Úterý 16. dubna 1996

Začátek schůze Poslanecké sněmovny

16. dubna 1996 ve 14,10 hodin

Přítomni:

Předseda PSP M. Uhde, místopředseda PSP J. Vlach, místopředseda PSP J. Kasal, místopředseda PSP K. Ledvinka a 184 poslanci.

Za vládu České republiky: předseda vlády V. Klaus, místopředseda vlády J. Kalvoda, místopředseda vlády a ministr zemědělství J. Lux, ministr dopravy V. Budinský, ministr hospodářství K. Dyba, ministr obrany V. Holáň, ministr I. Němec, ministr spravedlnosti J. Novák, ministr školství, mládeže a tělovýchovy I. Pilip, ministr vnitra J. Ruml, ministr pro správu národního majetku a jeho privatizaci J. Skalický, ministr zdravotnictví J. Stráský, ministr práce a sociálních věcí J. Vodička.

(Schůze zahájena ve 14.10 hodin.)

Předseda PSP Milan Uhde: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, milí hosté. Zahajuji 41. schůzi Poslanecké sněmovny a všechny vás na ní srdečně vítám. Schůzi jsem svolal na základě návrhu organizačního výboru. Prosím o klid a pracovníky sdělovacích prostředků prosím, aby svou touhu po snímcích považovali za nasycenou.

Prosím, abyste se všichni přihlásili identifikačními kartami a sdělili, kdo požádal o vydání náhradní karty. Pan poslanec Krámek má náhradní kartu č. 4.

Nejdříve přistoupíme k určení ověřovatelů této schůze. Protože nepředpokládám, že byste navrhli ze skupiny ověřovatelů někoho, koho bychom určili ověřovatelem této schůze, navrhuji, abychom za ověřovatele určili pana poslance Jiřího Karase a pana poslance Eduarda Zemana.

Dám hlasovat v prvním hlasování o těchto dvou navržených ověřovatelích. Kdo je pro to, abychom za ověřovatele 41. schůze Poslanecké sněmovny určili pány poslance Jiřího Karase a Eduarda Zemana? Stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

První hlasování skončilo, ze 145 přítomných bylo 135 pro a 2 byli proti.

Pracovníkům techniky připomínám, že neukazuje na displeji údaj o čase, což mi komplikuje řízení hlasování. Jestli se to dá spravit, prosím udělejte to. Jinak bych prosil o nějaké cibule, které by mě v tom pomohly.

Konstatuji tedy, že jsme pány poslance Jiřího Karase a Eduarda Zemana určili ověřovateli 41. schůze Poslanecké sněmovny.
Úkolem ověřovatelů nyní je, aby zkontrolovali přihlášky poslanců k ústním interpelacím se seznamy v počítači. Protože však přihlášek k ústním interpelacím je přes 200, nepodařilo se do této chvíle seznam uzavřít - většina přihlášek totiž přišla těsně před 14. hodinou. Proto žádám pány ověřovatele, kteří byli volbou vybráni a potom určeni, aby zhruba ve 14.30 hodin po domluvě s pracovníky Kanceláře zahájili potřebný úkon, tzn. ověřili seznamy. V tuto chvíli to není technicky možné. Paní poslankyně Mazalová má náhradní kartu č. 6, pan poslanec Opatřil má náhradní kartu č. 1. V tuto chvíli tedy nemohu předložit ani ověřený seznam poslanců přihlášených k ústním interpelacím, ani dát pokyn k hlasování. Jakmile bude seznam úplný a ověřovatelé jej zkontrolují, uděláme to. Nyní bych vás chtěl informovat o předpokládaném časovém průběhu této schůze. Náš předpoklad záleží v tom, že budeme jednat nejpozději do úterý 30. dubna. Tento a příští týden bude jednání probíhat od úterý do pátku včetně, přičemž se nepočítá s pozdním večerním jednáním. Předpokládáme, že schůzi přerušíme vždy kolem 19. hodiny, poslední hlasování do 18.30 hodin v souladu se zákonem o jednacím řádu. Nyní k návrhu pořadu 41. schůze. Stanovil jsem jej na základě doporučení organizačního výboru. Všichni jste jej obdrželi spolu s pozvánkou. Jako první změnu navrhuji přeřadit bod č. 20 a dále bod č. 35, 36, 37, 38 návrhu pořadu za dosavadní bod č. 67. Důvodem je účast pánů ministrů Tigrida a Vladimíra Dlouhého v delegaci prezidenta republiky v pobaltských republikách. Zároveň to znamená i přeřazení příslušných bodů ve třetím čtení. Dále navrhuji, abychom stanovili, že 69. bod pořadu, tj. třetí čtení návrhu ústavního zákona o změnách hranice se Slovenskou republikou zahájíme ve čtvrtek 18. dubna v 15.00 hodin.

Můj poslední návrh se týká sněmovního tisku 1977, což je 27. bod pozvánky. V nedávné době byl podán návrh Ústavnímu soudu na přezkoumání některých ustanovení tohoto návrhu zákona. Domnívám se proto, že není vhodné předjímat výsledek nálezu ústavního soudu a v této věci jednat. Doporučuji proto 27. bod přeřadit za bod 135 a třetí čtení tohoto návrhu, tzn. 179. bod zařadit jako poslední bod naší 41. schůze.

Pan místopředseda vlády Jan Kalvoda má tentokrát náhradní kartu č. 12. Pan ministr a poslanec Jiří Novák má náhradní kartu č. 8.

Nyní otevírám rozpravu k návrhu pořadu a oznamuji, že jsem dostal tyto písemné přihlášky do rozpravy. Jako první pan poslanec Jaroslav Ortman, potom pan poslanec Zdeněk Trojan, pan poslanec Vladimír Šuman, pan poslanec Vratislav Votava, pan poslanec Pavel Severa, pan poslanec Václav Grulich, pan poslanec Jiří Honajzer a pan poslanec Radim Špaček.

Zvu k řečništi pana poslance Jaroslava Ortmana. Zároveň oznamuji, že pan Stanislav Gross má náhradní kartu č. 7.

Poslanec Jaroslav Ortman: Vážený pane předsedo, vážení páni místopředsedové, vážený pane premiére, vážení členové vlády, kolegyně a kolegové, 41. schůze Poslanecké sněmovny má ve svém čele velice důležité normy. Je to bod č. 4, který se týká vládního návrhu, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu smlouva mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o společných státních hranicích. Je to druhé čtení.

Současně je zde bod č. 5, týkající se vládního návrhu ústavního zákona o změnách státních hranic se Slovenskou republikou, tisk 2050, druhé čtení.

Chci vám sdělit, že poslanecký klub Levého bloku se velice seriózně a dlouze zabýval touto problematikou a dospěl k závěru, že tyto normy nepodpoří. Proto navrhujeme stáhnout z pořadu schůze bod č. 4, tj. první hlasování, dále bod č. 5, tj. vládní návrh ústavního zákona o změnách státních hranic. Projde-li tento návrh, tedy navrhujeme, znamená to i stažení bodu č. 69, tedy třetí čtení o tomto zákonu.

Druhý blok návrhu se týká bodů č. 118, a to poslanců Josefa Pavely a dalších na vydání zákona o veřejném ochránci práv, sněmovní tisk 2007. Je to druhé čtení. Chci říci, že na organizačním výboru došlo na přeřazení tohoto bodu původně plánovaného na dřívější část, na bod až 118.

Navrhuji jménem Levého bloku, aby bod 118 se přeřadil na nový bod 68, tzn. že by se dostal více do popředí jednání sněmovny.

Současně navrhuji, aby součástí tohoto postupu bylo přeřadit logicky bod 136, to znamená třetí čtení o návrhu tohoto velice důležitého zákona na bod 118. V každém případě by následovaly tyto body po bodu, který se týká návrhu poslance Jiřího Payna na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon o nabývání a pozbývání státního občanství. Tolik mé pozměňovací návrhy k programu schůze.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu poslanci Ortmanovi. Slovo má pan poslanec Zdeněk Trojan, připraví se pan poslanec Vladimír Šuman.

Poslanec Zdeněk Trojan: Vážený pane předsedo, pane premiére, členové vlády, kolegyně a kolegové, ve dnech 20. - 22. dubna tohoto roku navštíví naši republiku delegace Čínské republiky v čele s ministrem zahraničí. Je všeobecně známo, že v Čínské republice nejsou dodržována základní lidská práva, že touto otázkou se zabývala řada vlád, řada nevládních organizací a dokonce Evropský parlament přijal k tomuto příslušnou deklaraci.

Domnívám se, že i náš parlament by neměl stát bokem, proto navrhuji, aby do pořadu schůze byl zařazen bod Projednání návrhu usnesení Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky ve věci dodržování lidských práv. Tento bod navrhuji svým jménem i jménem poslaneckého klubu České strany sociálně demokratické. Navrhuji, aby byl zařazen za bod 48, tj. za bod týkající se odpovědí členů vlády na písemné interpelace poslanců.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu poslanci Zdeňku Trojanovi. Slovo má pan poslanec Vladimír Šuman, připraví se pan poslanec Vratislav Votava.

Poslanec Vladimír Šuman: Vážený pane předsedo, dámy a pánové, šestým bodem našeho jednání má být vládní návrh zákona o zpřístupnění svazků vzniklých činností Státní bezpečnosti - tisk 2027. Náš výbor k tomuto tisku přijal příslušné usnesení, při jehož projednávání v legislativním odboru se ukázalo, že bylo nutné provést tak velké legislativně technické změny, že jsme toho názoru, že musí být kvůli tomu svolán výbor, který věcně nebude nic měnit, ale měl by konečné znění schválit. Proto navrhuji přeřazení tohoto bodu tak, aby byl probírán těsně po odpovědích na interpelace, tedy po návrhu pana poslance Trojana před bod, který navrhuje pan poslanec Trojan - bezprostředně po odpovědích na interpelace. Jedná se o bod č. 6 současného textu. Bude to po odpovědích na interpelace ve čtvrtek ráno.

Konečně je mojí povinností sdělit vám dvě skutečnosti. Náš výbor projednával vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 13/1993, tzv. celní zákon. Ten je v současné době zařazen jako bod č. 123 naší schůze. Vzhledem k závažnosti usnesení vám ho celé přečtu.

Branný a bezpečnostní výbor konstatuje, že vládní návrh zákona obsahuje součásti, které výrazným způsobem zasahují do základních práv a svobod občanů, a to způsobem velmi nepřehledným, vnitřně rozporným a nesourodým s obdobnými právními normami, jako např. zákon o Policii České republiky. Návrh obsahuje převzetí obecných policejních pravomocí i mimo oblast celnictví. Takto obsáhlou a závažnou právní normu...

Předseda PSP Milan Uhde: Dámy a pánové, prosím, není skutečně možné zachytit hlas pana poslance v mikrofonu, natož pak normálním způsobem. Velmi prosím - uklidněte se. Čeká nás dlouhé jednání, a bude-li provázeno takovým šumem, nemůže být úspěšné. Prosím, pane poslanče, zkusme znovu štěstí.

Poslanec Vladimír Šuman: Dále branný a bezpečnostní výbor konstatuje, že takto obsáhlou a závažnou právní normu bez podrobného rozboru zkušeností z aplikace stávajícího zákona, které by opravňovaly naléhavost změn, nelze projednat vzhledem k omezeným časovým možnostem Poslanecké sněmovny Parlamentu a jejích orgánů. Branný a bezpečnostní výbor tedy doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky návrh tohoto zákona vyřadit z programu této schůze. Pokud by nebylo vyhověno tomuto návrhu nyní, budu vystupovat v rámci bodu 123 o odročení projednávání tohoto bodu. Nyní tedy navrhuji tento zákon vyřadit z programu schůze.

Analogicky další usnesení se týká bodu 124 naší schůze - vládního návrhu zákona o výkonu trestu odnětí svobody. Po zvážení rozsahu projednávané materie v času, který má Poslanecká sněmovna Parlamentu a její orgány k dispozici, a po vyjádření ministra spravedlnosti České republiky o tom, že projednáním tohoto zákona až v příštím volebním období nevzniknou problémy v resortu spravedlnosti, branný a bezpečnostní výbor - analogicky jako v předchozím - doporučuje Poslanecké sněmovně buď vyřadit tento návrh zákona z pořadu jednání dubnové schůze, nebo odročit jeho projednávání. Opakuji - týká se to bodu 124 - návrhu zákona o výkonu trestu odnětí svobody. Děkuji za pozornost.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu poslanci Vladimíru Šumanovi. Zvu k řečništi pana poslance Vratislava Votavu. Oznamuji, že pan poslanec Josef Ježek má náhradní kartu č. 11. Do rozpravy se připraví pan poslanec Pavel Severa.

Poslanec Vratislav Votava: Vážený pane předsedo, vážení členové vlády, vážená sněmovno, navrhuji, aby pořad 41. schůze Poslanecké sněmovny byl rozšířen o bod s následujícím zněním: Zpráva ministra zahraničních věcí o průběhu a stavu jednání se Spolkovou republikou Německo se zaměřením na společnou deklaraci. Rád bych upozornil zejména koaliční poslance, kteří vytrvale hlasovali proti tomu, aby tento bod byl zařazen na jednání již v předchozích schůzích Poslanecké sněmovny, aby uvážili, jakým dojmem působí na celou naši veřejnost ta skutečnost, že v současné době se z české a pohříchu i z německé strany objevují často naprosto rozdílné, protichůdné informace o tom, do jaké míry je tato deklarace již připravena, co všechno obsahuje atp., že tato situace se nejvíce projevuje na obyvatelstvu v oblastech českého pohraničí, především v severních a západních Čechách. Kdo jiný, nežli poslanecká sněmovna, všichni její členové by měli mít zájem na tom, aby vláda předložila své účty z výsledků tohoto pro české národní zájmy tak zásadního jednání.

Navrhuji, aby tento nový bod byl zařazen jakožto nový bod č. 111 za blok, který uzavírá projednávání mezinárodních smluv na této schůzi sněmovny. Děkuji za pozornost.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu poslanci Votavovi. Slovo má pan poslanec Pavel Severa, připraví se pan poslanec Václav Grulich.

Poslanec Pavel Severa: Dámy a pánové, dovoluji si navrhnout nový bod programu jako druhý bod jednání této schůze v pátek 19. 4. 1996, který zní:

Usnesení Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, jímž Poslanecká sněmovna dává Nejvyššímu kontrolnímu úřadu podle § 17, odst. 2, zákona o Nejvyšším kontrolním úřadu podnět k doplnění plánu kontrolní činnosti o kontrolu hospodaření s finančními prostředky státního rozpočtu kapitoly Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a ostatních ministerstev vynaložených na protidrogové aktivity v roce 1994 a v roce 1995.

Projednání tohoto bodu - se domnívám - je otázkou 5 minut. Děkuji.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu poslanci Severovi, že mi odevzdá písemné znění svého návrhu. Zvu k řečništi pana poslance Václava Grulicha, připraví se pan poslanec Jiří Honajzer.

Poslanec Václav Grulich: Pane předsedo, dámy a pánové, můj návrh je identický s návrhem kolegy Jaroslava Ortmana a sice na vypuštění bodu 4. a 5. a v souvislosti s tím i bodu 69. navrženého v pořadí jednání. Jak jistě víte, jedná se o smlouvu mezi Českou a Slovenskou republikou o společných státních hranicích a o návrh ústavního zákona o změnách státní hranice se Slovenskou republikou.

Chtěl bych říci, že klub České strany sociálně demokratické se tímto problémem intenzívně a důkladně zabýval. Pozvali jsme pana ministra Rumla, jeho náměstka i předsedu rozhraničovací komise a další odborníky. Znovu jsme sondovali situaci na hranicích v Javorníku a v osadě u Sabotů. Poslední zprávy ověřené máme z tohoto týdne, tedy ze včerejšího dne. Byli jsme ubezpečeni, že Ministerstvo vnitra chystá a nechá podepsat a podepíše smlouvy o odškodném s jednotlivými obyvateli osady u Sabotů. Je třeba konstatovat, že do dnešního dne nejsou uzavřeny a podepsány ani smlouvy o smlouvě, ani smlouvy samotné, že žádné smlouvy - a teď cituji vyjádření starosty obce Javorník - "Žádné smlouvy k podpisu zatím nabídnuty nebyly."

Máme zájem na tom, aby při podpisu a schvalování státní smlouvy o hranicích se Slovenskem nedošlo k žádným rozepřím mezi Českou a Slovenskou republikou. Máme zájem na tom, aby mohla být v této sněmovně jedna i druhá smlouva přijata a schválena. Proto si myslíme, že nejprve je nutno všechny sporné body na hranicích vyřešit, byť to nejsou sporné body se Slovenskou republikou, ale v tomto bodě, sporné body s našimi občany - dosud s našimi občany.

Proto navrhujeme vypustit tyto body z pořadu jednání, aby celá záležitost mohla být dotažena do konce a oba zmíněné zákony v následujícím termínu přijaty bezkonfliktně. Děkuji za pozornost.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu poslanci Václavu Grulichovi. Oznamuji, že pan poslanec Tomáš Svoboda má náhradní kartu č. 10, pan poslanec Libor Novák ml. náhradní kartu č. 13.

Slovo v rozpravě má pan poslanec Jiří Honajzer, připraví se pan poslanec Radim Špaček.

Poslanec Jiří Honajzer: Vážený pane předsedo, kolegyně a kolegové, přijde mi skoro legrační vystupovat po svém předchůdci, který navrhl tak závažnou věc, jakou navrhl. Ostatně uvidíme při hlasování, jestli tato věc je skutečně taková, jakou ji označil můj předchůdce. Ale nicméně, abych se držel programu a nereagoval na svého předřečníka, takže navrhnu to, co jsem tady již navrhoval několikrát - vypustit z programu bod označený v návrhu programu jako 60., návrh poslanců Jiřího Vačkáře a dalších, zjednodušeně řečeno poněkolikáté - peníze z Fondu národního majetku na památky. Doufám, že dále už to nemusím odůvodňovat. Tuším, že 5x nebo 6x jsme rozhodli v tomto smyslu jasně, věřím, že i dnes můj návrh podpoříte.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu poslanci Jiřímu Honajzerovi. Slovo má pan poslanec Radim Špaček, připraví se pan poslanec Jaroslav Sýkora.

Poslanec Radim Špaček: Děkuji, pane předsedo.

Dámy a pánové, na minulé plenární schůzi sněmovny jsme projednávali ve druhém čtení vládní návrh zákona o vyhlášení Národního parku České Švýcarsko, tisk 1932. Protože se vyskytla konkurenční varianta z výboru pro životní prostředí, sněmovna rozhodla, aby tento návrh byl ještě jednou projednán v rozpočtovém výboru. Rozpočtový výbor věc hladce projednal a domnívám se, že by tento návrh neměl patřit k restům, které sněmovna nechá neprojednány.

Proto, navrhuji, aby tento vládní návrh zákona byl zařazen na pořad schůze. Původně jsem jeho pořadí chtěl navrhnout absolutním číslem jako bod č. 68, ale poté, co do tohoto místa bylo navrženo už několik dalších věcí, navrhuji jeho zařazení poněkud více relativně a to tak, aby byl zařazen jako poslední bod z tohoto bloku druhých čtení, tj. někde v rozmezí 68 až 75, podle toho, co bude přijato. Příslušně k tomu také navrhuji zařadit samozřejmě třetí čtení - zhruba kolem bodu 118 nebo upraveně podle toho, kolik bodů bude přijato podle předchozích pozměňovacích návrhů.

Děkuji za pozornost.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu poslanci Radimu Špačkovi. Zaznamenal jsem jeho návrh. Slovo má pan poslanec Jaroslav Sýkora. Připraví se pan poslanec Josef Ullmann.

Poslanec Jaroslav Sýkora: Vážený pane předsedo sněmovny, vážený pane předsedo vlády, dámy a pánové, vzhledem k tomu, že byla podpora garančního výboru zemědělského a vzhledem k důležitosti zemědělského zákona pro naše zemědělce a samotný venkov a jménem poslaneckého klubu Českomoravské unie středu, navrhuji, aby bod 133, tj. návrh poslanců Jana Jegly a dalších na vydání zákona o ochraně zemědělství, zemědělský zákon, sněmovní tisk 2020, druhé čtení, byl zařazen jako bod 16. V této souvislosti v téže věci, zemědělský zákon, navrhuji, aby bod 151 byl přeřazen jako bod 78 ve třetím čtení. Děkuji.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu poslanci Sýkorovi. Slovo má pan poslanec Josef Ullmann, připraví se pan poslanec Richard Mandelík.

Poslanec Josef Ullmann: Vážený pane předsedo, vážená vládo. kolegyně a kolegové, dovolte mi, abych přednesl pozměňovací návrh k návrhu programu této schůze. Jedná se mi o novelu stavebního zákona, tisk 2019. Tato norma je veřejností velmi očekávána, velmi nezbytná vzhledem k tomu, že některé instituty uvedené v platném znění již vůbec nefungují, neexistují a například havarijní stavy nelze řešit jinak než mimozákonným způsobem.

Považuji projednání této normy, která je sice obsáhlá, nicméně podotýkám, velmi dobře připravená, protože náš výbor, který tuto normu projednal, přijal pozměňovací návrhy bez výjimky všechny se souhlasem předkladatele a je tedy nejlepší předpoklad tuto normu zdárně projednat. Nicméně vyžaduje si to klidné projednání a čas.

Proto navrhuji, aby se pro jednání druhého čtení tisku 2019, které se týká novely stavebního zákona, zařadilo za stávající bod programu č. 41 a v souvislosti s tím třetí čtení téhož za stávající bod 103. Oba tyto návrhy považuji za jeden pozměňovací návrh a prosím, aby o nich bylo hlasováno společně. Děkuji vám.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu poslanci Josefu Ullmannovi. Slovo má pan poslanec Richard Mandelík, připraví se paní poslankyně Hana Marvanová.

Poslanec Richard Mandelík: Vážený pane předsedo, vážená vládo, dámy a pánové, navrhuji, aby body 121, 122 a 123 byly v tomto pořadí přesunuty jako body 48, 49 a 50, a to z toho důvodu, že všechny tři návrhy zákonů jsou řádně, odpovědně a podrobně projednány v rozpočtovém výboru a nebrání nic jejich projednání. Pokud jde o třetí čtení, navrhuji, aby byla poté jejich případná třetí čtení zařazena za 103. bod v případě, že bude přijat návrh poslance Ullmanna na zařazení na třetí čtení č. 103 návrhu novely stavebního zákona. Samozřejmě to nepředkládám jako návrh na jedno hlasování, ale na jednotlivá hlasování a o jednotlivých návrzích zákonů, čili zvlášť přesun bodu 121, zvlášť 122 a zvlášť 123.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu poslanci Richardu Mandelíkovi, slovo má paní poslankyně Hana Marvanová, připraví se pan poslanec Robert Dostál.

Poslankyně Hana Marvanová: Vážený pane předsedo, ráda bych přednesla návrh na vypuštění dosavadního bodu 27, který se týká vládního návrhu zákona, kterým se mění a doplňuje č. 102/92.

Odůvodnění tohoto mého návrhu je stejné, jak o něm mluvil pan předseda v úvodu, kdy navrhoval, abychom tento bod přesunuli na bod 135. Ústavně právní výbor přerušil projednávání tohoto vládního návrhu zákona s ohledem na to, že v současné době bude Ústavní soud projednávat ústavní stížnost týkající se tohoto zákona. Myslím, že bychom neměli tu věc uspěchat a že je namístě z těchto důvodů úplně bod vypustiti a tento návrh tedy neprojednat.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji paní poslankyni Haně Marvanové. Slovo má pan poslanec Robert Dostál. Připraví se pan poslanec Jozef Wagner.

Poslanec Robert Dostál: Vážený pane předsedo, vážená vládo, vážení přátelé, dovolte mi, abych vám, vážená sněmovno, doporučil, aby bod č. 132, tzn. návrh poslanců Tomáše Ježka a dalších na vydání zákona o České národní nadaci, byl zařazen za bod 34 z hlediska vzájemných souvislostí a pro pružnější řešení obou návrhů. Děkuji.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu poslanci Robertu Dostálovi. Slovo má pan poslanec Jozef Wagner.

Poslanec Jozef Wagner: Vážený pane předsedo, vážená vládo, dámy a pánové, krátce po zahájení schůze sněmovny jsem obdržel několik zajímavých materiálů k bodu pořadu 121, k vládnímu návrhu zákona o oceňování majetku. Je to vlastně nová verze předloženého návrhu, kterou má zítra projednávat rozpočtový výbor.

Domnívám se, že zákon, který je předkládán zejména proto, aby podle něj v souladu s Listinou mohly být upravovány daně, by měl být projednán s daleko větší odpovědností než takto narychlo. Že jeho projednávání bylo komplikované v rozpočtovém výboru, to už víte. Při projednávání se ukázala potřeba několika přerušení, vyžádání si dalších doplnění a domnívám se, že projednávání je v takovém stavu, že nelze zodpovědně přikročit k jeho projednávání. Doporučuji proto bod 121 z návrhu pořadu vypustit.

Ještě dovolte jednu poznámku. Poslanecký klub České strany sociálně demokratické projednal způsob, jakým byla vyřazena z pořadu jednání minulé schůze - a tím zabráněno projednávání na této schůzi - novela zákona o důchodovém pojištění. Pouze chceme sdělit, že takovéto jednání považujeme nejen pro tento případ, ale i pro mnoho jiných za minimálně nekorektní a domníváme se, že zákon o jednacím řádu, se kterým lze takto manipulovat, bude vyžadovat novelu. Domníváme se, že je rozumné říci takovýto odkaz na poslední schůzi sněmovny. Děkuji.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu poslanci Jozefu Wagnerovi. Slovo má pan poslanec Miloš Skočovský. Je poslední písemně přihlášený do rozpravy o pořadu.

Poslanec Miloš Skočovský: Vážené dámy, vážení pánové, pane předsedo, dovoluji se navrhnout, aby byly přesunuty body 122 a 123, obdobně jak říkal pan kolega Mandelík, za bod 15, a body 140, 141 za bod 76. Pokud bude přijata připomínka pana Mandelíka, beru svůj návrh zpět.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu poslanci Miloši Skočovskému, zaznamenal jsem. Dávám slovo panu poslanci Josefu Ježkovi, který se přihlásil z místa.

Poslanec Josef Ježek: Pane předsedo, omlouvám se, přihlášku jsem k vám podal, jelikož jsem tam napsal též číslo mé náhradní karty, tak jsem pravděpodobně moji přihlášku zlikvidoval. (M. Uhde: Stalo se tak, omlouvám se.)

Dovolil bych si navrhnout nový bod pořadu jako č. 3, a sice "návrh usnesení Poslanecké sněmovny k podpisu a ratifikaci, popř. přistoupení k Evropské chartě místní samosprávy a Evropské rámcové úmluvy o přeshraniční spolupráci mezi územními orgány a mezi územními společenstvími". Čili navrhuji tento bod programu jako č. 3 za současný bod 2. Děkuji.

Předseda PSP Milan Uhde: Prosím o písemné znění vašeho návrhu, pane poslanče. Děkuji vám předem. Dávám slovo paní poslankyni Anně Röschové, potom dám slovo paní poslankyni Haně Marvanové, pokud jsem rozuměl správně jejímu gestu. Slovo má paní poslankyně Anna Röschová.

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP