(Jednání pokračovalo v 15.04 hodin.)

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Vážené paní kolegyně, vážení páni kolegové, dovolte mi, abych vás přivítala po polední přestávce na odpolední části našeho dnešního jednání.

Dostávám avízo od pana kolegy, že tady není přítomen nikdo z vlády. Protože vím, že teď jedná někde tady v prostorách Poslanecké sněmovny, tak prosím aparát Poslanecké sněmovny, aby někoho ze zástupců vlády zavolal.

Pan kolega Stanjura oznamuje, že má náhradní kartu číslo 14.

 

Já si mezitím dovolím zahájit projednávání bodu

 

9.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 219/2003 Sb., o uvádění
do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin a o změně některých zákonů
(zákon o oběhu osiva a sadby), ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 82/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Upozorňuji tedy ještě jednou, že je navrženo, abychom s návrhem zákona vyslovili souhlas již v prvém čtení.

Poprosím samozřejmě nejprve, aby z pověření vlády tento návrh uvedl ministr zemědělství Ivan Fuksa. Zároveň upozorním, že zpravodajem pro prvé čtení je pan poslanec František Dědič, ale ještě předtím, než dostane slovo, patří samozřejmě úvodní slovo panu ministrovi. Pane ministře, prosím.

 

Ministr zemědělství ČR Ivan Fuksa Vážená paní předsedající, dámy a pánové, vážení poslanci, vážené poslankyně, dovolte mi, abych uvedl vládní návrh zákona, kterým se mění zákon o oběhu osiv a sadeb, ve znění pozdějších předpisů.

Cílem předkládaného zákona je transpozice směrnice Evropské unie, která byla schválena v září 2008 v Evropském parlamentu a ve druhé šarži 26. listopadu 2009. Na základě této směrnice vládní návrh zákona upravuje a doplňuje některé definice týkající se rozmnožovacího materiálu, což se týká roubů, řízků a podnoží ovocných druhů a poddruhů. Upravují se podmínky pro uvádění materiálu do oběhu a stanovují se nové povinnosti jeho dodavatelům při rozmnožování a výrobě. Jde zejména o povinnosti sledovat kritické body, které ovlivňují jakost a zdravotní stav rostlin, a vést o nich evidence. Týká se to různých obalů, povinnosti, jakou formou se má balit a jaké jsou další povinnosti evidence a označování těchto šarží. Je to podrobně rozepsáno v jednotlivých položkách příslušného zákona.

Na základě směrnice Komise vládní návrh zákona také upravuje zvláštní podmínky právě o registraci a uvádění do oběhu osiva krajových odrůd zeleniny a odrůd zeleniny, které se tradičně pěstují v určitých místech a v oblastech a jsou ohroženy genetickou erozí, a odrůd zeleniny, které samy o sobě nemají hodnotu pro obchodní pěstování zeleniny, ale jsou vyšlechtěny pro pěstování za zvláštních agrotechnických, klimatických či půdních podmínek.

Kromě transpozice směrnice Evropské unie vládní návrh zákona obsahuje pouze související legislativně technické úpravy.

Technickou změnou, která ale bude mít praktický význam pro usnadnění stávající transpozice i budoucí transpozice evropských směrnic, je zrušení přílohy číslo 1, která obsahuje druhový seznam odrůd druhů pěstovaných rostlin. Tento seznam bude nadále upraven v prováděcím právním předpise.

Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, navrhuji vám, aby Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky vyslovila s vládním návrhem souhlas již v prvním čtení v souladu s § 90 odst. 2 jednacího řádu Poslanecké sněmovny, jelikož Poslanecká sněmovna tento návrh jako sněmovní tisk 1072 v pátém volebním období, to znamená v letech 2006 až 2010, neprojednala. Transpoziční lhůta směrnice uplynula 31. března 2010 a nyní probíhá řízení u Evropského soudního dvora, ve kterém Evropská komise namítá neprovedení některých transpozic do českého právního řádu.

Děkuji vám za pozornost.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji vám, pane ministře. Nyní bude mít slovo zpravodaj. Je jím pro prvé čtení určen pan poslanec František Dědič. Prosím, pane kolego.

 

Poslanec František Dědič: Dobré odpoledne, vážená paní předsedkyně, vážení členové vlády, vážené kolegyně, vážení kolegové. Předložený vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin, je předložen z důvodu transpozice právních předpisů, jak už uvedl pan ministr. Já myslím, že tady velmi precizně zdůvodnil, proč bychom v tomto volebním období měli tento návrh zákona schválit již v prvém čtení. I s ohledem na to, jak jsme ztratili čas dopoledne, bych chtěl, abyste to podpořili. Sám to podporuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji vám, pane zpravodaji. Otevírám obecnou rozpravu. Písemnou přihlášku nemám žádnou. Táži se, zda se někdo hlásí. První zvedl ruku pan poslanec Skopal. Prosím, pane kolego.

 

Poslanec Ladislav Skopal: Vážená paní předsedkyně, poslankyně a poslanci, já jsem byl v minulém volebním období zpravodajem tohoto tisku. Nepodařilo se nám ho projednat z důvodu už trošku chaotického období ke konci volebního období. Proto bych vás chtěl požádat i já, aby tento zákon z důvodů, které tady již pan ministr řekl, byl projednán ve zrychleném čtení. Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji vám, pane kolego. Prosím o další přihlášku do otevřené obecné rozpravy. Není-li taková, končím obecnou rozpravu.

Nyní rozhodneme podle § 90 odst. 2 jednacího řádu o pokračování projednávání tohoto návrhu. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP