Neautorizováno !


 

(10.20 hodin)

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Otevírám obecnou rozpravu, do které nemám žádnou písemnou přihlášku. Vidím přihlášku pana kolegy Šeicha. (K řečništi přichází poslanec Schwippel.) Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jan Schwippel: Děkuji, pane místopředsedo. Předkládací zpráva k tomuto návrhu obsahuje větu, že tento návrh znamená pouze drobné změny formulačně technického rázu. Chtěl bych upozornit na několik bodů, které považuji za změny významné a které mě vedou k tomu, že pro tento návrh hlasovat nebudu.

Body 1 a 2 novely obsahují redefinici mandátu Europolu, a i když se tato definice velmi blíží té původní, je zřejmé, že nový mandát bude mít významný dopad na další činnost této instituce. Něco podobného platí o bodech 3 a 5, které umožňují, aby některé úkoly národních jednotek plnily i jiné příslušné orgány členských států. V předkládací zprávě se uvádí, že Česká republika zatím nehodlá toto ustanovení využít, ale uvažuje o tom do budoucnosti, avšak nezmiňuje se o tom, jakým způsobem bude v takovém případě zajištěna ve vztahu k Europolu jednotná komunikace.

Za nejvýznamnější změnu považuji nově navrhované znění článku 6a o podmínkách zpracování údajů Europolu, o nichž podle tohoto nového návrhu má rozhodnout rada dvoutřetinovou většinou. Znamená to, že Česká republika může být v tomto případě nově přehlasována.

Další změny se týkají paragrafu 18 odst. 1 bod 3, které hovoří o tom, že napříště bude možné poskytnout údaje Europolu i třetím subjektům a třetím zemím, které nesplňují podmínku odpovídající úrovně ochrany dat.

Nově je také navrhováno znění článku 32a, které hovoří o tom, že k údajům Europolu budou mít přístup fyzické osoby a právnické osoby s bydlištěm nebo sídlem na území Unie, přičemž o podmínkách rozhodne správní rada opět dvoutřetinovou většinou. I v tomto případě tedy bude moci být názor České republiky přehlasován. Z tohoto důvodu já pro tento návrh hlasovat nebudu.

Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Ještě pan zpravodaj zahraničního výboru Petr Šulák.

 

Poslanec Petr Šulák: Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, vážená vládo, byl jsem požádán jako zpravodaj zahraničního výboru, abych zde přednesl také usnesení výboru pro obranu a bezpečnost vzhledem k tomu, že zpravodaj Tomáš Kladívko zde není přítomen. (Námitky ze sálu: Je přítomen!) V tom případě to beru zpět a pan zpravodaj, ať si přednese svoji zprávu.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Já jsem vás, pane zpravodaji toho ušetřil, protože jsem předřadil vystoupení zpravodaje výboru pro obranu a bezpečnost.

Ale teď vážně se omlouvám, já jsem tady měl poznámku, že pan kolega David Šeich má náhradní kartu 31 a kolegu Schwippela jsem uvedl jeho jménem. Předchozí vystoupení před zpravodajem Petrem Šulákem byl pan poslanec Schwippel a pan poslanec David Šeich má náhradní kartu 31, takže opravuji své předchozí vyjádření.

Nemám žádnou další přihlášku do rozpravy. Ptám se, jestli se někdo hlásí z místa. Není tomu tak. Rozpravu končím. Ptám se, jestli má pan ministr zájem o závěrečné vystoupení. Nemá. Páni zpravodajové? Také ne.

Budeme hlasovat o navrženém usnesení. Podle stanoviska legislativního odboru i podle stanoviska jednotlivých členů výborů je usnesení výboru zahraničního přesnější než výboru pro obranu a bezpečnost.

 

Navrhuji tedy hlasovat o usnesení předloženém zahraničním výborem, A to v hlasování pořadové číslo 60, které jsem právě zahájil, a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 60 z přítomných 132 pro 72, proti 2. Návrh byl přijat. S návrhem usnesení byl vysloven souhlas.

 

A protože šlo o smlouvu ve druhém čtení, jednání skončilo přijetím vládního návrhu o vyslovení souhlasu s přístupem k Protokolu - Úmluva o Europolu. Končím bod číslo 69. Děkuji panu ministru vnitra Františku Bublanovi, děkuji zpravodajům.

 

Šestým pevně zařazeným bodem na dnešní dopolední jednání je

 

70.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky
k vyslovení souhlasu s její výpovědí Smlouva mezi Československou
socialistickou republikou a Mongolskou lidovou republikou
o úpravě dvojího státního občanství ze dne 9. července 1984
/sněmovní tisk 868/ - druhé čtení

 

Prosím, aby u stolku zpravodajů zůstal pan ministr František Bublan a připravil se zpravodaj zahraničního výboru Vladimír Reiber. Nyní žádám, aby za vládu České republiky úvodní slovo pronesl ministr vnitra František Bublan. Prosím, pane ministře.

 

Ministr vnitra ČR František Bublan: Děkuji, pane místopředsedo. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci. Smlouva mezi Československou socialistickou republikou a Mongolskou lidovou republikou o úpravě dvojího státního občanství byla uzavřena dne 9. července 1984 a vstoupila v platnost 20. listopadu 1985. Smlouva je postavena na zásadě zamezení vzniku dvojího státního občanství, a proto je v rozporu s Evropskou úmluvou o státním občanství ze dne 6. listopadu 1997, která pro Českou republiku vstoupila v platnost dne 1. července 2004.

Vzhledem k tomu, že mongolská strana nereagovala na opakované návrhy české strany ukončit platnost smlouvy dohodou, navrhuje se smlouvu vypovědět, ačkoliv se jedná o výjimečný prostředek.

Podle článku 17 odst. 2 smlouvy se smlouva uzavírá na dobu pěti let. Doba platnosti se vždy prodlužuje o dalších pět let, jestliže ji jedna smluvní strana nevypoví nejpozději šest měsíců před uplynutím příslušné doby platnosti. Na základě uvedeného, jak jsem předtím citoval ta data o uzavření smlouvy, je třeba vypovědět smlouvu do 20. května 2005, jinak dojde k automatickému prodloužení smlouvy o pět let. Z tohoto důvodu vás, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, žádám o souhlas s výpovědí této úmluvy dnešního dne.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu ministru vnitra Františku Bublanovi a prosím zpravodaje zahraničního výboru poslance Vladimíra Reibera, aby odůvodnil usnesení výboru, které vám bylo rozdáno jako sněmovní tisk 868/1. Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Vladimír Reiber: Vážené kolegyně a kolegové, přednesu vám usnesení zahraničního výboru z jeho 42. schůze. Zahraniční výbor doporučuje Poslanecké sněmovně přijmout toto usnesení: Poslanecká sněmovna dává souhlas k výpovědi Smlouvy mezi Československou socialistickou republikou a Mongolskou lidovou republikou o úpravě dvojího státního občanství ze dne 9. července 1984.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu zpravodaji. Otevírám obecnou rozpravu a konstatuji, že do ní nemám žádnou písemnou přihlášku. Nevidím ani žádnou přihlášku z místa, proto obecnou rozpravu končím. Přikročíme k hlasování o usnesení navrženém zahraničním výborem.

 

O usnesení zahraničního výboru budeme rozhodovat v hlasování pořadové číslo 61, které jsem právě zahájil, a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 61 z přítomných 136 pro 102, proti nikdo. Návrh byl přijat.S návrhem usnesení byl vysloven souhlas a znamená to, že jsme vypověděli Smlouvu o dvojím občanství mezi Československou socialistickou republikou a Mongolskou lidovou republikou z roku 1984.

 

Končím bod číslo 70. Děkuji panu ministru vnitra Františku Bublanovi, děkuji zpravodaji. Tím jsme vyčerpali body pevně zařazené na dnešní dopolední jednání.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP