(Jednání pokračovalo v 9.30 hodin.)

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Dámy a pánové, dostavil se ministr zemědělství. Ještě než začneme projednávat tisk 274-E, tak bych ráda tady naopak přivítala mezi námi pana poslance Ivana Ohlídala, který byl sice původně omluven ze zdravotních důvodů, nicméně nedalo mu to a na zasedání schůze se dostavil a je tady mezi námi.

Také bych ráda odvolala, co jsem provolala, a to je omluva paní předsedkyně Němcové. Ta má vzornou docházku, je tady, já jsem se přehlédla a paní Němcová je tady s námi a bude tady s námi celý den.

Takže teď už můžu předat slovo panu ministru zemědělství, aby nás provedl tiskem 274-E. Prosím, pane ministře.

 

Ministr zemědělství ČR Ivan Fuksa Vážená paní předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, omlouvám se za malou komplikaci, ale jelikož jsem vycházel z načteného bodu na 11. hodinu, dnes dopoledne jsem utekl z jednání asociace skotu a jsem zde. (Smích a potlesk z lavic)

Takže dovolte, abych uvedl novelu zákona o vinohradnictví. Hlavním cílem -

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Pardon, pane ministře, už jsme u eurobodu, to už jsme zvládli bez vás, ten jeden bod.

 

Ministr zemědělství ČR Ivan Fuksa Tak to mě mrzí, protože to je velmi zajímavé téma, určitě jste důkladně probrali okyselování vína, jakostní vína. Tentokráte doufám, že vás ten zákon zaujal více než předešlé plemenářské a rostlinářské zákony.

Takže uvádím. Společná zemědělská politika.

Sdělení Evropské komise k budoucnosti společné zemědělské politiky po roce 2013 z 18. listopadu loňského roku bylo projednáno již na 11. schůzi výboru pro evropské záležitosti Parlamentu České republiky v únoru letošního roku. Přes jistou nekonkrétnost sdělení tohoto materiálu je třeba konstatovat, že jde o dobrý základ k diskusi, a Česká republika vítá toto deklarované úsilí Evropské komise zmírnit rozdíly ve výši plateb mezi jednotlivými, především západními a východními zeměmi a také odstranit historické vazby mezi výší plateb a úrovní produkce, kterou je však provedení v praxi.

Ze tří možných variant, které byly právě projednávány, pro Českou republiku nejvíce vyhovuje varianta číslo dvě, která je vyváženější, cílenější a udržitelnější, což vnímáme poměrně pozitivně. Musíme však připustit určité pochybnosti ohledně ozeleňování. To je problematika, která se nám promítá jak do prvního, tak druhého pilíře. Evropa nám tlačí více ozeleňování, což České republice nevyhovuje, protože by to umožnilo určité postupy jakéhosi národního kofinancování. Nicméně v tom se ještě odehrává velká diskuse.

V souvislosti se systémem vyplácení přímých plateb postrádáme závazek, že povede ke spravedlivým podmínkám, a to bez dalšího přechodného období. Jako nejvýhodnější řešení se z pohledu České republiky jeví rozdělení celkového objemu přímých plateb do národních obálek proporcionálně podle výměr. K tomu je zapotřebí říci, že my hovoříme celou dobu v rámci tohoto vyjednávání o spravedlivých podmínkách. Získáváme na to koalici východních a některých donátorských států, nicméně stále více a více se objevuje slovíčko spravedlivější, což nás trošku neuspokojuje, a o to intenzivněji budeme muset dále ještě vyjednávat.

Co se týče platby na výměru, to znamená platba na hektar, očekáváme, že se nám podaří udržet v rámci prvního pilíře platbu na hektar. Nicméně jsou poměrně silné tlaky, aby tam byl jiný mechanismus. Velmi intenzivně na všech bilaterálních jednáních na toto téma vyjednávám a věřím, že se podaří udržet platbu na výměru.

Klíčovým problémem pro Českou republiku je capping. Capping je to, že zastropování... že pro velké farmy budou omezeny dotace. Evropa v tuhle chvíli připravila zhruba tři varianty, a to omezení dotací do 100 tisíc eur, do 200 tisíc eur a do 300 tisíc eur. Byla-li by přijata nejhorší varianta, tak pro Českou republiku to znamená minus 12 mld. ročně do zemědělského rozpočtu z evropských dotací a to by bylo smrtelné.

Velmi intenzivně vyjednáváme, hodně bilaterálních jednání, a myslím, že jsme dosáhli velkého úspěchu, abychom vyslovili silný signál, protože náš prvotní záměr, který počítal se zeměmi Visegrádské čtyřky a nových členských zemí a novináři ho nelichotivě označili "koalicí chudých", tak se nám podařilo prosadit to, že do této koalice jsme získali na naši stranu Velkou Británii, Německo, a při mém posledním bilaterálním jednání s Itálií se připojila i Itálie. Udělali jsme velmi silnou deklaraci, kterou jsme předali evropskému komisaři, a je to velmi silný signál, kdy my v tuto chvíli máme dostatek hlasů v Evropském parlamentu pro zablokování. To znamená blokační minorita. Ta je 91 hlasů a my v tuto chvíli máme zhruba přes 130. Otázka je, do jaké míry v rámci dalšího vyjednávání tyto národní státy přesvědčí a přenesou tuto svoji pozici i evropským poslancům, aby se toto podařilo prohlasovat, protože velmi pravděpodobně Evropská komise bude tvořit legislativní znění těchto pravidel na podzim letošního roku. My jsme shodou okolností včera na vládě tento materiál projednávali, sdělení Evropské komise, a mám za úkol na základě paragrafového znění, které bude tvořeno na podzim, připravit materiál do vlády do konce roku.

Samozřejmě v té deklaraci souhlasíme, že financování bude nadále dvoupilířové. Měla by celá politika být více a více flexibilní. Takže v tuto chvíli pozice, které se týkají připravení celkové národní obálky, která v roce 2013 už bude poměrně uspokojivá, protože Česká republika bude už i nad průměrem Evropské unie, takže se nám podaří i minimálně zapracovat do právě nových podmínek po roce 2013.

Tolik na úvod a děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Také děkuji. Výbor pro evropské záležitosti sdělení Komise projednal, usnesení stanovisko výboru a návrh usnesení Poslanecké sněmovny je součástí předloženého sněmovního tisku 274-E. Prosím, aby se ujal slova zpravodaj výboru poslanec Josef Šenfeld a informoval nás o jednání výboru a přednesl také návrh usnesení Poslanecké sněmovny.

 

Poslanec Josef Šenfeld: Vážená paní místopředsedkyně, vážená vládo, vážení kolegové, jak pan ministr tady uvedl, i paní místopředsedkyně, výbor pro evropské záležitosti se předloženým materiálem zabýval na 11. schůzi dne 24. února tohoto roku a schválil stanovisko včetně usnesení, které je zároveň podkladem a návrhem pro usnesení Poslanecké sněmovny. V usnesení je, že výbor pro evropské záležitosti

1. bere na vědomí Sdělení Komise - Společná zemědělská politika do roku 2020: Řešení problémů v oblasti potravin a přírodních zdrojů a územní problematiky;

2. je názoru, že reformovaná společná zemědělská politika po roce 2013 by měla být silnou společnou politikou založenou na dvou pilířích, která povede k zajištění spravedlivého zacházení mezi zemědělci v rámci celé EU včetně spravedlivé alokace přímých plateb mezi členskými státy;

3. odmítá jakékoliv snahy o financování prvního pilíře společné zemědělské politiky z vnitrostátní úrovně;

4. nepovažuje za vhodné omezovat přímé platby podle kritéria velikosti zemědělského podniku;

5. je názoru, aby při stanovení alokace finanční pomoci na rozvoj venkova mezi členskými státy byl uplatňován jednotný přístup založený na objektivních kritériích;

6. schvaluje rámcovou pozici vlády ČR ze dne 13. prosince 2010 ke Sdělení Komise Společná zemědělská politika do roku 2020: Řešení problémů v oblasti potravin a přírodních zdrojů a územní problematiky;

7. žádá vládu, aby ho informovala o dalším průběhu projednávání tohoto sdělení v orgánech Rady;

8. žádá předsedkyni Poslanecké sněmovny - a na základě tohoto dnes projednáváme;

9. usnáší se postoupit spolu se svým usnesením a rámcovou pozicí vlády České republiky k informaci zemědělskému výboru.

Tolik celé usnesení, které je podkladem pro usnesení naší Poslanecké sněmovny, a já tímto zatím děkuji za pozornost a přihlašuji se do obecné rozpravy. Děkuji. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP