Neautorizováno !


 

(9.50 hodin)

Poslanec Stanislav Křeček: Kolegyně a kolegové, dovolte mi, abych načetl některé legislativně technické úpravy, které, jak už jsem řekl, vznikají zejména proto, že v mezidobí došlo ke změně zákonů.

Za prvé. V článku I nad slova "článek I" vložit slova "část první - Změna občanského zákoníku".

Za druhé. Ve výčtu novel v článku I slovo "uveřejněného" nahradit slovem "vyhlášeného", za slovy "zákona č. 37/2004 Sb." spojku "a" nahradit čárkou a za slovy "zákona č. 47/2004 Sb." doplnit slova " , nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod číslem 278/2004 Sb., zákona č. 480/2004 Sb. a zákona č. 554/2004 Sb.".

Za třetí. V článku II nad slova "článek II" vložit slova "část druhá - Změna zákona č. 102/1992 Sb.".

Za čtvrté. V článku II za text "§ 13" vložit slova "včetně poznámky pod čarou číslo 9".

Za páté. V článku III nad slova "článek III" vložit slova "část třetí - Změna zákona o zbraních".

Za šesté. V článku IV nad slova "článek IV" vložit slova "část čtvrtá - Změna zákona o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích".

Za sedmé. V článku IV v textu písmena g) slovo "hospodaření" zrušit.

Za osmé. V poznámce pod čarou číslo 14a na konci textu slova "zákona č. 228/2003 Sb." nahradit slovy "ve znění pozdějších předpisů".

Za deváté. V článku V nad slova "článek V" vložit slova "část pátá - Účinnost".

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu zpravodaji Stanislavu Křečkovi za návrhy přednesené v podrobné rozpravě. Ptám se, kdo další má zájem vystoupit v podrobné rozpravě. Nikoho nevidím, končím podrobnou rozpravu.

Ptám se, jestli je zájem o závěrečné slovo ze strany navrhovatele. Není. Děkuji navrhovateli, děkuji zpravodaji a končím druhé čtení tohoto bodu 34.

 

Pokračovat budeme bodem č. 35, kterým je

 

35.
Návrh zastupitelstva hlavního města Prahy na vydání zákona, kterým se mění
zákon číslo 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění
zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání,
ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 812/ - druhé čtení

 

Požádám pana náměstka primátora hlavního města Prahy Rudolfa Blažka, aby nám uvedl tento tisk. Zároveň, než začne mluvit, požádám pana kolegu Petra Bratského, aby zaujal místo u stolku zpravodajů, protože je zpravodajem.

Prosím, pane náměstku, máte slovo.

 

Náměstek primátora hl. m. Prahy Rudolf Blažek: Děkuji. Vážený pane předsedající, vážené dámy, vážení pánové, předkládám návrh novely zákona o regulaci reklamy, odsouhlasený a navržený zastupitelstvem hlavního města Prahy. Podstatou našeho návrhu je doplnit do zákona o regulaci reklamy zmocnění pro obce k tomu, aby dle místních podmínek mohly reagovat na místy hojně rozšířenou pouliční reklamu, zejména pochůzkovou a její různé další formy. Smyslem zmocnění, které navrhujeme, není reklamu prováděnou mimo provozovny a mimo zákonem upravené tzv. billboardy zcela zakázat, ale pouze omezit jejich rozsah a jejich formy dle podmínek v jednotlivých obcích.

Město Praha dříve tuto úpravu provedlo formou tržního řádu, který pochůzkovou pouliční reklamu jako formu nabízení zboží a služeb upravil. Nicméně v dubnu 2004 tento způsob regulace byl na základě upozornění ombudsmana na nezákonnost takovéhoto ustanovení, když je reklama upravována speciálním předpisem, jakož i obdobného stanoviska Ministerstva vnitra zrušen. Prakticky okamžitě se to projevilo v ulicích města, kdy tzv. rozdavači letáků apod. se objevili v naprosto neakceptovatelné míře. Tuto situaci považujeme za neudržitelnou, a proto jsme se rozhodli ji řešit tímto návrhem, který máte před sebou.

Návrh zákona byl projednán v gesčním výboru Poslanecké sněmovny a jsem rád, že po rozsáhlé diskusi, v níž se přítomní členové výboru shodli na nezbytnosti úpravy nabízení letáků touto formou, vyjádřili souhlas s navrhovaným řešením, byť s drobnou úpravou týkající se účinnosti zákona.

Vážený pane předsedající, dámy a pánové, dovoluji si vás požádat o schválení tohoto návrhu, neboť jsem přesvědčen, že je přínosný nejen pro město Prahu, ale i pro další obce, které bojují s obdobným problémem. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu náměstkovi a konstatuji, že tento návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu. Usnesení výboru vám bylo rozdáno jako sněmovní tisk číslo 812/2. Prosím, aby se slova ujal zpravodaj výboru pan poslanec Petr Bratský. Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Petr Bratský: Dobrý den. Vážený pane předsedající, kolegyně a kolegové, jak bylo řečeno, usnesení výboru máte před sebou a já bych se k němu chtěl jenom vrátit a upozornit na dvě fakta.

Za prvé, výbor především doplnil vyhlášení, resp. platnost a účinnost tohoto zákona, kdy slova "dnem 1. dubna 2005" se nahrazují slovy "dnem vyhlášení". To byl první důležitý fakt.

Druhý fakt byl ten, že ještě jsem byl pověřen jako zpravodaj, abych s legislativou zpracoval některé připomínky, z nichž jedna byla závažná, neboť se týkala ještě projednávané části, kterou hlavní město Praha nedalo, ale která byla do výboru doručena, a to byla změna zákona v některých službách informační společnosti. To jsem vám nechal včera rozeslat jako další pozměňovací návrh, který přednesu v obecné rozpravě.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu zpravodaji Petru Bratskému a otevírám obecnou rozpravu ve druhém čtení. Konstatuji, že do obecné rozpravy ve druhém čtení nemám žádnou přihlášku. Ptám se, jestli se někdo hlásí z místa. Pan zpravodaj Petr Bratský.

 

Poslanec Petr Bratský: Děkuji. Já bych rozvedl věc, kterou jsem již uvedl před chvílí. Jedná se o to, že snahou tvůrců návrhu novelizace je mimo jiné odstranit z pozice a pohledu práva kritickou pasáž, kdy Česká republika na rozdíl od směrnice 58/2002 striktně přistoupila k důslednému vyžadování principu opt in při šíření obchodních sdělení ve vztahu mezi průvodcem obchodního sdělení a jeho zákazníkem, kde v rámci Evropské unie je obvykle upřednostněn princip opt out, který při dodržení právně stanovených podmínek usnadňuje vzájemnou komunikaci subjektů, které se již znají z předcházejících činností nebo aktivit, neboli když došlo k obchodnímu styku, mají navázán tento styk a je to samozřejmě mnohem jednodušší.

Vedle subjektu, který je objednavatelem obchodního sdělení, se stále více objevuje skupina subjektů, které obchodní sdělení pouze šíří. My bychom v rámci dikce a jako členové odpovědných subjektů v zákoně č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, rádi upravili tato pravidla a nastavili je pro šíření obchodních sdělení s preferencí pozitivního rámce, a nikoliv projednáním negativního vymezení podmínek s podmínkami pozitivními. V zásadě se tedy jedná o to, že pokud dva subjekty již navázaly kontakty, měly by mít usnadněnu tuto činnost, pokud ji nenavázaly, tak by tam byla povinnost souhlasu subjektu, který je šířením reklamy nebo obchodních sdělení v podstatě postižen, pakliže by je nechtěl. Proto se tam vsouvá tato věc a myslím si, že potom v podrobné rozpravě navrhnu přesné znění.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu zpravodaji za jeho vystoupení v obecné rozpravě a konstatuji, že jinou přihlášku nemám a ani nikoho jiného dalšího nevidím, proto obecnou rozpravu končím.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP