(11.10 hodin)

(pokračuje Motejl)

Pokud by nemělo ovšem dojít k zásahu do struktury krajských soudů zejména v oblasti krajských obchodních soudů k témuž datu, pokud by neměla být v tomto směru situace jasná pokud možno v nejbližší možné době, považuji to za vážné ohrožení nebo přinejmenším zpochybnění toho, na čem se Poslanecká sněmovna při projednávání novely občanského soudního řádu usnesla.

Já vás proto žádám, abyste ve smyslu návrhu, který vláda předložila a který byl doporučen ústavně právním výborem Poslanecké sněmovny, návrhu na přerušení jednání v této věci nevyhověli.

Termín, na který chce paní poslankyně Dundáčková vázat přerušení, to znamená na projednání vládního návrhu novely ústavy, je termín do té míry neurčitý, že osud této předlohy je krajně na vážkách, jak konečně vyplývalo z dosavadního postupu projednávání návrhu novely ústavy, že by se zde mohla celá otázka přenosu pravomoci v obchodních věcech z krajských soudů na okresní soudy dostat do vážné kolize.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji, pane ministře. Nyní rozhodneme o návrhu paní poslankyně Dundáčkové na přerušení projednávání tohoto bodu.

 

O tomto návrhu rozhodneme v hlasování pořadové číslo 49, které zahajuji a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 49 tento návrh nebyl přijat, když z přítomných 178 pro hlasovalo 72 a proti 95.

 

Žádné další přihlášky do obecné rozpravy nebyly. Končím obecnou rozpravu.

Vzhledem k tomu, že nepadly žádné návrhy na vrácení či zamítnutí návrhu, zahajuji podrobnou rozpravu a ptám se, zda se do ní někdo hlásí. Paní poslankyně Dundáčková.

 

Poslankyně Eva Dundáčková: Vážená paní předsedající, členové vlády, dámy a pánové, vzhledem k tomu, že jsme rozhodli o zrušení krajských obchodních soudů a o tom, že nebudou nadále jako tělesa specializovaná jako složky našeho soudnictví fungovat, pociťuji vážnou obavu nad tím, jakým způsobem obchodní soudnictví nadále bude pokračovat.

Linie, kterou naznačoval pan ministr a která souvisí s občanským soudním řádem a znamená ve skutečnosti, že velká část případů, které dosud projednávaly obchodní soudy, bude nadále projednávána okresními soudy, je správná, a já jsem ji nikdy nechtěla v žádném případě zpochybňovat. Polemika je vedena na téma, co se stane s tou velkou obchodní specializovanou agendou, jakým způsobem o ní bude rozhodováno a zda je zajištěno, že nedodělky, které tam existují, skutečně někdo kvalifikovaně posoudí a rozsoudí.

Já si v souvislosti s tím dovolím podat dva pozměňovací návrhy.

(V sále je neustále velký hluk.)

První se týká § 5A vládního návrhu. Navrhuji, aby dosavadní znění bylo vypuštěno a bylo nahrazeno novým zněním takto: Krajský soud v Praze rozhoduje jako soud prvního stupně ve věcech obchodního rejstříku, rejstříku obecně prospěšných společností a nadačního rejstříku z oboru Městského soudu v Praze, Krajského soudu v Praze.

Jen krátké odůvodnění. Vládní návrh soustřeďuje tzv. rejstříkové věci z oboru Městského soudu v Praze a Krajského soudu v Praze nadále jen u Městského soudu v Praze, jemuž však zároveň má připadnout vyřizování veškeré dosavadní neskončené agendy Krajského obchodního soudu v Praze. Z důvodu proporcionálnějšího rozdělení zatížení -

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Promiňte, paní poslankyně. Já bych chtěla poprosit všechny poslankyně a poslance, aby se ztišili, protože je zde celá řada osob, které chtějí poslouchat, co říká paní poslankyně Dundáčková, a naznačují mi, že nemají nejmenší šanci ji slyšet. Prosím ty, kteří chtějí diskutovat, aby tak činili v předsálí.

(Hluk v sále se neutišil.)

 

Poslankyně Eva Dundáčková: Z důvodu proporcionálnějšího rozdělení zatížení jednotlivých soudů je proto navrhována shora uvedená změna.

Druhý můj pozměňovací návrh se týká části 3, článku 3, kde navrhuji, aby článek 1 bod 3 tohoto zákona nabyl účinnosti dnem 1. ledna 2001, zbývající ustanovení zákona aby nabyla účinnosti dnem 1. ledna 2003.

Krátké odůvodnění. Důvodová zpráva k vládnímu návrhu zákona uvádí, že u krajských obchodních soudů zůstalo k 30. 9. 1999 nevyřízeno 106 068 obchodních sporů, 14 344 návrhů na vydání platebního rozkazu, 783 věcí směnečných a šekových. Dále důvodová zpráva uvádí, že novela občanského soudního řádu přijatá Poslaneckou sněmovnou zakládá podstatně širší rozhodovací pravomoc okresních soudů v obchodních věcech a ponechání obchodních věcí v prvním stupni u krajských soudů jen tam, kde je to odůvodněno jejich složitostí a náročností.

Cílem této části reformy je tedy snížit současný stav nedodělků v obchodních věcech na standardní úroveň. Bylo by žádoucí, aby bylo zároveň garantováno, že toto opatření snížení nedodělků také umožní.

Pokud by účinnost vládního návrhu byla již od 1. ledna 2001, jak je navrhováno, bylo by rozhodování o tom, jaký počet soudců bude vyřizovat dosavadní nedodělky, svěřeno vedení Městského soudu v Praze, čímž zároveň nemůže být garantováno, že obchodní nedodělky budou vyřizovány všemi dosavadními obchodními soudci specialisty a že tito nebudou využiti pro jiné deficitní agendy nejen na trestním úseku. To není útok ani na ministerstvo, ani na předsedu městského soudu, je to pouze upozornění na to, že takováto věc se skutečně stát může a že každý předseda soudu může rozhodnout o tom, že jednoho konkrétního soudce přidělí k jedné konkrétní agendě, resp. že někoho, kdo dosud soudil trestní právo, pověří tím, aby soudil občanské právo atd., a že není jistota, že tímto způsobem dojde k vyřízení nedodělků.

(Trvá velký hluk v sále.)

Já se domnívám, že nedodělky by neměly být odebírány soudcům, kteří na nich pracují, pokud nebylo zároveň zjištěno jakékoliv jejich pochybení. Pakliže by takové pochybení bylo zjištěno, je to důvod pro event. kárná opatření, ale měli by tyto věci dodělat, a to co nejrychleji, a následně bychom pak mohli pokračovat v linii, která byla nastolena prostřednictvím občanského soudního řádu a která je naznačena v připravované reformě.

(V sále neustále zvoní mobilní telefony a je velký hluk.)

  

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji paní poslankyni Dundáčkové. Hlásí se dále někdo do podrobné rozpravy? Není tomu tak. končím podrobnou rozpravu a tím končím i druhé čtení tohoto návrhu.

Další bod, který bychom měli projednávat, je bod 31 schváleného pořadu schůze. Jedná se o "Návrh poslanců Vlasty Parkanové, Miloslava Výborného a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 436/1991 Sb., o některých opatřeních v soudnictví, o volbách přísedících, jejich zproštění a odvolání z funkce a o státní správě soudů České republiky, ve znění pozdějších předpisů, sněmovní tisk 233, druhé čtení".

Pan poslanec Výborný mi oznámil jménem navrhovatelů, že navrhovatelé žádají o vyřazení z této schůze sněmovny. Jde o návrh, o kterém budeme v tuto chvíli hlasovat. Budeme hlasovat o vyřazení tohoto návrhu z této schůze sněmovny. Je to tak, pane poslanče?

 

O návrhu na vyřazení tohoto návrhu z této schůze rozhodneme v hlasování pořadové číslo 50, které zahajuji a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 50 tento návrh byl přijat, když z přítomných 177 hlasovalo 125 pro, jeden proti. Tento návrh byl vyřazen z této schůze Poslanecké sněmovny.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP