(11.20 hodin)

(pokračuje Buzková)

Dalším bodem je

 

32.
Návrh poslanců Jiřího Payna a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje
zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 401/ - druhé čtení

 

O úvodní slovo prosím pana poslance Jiřího Payna.

 

Poslanec Jiří Payne: Děkuji, paní místopředsedkyně. Vážená sněmovno, vážená vládo, dnes přistupujeme ke druhému čtení návrhu, který novelizuje na dvou místech trestní zákon ve věci, která po mém soudu je velice aktuální. Jedná se o problematiku svobody slova, která na jedné straně musí umožňovat občanům, aby vyjadřovali svobodně své názory, na druhé straně demokratický stát se brání proti tomu, aby svoboda slova nebyla zneužívána k omezování lidských práv jiných skupin obyvatelstva nebo aby nebyly šířeny myšlenkové směry, které ohrožují samu podstatu demokracie, myšlenkové směry, které souvisí s totalitním smiřováním v politickém systému.

V této věci bych rád poukázal jen na jistý vývoj, ke kterému došlo od minulého projednávání, protože zveřejnění spisu Mein Kampf ukazuje, že to je vážný problém, který je aktuální, a že jsou lidé, kteří se pokoušejí na vydávání spisů, které souvisí s totalitní minulostí, buďto vydělávat nějaké peníze, nebo z nějakých jiných důvodů chtějí tyto myšlenky šířit.

V této věci se domnívám, že Česká republika potřebuje podrobnější a novější úpravu, která bude také obecnější, protože se nejedná jen o tyto totalizující směry, ale těch směrů je dnes daleko více, jsou to i některá náboženská hnutí, která mají takové tendence být nenávistná zvláště vůči jiným skupinám, a povinností státu je garantovat ochranu práv a svobod jednotlivých skupin občanů.

Myslím, že to v obecné rovině stačí a můžeme otevřít obecnou rozpravu. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu poslanci Paynovi. Předložený návrh jsme v prvním čtení přikázali k projednání ústavně právnímu výboru. Usnesení výboru bylo rozdáno jako sněmovní tisk jako 401/2. Prosím, aby se slova ujal zpravodaj výboru pan poslanec Pavel Němec. Pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Pavel Němec: Vážená paní předsedající, vážení členové vlády, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dovolte, abych vás seznámil s výsledkem projednávání návrhu poslance Payna a dalších, sněmovní tisk 401, v ústavně právním výboru.

Ústavně právní výbor projednal předložený návrh zákona a v podrobné rozpravě přijal pozměňovací návrhy, které vám byly rozdány jako součást usnesení ústavně právního výboru, a ústavně právní výbor doporučuje, aby Poslanecká sněmovna předložený návrh schválila ve znění pozměňovacích návrhů, které jsou součástí sněmovního tisku. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu poslanci Němcovi a nyní otevírám obecnou rozpravu, do které se jako první přihlásil pan poslanec Zdeněk Jičínský.

 

Poslanec Zdeněk Jičínský: Vážená paní předsedající, kolegyně a kolegové, v minulém projednávání se politicko-ideologická problematika této novely poměrně podrobně diskutovala, takže nechci opakovat argumentaci z minulé diskuse o této věci. Chci jen říci, že na rozdíl od kolegy Payna si nemyslím, že by v praxi vznikaly vážné problémy s dosavadní právní úpravou, nemyslím si rovněž, že navrhovaná úprava řeší problémy, které jsou spojovány s problematikou, na něž tato novela reaguje. Mám tu jiný názor, a proto i na základě svého vystoupení opakuji svůj návrh již z minulého jednání, aby tato novela byla zamítnuta.

Řekl jsem, že nechci opakovat ideologicko-politickou argumentaci z minulé rozpravy, chci jen upozornit na jednu věc, kterou bychom měli přece jen pozorněji vážit, než se tomu stalo na jednání ústavně právního výboru, totiž k tomu návrhu, který dal kolega Payne, je ještě další pozměňovací návrh na základě návrhu poslance Bendy, a to je § 261.

Nejdříve jedna formulační poznámka - trestní právo nezná žádný trestný čin, který se nazývá genocida, terminus technicus je genocidium. To je pojem, který se pro tento zločin užívá v mezinárodním právu trestním.

Chci dále říci, že tu už dlouho běží politická, ideologická i odborná diskuse, která se zabývá pojmem totalitarismu. Rozlišuje totalitarismus levicový a pravicový, a jsou spory o tom, nakolik tyto levicové nebo pravicové diktatury totalitárního zaměření jsou nebo nejsou srovnatelné, lze-li je položit na jednu misku vah, nebo nikoli. Říkám a opakuji, že názory na to jsou samozřejmě různé, protože jde o složité problémy a ve vědeckých odborných diskusích neexistuje jedna pravda, takže k této věci nechci připojovat žádné další argumenty tohoto druhu. Ale tyto diskuse ideologicko-politické nemůžeme bez dalšího promítat do právní sféry.

Pojem genocidium a zločiny proti lidskosti jsou produktem vývoje po druhé světové válce, kdy norimberský tribunál stanovil vlastně základy mezinárodního trestního práva a tam formuloval i to, co se rozumí zločinem proti lidskosti. Já jsem o této věci podrobně hovořil v souvislosti s novelou trestního zákona, která se týkala promlčení. Nechci tyto věci tady také opakovat.

Chci říci jen jedno, a to bychom měli mít na zřeteli bez ohledu na to, jaký máme názor na vypořádání se s komunismem a jaký máme názor na to, jak nám v tomto vypořádávání se s minulostí může nebo nemůže pomoci trestní právo.

Chci jen říci, a to bychom skutečně měli brát vážně v úvahu, že mezinárodněprávní pojem genocidia i mezinárodněprávní pojem zločinů proti lidskosti nelze vztáhnout na zločiny komunismu, jak o nich hovoříme, zejména ani na ty zločiny komunistického režimu ze začátku 50. let se tyto právní pojmy nevztahují.

Jestliže bez dalšího pod vlivem určitých ideologických stanovisek přijmeme tento pozměňovací návrh, který se týká § 261, dopustíme se podle mého soudu vážné právní chyby. Říkám to bez ohledu na to, jaký máme názor na vyrovnávání se s komunistickou minulostí, ale pojmy, které v právním světě, v mezinárodním právu mají svůj jasný právní význam, musíme respektovat, protože jinak se trestní právo mění v prostředek ideologických koncepcí a ztrácí svou povahu norem, kterými se mají řídit státní orgány při postihování nebezpečné protispolečenské činnosti.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji panu poslanci Jičínskému. Táži se, kdo další se hlásí do obecné rozpravy, s tím, že písemnou přihlášku nemám.

Prosím, pane poslanče.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP