Neautorizováno !


 

(10.30 hodin)
(pokračuje Filip)

Budeme pokračovat v jednání, která jsme měli včera, to znamená bodem 42, když bod číslo 37, který byl také přerušen, jsme dnešním ranním hlasováním přeložili na den 10. května.

 

Bod číslo 42 jsme přerušili v obecné rozpravě a jde o

 

42.
Návrh poslanců Miroslava Kapouna, Ludvíka Hovorky, Antonína Zralého
a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 120/1990 Sb.,
kterým se upravují některé vztahy mezi odborovými organizacemi
a zaměstnavateli, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 898/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

 

Prosím tedy, aby u stolku zpravodajů zaujal své místo zástupce navrhovatelů. Předpokládám, že jako včera to bude pan poslanec Miroslav Kapoun. A zároveň požádám zpravodajku paní poslankyni Alenu Páralovou, aby tak učinila také.

Ještě zopakuji před pokračováním obecné rozpravy, že v průběhu včerejší obecné rozpravy - prosím paní zpravodajku, aby mě kontrolovala - padl návrh na zamítnutí předloženého návrhu zákona. Byla navržena zkrácená lhůta, a to o 55 dnů a o 30 dnů. To byly návrhy, které padly. Po včerejším večerním přerušení nemám nikoho dalšího přihlášeného. (Mimo mikrofon domluva předsedajícího a zpravodajky.) Dobře, čili o návrhu na zkrácení lhůty o 55 dnů mě informuje paní zpravodajka, že padne veto dvou poslaneckých klubů, to znamená poslaneckého klubu ODS a poslaneckého klubu Unie svobody. Čili to nebude možné hlasovat.

Já se ptám, protože jsme přerušili v obecné rozpravě, nikoliv po obecné rozpravě, ale v obecné rozpravě, kdo se dál hlásí do obecné rozpravy, protože žádnou přihlášku tady nemám. První je pan navrhovatel Miroslav Kapoun, poté vidím další přihlášené.

 

Poslanec Miroslav Kapoun: Dobré ráno. Vážený předsedající, vážená vládo, kolegyně, kolegové, já již nechci zdržovat, jenom bych chtěl jako předkladatel trošku tu diskusi, která byla, shrnout. Vyplývá z ní, že ODS nechce podpořit kolektivní vyjednávání, tak aby poškozená většina - a chci zdůraznit poškozovaná většina - se mohla bránit, a využila všechny prostředky k tomu, aby i když už se nepodařilo to projednávání zastavit, tak alespoň prodloužit. Je to jasný střet smýšlení a věřím, že ti poslanci, kteří nemyslí, že zaměstnanec by měl být jen nástrojem podnikatele, ale jako ten, který vytváří hodnoty a bohatství našeho státu, má právo vyjednávat a jednat o svých požadavcích se zaměstnavatelem a vyjednávat a vyjednat si ve prospěch většiny zaměstnanců a toto jednání dovést do konce.

Proto věřím, že všichni ti, kteří smýšlejí podobně, budou pro tento návrh hlasovat a nebudou hlasovat pro zamítnutí. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Miroslavu Kapounovi. Nyní žádám o slovo pana Evžena Vávru, který je dalším přihlášeným v obecné rozpravě.

 

Poslanec Eduard Vávra: Eduard. Děkuji, pane místopředsedo.

Já bych si dovolil navrhnout prodloužení lhůty k projednávání o 20 dnů. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře, návrh na prodloužení lhůty o 20 dnů. Kdo dál do obecné rozpravy? Nikoho nevidím, obecnou rozpravu končím.

Závěrečné slovo - pan navrhovatel? Ne. Paní zpravodajka? Závěrečné slovo.

 

Poslankyně Alena Páralová: Vážený pane místopředsedo, členové vlády, kolegyně a kolegové. Dovolte mi, abych zhodnotila krátce rozpravu.

Z rozpravy vyplynulo, že je zde pochybnost, že předkladatel návrhu zákona pan poslanec Kapoun je ve střetu zájmu. Dále zde z rozpravy vyplynulo, že je zde podezření na prorůstání managementu Českých drah s vrcholovými členy odborové organizace. Rozprava dále potvrdila, že motivem předkladatelů pro předložení návrhu zákona je neuzavřená kolektivní smlouva u Českých drah, kde se zainteresované odborové organizace neumějí shodnout na jednotném katalogu prací železničních profesí a následně na jejich odměňování. Vzájemná neústupnost dvou odborových organizací má být předloženým poslaneckým návrhem vyřešena ve prospěch dominantní odborové organizace Odborového svazu železničářů. Dále z rozpravy vyplynulo, že návrh je zjevně účelovou reakcí na současnou situaci na Českých drahách. Účelově zasahuje do dosavadního systému a v podstatě popírá základní principy fungování odborů u zaměstnavatele.

V rozpravě padl návrh na zamítnutí, dále padl návrh na zkrácení o 30 dnů a návrh na prodloužení lhůty pro projednávání o 20 dnů. Dále padl návrh na zkrácení projednávání o 55 dnů, který tímto vetuji jménem poslaneckého klubu ODS a poslaneckého klubu Unie svobody. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Návrh na zkrácení o 55 dnů nelze projednat při vetu více než dvou poslaneckých klubů podle § 91 odst. 2. Stejně tak bychom nemohli prodloužit o více než o 20 dnů bez souhlasu navrhovatele. Čili k hlasování jsou dvě věci - návrh na zamítnutí, který byl předložen, a potom, pokud nebude přijat, návrh na zkrácení lhůty o 30 dnů a poté návrh na prodloužení, pokud neprojde návrh na zkrácení. Ano? Takový postup zvolíme.

Já se pokusím přivolat další poslance do sněmovny. Odhlásím vás a požádám vás o novou registraci. Přihlaste se svými registračními kartami a postupně budeme rozhodovat o jednotlivých přednesených návrzích.

 

Prvním návrhem, o kterém rozhodneme, je návrh na zamítnutí, který předložila paní zpravodajka Alena Páralová. O tom rozhodneme v hlasování pořadové číslo 62, které jsem právě zahájil, a ptám se, kdo je pro návrh na zamítnutí. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 62 z přítomných 140 pro 50, proti 71. Návrh nebyl přijat.

 

Nyní budeme hlasovat o zkrácení lhůty o 30 dnů v hlasování pořadové číslo 63, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 63 z přítomných 142 pro 71, proti 49. Návrh nebyl přijat.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP