Neautorizováno !


 

(10.10 hodin)
(pokračuje Bublan)

Poslední bod je hrazení nákladů. Podmínky hrazení nákladů spojených s prováděním readmisní dohody a otázka hrazení nákladů je řešena způsobem obvyklým pro readmisní dohody. Zásadně je nese žádající smluvní strana.

Předkládaná readmisní dohoda je na výslovnou žádost rakouské strany navenek sjednávána jako vládní smlouva. Pro svůj vstup v platnost však na české straně vyžaduje souhlas Parlamentu České republiky a ratifikaci prezidentem republiky.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu ministru vnitra za uvedení smlouvy. Nyní žádám pana poslance Vladimíra Reibera, aby uvedl zprávu výboru zahraničního. Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Vladimír Reiber: Vážený pane místopředsedo, dámy a pánové, přednesu usnesení zahraničního výboru: "Poslanecká sněmovna dává souhlas k ratifikaci Dohody mezi vládou České republiky a Rakouskou spolkovou vládou o předávání a přebírání osob s neoprávněným pobytem (readmisní dohoda), podepsanou v Praze dne 12. listopadu 2004."

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Otevírám obecnou rozpravu a ptám se, kdo se do ní hlásí. Pokud nikdo, tak rozpravu končím.

Protože se jedná o mezinárodní smlouvu a jsme ve druhém čtení, přikročíme k hlasování o usnesení, které navrhl zahraniční výbor a které vám bylo zpravodajem zahraničního výboru odcitováno

Odhlásím vás a požádám vás o novou registraci. Přihlaste se svými hlasovacími kartami.

 

Zopakuji pro příchozí, že hlasujeme o navrženém usnesení zahraničního výboru vyslovit souhlas s vládním návrhem, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu ratifikace Dohoda mezi vládou České republiky Rakouskou spolkovou vládou o předávání a přebírání osob s neoprávněným pobytem (readmisní dohoda), která byla podepsána v Praze dne 12. listopadu 2004.

 

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 59 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 59 z přítomných 121 pro 120, proti nikdo. Návrh byl přijat. S návrhem usnesení byl vysloven souhlas a je možné postoupit v ratifikačním procesu dále.

 

Děkuji panu ministru vnitra Františku Bublanovi, děkuji zpravodaji a končím bod číslo 68.

 

Pokračovat budeme bodem číslo 69. V této souvislosti požádám Františka Bublana, aby zůstal u stolku zpravodajů, protože tímto bodem je

 

69.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky
k vyslovení souhlasu s přístupem Protokol, který se mění Úmluva
o zřízení Evropského policejního úřadu (Úmluva o Europolu),
vypracovaný na základě čl. 43 odst. 1 této Úmluvy
/sněmovní tisk 853/ - druhé čtení

 

Požádám zpravodaje zahraničního výboru a výboru pro obranu a bezpečnost Petra Šuláka a Tomáše Kladívka, aby se připravili, a nyní žádám o slovo pana ministra Františka Bublana. Prosím.

 

Ministr vnitra ČR František Bublan: Děkuji, pane místopředsedo. Vážené dámy, vážení pánové, Protokol, kterým se mění Úmluva o zřízení Evropského policejního úřadu, říkáme tomu Úmluva o Europolu, vypracovaný na základě čl. 43 odst. 1 této úmluvy, je již třetím dodatkovým protokolem k Úmluvě o Europolu. Tento smluvní dokument byl schválen Aktem Rady dne 27. listopadu 2003. Povinnost České republiky přistoupit k protokolu vyplývá ze Smlouvy o přistoupení k Evropské unii, respektive z Aktu o podmínkách přistoupení.

Účelem uzavření nyní předkládaného protokolu je posílení operativní kapacity Europolu ve vztahu k národním orgánům, které se zabývají předcházením a bojem s trestnou činnosti v působnosti Europolu. Protokol mimo jiné upravuje otázku mandátu Europolu, spolupráci mezi Europolem a příslušnými národními orgány a problematiku demokratické kontroly činnosti Europolu. Spolupráce s ostatními národními orgány se v našem případě bude týkat například celních orgánů nebo možná i zpravodajských služeb.

Uzavření Protokolu a jeho následné provádění si bezprostředně nevyžádá zvýšené nároky na státní rozpočet.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu ministru vnitra Františku Bublanovi a požádám nyní zpravodaje výboru pro obranu a bezpečnost pana poslance Tomáše Kladívka, aby se ujal slova, a zároveň požádám, aby se připravil pan Petr Šulák nebo jiný zástupce výboru zahraničního. Prosím, pane zpravodaji, máte slovo.

 

Poslanec Tomáš Kladívko: Děkuji, pane místopředsedo. Dámy a pánové, vážená vládo, výbor pro obranu a bezpečnost projednal na své 50. schůzi dne 2. března 2005 vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s přístupem Protokol, kterým se mění Úmluva o zřízení Evropského policejního úřadu (Úmluva o Europolu), vypracovaný na základě čl. 43 odst. 1 této Úmluvy, sněmovní tisk č. 853, a výbor doporučuje Poslanecké sněmovně, aby s tímto vládním návrhem vyslovila souhlas.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Nyní žádám zpravodaje zahraničního výboru pana poslance Petra Šuláka, aby přednesl zpravodajskou zprávu, kterou máte uvedenu na tisku číslo 853/1. Pan kolega Šulák už je připraven. Prosím.

 

Poslanec Petr Šulák: Vážené kolegyně, vážení kolegové, vážená vládo, vážený pane předsedající, problematiku projednal na své 42. schůzi dne 9. března 2005 zahraniční výbor. Vše, co bylo potřebné, už zde bylo řečeno, čili omezím se pouze na konstatování a usnesení zahraničního výboru.

Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s přístupem Protokol, kterým se mění Úmluva o zřízení Evropského policejního úřadu (Úmluva o Europolu), vypracovaný na základě čl. 43 odst. 1 této Úmluvy, sněmovní tisk č. 853. Po odůvodnění náměstka ministra Miroslava Koudelného, zpravodajské zprávě poslance Petra Šuláka a po rozpravě zahraniční výbor:

I. doporučuje Poslanecké sněmovně přijmout následující usnesení: Poslanecká sněmovna dává souhlas k přístupu k Protokolu, kterým se mění Úmluva o zřízení Evropského policejního úřadu (Úmluva o Europolu), vypracovanému na základě čl. 43 odst. 1 této Úmluvy;

II. pověřuje předsedu výboru, aby toto usnesení předložil předsedovi Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky;

III. zmocňuje zpravodaje výboru, aby na schůzi Poslanecké sněmovny podal zprávu o výsledcích projednávání tohoto vládního návrhu na schůzi zahraničního výboru.

Podepsáni zpravodaj, ověřovatel výboru a místopředseda výboru.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP