(11.30 hodin)

Poslanec Dalibor Matulka: Dámy a pánové, předpokládám, že vzhledem k tomu, že vystoupí poslanec za KSČM, tak že se asi setkám s politickými výtkami, nicméně nepřikračuji k tomuto mikrofonu s politickou argumentací, ale spíše s právní argumentací.

V rámci prvního čtení jsem měl spíše rezervovaný a neutrální postoj k tomuto návrhu zákona, neboť jsem přesvědčen, že v původním navrhovaném textu ani tolik ideologie snad nebylo na rozdíl od důvodové zprávy, která je výrazně ideologická a jiná než ideologická není, právní podklad nemá. Ale přesto v prvém čtení jsem zachovával rezervovaný postoj, jak jsem se zmínil. Nicméně v rámci projednávání v ústavně právním výboru došlo k několika věcem, které mě zarazily, a proto jsem se rozhodl přihlásit do obecné rozpravy ve druhém čtení.

Návrh zákona sám o sobě je špatný už tak, jak je napsaný v původní předloze. Uvedu jeden jediný příklad. Hovoří o zášti či nenávisti k některému náboženství. K některému náboženství. Domnívám se, že to je špatně. Dobré by bylo, kdyby se trestním způsobem stíhal projev zášti či nenávisti ke svobodě náboženské víry a přesvědčení, protože to je kategorie chráněná naším ústavním pořádkem, chráněná dokonce mezinárodními úmluvami, a tudíž si zaslouží nepřátelství vůči této svobodě trestní postih. Tak by to bylo dobře. Nicméně v samotném návrhu zákona to takto dobře není a hodlá se stíhat projev zášti či nenávisti jen k některému náboženství. To je podle mého názoru špatná právní úprava, tak jak je navržená, neboť jsem přesvědčen, že součástí svobody náboženské víry a přesvědčení je i přesvědčení nenáboženské, bezvěrecké. Toto přesvědčení si zaslouží stejnou ochranu i trestním právem jako přesvědčení náboženské. A tady najednou tímto návrhem je dosazován co do rozličné míry právní ochrany v oblasti trestního práva diskriminační prvek.

V ústavně právním výboru jsem se pokusil pozměňovacím návrhem tuto chybu v návrhu zákona napravit a vyděsilo mě - a jsem přesvědčen, že to bylo z politických důvodů - že se poslanci ústavně právního výboru svým většinovým hlasováním nerozhodli tuto chybu napravit, ačkoli na ni byli upozorněni.

Uvedu druhý příklad. V usnesení ústavně právního výboru je uveden doplňující návrh nového § 261A. Ten je samozřejmě vysoce ideologický, neboť hovoří o genocidě a hovoří o zločinech proti lidskosti toliko v souvislosti s nacionálním socialismem a komunismem. Ale položím podobnou otázku. Jestliže hodláme stíhat trestním právem veřejné popírání, zpochybnění, schvalování anebo snahu o ospravedlnění genocidy či zločinů proti lidskosti, pak se ptám, proč tuto ochranu chce tento návrh zavést toliko u zločinů v souvislosti s nacionálním socialismem a komunismem a proč nikoliv u ostatních? I na toto téma jsem dal při jednání ústavně právního výboru pozměňovací návrh, který zobecňuje trestně právní ochranu, ale vůle ústavně právního výboru dopadla tak, že členům ústavně právního výboru, jejich většině, nevadí genocida a nevadí zločiny proti lidskosti jiné než nacionálně socialistické či komunistické.

Vážení přátelé, zvažte si, přečtěte si noviny, jestli dnes dochází ke genocidám a zločinům proti lidskosti na celém světě nebo na mnoha místech světa a nejsou to genocidy a zločiny proti lidskosti ani nacionálně socialistické, ani komunistické. Rozmysleme si, zda chceme tuto diskriminaci v různé míře právní ochrany zavést do moderního právního řádu, o kterém ještě stále doufám, že snad český právní řád je, že je to právní řád civilizované země v roce 2000.

Protože nepovažuji za korektní dávat návrh - a nepovažoval jsem to ani v prvním čtení, kde to technicky bylo možné - poslanecký návrh vracet zpět navrhovatelům k přepracování, nenavrhuji ani vrácení zpět k projednání ve výborech, protože to, co jsem namítal zde od mikrofonu, jsem namítal i při jednání ústavně právního výboru, ale politickou snahu o pochopení této argumentace jsem nenalezl, tedy nemá smysl navrhovat vrátit zpět k novému projednání ve výborech.

Dávám návrh na zamítnutí po obecné rozpravě ve druhém čtení. Jsem přesvědčen, že jestliže v té podobě, jak byl návrh jednak předložen a jak byl upraven pozměňovacími návrhy ústavně právního výboru, pokud by byl v takové podobě schválen, je velmi rychle napadnutelný znovu Ústavním soudem. Možná navrhovatelé stojí o to, aby se neustále v médiích a jinde mluvilo na podobná témata, ale domnívám se, že máme-li na podobná témata mluvit, máme na tato témata mluvit přesně a alespoň po právní stránce rozumně.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji panu poslanci Matulkovi. Táži se, kdo se dále hlásí do obecné rozpravy. Jestli nikdo, obecnou rozpravu končím. Pan navrhovatel? V obecné rozpravě nebývá závěrečné slovo, až celkově. Prosím, pan poslanec Payne.

 

Poslanec Jiří Payne: Děkuji, pane předsedo. Vážená sněmovno, několik poznámek k tomu, co zaznělo v obecné rozpravě, kde mimo jiné zazněl dvojí návrh na zamítnutí.

Za prvé pan profesor Jičínský říká, že mezinárodní normy neupravují problematiku, do které nyní zasahujeme trestním zákonem. To je pravda, ale stejný postup byl při zákazu propagace fašismu a tehdy ještě nacismu po druhé světové válce, kdy se to napřed dostalo do trestního zákona, a mezinárodní normy, které vlastně přebíraly tuto praxi z trestního zákona, byly schváleny až v sedmdesátých letech, to znamená s určitým časovým odstupem.

Za druhém mám za to, to co tady zaznělo ve druhém příspěvku, že se jedná o jakýsi diskriminační prvek, že řekněme potlačování lidských práv nebo zločiny proti lidskosti, které jsou páchány z důvodů jiného myšlenkového okruhu, že nejsou postihovány tímto zákonem, tak mám za to, že pozměňovací návrh ústavně právního výboru, který tam vlastně dodává ještě formulaci "nebo jiných skupin", v podstatě tuto problematiku řeší.

Za třetí, co se týče důvodové zprávy, myslím, že to, že tam byl shromážděn velký počet citátů, se ukazuje jako potřebné, protože už při projednávání se ukázalo, že někteří lidé říkají: vždyť ono nic takového vlastně ani nebylo. Myslím, že odůvodnění důvodové zprávy bylo potřebné, přesto se domnívám, že Česká republika tento zákon potřebuje, že by měl být schválen, a proto nesouhlasím s návrhem na zamítnutí.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji. To bylo závěrečné slovo navrhovatele. Nyní prosím pana zpravodaje, aby zrekapituloval rozpravu a sdělil, o čem budeme hlasovat.

 

Poslanec Pavel Němec: V obecné rozpravě ve druhém čtení zazněly k tomuto návrhu zákona dva návrhy na zamítnutí. Myslím, že nic nebrání tomu, abychom o nich hlasovali, přičemž jako zpravodaj nedoporučuji přijetí těchto návrhů.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu zpravodaji Němcovi. Nyní umožním všem poslancům, aby došli do svých lavic. Na žádost z pléna vás všechny odhlásím a požádám o novou registraci. Myslím, že všichni, kteří se chtějí zúčastnit tohoto hlasování, měli dostatečnou možnost, aby se hlasování zúčastnili.

Byly předneseny dva návrhy na zamítnutí tohoto návrhu po obecné rozpravě.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP