(Jednání pokračovalo v 16.00 hodin.)

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dalším bodem podle našeho pořadu jsou

 

10.
Ústní interpelace

 

které jsou určeny předsedovi vlády České republiky a ostatním členům vlády. Po zahájení 5. schůze Poslanecké sněmovny jsme za účasti ověřovatelů vylosovali pořadí poslanců, v němž budou vystupovat a podávat ústní interpelace nejprve na předsedu vlády pana Vladimíra Špidlu či na vládu ČR, a to v čase od 16 do 17 hodin, na ostatní členy vlády pak od 17 hodin. Seznamy poslanců podle vylosovaného pořadí vám byly rozdány do lavic.

Nyní dávám slovo panu poslanci Ivanu Langerovi, který byl vylosován na prvním místě, aby přednesl ústní interpelaci na předsedu vlády ČR pana Vladimíra Špidlu. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Připraví se pan poslanec Hynek Fajmon.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Vážený pane premiére, vážené kolegyně a kolegové. Shodneme se nepochybně v tom, že povodně jsou vážným zásahem pro tuto zemi, a je tedy třeba hledat finanční prostředky pro nápravu způsobených škod. Vláda České republiky, které vy předsedáte, pane premiére, se rozhodla řešit následky povodní jednoduše - sáhnout do kapes občanů, kteří zde žijí, v této zemi, prakticky bez rozdílu, tedy sáhnout do kapes všem lidem bez ohledu na to, jakého jsou sociálního postavení, jaké jsou příjmové skupiny, namísto toho, aby začala spořit sama u sebe. Domnívám se totiž, že chce-li vláda rozumně spravovat tuto zemi, čelí-li tato země takovýmto povodním, měla by vláda, dříve než bere peníze svým lidem, sáhnout sama do svých kapes a snažit se sama uspořit ve zbytečných nákladech, které jsou spojeny s výkonem její funkce.

Skutečnost je ovšem taková, že tato vláda, když jsem pečlivě sledoval, jak se hezky jednotlivá ministerstva - zřejmě v důsledku koaliční dohody - rozrůstají, činí pravý opak. Tato vláda namísto toho, aby se snažila ušetřit na zbytečné nákladné byrokracii, bobtná, tloustne a hezky se kulatí. Stačí se jen podívat na počty náměstků na jednotlivých ministerstvech: Ministerstvo financí - 7 náměstků, Ministerstvo obrany - 6 náměstků ministra, Ministerstvo vnitra - 6 náměstků ministra, Ministerstvo zahraničí má v tuto chvíli 5 náměstků a uvažuje se o šestém.

Celkem počet náměstků této vlády, poté co se rozšířila o jednoho člena, čítá kolem 70 náměstků ministrů. Ponechám stranou to, že nevím, co dělají ministři samotní, ale kladu dotaz: považujete, pane předsedo vlády, počet skoro 70 náměstků ministrů za skutečně únosný a nedomníváte se, že při hledání zdrojů pro odstraňování následků škod by měla vláda začít sama u sebe, například snížením počtu náměstků ministrů? Děkuji za odpověď.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Slovo má předseda vlády pan Vladimír Špidla.

 

Předseda vlády ČR Vladimír Špidla: Vážená paní předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci. Dovolte mi, abych velmi stručně zareagoval na interpelaci pana místopředsedy Ivana Langera. Je pravdou, a o tom se také vede debata v této sněmovně, jakým způsobem získat prostředky k tomu, abychom zvládli důsledky velké přírodní katastrofy, zdá se, že svého druhu největší zaznamenané v českých dějinách.

Mohu konstatovat, že postup, který vláda zvolila, tj. zásah do daňového systému, je postupem velmi běžným až konzervativním, připomněl bych například zvýšení daní na benzin v Itálii, odložení změn daňových sazeb a zvýšení daně právnických osob ve Spolkové republice Německo atd. atd. Prostě tyto věci vyžadují reakci. Možností pro reakci není příliš mnoho. Vláda v roce 1997 sáhla k povodňovým dluhopisům, čili kdybych použil frazeologii pana místopředsedy Ivana Langera, zadlužila budoucí generace. Ty cesty, které hledáme, jsou prostě komplikované a my jsme zvolili tuto.

Pokud jde o počet náměstků v jednotlivých ministerstvech, myslím si, že je to především záležitostí jednoho každého ministra, protože neexistuje předloha, která by vysvětlila nebo která by stanovovala počet náměstků na jednotlivých ministerstvech nebo resp. počet náměstků člena vlády.

Obecně chci říci, že ministerstva jsou poměrně rozdílná a mají velmi složitou strukturu, a počet náměstků je tedy odvozen od těchto struktur. Dovolte mi, abych jednoduše definoval, resp. sdělil, jaký počet náměstků je v současné době v jednotlivých ministerstvech: tak Ministerstvo dopravy a spojů má 4 náměstky, Ministerstvo financí má 7 náměstků, Ministerstvo kultury má 3 náměstky, Ministerstvo pro místní rozvoj má 4 náměstky, Ministerstvo obrany má 5 náměstků, Ministerstvo práce a sociálních věcí má 5 náměstků, Ministerstvo průmyslu a obchodu má 5 náměstků, Ministerstvo spravedlnosti 3 náměstky, Ministerstvo školství a mládeže 4, Ministerstvo vnitra 6, Ministerstvo zahraničních věcí 5, Ministerstvo zdravotnictví 4, Ministerstvo zemědělství 7, Ministerstvo životního prostředí 5.

Chci konstatovat znovu, že počet náměstků je odvozen od počtu, od struktury toho kterého ministerstva. Pro zajímavost - Ministerstvo zdravotnictví mělo v dobách vlády Václava Klause 4 náměstky, v současné době má 4 náměstky. Ministerstvo práce a sociálních věcí mělo v té době, v době ministra Vodičky, 4 náměstky, v současné době má 5 náměstků a ten počet námětů o jednoho byl zvýšen z toho důvodu, že odbor, který se zabývá evropskou integrací, jsem v době svého působení zaštítil náměstkem, protože se ukázalo, že v diplomatických souvislostech tím posilujeme svůj vliv a jsme schopni vykonávat efektivněji politiku ministerstva a politiku českého státu.

Stručně řečeno - nikoliv počet námětků určuje efektivitu systému, respektive počet náměstků nemůžeme posuzovat bez vazby na efektivitu toho kterého systému. Jak už jsem uvedl, žádný zákonný předpis neurčuje tento počet, a je tedy na úvaze jednoho každého ministra a na struktuře ministerstva, jakým způsobem se rozhodne.

Chtěl bych pana místopředsedu upozornit, že zákon o státní službě, který narážel na poměrně značný odpor ODS, určuje počet náměstků pro jednoho člena vlády na dva, to znamená, že tento počet by se snížil na polovinu přibližně v současné době, čili by to bylo nějakých 30 náměstků - 35 náměstků.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP