(18.10 hodin)

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Slovo má ministr pro místní rozvoj pan Pavel Němec.

 

Ministr pro místní rozvoj ČR Pavel Němec: Vážená paní předsedající, vážení páni poslanci, pokusím se odpovědět na interpelaci pana poslance Svatomíra Recmana.

Věřím, že pan poslanec Recman neinterpeloval jenom ve prospěch jmenovaných obcí, nýbrž i dalších, kterých se Program obnovy venkova týká - to bych chtěl také upřesnit, my nemáme na Ministerstvu pro místní rozvoj Program obnovy vesnice, ale Program obnovy venkova, takže doufám, že mluvíme o tomtéž programu, to tedy jen pro upřesnění.

Program obnovy venkova stejně tak jako další programy, které máme, byly pozastaveny po katastrofálních povodních, které postihly Českou republiku v měsíci červenci, a to z toho důvodu, že bylo zapotřebí mít na jedné straně určitým způsobem vyčíslené škody, ke kterým došlo při povodních, a na druhé straně bylo třeba hledat zdroje, a to jednak uvnitř jednotlivých kapitol ministerstev a dále uvnitř státního rozpočtu, např. v rámci všeobecné pokladní správy. A samozřejmě vláda přišla s dalším požadavkem na zdroje do státního rozpočtu do Poslanecké sněmovny - tento návrh se projednával při minulém jednání Poslanecké sněmovny.

Jsem přesvědčen, že při takto katastrofálním plošném postižení České republiky je nutné hledat zdroje průřezově, to znamená samozřejmě v obcích, krajích, v jednotlivých kapitolách ministerstev, v rámci vlády a samozřejmě také v rámci případné novelizace zákona o státním rozpočtu. Proto mi nezbylo nic jiného, než prozatím pozastavit rozhodnutí o poskytnutí dotace v těch případech a programech, které poskytuje Ministerstvo pro místní rozvoj, protože naše ministerstvo nemá jiné možnosti, jak získat prostředky na operativní hrazení popovodňových škod.

Jsem samozřejmě přesvědčen a jsem si vědom, že je nutno hledat všechny rezervy a prostředky, kterými budeme financovat popovodňové škody, uvážlivě, a z toho důvodu právě v těchto dnech odešel dopis všem zainteresovaným subjektům, to znamená nejenom obcím, které jmenoval pan poslanec Recman, ale i dalším obcím, které se účastní Programu obnovy venkova. V tom dopise stojí, že samozřejmě budeme respektovat projekty, které jsou zesmluvněné, které jsou rozestavěné, a dále ty projekty, které nějakým, byť nepřímým způsobem dokáží tlumit popovodňové škody. V tomto duchu poběží dále Program obnovy venkova stejně jako ostatní programy, které se realizují na Ministerstvu pro místní rozvoj.

Chtěl bych říci, že to bylo opatření dočasné a opatření podle mého názoru jedině možné, protože na jedné straně bylo třeba získat prostředky urychleným způsobem, a ty v oné době bylo možno získat pouze v kapitole Ministerstva pro místní rozvoj, a na druhé straně bylo nutno vytvořit časový prostor pro objektivní posouzení situace. Myslím si, že dělat škrty takovým způsobem, že bych si nechal předložit nějaký seznam účastníků Programu obnovy venkova a někam bych zapíchl propisovací tužku, kde bych vzal úsporu, myslím, že tohle nebylo možné. Bylo třeba vytvořit časový prostor k tomu, aby se zjistily škody, aby se jednotlivé programy posoudily - a teď nemluvím jenom o Programu obnovy venkova, ale obecně o dalších dotačních programech Ministerstva pro místní rozvoj - a aby takovým způsobem bylo možno najít úspory, které by co nejméně zasáhly právě příjemce dotací.

Proto tedy k tomuto pozastavení došlo. A já věřím, že během nejbližších dnů se situace vyřeší, že jednotlivé obce, kde je možno odložit financování jejich potřeb, tuto situaci pochopí, a na druhé straně tam, kde je důvod finanční prostředky poskytnout podle původního záměru a původního plánu, že Ministerstvo pro místní rozvoj nebude žádným způsobem bránit dofinancování těchto akcí, aby mohly běžet podle původního harmonogramu a aby obce byly schopny do konce roku stihnout to, co měly naplánováno.

Vážený pane poslanče, věřím, že vás tato odpověď uspokojila. Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji, pane ministře, a táži se pana poslance Recmana, zda chce položit doplňující otázku. Ano. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Svatomír Recman: Paní místopředsedkyně, já jsem samozřejmě neinterpeloval jen ve prospěch těchto obcí, ale všech obcí zapojených do Programu obnovy venkova, jak jsem byl upozorněn, že se správně jmenuje. Mnou uváděné příklady byly jen malým vzorkem z velkého počtu obcí celé České republiky, které se v této věci na mne obrátily.

Nebudu klást doplňující otázku, spíše bych rád vyjádřil přesvědčení, které zaznělo z úst pana ministra, a budu za ty malé obce rád, pokud program bude obnoven v co nejkratší době a pokud tam budou zabezpečeny finanční prostředky v té výši, jak bylo schváleno ve státním rozpočtu, což je 400 mil. Kč. Podle informací, které mám, byla vyčerpána zhruba polovina, 200 mil. Kč. Já se za tyto obce přimlouvám, a pokud by tomu tak bylo, pak budu rád, že moje interpelace padla na úrodnou půdu.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Slovo má pan ministr Pavel Němec.

 

Ministr pro místní rozvoj ČR Pavel Němec: Vážená paní předsedající, vážené kolegyně a kolegové, chtěl bych skutečně nejenom pana interpelujícího poslance Svatomíra Recmana, ale i vás ostatní ujistit o tom, že se skutečně jednalo o přechodné opatření a že nebylo možné vyjímat jednotlivé programy podle jejich finanční náročnosti.

Já tomu rozumím a ze všech stran jsem upozorňován na to, že Program obnovy venkova je program, který za relativně málo prostředků přináší velké užitky, protože obce mobilizují své vlastní rozpočtové prostředky a realizují projekty v podstatně větší hodnotě, než jsou prostředky ze státního rozpočtu. To je pravda, já jsem si toho dobře vědom. Jsem si vědom i toho, že se nejedná v celkovém objemu státního rozpočtu a popovodňových škod o nějaké extrémní prostředky, ale znovu opakuji, že byla taková situace, kde bylo nutno hledat prostředky i uvnitř kapitoly Ministerstva pro místní rozvoj, a že jsem v kritickou chvíli přistoupil ke všem našim programům stejně.

Dokáži si představit i to, že z hlediska uspokojených plánovaných žádostí bude více v oblasti Programu obnovy venkova, a to proto, že se tam nejedná až o tak dramatické částky, a ten efekt je přitom velký.

Chtěl bych ujistit pana poslance Recmana, že nejenom na něj se obracejí obce. Já sám jsem měl celou řadu žádostí a dotazů, jakým způsobem budeme dále postupovat, a tuto odpověď, kterou dávám panu poslanci a ostatním přítomným, jsem samozřejmě dával už v průběhu tohoto týdne, aniž bych věděl, že budu panem poslancem interpelován. Důkazem toho je, že se distribuuje dopis, o kterém už jsem hovořil, s tím sdělením, které jsem také uvedl, a že tento dopis šel na celou strukturu veřejné správy, což znamená, že o tomto stanovisku by měli být touto dobou informováni krajské úřady, okresní úřady i starostové jednotlivých dotčených obcí.

Věřím, že tento přístup obce pochopí a že se vzhledem k velikosti postižení České republiky jedná v konkrétních případech jen o malé zdržení, které se v nejbližších dnech vyjasní.

Děkuji za pozornost.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP