(18.00 hodin)
(pokračuje Šimonovský)

A je to ztráta, která je pro mě nepochopitelná. Zatímco ve všech ostatních odvětvích se snaží rozpočet odpovědět na zákonem předurčené výdaje, u Českých drah to tak není. A já jen doufám, že i tato interpelace a moje odpověď povede k zamyšlení nad tím, co chceme, aby České dráhy pro nás reprezentovaly, jestli organizaci, která kráčí k úpadku, anebo organizaci, která bude zajišťovat osobní dopravu v České republice ke spokojenosti občanů a přepravců, protože přece jenom 81 mil. cestujících, které České dráhy přepravily v loňském roce, jistě stojí za pozornost.

Vážený pane poslanče, já skutečně ujišťuji, že se snažím vytvořit pro České dráhy v rámci možností státního rozpočtu na rok 2002, který je jedinou možností řešení, podmínky, aby přežily, skutečně přežily do roku 2003, kdy se stanou obchodní společností a bude provedeno - doufám už poslední - oddlužení státních železnic a tyto závazky přejdou na Správu železniční dopravní cesty, která to bude realizovat způsobem, o kterém jsem hovořil v minulé odpovědi. A věřím, že České dráhy dostanou příležitost, aby prokázaly, že jsou normální obchodní společností, a dostojí závazku, který si vláda dala ve svém programovém prohlášení, že se stanou normálně fungujícím prosperujícím podnikem.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji, pane ministře. Táži se pana poslance Karla Vymětala, zda chce položit doplňující otázku. Ano. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Karel Vymětal: Pane ministře, ona to nebude obchodní společnost, bude to akciová společnost. Rozumím tomu, co zde říkáte, nicméně to nedává odpověď budoucnosti oprav železničních vagonů, protože může se stát - a mě šokuje vaše tvrzení, že v letošním roce prostě není možné najít řešení - že v příštím roce už nebude na čem hledat nějaké řešení. A co zbude Českým dráhám? Budou opravovat vozy v zahraničí za trojnásobné ceny? Kde na ně vezmou, když nemají dneska na tuzemské dodávky?

Rozumíte, tady je otázka jedna, o které vy jste hovořil, platby za dluhy, které dneska jsou, ale České dráhy ruší zakázky v železničních opravnách na 2. pololetí, ty musejí propouštět lidi, protože když nemají práci, tak co mají dělat? A to prostě zakládá situaci, že podniky zkrachují a prostě nebudou. Co potom České dráhy budou dělat? Myslím, že to by mělo Ministerstvo dopravy řešit nějakou koncepcí, o které jsem hovořil, a ptal jsem se, má-li ji. Je to nebezpečná situace.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Slovo má ministr dopravy a spojů pan Milan Šimonovský.

 

Ministr dopravy a spojů ČR Milan Šimonovský: Pane poslanče, hovoříme úplně o stejné situaci. Jsem si vědom této vážnosti, ale nebylo by seriózní od Českých drah, kdy dostaly státním rozpočtem do vínku parametry, které jim nedostačují k tomu, aby opravovaly vozidla, tak jak potřebují, aby odepisovaly majetek, tak jak jim to zákon ukládá. Je jistě neseriózní, aby vlastně své obchodní partnery uváděly do nejistoty tím, že sice s nimi bude uzavírat smlouvy a nakonec jim nebudou platit za jejich práci. Podle mého názoru přístup Českých drah je zoufalý, ale je v tomto směru seriózní. Neseriózní je v tom, že neplatí, ale tam si myslím, že řešení hledáme, a pokusím se řešení najít podobné, jako se našlo v květnu. Budu jednat s panem ministrem financí Sobotkou v pátek večer právě i o tomto problému.

Proto cítím a naprosto souhlasím s vámi, že problém takový je. Chceme zachovat české opravárenství, chceme zachovat i výrobu železničních kolejových vozidel v ČR. To také byla podmínka, když jsme vyjednávali s mezinárodní organizací Eurofima podmínky, za kterých budeme realizovat dlouhodobý úvěr na nákup nových vozidel v příštím roce ve výši 500 mil. Kč, že to bude zadáno českým výrobcům. Ale situace je tak zoufalá, a uznávám, že přes všechny výhrady k managementu, k obchodní politice Českých drah, které se snažím spolu se správní radou kritizovat a napravovat, tak státní rozpočet a vážená Poslanecká sněmovna musí přispět svým dílem k řešení, a doufám, že příští rozpočet zváží podmínky, za kterých České dráhy mohou provozovat osobní dopravu, a odpoví na ně patřičným způsobem.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Slovo udílím panu poslanci Jiřímu Maštálkovi k přednesení interpelace na místopředsedu vlády a ministra vnitra Stanislava Grosse, který je nepřítomen, ale odpoví v souladu se zákonem do 30 dnů písemně.

Prosím, pane poslanče, máte slovo. Připraví se pan poslanec Svatomír Recman.

 

Poslanec Jiří Maštálka: Děkuji, paní předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, vážený nepřítomný pane místopředsedo vlády, nepochybně je vám známa situace, která vznikla ve zdravotnickém zařízení nemocnice Planá u Mariánských Lázní. Vzhledem k tomu, že zřizovatelem tohoto zařízení je okresní úřad, a tedy instituce, která patří pod Ministerstvo vnitra, obracím se s interpelací na vás.

Ocituji v této souvislosti dokument, který podepsala vedoucí referátu zdravotnictví, tedy podřízená okresního úřadu nejmenovaného v Tachově, kde se píše:

Management nemocnice uzavíral pro nemocnici nevýhodné smluvní vztahy, navíc sám odčerpal značné množství finančních prostředků na vlastní prestiž, aniž vyrovnal mzdové nároky zaměstnanců. Jejich rozhodování bylo mnohdy unáhlené a v rozporu s potřebami zdravotnického zařízení, k nemocnici se choval, jako by tato byla jejich vlastním majetkem, nikoli státní příspěvkovou organizací.

V jiném dokumentu, který předložil také okresní úřad a je analýzou kritické situace tohoto zařízení, se píše:

Úloha zřizovatele. Zřizovatelská funkce je stanovena právními normami. Problémy nemocnice se zabývá vedení okresního úřadu i referát zdravotnictví téměř každodenně. Finanční výpomoc je odvislá od vlastních finančních zdrojů. Kontrola výkonu zřizovatelské funkce ze strany Ministerstva vnitra nezjistila žádná pochybení.

Ptám se na základě těchto dokumentů a vlastní znalosti situace v tomto zařízení a na okresním úřadě na následující otázky:

1. Byly kontrolou ministerstva prověřovány i smlouvy, které spolupodepisovali zástupci okresního úřadu a které kromě jiného vedly k vyplácení enormních mezd a následně se podílely na schodku zařízení?

2. Plnil podle vašeho názoru zřizovatel, tedy Okresní úřad Tachov, a jeho zodpovědní pracovníci, tedy přednosta a zdravotní radová, řádně své povinnosti?

3. Pokud ano, jak je možné, že již dříve nebyla řešena řádným způsobem situace v daném zařízení?

4. Pokud ne, proč nebyli přednosta a další pracovníci odvoláni?

5. Jaký je názor na současný postup okresního úřadu, který blokuje jedinou možnost záchrany zdravotnického zařízení, a to je převedení pod fakultní nemocnici?

Děkuji za odpověď.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Slovo udílím panu poslanci Svatomíru Recmanovi k přednesení interpelace na ministra pro místní rozvoj pana Pavla Němce. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Svatomír Recman: Děkuji. Pane ministře, obrátili se na mě představitelé některých obcí a mikroregionů ve věci zastavení financování Programu obnovy vesnice v letošním roce. Pro rok 2002 bylo vyčleněno ze státního rozpočtu celkem 400 mil. Kč pro celou ČR. Přitom Program obnovy vesnice funguje již jedenáct let a je vysoce ceněn samosprávou. Pro celou řadu zejména malých obcí to byl jeden z mála dostupných zdrojů pro jejich rozvoj. Například pro obec Horní Tošanovice z Moravskoslezského kraje tvořil příjem z programu přibližně 10 % ročního rozpočtu. Obec samozřejmě pocítí, bude-li mít ve svých finančních zdrojích buď o 10 % víc, nebo o 10 % míň ročního rozpočtu.

Podle mých informací Ministerstvo pro místní rozvoj zastavilo Program obnovy vesnice pro zbytek letošního roku. Poškozené obce to vnímají jako nesystémové opatření, které nebylo použito při povodních na Moravě v roce 1997. Řada obcí, které postihla právě povodeň v roce 1997, ještě dnes řeší následky povodní právě z finančních prostředků, které získává prostřednictvím Programu obnovy vesnice, a tyto pro 2. pololetí letošního roku nebudou mít k dispozici.

Obavy z negativního dopadu vyjádřily např. obce z mikroregionů Povodí Morávky, Povodí Stonávky, Sdružení obcí Žermanické a Těrlické přehrady, Sdružení obcí Jablunkovska a tyto obce dokonce zaslaly písemné stanovisko na Ministerstvo pro místní rozvoj před několika dny.

Chtěl bych tímto, pane ministře, interpelovat ve prospěch těchto obcí a sdružení a požádat vás o obnovení Programu obnovy vesnice a zabezpečení finančních prostředků tak, aby se mohly realizovat do konce letošního roku i zbylé projekty těchto malých obcí a sdružení. Děkuji.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP