(Jednání pokračovalo v 9.20 hodin.)

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Dámy a pánové, zdá se, že můžeme pokračovat. Než přistoupíme k projednávání bodu 18, tisk 252, tak bych tady ještě ráda přečetla další omluvy. Omlouvá se poslanec Pavel Antonín z odpoledního jednání ze zdravotních důvodů a současně z pracovních důvodů. Dále se omlouvá paní předsedkyně Němcová z dnešní schůze z důvodu dlouhodobě připravovaného pracovního jednání.

 

A nyní můžeme tedy přistoupit k projednávání bodu

 

18.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 321/2004 Sb.,
o vinohradnictví a vinařství a o změně některých souvisejících zákonů
(zákon o vinohradnictví a vinařství), ve znění pozdějších předpisů, a zákon
č. 452/2001 Sb., o ochraně označení původu a zeměpisných označení
a o změně zákona o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 252/ - prvé čtení

Z pověření vlády předložený návrh uvede ministr Radek John. Prosím, aby se ujal slova.

 

Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Radek John: Děkuji. Vážená paní místopředsedkyně, vážené kolegyně, vážení kolegové, tento zákon je v podstatě technickou normou. Je nutné, aby členský stát na základě předpisů Evropské unie upravil některé části právních předpisů týkajících se možných národních úprav vyplývajících z výše uvedených předpisů aplikujících společnou organizaci zemědělských trhů v Evropské unii v oblasti vinohradnictví a vinařství. Dále je nutné upravit některé záležitosti, které vyplývají ze zkušeností s používáním dosavadního zákona o vinohradnictví a vinařství, zejména zjednodušit a zefektivnit odebírání vzorků pro zjištění jakostních vín a jakostních vín s přívlastkem. Zjednodušuje a zefektivňuje se tedy proces podávání hlášení a prohlášení, která vyplývají z předpisů Evropské unie.

Takže znovu: Jde o technickou normu implementace zákonů Evropské unie. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Také děkuji. Nyní prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení poslanec Ladislav Skopal. Prosím, máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Ladislav Skopal: Děkuji, paní předsedající. Pan ministr Radek John zcela jasně specifikoval, co je potřeba v rámci tohoto zákona zapracovat. Jedná se o směrnice, které byly přijaty Evropskou unií, a připomínky našich vinařů a zemědělců, kteří reagují na zaběhlou praxi. Já vás tudíž prosím o poslání tohoto zákona do výboru, tak aby mohl být tento zákon projednán ve výboru. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Také děkuji. Otevírám obecnou rozpravu, do které v tuto chvíli nemám žádnou písemnou přihlášku. Proto se ptám, jestli se někdo hlásí do obecné rozpravy. Není tomu tak. Končím obecnou rozpravu.

Chci se zeptat, jestli chtějí mít navrhovatel nebo zpravodaj ještě závěrečné slovo. Vidím, že navrhovatel a zpravodaj se spolu dobře baví. Prosím, jestli chce mít navrhovatel nebo zpravodaj závěrečné slovo. Nechce.

Takže v tuto chvíli se budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání zemědělskému výboru. Já se ptám, jestli má někdo ještě nějaký jiný návrh na přikázání. Není tomu tak.

 

Můžeme tedy přistoupit k hlasování na přikázání zemědělskému výboru.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? (Hlasy ze sálu: Hlasujte.) Hlasujte, ano, správná připomínka. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 151 z přihlášených 112 pro 88, proti nikdo. Konstatuji, že předložený návrh byl přikázán k projednání zemědělskému výboru. Tímto tedy končím projednávání tohoto bodu.

 

Měli bychom začít projednávat bod 45, sněmovní tisk 274-E. Mám avízo, že pan ministr zemědělství je na cestě, takže budeme moci za chvilku tento bod zahájit.

Já tady nicméně ještě vyplním zbývající čas nějakými omluvenkami, které se mi tady neustále kupí. Mám zde omluvu ministra financí Miroslava Kalouska od 15 hodin z dnešní schůze. Další omluvenku zde mám od ministra spravedlnosti Jiřího Pospíšila, a to tak, že na dnešní den z důvodu účasti na semináři konaném v Senátu Parlamentu České republiky. A dále je zde také omluva pana ministra pro místní rozvoj Kamila Jankovského z důvodu dlouhodobě připravovaného pracovního jednání.

Mám avízo, že se pan ministr Fuksa blíží mílovými kroky, že už je takřka tady, takže začnu pomalu s tímto bodem.

 

Začneme projednávat bod

 

45.
Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému
a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Společná zemědělská politika do roku 2020:
Řešení problémů v oblasti potravin a přírodních zdrojů a územní problematiky
/kód dokumentu 16348/10, KOM(2010) 672 v konečném znění/
/sněmovní tisk 274-E/

Toto sdělení předložila vláda prostřednictvím výboru pro evropské záležitosti spolu se svým předběžným stanoviskem. Měl by se ujmout slova pan ministr zemědělství Ivan Fuksa, který by tady skutečně měl být během pár minut. Takže teď dám ještě tři minuty přestávku do 9.30 hodin a snad tady do té doby pan ministr bude, aby nás mohl provést tímto tiskem. Děkuji za pochopení.

 

(Jednání přerušeno v 9.27 hodin.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP