Neautorizováno !


 

(10.00 hodin)
(pokračuje Filip)

Nevím, jestli je ze strany navrhovatele zájem reagovat. Myslím, že nikoliv. Můžeme přistoupit k podrobné rozpravě. Do podrobné rozpravy eviduji písemnou přihlášku pana poslance Melčáka, pak se přihlásil pan zpravodaj Petr Bratský. Nyní má slovo pan poslanec Miloš Melčák. Prosím, pane kolego.

 

Poslanec Miloš Melčák: Vážený pane místopředsedo, vážený pane první místopředsedo vlády, vážený pane náměstku primátora, vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte mi, abych v důsledku toho, že jsme z programu vyřadili zákon o televizních a rozhlasových poplatcích, požádal předkladatele, zástupce zastupitelstva hl. m. Prahy o shovívavost a možnost do jimi navrhovaného zákona zabudovat zproštění škol z povinnosti platit rozhlasové a televizní poplatky. Přesné znění máte na lavicích včetně zdůvodnění. Je tam i upozornění na to, že bude třeba se zabývat účinností tohoto zákona, protože není možné zůstat u původního návrhu tuším od 1. května.

Věřím, vážený pane místopředsedo, že toto vystoupení postačí k tomu, aby můj pozměňovací návrh byl zařazen do sněmovního tisku. Děkuji vám všem za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Melčákovi. Tisk byl rozdán, je označen číslem, takže věřím, že ho všichni obdrželi a stane se platným pozměňovacím návrhem ve druhém čtení dnešního dne.

Nyní pan poslanec Petr Bratský v podrobné rozpravě.

 

Poslanec Petr Bratský: Děkuji. Já jsem také nechal rozdat pozměňovací návrh, který máte před sebou, takže v názvu zákona za slova "televizního vysílání" by se ještě vložila slova "a zákon 480/204 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů", a pak máte v materiálu přesně, které články jak vkládat. Já myslím, že je zbytečné se zdržovat, pakliže byl návrh rozdán a máte jej před sebou před třetím čtením.

Byl bych velice rád, protože na výboru jsme to projednali prakticky bezproblémově, kdybyste to vzali tak, že to vylepšuje situaci a vylepšuje to především možnosti a práci Úřadu pro ochranu veřejných dat.

Ještě jsem se dohodl narychlo s kolegou Melčákem k jeho návrhu, že zrovna tak jako školská zařízení by tam byla ještě sportovní zařízení, tělovýchovné jednoty a sportovní svazy, kde budou stejné podmínky jako v případě škol. To platí samozřejmě o těch, které jsou řádně zaregistrovány jako občanské společnosti u Ministerstva vnitra. Pan kolega Melčák s tím souhlasil, takže jeho návrh by byl ještě rozšířen o sportovní zařízení.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Mám to vnímat tak, že je to váš doplňující návrh k návrhu pana kolegy Melčáka? Text bude dodán. Dobře.

Kdo další v podrobné rozpravě k tomuto tisku? Nikdo. Končím podrobnou rozpravu.

Není žádný návrh k hlasování. Ptám se, jestli se pan náměstek chce vyjádřit k pozměňovacímu návrhu, protože je rozšiřující. Nemá zájem. Dobře. Tedy žádné závěrečné slovo.

Teď je tu jedna vážná věc. Jde o to, jestli pan kolega Bratský bude schopen návrh upřesnit legislativně technicky ve třetím čtení, jestli je jeho návrh dostatečně jasný. Mohl byste přece jen specifikovat přesně svůj návrh?

 

Poslanec Petr Bratský: Já jsem si ho napsal, mám to připravené na svém stolečku, nicméně si myslím, že to mohu říci naprosto přesně: V bodě i) ve variantě číslo 1 je "školy napsané v rejstříku škol a školských zařízení" a my bychom doplnili "a areály tělovýchovných jednot a sportovních svazů registrovaných jako občanská sdružení u Ministerstva vnitra". A potom jak je "mezi poplatníky" by v rejstříku škol a školských zařízení bylo doplněno "areálů sportovních jednot a tělovýchovných zařízení", zase totéž. Prostě mimo škol a školských zařízení ještě doplnit slova "tělovýchovný" - já to mám přesně zapsané, panu kolegovi Melčákovi jsem to vysvětlil. Myslím si, že s tím nebude problém, že jsme během dnešního dopoledne schopni to ještě do jeho návrhu zapsat tak, aby to případně stenozáznam měl přesně.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pane kolego, já děkuji za upřesnění. Pokud by nebylo podáno, mohl by být ten bod nejasný a nebylo by možné hlasovat o něm ve třetím čtení. Ještě pan kolega Melčák.

 

Poslanec Miloš Melčák: Děkuji, pane místopředsedo. Jen formálně - konstatuji, že tento návrh si osvojuji, že s ním souhlasím, aby nedošlo k pochybnosti, že k tomu nebyl dán můj souhlas.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře. Končím podrobnou rozpravu. O závěrečné slovo pan náměstek nevyjádřil zájem. Končím druhé čtení tohoto návrhu. Děkuji panu náměstkovi Rudolfu Blažkovi, děkuji zpravodaji.

 

Budeme se zabývat dalším pevně zařazeným bodem, kterým je

 

68.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky
k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi vládou České republiky
a Rakouskou spolkovou vládou o předávání a přebírání osob
s neoprávněným pobytem (readmisní dohoda),
podepsaná v Praze dne 12. listopadu 2004
/sněmovní tisk 844/ - druhé čtení

 

Z pověření vlády tento tisk uvede ministr vnitra František Bublan. Ještě než se ujme slova, prosím zpravodaje zahraničního výboru pana poslance Vladimíra Reibra, aby zaujal místo u stolku zpravodajů, aby potom mohl odůvodnit usnesení výboru.

Nyní pan ministr vnitra Bublan se sněmovním tiskem 844, readmisní dohoda s Rakouskem.

 

Ministr vnitra ČR František Bublan: Děkuji, pane místopředsedo. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dovolím si jenom stručně připomenout podstatu této readmisní dohody. V současné době jsou vztahy mezi Českou republikou a Rakouskou republikou řešeny na základě dohody mezi oběma vládami, přičemž na české straně se jedná ještě o Českou a Slovenskou Federativní Republiku a tato dohoda je z 26. srpna 1991.

Stávající dohoda se v zásadě vztahuje pouze na ty občany třetích států, kteří na území státu žádající smluvní strany vstoupily z území státu žádané smluvní strany protiprávně. Nově se readmisní dohoda bude vztahovat i na případy, kdy osoba po uplynutí platnosti pobytu dobrovolně nevycestuje z území státu žádající smluvní strany, to je za pobytu na tomto území přestane splňovat podmínky nezbytné pro oprávněnost jejího dalšího pobytu na území státu žádající smluvní strany. Nově je také stanovena limitní lhůta, v níž lze u druhé smluvní strany uplatnit žádost o readmisi občana třetího státu. Žádost musí být podána do šesti měsíců od zjištění protiprávního vstupu nebo protiprávního pobytu občana třetího státu na území žádající smluvní strany.

Průvozy občanů třetích států, to je závazek povolit průvoz občana třetího státu a pomocí svých příslušných orgánů tento průvoz zabezpečit za předpokladu, že žádající smluvní strana zajistí převzetí takového občana v cílovém státě, případně v dalších průvozních státech.

Dále ochrana osobních údajů, podmínky pro předávání a užívání osobních údajů nutných k provádění readmisní dohody. Úprava je v souladu s Úmluvou o ochraně osob se zřetelem na automatizované zpracování osobních dat a zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP