuji, vážená paní předsedající. Zjistil jsem, že jsem si vzal jiný podklad k jednání, tak já to zkusím z hlavy. Pokud jde o tento tisk zákona, jedná se o soudní řád správní, který byl projednáván na ústavněprávním výboru, a zde byl přijat komplexní pozměňovací návrh. O tomto bychom měli hlasovat v jednom kroku. O tomto návrhu usnesení ústavněprávního výboru. A následně byl podán pouze pozměňovací návrh pana kolegy poslance Pavla Lukši, který bychom měli hlasovat ve druhém kroku. Následně bychom se vypořádali s celou předloženou materií zákona.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Ano, děkuji. Procedura je to tedy relativně jednoduchá. Já se ptám Sněmovny, zda jí rozumí, zda s ní souhlasí. Nepředpokládám, že by bylo nutné schvalovat tuto proceduru hlasováním, a proto prosím pana zpravodaje, aby oznámil první hlasování a současně oba pány, aby k tomu vyjádřili stanoviska.

 

Poslanec Stanislav Polčák: Děkuji, paní předsedající. Jedná se o usnesení ústavněprávního výboru pod písmenem A. Mé stanovisko k tomuto návrhu je pozitivní. (Navrhovatel má pozitivní stanovisko.)

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti?

V hlasování číslo 57 z přihlášených 147 poslanců pro 127, proti žádný. Tento návrh byl přijat. Další návrh, pane zpravodaji.

 

Poslanec Stanislav Polčák: Dalším návrhem je již pozměňovací návrh pana kolegy Lukši, který se týká zkrácení lhůty pro napadání opatření obecné povahy, to znamená územních plánů, na jeden rok. To znamená zkrácení z původní, teď předpokládané lhůty ze tří let, předpokládané vládním návrhem, na jeden rok. O tom bychom tedy hlasovali nyní.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Ano. Stanoviska, prosím? (Zpravodaj: Mé stanovisko je neutrální až mírně pozitivní. Navrhovatel: Moje stanovisko je výrazně negativní.)

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti?

V hlasování číslo 58 z přihlášených 146 poslanců pro 60, proti 51. Tento návrh nebyl přijat.

 

Myslím, pane zpravodaji, že o všech návrzích bylo hlasováno a můžeme přikročit k hlasování o celém návrhu zákona.

 

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, podle sněmovního tisku 319, ve znění schválených pozměňovacích návrhů."

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

V hlasování číslo 59 z přihlášených 147 poslanců pro 107, proti 9. Tento návrh byl přijat a já konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.

 

Děkuji jak panu ministrovi, tak panu zpravodajovi a končím projednávání tohoto bodu. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP