(16.10 hodin)
(pokračuje Špidla)

Co je ale nejpodstatnější. Záleží na tom, jakou podobu má agenda jednotlivého náměstka, a konstatuji, že sněmovna při projednávání ve výborech vyžaduje přítomnost jednotlivých náměstků. A i to je důvod, proč se jejich počet nedá redukovat striktně na nejnižší počet. Zejména ministerstva, která mají složité agendy, předkládají velké množství zákonných předloh, musí být schopna vést současně jednání v několika výborech, mají do určité míry vnucený počet, který je vyšší než u jiných ministerstev. Zde mám na mysli například Ministerstvo financí či Ministerstvo zemědělství.

Dámy a pánové, dovolte mi tedy, abych ukončil své vystoupení. Počet náměstků nesignalizuje neefektivitu systému a nelze u počtu náměstků odhlížet od agendy, kterou zastávají.

Děkuji vám.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji předsedovi vlády a táži se pana místopředsedy Ivana Langera - a vidím, že se chystá k řečnickému pultu, takže chce položit doplňující otázku. Pane místopředsedo, prosím, máte slovo.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane premiére, za odpověď. Nicméně musím konstatovat, že jste mě neuspokojil vaší odpovědí, neboť rozhodně nemám ten pocit, že by agenda tohoto parlamentu se tak dramaticky zvýšila, aby, nevím, od roku 1997 do tohoto roku vzrostl počet náměstků ministrů téměř na dvojnásobek. Rozhodně si pamatuji, když už jste zmínil vládu Václava Klause, že Ministerstvo obrany svého času mělo pouze dva náměstky, nyní jich má sedm, Ministerstvo vnitra mělo čtyři náměstky, teď jich má šest, a tak bych mohl pokračovat.

Jsem tedy přesvědčen o tom, že tento počet je příliš vysoký, příliš zbytečný a hovoříte-li o efektivitě, tak je měřena vždycky poměrem výnosů a nákladů. Tady jsem přesvědčen, že tyto náklady jsou příliš vysoké.

Ale rád bych zopakoval otázku, a jde mi o váš osobní názor politika a předsedy vlády: považujete tento počet náměstků ministrů za skutečně potřebný?

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Slovo má pan předseda vlády.

 

Předseda vlády ČR Vladimír Špidla: Má odpověď je poměrně jednoduchá. Za prvé bych chtěl upozornit na to, že v době vlád Václava Klause procházela armáda pozvolným a dlouhodobým úpadkem a nereagovalo se, nevytvářela se reforma ozbrojených sil v tak velkém rozsahu a s takovou velkorysostí jako v současné době. Stejně tak bych chtěl upozornit na to, že v současné době prochází český stát významnou reformou veřejné správy, což je opět úloha, která se tehdy neřešila.

Pokud jde o celkové stanovisko, konstatuji, že je na úvaze jednoho každého ministra, jakou vnitřní strukturu vytvoří na svém ministerstvu, jaký počet náměstků stanoví. Není to záležitost, která by spadala do kompetence předsedy vlády.

Avšak jediná poznámka: Ministři této vlády se v krizi, která byla před krátkou dobou, osvědčili jako samostatné efektivně jednající politické bytosti, prostě jako lidé na svém místě. Předpokládám, že i v úvaze o náměstcích si počínají stejně racionálně.

Děkuji vám.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji předsedovi vlády a slovo udílím panu poslanci Hynku Fajmonovi.

 

Poslanec Hynek Fajmon: Vážená paní místopředsedkyně, pane premiére, mám shodou okolností velmi podobné téma interpelace, ačkoliv jsme se s panem kolegou Langerem nijak předem nedomluvili.

Zajímá mě rovněž názor pana předsedy vlády na počet náměstků, a celou řadu odpovědí jsem se již z vystoupení předsedy vlády dozvěděl. Nicméně chtěl bych přesto interpelaci položit, a to zhruba v tom smyslu, zda číslo, které k dnešnímu datu bylo sděleno, je konečné, zda tedy můžeme počítat s tím, že tento počet na jednotlivých ministerstvech je a zůstane po celé volební období v té podobě, v jaké nyní je, nebo zda se ještě plánuje na některých úřadech přibrat další náměstky.

A druhá otázka se týká postoje předsedy vlády k tomu. Já samozřejmě také vím, že není nijak upraveno zákonem, kolik který ministr má náměstků, ale myslím si, že předseda vlády nese celkovou odpovědnost za fungování vlády a měl by mít nějaký názor na to, jakým způsobem jeho ministři vykonávají své ústavní funkce. Proto by mě zajímalo, jakým způsobem se předseda vlády dívá na ty ministry, kteří mají rekordní počet náměstků.

Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Slovo má předseda vlády pan Vladimír Špidla.

 

Předseda vlády ČR Vladimír Špidla: Vážená paní předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci. Chci sdělit poměrně jasně a bez jakýchkoliv polostínů, že počet náměstků není konečný a že se změní. Je to dáno například už prostým faktem, že vstoupí do účinnosti zákon o státní službě, kde, jak jsem hovořil, je stanoven počet náměstků člena vlády na dva. A tento zákon vstoupí zanedlouho do své účinnosti a v důsledku toho se změní celková struktura. Čili sděluji bez jakékoliv pochyby, že počet náměstků v současné době není konečný a že se změní.

Pokud jde o názor na jednotlivé ministry, souhlasím s vámi, že kompetencí a povinností ministerského předsedy je dbát na to, aby jednotlivá ministerstva a jednotliví ústavní činitelé vykonávali své činnosti v souladu s ústavou, aby je vykonávali rozumně a obhajitelně. Musím sdělit, že do tohoto okamžiku nemám jediný důvod, abych vyjadřoval výhrady k činnosti kteréhokoliv ministra, a myslím si, že posouzení schopnosti a činnosti jednoho každého ministra je poněkud komplikovaná úvaha a komplikovanější než sečíst náměstky.

Děkuji vám.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji předsedovi vlády a táži se pana poslance Hynka Fajmona, zda chce položit doplňující otázku. Chce. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Hynek Fajmon: Chtěl bych nejprve poděkovat za odpověď. A měl bych doplňující otázku. Já se také domnívám, že není možné hodnotit činnost ministrů pouze podle toho, kolik mají náměstků, ale přesto se mi zdá, že určitá nějaká hranice existuje. A zajímalo by mě, zda předseda vlády má nějakou představu o tom, i při vědomí toho, že resorty jsou různé, zda třeba teoreticky nebo prakticky může dojít k tomu, že by třeba měl resort deset náměstků nebo patnáct náměstků, nebo jestli je nějaká taková hranice, kde by se mu již zdálo, že ta míra je překročena. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Slovo má předseda vlády.

 

Předseda vlády ČR Vladimír Špidla: Vážená paní předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci. Zákon velmi často pracuje s tzv. otevřenými pojmy a sněmovna je zvyklá s těmito pojmy myslet a pracovat. Uvedu takové velmi oblíbené nebo velmi známé pojmy, jako je množství, škoda nikoli nepatrná nebo množství nikoliv malé, případně obrana přiměřená. Některé věci jsou prostě definovány otevřenými pojmy a je chybou, snažíme-li se je vymezit násilným způsobem bez pochopení struktury, ke které se váží.

Souhlasím s tím, že pan poslanec Fajmon uvedl počty náměstků, např. patnáct, které se mi skutečně zdají velmi vysoké. Na druhé straně jasně říkám, že počet náměstků je především formulován strukturou jednoho každého ministerstva.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP