(10.20 hodin)

 

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek Děkuji. Paní předsedkyně, jak jsem avizoval, dovoluji si Poslaneckou sněmovnu požádat o zkrácení lhůty na 30 dnů.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Ano, děkuji. Ještě jednou se pro jistotu zeptám, zda někdo chce vystoupit v obecné rozpravě. Není tomu tak. Nyní tedy končím obecnou rozpravu.

Budeme se zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Organizační výbor navrhuje přikázat tento návrh k projednání výboru rozpočtovému. Má někdo, prosím, jiný návrh? Není tomu tak. Přistoupíme k hlasování.

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 40. Táži se, kdo souhlasí s přikázáním výboru rozpočtovému. Kdo je pro? Kdo je proti tomuto přikázání?

V hlasování pořadové číslo 40 přítomno 181, pro 128, proti 1. S tímto přikázáním jsme souhlasili.

 

Nyní budeme hlasovat o návrhu na zkrácení lhůty k projednání o 30 dnů.

Zahajuji hlasování pořadové číslo 41. Kdo souhlasí s tímto návrhem na zkrácení lhůty? Kdo je, prosím, pro? Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 41 přítomno 180, pro 95, proti 10. Tento návrh byl přijat.

 

Konstatuji, že návrh zákona byl přikázán k projednání výboru rozpočtovému, lhůta pro jeho projednání byla zkrácena o 30 dnů. Tím končí projednávání bodu 20, sněmovního tisku 276 v prvém čtení. Paní kolegyně Lesenská? Není přihlášena do rozpravy, dobře.

 

Budeme se nyní věnovat bodu

 

16.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích,
přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů
(zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 270/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Prosím nyní, aby u stolku zpravodajů zaujali svá místa ministr spravedlnosti Jiří Pospíšil, také zpravodaj pro prvé čtení pan poslanec Marek Benda. Tímto bodem jsme se zabývali včera, tedy v úterý 15. března, přerušili jsme jeho projednávání ihned po znovuotevření rozpravy. Zahajuji tedy přerušenou obecnou rozpravu. Zeptám se, zda se do ní někdo hlásí. Pan poslanec Marek Benda coby zpravodaj.

 

Poslanec Marek Benda: Jenom pro jistotu zopakuji návrh na zkrácení lhůty na projednání ve výborech na 30 dnů, aby nevznikly nějaké pochybnosti.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Zkrácení na 30 dnů. Hlásí se ještě někdo do obecné rozpravy? Nehlásí se nikdo, obecnou rozpravu končím. Upozorňuji, že jsme již návrh zákona přikázali ústavněprávnímu výboru k projednání a nyní je tedy před námi návrh na zkrácení lhůty. Je to návrh na zkrácení na 30 dnů. O tom rozhodneme nyní.

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 42. Ptám se, kdo souhlasí s tímto návrhem na zkrácení lhůty k projednání na 30 dnů. Kdo je pro? Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 42 přítomno 182, pro 106, proti 11. Návrh byl přijat. Konstatuji, že návrh byl přikázán k projednání výboru ústavněprávnímu a lhůta k jeho projednání byla zkrácena o 30 dnů.

 

Děkuji panu ministrovi i panu zpravodaji. Končím projednávání bodu 16, sněmovního tisku 270 v prvém čtení.

 

Budeme se nyní věnovat bodu

 

17.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 326/2004 Sb.,
o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů,
ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
/sněmovní tisk 248/ - prvé čtení

Prosím, aby tento návrh z pověření vlády uvedl ministr zemědělství Ivan Fuksa. Prosím, pane ministře.

 

Ministr zemědělství ČR Ivan Fuksa Vážená paní předsedkyně, vážené poslankyně, vážení poslanci, dovolte mi, abych uvedl vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči, a s ním i další, související zákony.

Hlavním cílem předkládaného vládního návrhu zákona je implementace nařízení Evropského parlamentu z října roku 2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh a zrušení směrnice 97/117 a 91/414, jež bylo završením několikaleté snahy sjednotit všechny právní úpravy s touto problematikou na evropské úrovni.

V této novele se především vypouští ze zákona o rostlinolékařské péči ustanovení či jejich části, která jsou nově upravena přímo použitelnými předpisy Evropské unie.

Umožňuje se dále vyrábět a označovat podle mezinárodního standardu dřevěné obaly určené pro export zboží do třetích zemí i jiným subjektům než provozovatelům technického zařízení, které je určeno k hubení škodlivých organismů, pokud tyto subjekty zajistí výrobu obalu z řádně ošetřeného dřeva. Tím návrh odstraňuje nedůvodnou administrativní překážku k podnikatelské činnosti v této oblasti a prostor k těmto podnikatelským aktivitám vlastně v České republice umožňuje všem, kteří budou mít zájem o to, aby v této oblasti podnikali.

Dále se zjednodušuje administrativa v dalších oblastech rostlinolékařské péče. Zpřesňuje se kompetence mezi Ministerstvem zemědělství a Státní rostlinolékařskou správou tak, aby byly s výše uvedenými nařízeními v souladu. Upravuje se řízení v oblastech rostlinolékařské péče, kdy nelze s ohledem na specifika této problematiky obecně aplikovat správní řád. Připravuje se prostor jednoznačně pro snížení administrativní náročnosti vyplývající z prováděcích předpisů.

Předkládaný návrh zákona nepředpokládá finanční dopad na státní rozpočet.

Děkuji vám za pozornost.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji vám, pane ministře. Prosím nyní o slovo zpravodaje pro prvé čtení pana poslance Františka Dědiče.

 

Poslanec František Dědič: Dobré dopoledne, vážená paní předsedkyně, vážené kolegyně, vážení kolegové. Pan ministr ve svém zdůvodnění tohoto sněmovního tisku vystihl všechny změny, které navrhovaná právní úprava navrhuje. Já už bych nechtěl debatu prodlužovat a chtěl bych vás požádat o to, abyste přikázali tento sněmovní tisk zemědělskému výboru, který se tím bude ještě podrobně zabývat. Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji panu poslanci Dědičovi. Otevírám obecnou rozpravu. Nemám žádné přihlášky, proto se vás ptám, zda se někdo hlásí. Není tomu tak. Končím obecnou rozpravu.

Budeme se zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Organizační výbor navrhuje přikázat tento návrh k projednání výboru zemědělskému. Má někdo jiný návrh? Není tomu tak.

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 43. Táži se, kdo souhlasí s přikázáním výboru zemědělskému. Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování pořadové číslo 43 přítomno 177, pro 126, proti nikdo. Konstatuji, že návrh zákona byl přikázán k projednání zemědělskému výboru.

 

Tím končím projednávání bodu 17, tisku 248 v prvém čtení. Děkuji panu ministrovi, děkuji též panu zpravodaji.

 

Můžeme zahájit projednávání dalšího bodu. Tímto bodem je

 

21.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně
ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší),
ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 353/2003 Sb.,
o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 278/ - prvé čtení

Požádám o slovo ministra životního prostředí Tomáše Chalupu, aby z pověření vlády tento návrh uvedl.***
Přihlásit/registrovat se do ISP