Úterý 16. dubna 1996

Poslankyně Anna Röschová: Pane premiére, vážená vládo, vážení kolegové, počítala jsem poslance, kteří vystoupili s návrhy, někteří ne s jedním. Vystoupilo 15 poslanců. Někteří z nich předložili i několik pozměňovacích návrhů k pořadu a myslím, že se situace stala poměrně nepřehlednou.

Proto, pane předsedo, žádám, aby pozměňovací návrhy k pořadu byly všem poslancům rozdány písemně před hlasováním o nich a před závěrečným hlasováním o programu. Vím, že to povede k přerušení schůze, ale myslím, že je lepší to udělat tak, než udělat nějakou chybu. Děkuji.

Předseda PSP Milan Uhde: Zvážím samozřejmě technické provedení, ale rozumím tomu návrhu a chápu, že poslanci mají právo dostat soupis pozměňovacích návrhů ke kterékoli projednávané věci včetně pořadu. Slovo má paní poslankyně Marvanová.

Poslankyně Hana Marvanová: Ráda bych ještě pro formální přesnost doplnila návrh, který jsem přednesla. Samozřejmě, že to předpokládá vypustit bod 89, tedy ten návrh zákona i ve třetím čtení, nejen ve druhém čtení.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji paní poslankyni Marvanové. Prosím každopádně pracovníky Kanceláře, aby začali urychleně pracovat na seznamu všech pozměňovacích návrhů, které byly podány k návrhu pořadu 41. schůze. Rozpravu uzavírám, protože se už do ní nikdo nehlásí. Prosím Kancelář, aby připravila seznam návrhů písemně tak, aby každý poslanec dostal vyhotovení na lavici, a podle rychlosti, s jakou Kancelář vyhoví, uvážíme, zda udělat přestávku nebo jak si počínat dále.

Nyní použiji této příležitosti k tomu, abych přečetl jména omlouvajících se ministrů a poslanců, jak mě k tomu zmocňuje jednací řád. Z pánů ministrů se omlouvají: pan ministr Vladimír Dlouhý od 16. do 20. 4. pro zahraniční cestu, pan ministr Pavel Tigrid pro stejný termín a ze stejného důvodu, pan ministr Karel Dyba se omlouvá ze dne 26. 4. Pan ministr Ivan Kočárník, místopředseda vlády se omlouvá z dnešního dne, stejně tak pan ministr zahraničí Josef Zieleniec. Pan ministr Stanislav Bělehrádek se omlouvá pro celý průběh 41. schůze, neboť prodělává stále ještě rekonvalescenci po autohavárii. Pan ministr školství, mládeže a tělovýchovy Ivan Pilip se omlouvá na dny 18. a 19. 4.

Dále se omlouvají poslanci: Oldřich Vrcha z celé 41. schůze, pan poslanec Dalibor Matulka na den 17. 4., protože má jednání u Ústavního soudu, a ze 17. 4. se omlouvá také pan poslanec Miroslav Čapek. Ze dne 16. - 19. 4. se omlouvají páni poslanci Jan Kryčer, Vladimír Řezáč a Vlastimil Vlček a na den 17. 4. se omlouvá pan poslanec Vladimír Šuman.

Nyní prosím ověřovatele a pracovníky Kanceláře, aby mi sdělili, jak dalece pokročili při zhotovování seznamu uchazečů o interpelace a jak dalece pokročili s kontrolou.

Posledně jsme, dámy a pánové, udělali odchylku od jednacího řádu tím, že jsem nepředčítal jména vylosovaných, nýbrž všichni poslanci dostali vyhotovený seznam.

Teď ale máme před sebou nikoliv seznam vylosovaných, nýbrž seznam přihlášených (jsem samozřejmě ochoten číst až do úpadu).

Domnívám se ale, že stejně tak vyhovíme tím, když požádáme Kancelář, aby seznam všech přihlášených tak, jak byl zkontrolován, předala všem poslancům na stůl v písemném vyhotovení, a aby poslanci event. ohrazením u mě dali najevo, zda seznam souhlasí, anebo zda do něj někdo nebyl pojat, přestože se přihlásil.

Jestli proti tomu není žádná námitka, žádám tedy Kancelář, aby z tohoto seznamu, který mi byl předán, byl vyhotoven rozmnožený seznam.

Teprve tehdy, až bude seznam rozdán a schválen, nebude proti němu žádná námitka, přistoupíme k losování.

Domnívám se, že tento způsob můžeme nastolit. (Prosím paní doktorku, aby si seznam u mě převzala.)

Oznamuji paní poslankyni Röschové i všem ostatním, že vyhotovení seznamu pozměňovacích návrhů k návrhu pořadu bude trvat hodinu.

Znamená to tedy, že v tuto chvíli, pokud nepadne nějaký jiný návrh procedurální povahy, přeruším schůzi na jednu hodinu.

Je 14.53 hodin. V 16.00 hodin budeme pokračovat. Děkuji.

(Schůze přerušena ve 14.53 hodin.)

(Schůze opět zahájena v 16.12 hodin.)

Předseda PSP Milan Uhde: Právě bylo ukončeno rozdávání pozměňovacích návrhů v písemném vyhotovení na vaše lavice. Můžeme pokračovat v jednání. Zaujměte svá místa.

Prosím, paní poslankyně a poslanci, abyste se zaregistrovali, pokud jste tak již neučinili. Dále žádám určené ověřovatele, aby přikročili k losování pořadí v případě, že nikdo z poslankyň a poslanců, kteří se přihlásili k podání ústních dotazů, nereklamuje nějaký nedostatek v seznamu, který byl také rozdán.

Táži se poslankyň a poslanců, zda všichni, kdo se přihlásili k podání dotazu členům vlády nebo předsedovi vlády, shledávají seznam v pořádku, to znamená, zda všechny dotazy i se jménem těch, kdo dotazy vznášejí, byly řádně do seznamu pojaty. Není žádná reklamace, žádná námitka, žádné upozornění na to, že některé jméno s některým tématem chybí. Pan poslanec Koháček pronese své upozornění. Prosím o klid.

Poslanec Petr Koháček: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, nebudu reklamovat to, zda tam některá z mých interpelací chybí. Jenom bych si dovolil stručně říci, že nikoliv liteře, ale duchu jednacího řádu naprosto jednoznačně odporují seznamy, kdy některý poslanec, např. Jiří Vyvadil, podá na jednoho člena vlády, Interpelace ve věci a má je očíslované 1 - 30. Není ale sám. Připouštím, že litera zákona toto umožňuje, ale rozhodně ne duch jednacího řádu a nedomnívám se, že je to cesta, kterou jsme chtěli jít a kterou bychom měli jít. Děkuji.

Předseda PSP Milan Uhde: Pan poslanec Vyvadil se hlásí a já mu dám příležitost, aby promluvil.

Poslanec Jiří Vyvadil: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, toto je odkaz pro budoucí parlament. Ve Francii předseda vlády každé úterý a každý čtvrtek se postaví před Poslaneckou sněmovnu a skládá účty. U nás přijde jednou za pět týdnů na jednu hodinku. Ano, systém je takový, jaký je a odpovídá textu zákona.

Předseda PSP Milan Uhde: Protože nebyla vznesena žádná námitka, je třeba seznam považovat za úplný a bezchybný, splňující nároky na to, aby všichni přihlášení v něm byli zachyceni, a prosím, aby se ověřovatelé ujali losování. Vylosovaná jména v patřičném pořadí budou opět v podobě seznamu doručena v písemné podobě na poslanecké lavice.

Přikročíme nyní k projednávání pozměňovacích návrhů k návrhu pořadu 41. schůze Poslanecké sněmovny. Protože budeme hlasovat, oznamuji vám, že vás odhlašuji a prosím, abyste se nově přihlásili svými registračními kartami.

Předkládám vám první pozměňovací návrh, jehož autorem jsem byl já. Záleží v tom, že bod č. 20 a dále body 35, 36, 37 a 38 návrhu pořadu přesuneme za dosavadní bod 67. Je to 2. hlasování na této schůzi.

Kdo podporujete tento pozměňovací návrh, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? 2. hlasování skončilo.

Ze 167 přítomných bylo 158 pro, jeden proti. Návrh byl přijat.

Dále jsem navrhl, abychom stanovili, že 69. dosavadní bod pořadu, to znamená třetí čtení návrhu ústavního zákona o změnách státní hranice se Slovenskou republikou, zahájíme ve čtvrtek 18. dubna v 15.00 hodin. Upozorňuji, že v tomto směru budu ještě předkládat sněmovně k hlasování návrh pana poslance Ortmana a návrh pana poslance Zdeňka Trojana. 3. hlasování rozhodne o mém návrhu.

Kdo podporujete tento návrh, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? 3. hlasování skončilo.

Ze 170 přítomných bylo 117 pro, 31 proti. Návrh byl přijat.

Za třetí jsem navrhl, aby se 27. bod pořadu přemístil za dosavadní bod 135. a v závislosti na tom aby se přesunulo i třetí čtení návrhu, to znamená, aby dosavadní 89. bod se stal posledním bodem naší schůze. 4. hlasování na této schůzi.

Kdo tento návrh podporujete, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? 4. hlasování skončilo.

Ze 174 přítomných bylo 141 pro, tři proti. Návrh byl přijat.

Dále navrhl pan poslanec Jaroslav Ortman, aby body č. 4 a 5 byly vyřazeny z návrhu pořadu schůze. Tím se samo sebou rozumí, že se vyřazuje také 69. bod pořadu schůze, který znamená třetí čtení. To je první pozměňovací návrh poslance Ortmana.

5. hlasování na této schůzi.

Kdo podporujete tento návrh, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? 5. hlasování skončilo.

Ze 175 přítomných 63 pro, 106 proti. Návrh nebyl přijat.

Dále navrhl pan poslanec Ortman, aby bod 118 byl přeřazen na 68. místo a v souvislosti s tím bod 136., tj. třetí čtení téhož návrhu, byl přeřazen na 118. místo. To je druhý pozměňovací návrh poslance Ortmana.

Je předmětem 6. hlasování na této schůzi.

Kdo jej podporujete, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? Hlasování skončilo.

Ze 174 přítomných bylo 90 pro, 78 proti. Návrh pana poslance Ortmana byl přijat.

Dále pan poslanec Zdeněk Trojan navrhl zařazení nového bodu, a to, aby tento nový bod byl zařazen za dosavadní bod 48. a jeho název by zněl:

Projednání návrhu usnesení Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky ve věci dodržování lidských práv.

Pan poslanec Trojan chce upřesnit, dávám mu příležitost.

Poslanec Zdeněk Trojan: Pane předsedo, já se omlouvám, možná, že jsem to skutečně neřekl, ale myslím si, že z mého vystoupení bylo zřejmé, že tam chybí nakonec "v Čínské republice". Text by zněl:

Usnesení Poslanecké sněmovny ve věci dodržování lidských práv v Čínské republice.

(Hluk v sále.)

Předseda PSP Milan Uhde: Pan poslanec Zdeněk Trojan znovu upřesní.

Poslanec Zdeněk Trojan: Já se tedy omlouvám, aby bylo jasné, že jde o kontinentální Čínu, tedy v Čínské lidové republice.

Předseda PSP Milan Uhde: Kolegyně a kolegové, je už teď všechno jasné? Doufám, že ano.

7. hlasování rozhodne o návrhu pana poslance Zdeňka Trojana.

Kdo jej podporujete, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? 7. hlasování skončilo.

Ze 175 přítomných 38 pro, 93 proti. Návrh nebyl přijat.

Dále pan poslanec Vladimír Šuman - prosím, kontrolujte ve svém seznamu - navrhl, aby byl dosavadní bod 6. přeřazen na místo bezprostředně po skončení odpovědí na interpelace před případný bod navržený panem poslancem Zdeňkem Trojanem. Ten nebyl schválen, tedy bod 6. se přesouvá na místo bezprostředně po skončení odpovědí na interpelace.

Pan poslanec Šuman se hlásí. Prosím.

Poslanec Vladimír Šuman: Jen prosím poznámku: Ten návrh je veden jako návrh můj. Je pravda, že jsem ho přednesl, ale všechny tři návrhy jsou mé návrhy jako předsedy branného a bezpečnostního výboru. Byl jsem povinen je přednést. Tím se od nich nedistancuji, jen chci, aby to bylo takto vnímáno.

Předseda PSP Milan Uhde: A jde, pane poslanče, samozřejmě o tento čtvrtek odpovědí na interpelace, to je z toho jasné.

Bude to předmětem 8. hlasování na této schůzi.

Kdo podporujete návrh pana poslance Šumana, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? 8. hlasování skončilo.

Ze 178 přítomných 112 pro, 15 proti. Návrh pana poslance Šumana byl přijat.

Dále navrhl pan poslanec Šuman, aby byl vyřazen dosavadní bod 123.

9. hlasování na této schůzi.

Kdo tento návrh podporujete, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? 9. hlasování skončilo.

Ze 178 přítomných 101 hlas pro, 46 proti. Návrh byl přijat.

Dále navrhl pan poslanec Šuman, aby byl z návrhu pořadu vyřazen dosavadní bod 124.

Bude to předmětem 10. hlasování.

Kdo tento návrh podporujete, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? 10. hlasování skončilo.

Ze 177 přítomných 121 pro, 22 proti. Návrh byl rovněž přijat.

Pan poslanec Vratislav Votava navrhl, aby byl do návrhu pořadu připojen nový bod, a to 111. pod názvem:

Zpráva ministra zahraničních věcí o průběhu a stavu jednání se Spolkovou republikou Německo se zaměřením na společnou deklaraci.

Je tomu tak, pane poslanče?

Budeme o tom hlasovat v 11. hlasování.

Kdo tento návrh podporujete, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? 11. hlasování skončilo.

Ze 178 přítomných 57 pro, 100 proti. Návrh nebyl přijat.

Dále navrhl pan poslanec Pavel Severa, aby do návrhu pořadu byl včleněn nový bod druhý - v pátek - pod názvem:

Usnesení Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, jímž Poslanecká sněmovna dává Nejvyššímu kontrolnímu úřadu podle § 17, odst. 2, zákona o NKÚ podnět k doplnění plánu kontrolní činnosti o kontrolu hospodaření s finančními prostředky státního rozpočtu, kapitoly Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a ostatních ministerstvech, vynaloženými na protidrogové aktivity v roce 1994 a 1995.

12. hlasování na této schůzi.

Kdo podporujete návrh poslance Pavla Severy, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? 12. hlasování skončilo.

Ze 176 přítomných bylo 90 pro, 50 proti. Návrh byl přijat.

Dále navrhl pan poslanec Grulich vypustit body 4. a 5., resp. 69. Je to identický návrh s návrhem poslance Ortmana, už se o něm hlasovalo.

Dále navrhl pan poslanec Honajzer, aby byl vyřazen dosavadní bod 60.

13. hlasování na této schůzi.

Kdo tento návrh podporujete, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? 13. hlasování skončilo.

Ze 176 přítomných 119 pro, 29 proti. Návrh byl přijat.

Dále navrhl pan poslanec Radim Špaček, aby byl jako další bod mezi body 68. a 75., přibližně jako poslední bod z tohoto celkového bloku, zařazen nový bod druhého čtení - připomíná pan místopředseda Vlach, že by to znamenalo, že zároveň sněmovna revokuje své usnesení o lhůtě, revokovala by tím schválení. Jde o druhé čtení vládního návrhu zákona o vyhlášení Chráněné oblasti České Švýcarsko a o změně a doplnění zákona č. 114/1992 Sb. a související s tím 118. bod, který by znamenal třetí čtení téhož návrhu. Budeme o tom hlasovat ve 14. hlasování.

Pan místopředseda Vlach má poznámku.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Tím hlasováním teď - o zařazení, bychom nerevokovali své usnesení, ale abychom pak bod mohli projednávat v souladu se zákonem o jednacím řádu, museli bychom revokovat své usnesení o lhůtách.

Předseda PSP Milan Uhde: Teď je to vysvětleno. Táži se, kdo podporujete návrh poslance Špačka. Dejte to ve 14. hlasování najevo, že stisknete tlačítko a zvednete ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? 14. hlasování skončilo.

Ze 178 přítomných 93 pro, 53 proti. Návrh byl přijat.

Dále navrhl pan poslanec Jaroslav Sýkora, aby byl dosavadní bod 133. zařazen jako bod 16. a s tím související bod 151. jako bod č. 78. Je to tak, pane poslanče? Budeme o tom hlasovat v 15. hlasování.

Kdo návrh poslance Sýkory podporujete, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? Hlasování č. 15 skončilo.

Ze 177 přítomných 107 pro, 46 proti. Návrh byl přijat.

Dále navrhl pan poslanec Josef Ullmann -

Dámy a pánové, prosím o klid. Pánové, prosím, mějte tolik uznání a umožněte, abychom pokračovali.

Pan poslanec Josef Ullmann navrhl, aby dosavadní bod 128. - druhé čtení novely stavebního zákona - byl přeřazen za bod 41. a jeho třetí čtení za bod 103. 15. hlasování na této schůzi.

Kdo tento návrh podporujete, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? 16. hlasování skončilo.

Ze 178 přítomných 105 pro, 33 proti. Návrh byl přijat.

Pan poslanec Richard Mandelík navrhl, aby body - budeme o nich hlasovat zvlášť a pan poslanec Mandelík chce ještě něco upřesnit. Má příležitost to učinit.

Poslanec Richard Mandelík: Pane předsedo, právě jsem chtěl požádat, aby v souladu se stenozáznamem se hlasovalo zvlášť. A druhé zařazení samozřejmě je za teď právě zařazený do třetího čtení návrh poslance Ullmanna, postupně za sebou, bude-li přijato.

Předseda PSP Milan Uhde: Domnívám se, že je logické hlasovat nejdříve o přesunu bodu č. 121. na místo 48. a v souvislosti s tím o přesunu třetího čtení téhož návrhu za bod 103. Takto zní návrh, který budeme posuzovat v 17. hlasování.

Kdo podporujete tento návrh poslance Mandelíka, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? 17. hlasování skončilo.

Ze 178 přítomných 68 pro, 71 proti. Návrh nebyl přijat.

Dále navrhl pan poslanec Richard Mandelík, aby bod 122. byl přesunut na místo 49. a třetí čtení téhož návrhu zákona přesunuto za bod č. 103. Tak zní návrh, který je podán k 18. hlasování sněmovny.

Kdo tento návrh podporujete, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? 18. hlasování skončilo.

Ze 178 přítomných 113 pro, 36 proti. Druhý návrh poslance Mandelíka byl přijat.

Za třetí navrhl pan poslanec Mandelík, aby dosavadní bod 123. - nelze o tom hlasovat.

Paní poslankyně Hana Marvanová navrhla, aby body č. 27. a odpovídající třetí čtení jako bod 89. byly vyřazeny z návrhu pořadu. 19. hlasování na této schůzi.

Kdo tento návrh podporujete, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? 19. hlasování skončilo.

Ze 179 přítomných 146 pro, 10 proti. Návrh byl přijat.

Dále navrhl pan poslanec Robert Dostál, aby byl dosavadní bod 132. přeřazen za bod 36.

Kdo podporujete tento návrh, dejte to ve 20. hlasování najevo stiskem tlačítka - toto hlasování jsem zahájil, ale neproběhne. Pan poslanec Dostál má slovo.

Poslanec Robert Dostál: Rád bych tento návrh doplnil, a sice v tom smyslu, aby ve třetím čtení byl analogicky zařazen bod 150. týkající se návrhu Tomáše Ježka a dalších poslanců, za bod č. 96. Děkuji.

Předseda PSP Milan Uhde: Doplnili jsme si toto upřesnění - bod 132 za bod 34. Jestli jsem se přeřekl, opravuji se prosím. Bod 132 za bod 34 a třetí čtení v tom smyslu, jak je teď upřesnil pan poslanec Robert Dostál. 21. hlasování na této schůzi.

Kdo tento návrh podporujete, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? 21. hlasování skončilo.

Ze 179 přítomných 97 pro, 36 proti. Návrh byl přijat.

Dále navrhl pan poslanec Jozef Wagner, aby bod 121, zákon o oceňování majetku, byl vyřazen z návrhu pořadu.

22. hlasování na této schůzi. Kdo podporujete tento návrh, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

22. hlasování skončilo. Ze 179 přítomných bylo 94 pro, 50 proti. Návrh byl přijat.

Dále pan poslanec Skočovský navrhl, aby body 122 a 123 byly přesunuty za bod č. 15 a bod 141 přeřazen za bod 76. Pan poslanec váže tento návrh na přijetí návrhu pana poslance Mandelíka, ale pan poslanec Mandelík dal trojdílný návrh. Jeden byl přijat, jeden nebyl přijat. Já se táži pana poslance Skočovského, jak v tom případě naložit s podmínkou, kterou dal. Pan poslanec Skočovský tu není. Já se domnívám, že o tom nelze hlasovat, poněvadž podmínka je tak nejasná, že možná ani po upřesnění o tom hlasovat nemůžeme.

Dále pan poslanec Josef Ježek navrhl zařadit nový bod č. 3 pod názvem Usnesení Poslanecké sněmovny k podpisu ratifikace, popřípadě přistoupení k Evropské chartě místní samosprávy a evropské rámcové úmluvy o přeshraniční spolupráci mezi územními orgány a územními společenstvími.

23. hlasování na této schůzi. Kdo podporujete tento návrh, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

23. hlasování skončilo. Ze 178 přítomných bylo 90 pro, 53 proti. Návrh byl přijat.

Podle seznamu, který máme k dispozici, zjišťuji, že vystoupila už jen paní poslankyně Anna Röschová. Nedala pozměňovací návrh, nýbrž připomněla návrh procedurální, resp. požádala, aby byl seznam pozměňovacích návrhů rozdán. Jsem toho mínění, že jsme podrobili hlasování všechny pozměňovací návrhy, a můžeme tedy hlasovat o celku návrhu pořadu 41. schůze Poslanecké sněmovny, jak byl písemně předložen a upraven schválenými pozměňovacími návrhy.

Já vás všechny odhlašuji a prosím vás o novou registraci.

Dávám hlasovat o celku návrhu pořadu 41. schůze. Hlásí se pan poslanec Honajzer.

Poslanec Jiří Honajzer: Vážený pane předsedo, kolegyně a kolegové, žádám o patnáctiminutovou přestávku pro jednání klubu.

Předseda PSP Milan Uhde: Ano, 15 minut, to znamená, že budeme pokračovat v 17.00 hodin.

(Schůze byla přerušena v 16.45 hodin.)

Předseda PSP Milan Uhde: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, oznamuji, že jsem vás právě odhlásil, a prosím, abyste se zaregistrovali před tím, než budeme hlasovat o celkovém návrhu pořadu 41. schůze. Stane se tak ve 24. hlasování na této schůzi.

Budeme hlasovat o celém návrhu pořadu 41. schůze Poslanecké sněmovny, jak byl písemně předložen a upraven schválenými pozměňovacími návrhy.

Kdo podporujete tento návrh pořadu, dejte to najevo stiskem tlačítka a zvednutím ruky. Kdo je proti tomuto návrhu?

24. hlasování skončilo, ze 159 hlasovalo 65 pro, 47 proti.

Návrh nebyl přijat, neschválili jsme pořad této schůze a já jsem povinen schůzi zakončit a svolat okamžitě poradu s předsedy politických klubů. (Potlesk.)

(Schůze ukončena v 17.07 hodin.)

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP