(19.20 hodin)
(pokračuje Parkanová)

Následujícím bodem je

 

14.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb.,
o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 326/ - třetí čtení

Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujal ministr pro místní rozvoj pan Kamil Jankovský a též zpravodaj výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj pan poslanec Jan Smutný. Pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 326/2.

Otevírám rozpravu. Nemám do ní žádnou písemnou přihlášku. Ptám se tedy vás, zda se do ní někdo hlásí. Nikoho nevidím, tuto rozpravu končím.

Ptám se, zda si pánové přejí vystoupit se závěrečným slovem. Pan ministr vystoupí se závěrečným slovem. Prosím.

 

Ministr pro místní rozvoj ČR Kamil Jankovský Děkuji. Vážená paní předsedající, vážení páni poslanci, vážené paní poslankyně, úprava zákona o veřejných zakázkách, kterou máte před sebou, jenom ve stručnosti, se samozřejmě týká úpravy citlivých oblastí, to znamená té oblasti z hlediska bezpečnosti, a upravuje nebo zmírňuje některé postupy při zadávání veřejných zakázek v těchto citlivých oblastech.

Návrh samotný byl projednán ve výborech, kde byly navrženy některé pozměňovací návrhy. Je tady návrh pana poslance Zapletala. Tento návrh Ministerstvo pro místní rozvoj rozhodně nepodporuje, protože tento návrh je v nesouladu se směrnicí Evropské komise, neboť směrnice Evropské komise, nebo pravidla Evropské komise dávají jasnou definici a specifikaci toho, co se může do této oblasti zahrnout, a tím, že bychom tento seznam rozšířili nad definovaný rámec, tak bychom tato pravidla porušili. Naproti tomu návrh pana poslance Smutného je pozměňovací návrh, se kterým se Ministerstvo pro místní rozvoj zcela ztotožňuje. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Také děkuji. Prosím pana zpravodaje, aby se ujal své úlohy, aby nám oznámil postup při hlasování a poté nás prováděl jednotlivými pozměňovacími návrhy. Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Jan Smutný: Vážená paní předsedající, kolegyně a kolegové, vlastně bylo načteno panem ministrem, postupoval bych podobně, to znamená nejdříve bychom hlasovali o návrhu výboru pro veřejnou správu, potom o návrhu mém a potom o návrhu pana Zapletala.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Jinými slovy nejdříve o písmenu A, B a C - takto jednoduše. Sněmovna rozumí, nepředpokládám, že by bylo třeba schvalovat proceduru hlasováním, pokud to tak některý z pánů poslanců nebo paní poslankyň nenavrhuje.

Budeme tedy hlasovat o prvním pozměňovacím návrhu. Pane zpravodaji, to je pozměňovací návrh pod písmenem A. Prosím stanoviska vaše a pana ministra. (Zpravodaj souhlasí.) Prosím na mikrofon souhlas, pane ministře. (Ministr souhlasí.)

 

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro tento pozměňovací návrh. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 60 z přihlášených 145 poslanců pro 135, proti žádný. Tento návrh byl přijat. Další návrh, pane zpravodaji.

 

Poslanec Jan Smutný: B - je to můj návrh, který vlastně upravuje termíny, které byly zkonzultovány s Ministerstvem obrany.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Pardon, já jsem vám teď skoro nerozuměla.

 

Poslanec Jan Smutný: Je to můj návrh.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Čili to bude hlasování pod písmenem B. Stanoviska? (Zpravodaj i ministr souhlasí.) Pane zpravodaji, pod písmenem B je pozměňovací návrh pana poslance Zapletala, nikoliv váš, jenom pro vaši orientaci.

 

Poslanec Jan Smutný: Omlouvám se, beru zpět.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu pana poslance Zapletala. (Zpravodaj tady je v souladu s Ministerstvem pro místní rozvoj proti. Ministr nesouhlasí.)

 

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 61 z přihlášených 147 poslanců pro 34, proti 83. Tento návrh přijat nebyl. Poslední pozměňovací návrh je...?

 

Poslanec Jan Smutný: Poslední pozměňovací návrh pod písmenem C, tedy mé pozměňovací návrhy - souhlas. (Ministr souhlasí.)

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 62 z přihlášených 147 poslanců pro 137, proti 1. Návrh byl přijat.

 

Bylo hlasováno o všech pozměňovacích návrzích. Nyní přikročíme k hlasování o celém návrhu zákona.

 

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 326, ve znění schválených pozměňovacích návrhů."

O tomto zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 63 z přihlášených 147 poslanců pro 132, proti 2. Návrh byl přijat a já konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas. Děkuji panu ministrovi i panu zpravodaji.

 

Přikročíme k následujícím bodu, kterým je

 

15.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech
a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 376/ - třetí čtení

Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujal ministr životního prostředí Tomáš Chalupa a zpravodaj výboru pro životní prostředí pan poslanec Jan Látka. Pozměňovací návrh je uveden ve sněmovním tisku 376/2.

Otevírám rozpravu. Nemám do ní žádnou písemnou přihlášku a ptám se vás, zda se do této rozpravy hlásíte. Hlásí se jak pan ministr, tak pan zpravodaj. Pana ministra jsem viděla o zlomek vteřiny dříve.

 

Ministr životního prostředí ČR Tomáš Chalupa Vážená paní předsedající, dámy a pánové, dovolte mi říct jen několik vět. Ten materiál byl dlouho projednáván. Řada z vás ho zná. Dovolte mi jen zmínit situaci, že bych rád požádal a poděkoval za projednání v příslušném výboru a za pozitivní podporu členů tohoto výboru, a doufám, že tento návrh bude přijat a díky tomu bude možné použít prostředky a vyřešit tak alespoň zčásti otázku deficitu programu Zelená úsporám. (V sále je neklid.)

Dovolte mi, abych vás informoval, protože vím, že řada z vás jde dotazována ve svých volebních obvodech občany, jaká je aktuální situace.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Já vás, pane ministře, přeruším, protože takhle nás těžko můžete informovat, když je tady taková hladina hluku, že se neslyšíme. Promiňte, že jsem vás přerušila. Žádám naše kolegy ze všech stran sálu.

Teď tady byl takový zlomek krásného ticha, snad nám vydrží. Prosím, pane ministře.

 

Ministr životního prostředí ČR Tomáš Chalupa Děkuji vám pěkně. Tedy ještě jednou, aktuální situace je, že v tuto chvíli by již všechny smlouvy těm žadatelům, jejichž žádosti byly perfektní, měly být odeslány, tedy více než 25 tisíc, a u těch ostatních je situace taková, že uplynula 60denní lhůta až na několik výjimek s ohledem na doručování a v tuto chvíli mohu konstatovat, což je jistě zajímavá informace, že z celkového počtu žádostí byly vráceny žádosti a jsou posuzovány, zda jsou, nebo nejsou perfektní, v případě 12 265 případů, a v tuto chvíli lze konstatovat, že u 1 653 případů, tedy u více než 10 % žádostí, byla proběhnuta lhůta a nebyla dodána odpověď, nebo nebyla žádost doplněna, tedy tyto žádosti samy o sobě propadají, což myslím, že je důležité pro řešení otázky celkového deficitu.

Děkuji pěkně a prosím o podporu této novely.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Také děkuji, pane ministře. Zeptám se pana zpravodaje, zda chce vystoupit v obecné rozpravě nebo se závěrečným slovem, nebo nás už provázet hlasováním. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP