(16.20 hodin)
(pokračuje Špidla)

To je základní problém, že ministerstvo je generálním orgánem, který zaštiťuje určitou rozsáhlou agendu, a tyto agendy mají svou váhu,a v řadě případů je vhodné, aby byly zastřešeny náměstkem.

Ale jak už jsem řekl, zákon o státní službě předpokládá, že počet náměstků, kteří svým způsobem v současné době v sobě shrnují organizační, odbornou a do určité míry i politickou kompetenci, bude redukován na dva jakožto na politické osobnosti přicházející a odcházející s ministrem a vlastní struktura systému bude dána systemizací schválenou vládou a řízenou centrálně. Čili v tomto okamžiku dojde ke změnám, které budou muset být velmi pečlivě zváženy, a jsem přesvědčen, že bude možné je velmi racionálně obhájit.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji předsedovi vlády, a jako dalším znovu interpelujícím a současně posledním v tomto bloku je pan místopředseda Ivan Langer. Prosím, pane místopředsedo, máte slovo.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Vážený pane premiére, dříve než přednesu druhou interpelaci, nedá mi, abych nezareagoval na problém počtu náměstků.

Dělal jsem si hrubý odhad, jaký náměstci vaší vlády představují náklad na státní rozpočet se vším všudy, tedy se svými platy, odměnami, sekretářkami, provozem kanceláře, poradci, automobily atd., a myslím, že nebudu daleko od pravdy, když řeknu, že ta částka musí přesahovat 200 mil. Kč ročně. A jestli hledáte nějaké úspory jako vláda, zkuste je hledat mezi svým byrokratickým aparátem a mezi náměstky ministrů.

V souvislosti s povodněmi, ke kterým se znovu vrátím, bych chtěl připomenout, že jste na mimořádné schůzi Senátu prohlásil, že Česká republika při ničivých povodních obstála. S tím souhlasím. Nicméně dodal jste také, že obstála jako sociální stát založený na demokratickém principu a připravený podpořit své občany.

Domnívám se, že druhá část vašeho prohlášení je nemístné ideologizování tak závažné věci, jako jsou povodně, nicméně ponechám kritiku tohoto charakteru stranou.

Považuji za opak vašeho tvrzení, že Česká republika obstála jako sociální stát, tu skutečnost, že ty občany, kterým společnost pomáhá ve chvíli, kdy mají problémy - mám tu na mysli nezaměstnané, kteří pobírají podporu v nezaměstnanosti - není možné povolat ve chvíli, kdy společnost je potřebuje, k tomu, aby to společnosti vrátili, aby to vrátili konkrétní prací, prací při odstraňování následků škod.

Proto mi dovolte, abych vám položil tuto otázku. Považujete za důkaz toho, že Česká republika obstála jako sociální stát, tu skutečnost, že vláda, že starostové, hejtmani nemají možnost povolat na odstraňování povodňových škod všechny nezaměstnané, které občané ze svých daní podporují a kteří by tuto podporu měli vrátit prací v takové kritické situaci?

Děkuji za odpověď.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Slovo má předseda vlády Vladimír Špidla.

 

Předseda vlády ČR Vladimír Špidla: Vážená paní předsedající, vážené poslankyně a poslanci, pan místopředseda Langer se zmýlil, pokud je toho názoru, že nebylo možné v některých případech povolat nezaměstnané a že nezaměstnaní v některých případech povoláni nebyli. V době nouzového stavu, v době stavu nouze je možné požadovat práci po komkoli, ať zaměstnaném, nebo nezaměstnaném, a je možno tohoto principu využít.

Poněkud složitější záležitost spočívá v tom, že pan místopředseda Langer směšuje některé pojmy nebo resp. mu není jasná některá základna a některé prvky naší ústavy a nejsou mu známy některé mezinárodní závazky, které jsme ratifikovali a kterými se Česká republika řídí.

Principiálně musím říci, že struktura zákona právě ve vztahu k případnému povolávání nezaměstnaných vznikla již v době vlády Václava Klause a v současné době uvažujeme o některých dílčích změnách. V každém případě ale ten princip vznikl v době vlád Václava Klause. To je základní věc, kterou bychom si měli uvědomit.

Pan místopředseda Langer nebere pravděpodobně zcela v úvahu mezinárodní Úmluvu o zákazu nucené práce, která říká, že není možné univerzálně podle statusu za jakýmkoli účelem povolávat kohokoli do práce, kterou si svobodně nevybral - s výjimkou Thajska, kde tato možnost existuje, a Thajsko je v současné době velmi významně kritizováno - a že tudíž je možné tohoto mimořádného prostředku použít jenom tehdy, je-li zákonem přesně vymezena nouzová situace. Nouzová situace vymezena byla a mám informace, že někteří starostové a některé orgány využili této možnosti. Ne v nějakém velkém množství, ale využili. Už z toho důvodu, že někdy ti lidé byli buď ve vysokém věku nebo ve vyšším věku, neměli dobrý zdravotní stav, neodpovídali svou kvalifikací k tomu, co bylo potřeba. To v prvé řadě.

Za druhé, a to je také důležité si uvědomit, každý člověk v době své aktivní činnosti odvádí ze svého platu příspěvek nezaměstnanosti. Pokud porovnáte doby zaměstnání jednotlivých lidí, zjistíte, že naprostá většina nezaměstnaných má za sebou poměrně dlouhou pracovní kariéru, že to nejsou lidé, kteří by společnosti nic neodvedli. Za tu dobu mají odvody nezaměstnanosti, které při relativní nízkosti našich dávek v nezaměstnanosti ve většině případů ani nevyberou. Není tedy pravda, že občané - není to obecně přijatelná formulace - by někoho naprosto nezasloužilého podporovali ze svých daní, protože jeden každý takový člověk si v době zaměstnanosti přispíval, a principiálně tyto dávky jsou cosi jako kvazipojištění, to znamená za prémii, kterou ten člověk platil, mu náleží plnění.

Chtěl bych také konstatovat, že naprostá většina nezaměstnaných jsou velmi slušní lidé, kteří se ocitli v tíživé situaci, naprostá většina z nich dříve či později získá zaměstnání a společnosti to v tomto kvalifikovaném zaměstnání vrátí, resp. budou se podílet na efektivní a produktivní činnosti své společnosti a svého státu.

Souhlasím s vámi, že lze uvažovat o některých změnách v zákonu o zaměstnanosti, a některé změny také připravujeme v tomto smyslu, avšak nelze překročit rámec dohody o zákazu nucené práce, to znamená, že každý má právo na svobodnou volbu zaměstnání za předpokladu, že neexistuje mimořádná situace, která je vymezena zákonem. Toto je dáno ratifikovanými úmluvami, které - nejsem si zcela jist, ale vzhledem k tomu, že se tak nestalo v době vlády sociální demokracie, předpokládám, že byly ratifikovány v době Václava Klause, a já se domnívám, že byly ratifikovány správně.

Shrnu-li: Nouzový stav v současné době umožnil povolat i nezaměstnané, bylo tohoto prostředku užito. V současné době je problém nikoli s nucenou prací, jak naznačovala interpelace, to přijatelné není, ale je možné pružněji regulovat některé záležitosti v zákonu o zaměstnanosti, a tímto způsobem se vydáváme.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP