(15.10 hodin)
(pokračuje Němcová)

Návrh usnesení zní takto: "Poslanecká sněmovna souhlasí s pokračováním jednání o sněmovním tisku 82 tak, aby s ním mohl být vysloven souhlas již v prvém čtení."

Zahajuji hlasování pořadové číslo 57. Táži se, kdo souhlasí s tímto návrhem usnesení. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 57. Přítomno 156, pro 128, proti 1. Konstatuji, že návrh usnesení byl přijat.

 

Zahajuji podrobnou rozpravu, opět bez písemných přihlášek, opět vás vyzývám, pokud máte někdo nějaký návrh, abyste se nyní přihlásili. Ale nikdo se nehlásí, končím tedy podrobnou rozpravu a můžeme přikročit k hlasování o celém návrhu zákona.

 

Návrh usnesení zní takto: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin a o změně některých zákonů (zákon o oběhu osiva a sadby), ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 82."

Zahajuji hlasování pořadové číslo 58. Táži se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 58. Přítomno 158, pro 135, proti nikdo. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.

 

Děkuji panu ministrovi, děkuji též panu zpravodaji a končím projednávání sněmovního tisku 82, bodu č. 9.

 

Nyní je před námi další bod. Tímto bodem je

 

13.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 91/1996 Sb.,
o krmivech, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 53/ - prvé čtení

Opět požádám o úvodní slovo ministra zemědělství Ivana Fuksu, který z pověření vlády tento návrh uvede.

 

Ministr zemědělství ČR Ivan Fuksa Děkuji za slovo. Vážená paní předsedkyně, vážené dámy poslankyně, páni poslanci, ještě jednou dobrý den.

Hlavním cílem navrhované právní úpravy je dosažení opět souladu s právními předpisy Evropské unie a zapracování patřičných pravidel do vnitrostátní právní úpravy. Jedná se tedy o implementaci nařízení Evropské rady, která byla projednána a týká se uvádění na trh a používání krmiv. Toto nařízení Evropské unie vstoupilo v platnost v září roku 2009 a nabylo účinnosti 1 října 2010. Toto nařízení nahrazuje dosavadní směrnice Evropské unie stanovující požadavky na výrobu a uvádění do oběhu a používání krmiv a doplnění látek a premixů, které jsou transponovány do zákona o krmivech, a proto jsou v předkládaném návrhu zákona odstraněna všechna ustanovení, jejichž problematiku řeší toto nové nařízení, které je přímo použitelné.

Dále jsou v předkládaném návrhu novely zákona obsaženy změny ve vymezení pojmů, které vycházejí z citovaného nařízení a dalších předpisů Evropské unie. Některé pojmy byly duplicitně definovány přímo nepoužitelnými předpisy Evropské unie o zákoně o krmivech, a proto byly ze zákona vypuštěny.

Návrh novely obsahuje sankce za porušení ustanovení nařízení, protože stanovení sankcí je dáno do kompetence členských zemí Evropské unie. Problematika správních deliktů byla zpracována v souladu se zásadami regulačními správního trestání tak, aby stanovené sankce byly účinné, přiměřené a odrazující i samotnou svou výší.

Redukce si vyžádaly i formulace zmocňujících ustanovení, jejichž prostřednictvím ministerstvo transponovalo podrobnosti a technické údaje směrnic do prováděcího právního předpisu, neboť tyto podrobnosti jsou nyní zahrnuty do přílohy nového nařízení. Tím dojde k redukci prováděcích vyhlášek k zákonu o krmivech.

Přijetí navrhované právní úpravy si nevyžádá zvýšení nároků na finanční prostředky ze státního rozpočtu ani z ostatních veřejných prostředků.

Děkuji za pozornost.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji vám, pane ministře. Prosím o slovo zpravodaje. Pro prvé čtení byl určen zpravodajem pan poslanec Pavel Kováčik. Prosím, máte slovo, pane kolego.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Paní předsedající, paní a pánové, pane ministře, přeji hezké odpoledne. Myslím si, že není třeba, aby se u této normy, která je ryze technickou normou, vedla nějaká dlouhá diskuse a nějaké dlouhé zpravodajské zprávy. Čili já ve své zpravodajské zprávě odkazuji na slovo pana ministra, který postihl ty hlavní důvody a účely předložení této normy. Dodávám, že se jedná o klasickou implementaci nebo o klasické převzetí novinek z evropské legislativy. A v případě, že i v zemědělském výboru po konzultaci v praxi dojde ke shodě, potom je možné tento zákon přijmout bez problémů. Myslím si, že je v souladu se vším, s čím zákon má být, a proto doporučuji Poslanecké sněmovně v prvním čtení zákon poslat dál do projednávání. Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji vám, pane zpravodaji. Otevírám obecnou rozpravu. Prosím, hlásí se někdo z místa? Písemné přihlášky mi žádné doručeny nebyly. Nehlásí se nikdo, končím obecnou rozpravu a budeme se zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání.

Organizační výbor navrhuje přikázat předložený návrh k projednání výboru zemědělskému. Má někdo prosím jiný návrh na přikázání? Není tomu tak.

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 59. Táži se, kdo souhlasí s tím, aby tento návrh byl přikázán k projednání zemědělskému výboru. Kdo je proti tomuto návrhu?

Hlasování pořadové číslo 59. Přítomno 158. Pro 129, proti nikdo. Konstatuji tedy, že návrh byl přikázán k projednání zemědělskému výboru.

 

Tím končí prvé čtení sněmovního tisku 53 a končí tím projednávání bodu číslo 13. Končím s poděkováním jak panu ministrovi, tak panu zpravodajovi.

 

Zahajuji projednávání bodu

 

14.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 154/2000 Sb., o šlechtění,
plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících
zákonů (plemenářský zákon), ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 83/ - prvé čtení

Pane ministře, do třetice vás požádám o úvodní slovo, a to abyste z pověření vlády tento návrh uvedl. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP