(10.40 hodin)
(pokračuje Němcová)

Nyní je před námi hlasování o zkrácení lhůty k projednání mezi prvním a druhým čtením na 30 dnů.

Zahajuji hlasování pořadové číslo 46. Kdo je pro tento návrh? Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 46 přítomno 178, pro 126, proti 4. Tento návrh též prošel.

 

Konstatuji, že návrh byl přikázán k projednání výboru pro životní prostředí a výboru zemědělskému a lhůta k jeho projednání byla zkrácena na 30 dnů. Děkuji panu ministrovi, děkuji paní zpravodajce. Končím projednávání bodu číslo 21, sněmovního tisku 278 ve prvém čtení.

 

Budeme se věnovat bodu 22. Zahajuji tedy projednávání bodu

 

22.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 166/1999 Sb.,
o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů
(veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon
č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 279/ - prvé čtení

Požádám ministra zemědělství Ivana Fuksu o úvodní slovo, kterým by z pověření vlády tento návrh uvedl.

 

Ministr zemědělství ČR Ivan Fuksa Vážená paní předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, dovolte mi, abych uvedl vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících veterinárních zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích.

Cílem navrhovaného zákona je zlepšení podmínek pro chovatele a zvýšení bezpečnosti potravin živočišného původu. K tomuto cíli návrh především ruší povinnost vyžádat si veterinární osvědčení k přemístění hospodářského zvířete mimo území kraje. Dále mění ve prospěch chovatelů pravidla poskytování náhrady nákladů a ztrát vzniklých v souvislosti se zabezpečenými nákazami. Dále stanoví podmínky dodávání syrového mléka konečnému spotřebiteli prostřednictvím prodejního automatu. Dále umožňuje domácí porážky skotu mladšího 24 měsíců a také jelenovitých z farmového chovu. Dále zákon - novela - jednoznačně upravuje odbornou způsobilost k označování hospodářských zvířat, která se označují podle plemenářského zákona. A v neposlední řadě také stanoví uživateli honitby odpovědnost za vyšetření těl ulovené volně žijící zvěře a povinnost hlásit podání veterinárních léčivých přípravků volně žijící zvěři.

Děkuji za pozornost.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji vám, pane ministře. Prosím nyní o slovo zpravodaje, kterým je pro prvé čtení určen pan poslanec Jiří Oliva. Prosím, pane kolego.

 

Poslanec Jiří Oliva: Vážená paní předsedající, páni ministři, kolegyně a kolegové, pan ministr zemědělství ve svém úvodním vystoupení dobře charakterizoval předložený návrh a mně nezbývá, než k tomuto návrhu obrátit vaši maximální pozornost, protože se netýká jen každého z nás, kteří máme doma různé domácí mazlíčky a možná nějaké drobné hospodářské zvířectvo, ale týká se zejména našich zemědělců, pro které je spolu se zákonem o rostlinolékařské péči a plemenářským zákonem velmi důležitou normou. Naší snahou by mělo být jejich práci co nejvíce zjednodušit a ne komplikovat. Samozřejmě, že se dotýká i ostatních chovatelů, veterinárních lékařů, provozovatelů potravinářských podniků, uživatelů honiteb a dalších, kteří na tomto poli působí.

Zákon lze rozdělit do takových dvou základních charakteristik. Jednak, jak už pan ministr řekl, je normou transpoziční. Sjednocuje dosavadní právní předpisy Evropské unie, kterých je konkrétně 12, které se týkají této oblasti, s dosavadním zněním. A návrh obsahuje i oblasti, které nejsou evropským právem regulovány, ale pouze umožňují vnitrostátní úpravu příslušné oblasti. Na jednu stranu mnoho věcí zjednodušuje, odstraňuje administrativní kroky a zjednodušuje činnosti související s tímto zákonem. Na druhou stranu stanoví povinnosti, které budou pro zúčastněné spíše komplikací. Proto se domnívám, že celá předloha bude velmi podrobně diskutována v zemědělském výboru, kam - předpokládám - bude přikázána organizačním výborem.

Děkuji za pozornost.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji panu zpravodaji. Otevírám obecnou rozpravu. Ptám se na vaše přihlášky do ní. Nehlásí se nikdo. Obecnou rozpravu tedy končím.

Budeme se zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Organizační výbor navrhuje přikázat k projednání tuto materii zemědělskému výboru. Zeptám se, zda se hlásí ještě někdo s jiným návrhem na přikázání. Nehlásí se? Pan kolega Grebeníček? (Z místa nesouhlasí.) Ne. Budeme tedy hlasovat o tom jediném návrhu.

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 47. Ptám se, kdo souhlasí s tím, aby byl tento návrh přikázán zemědělskému výboru. Kdo je proti tomuto návrhu?

Hlasování pořadové číslo 47 přítomno 179, pro 134, proti nikdo. Konstatuji tedy, že návrh byl přikázán k projednání výboru zemědělskému.

 

Tím končím projednávání bodu 22, sněmovního tisku 279, v prvém čtení. Děkuji panu ministrovi, děkuji též panu zpravodaji.

 

Zahajuji projednávání bodu

 

23.
Návrh poslanců Bohuslava Sobotky, Jeronýma Tejce a dalších
na vydání zákona o přiznání k registrovanému majetku a o změně
zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 79/ - prvé čtení

Dovolte pouze, abych upozornila, že tímto sněmovním tiskem jsme se zabývali ve středu 2. února na 13. schůzi Poslanecké sněmovny, kdy jsme tento bod přerušili v obecné rozpravě.

Prosím ke stolku zpravodajů pana poslance Bohuslava Sobotku coby jednoho z navrhovatelů, též paní zpravodajku, kterou je paní poslankyně Helena Langšádlová.

Budeme pokračovat v přerušené obecné rozpravě. Nemám do ní žádnou přihlášku, proto se vás ptám, zda se někdo chce přihlásit. Pan poslanec Tejc se hlásí. Prosím.

 

Poslanec Jeroným Tejc: Vážené kolegyně a kolegové, dovolte mi zastoupit zde pana kolegu Sobotku, který v tuto chvíli není přítomen. Chtěl bych konstatovat, že podle našeho názoru - a padlo to tady již v úvodním slovu pana poslance Sobotky - tento náš návrh zákona má jednoznačný cíl. Tím cílem je, aby byla do budoucna možná kontrola v případě, že někdo nabude obrovský majetek, který neodpovídá jeho příjmům. Tedy do budoucna by bylo možné případy, které se dnes objevují, a objevují se především v té mediální rovině, skutečně řešit a postihovat, a to tak, že v případě, že by finanční úřad měl důvodnou pochybnost, nebo orgány činné v trestním řízení, že ten, který nabyl majetek, například nemovitost v řádu 20 mil. a výše, nemá skutečně doložitelné příjmy, kterými by prokázal nabytí takovéhoto majetku, tak by mohlo být provedeno šetření. Dotyčný by byl vyzván k tomu, aby prokázal, jakým způsobem tyto prostředky k pořízení takového majetku nabyl. A pokud by tak neučinil, bylo by možné uvalit sankční daň až ve výši 76 %, tedy ve výši odpovídající zisku tohoto majetku.

Pokud se týká majetku, který by byl zahrnut do této povinnosti - týkalo by se to registrovaných věcí v katastru nemovitostí s hodnotou nad - v tuto chvíli stanovenou v zákoně - 20 mil. korun. A týkalo by se to právě těch, protože ty jsou nejlépe kontrolovatelné.

Myslíme si, že podobný zákon je v českém právním řádu potřeba. Není retroaktivní, to by nebylo ústavně možné, bylo by to v rozporu se základními lidskými právy. Nicméně, míří na budoucnost. A čím dříve bude přijat, tím dříve se dočkáme toho, že podobné případy, řešené dnes skutečně spíše v úrovni mediální, bude možné postihovat podle zákona. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP