Čtvrtek 29. června 1995

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji paní poslankyni Gertě Mazalové a prosím, aby se slova ujal pan poslanec Němčík.

Poslanec Jindřich Němčík: Vážený pane předsedající, kolegyně, kolegové, dovolte mi, abych v návaznosti na navrženou změnu sazeb pojistného na důchodové zabezpečení v rámci novely zákona o daních z příjmů a zákona o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti podal pozměňovací návrh tak, aby v tisku 1674, v čl. 2, bod 13 bylo nahrazeno č. 27,2 číslem 26. Tento můj pozměňovací návrh ale je v podstatě podán podmínečně a v případě neschválení příslušných změn daňových zákonů považujte tento můj návrh za bezpředmětný.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Jindřichu Němčíkovi. Vidím, že se ještě o slovo přihlásil pan poslanec Pavel Šafařík a pan poslanec Skočovský.

Poslanec Pavel Šafařík: Paní a pánové, dovolil bych si upřesnit svůj procedurální návrh, který jsem dal na konec svého vystoupení, vzhledem k tomu, že nebyl úplně přesný. Ten text mého návrhu: Po ukončení rozpravy bych měl zájem, aby se hlasovalo o tomto textu: Poslanecká sněmovna přerušuje projednávání tohoto bodu a přesunuje na další projednávání na některou z dalších schůzí PSP ČR - tak, aby bylo upřesněno, kdy by mělo pokračovat projednávání.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Pavlu Šafaříkovi, a prosím, aby se slova ujal pan poslanec Skočovský.

Poslanec Miloš Skočovský: Vážený pane předsedající, vážené dámy, vážení pánové, já jsem si dal trošičku práce s čísly a posoudil jsem, jak to vypadá vlastně konkrétně v korunách a číslech - stávající stav, navrhovaný stav, úpravy, které navrhujeme my apod. Z takovéto analýzy vyplývá, že oproti stávajícímu stavu je vládní návrh, pokud budou přijaty i úpravy, které navrhujeme my, tedy úpravy navrhované panem poslancem Štamberou a dalšími, je rozdíl měsíčně u průměrně pracujícího muže, který pracuje 42 let, od 18 do 60, má průměrný výdělek okolo 7000 Kč, momentálně tedy průměr je asi 6980 podle Statistického úřadu, dostane podle nové úpravy měsíčně více jako o 440 Kč. Čili, kdo chce, aby tento návrh nebyl přijat - po těchto úpravách - a předpokládá, že zůstane stávající stav, okrádá každého důchodce měsíčně o 440 Kč.

Pokud jde o předčasné odchody do důchodu: Nově navrhovaný stav - samozřejmě po úpravách, které jsme navrhovali - znamená, že půjde-li tento průměrný muž do důchodu o dva roky dříve, tzn. v 58, dostane zhruba stejný důchod, jako by dostal v 60 podle stávající úpravy.

Páni poslanci, paní poslankyně, zvažte tato čísla. Mě to zajímá, mě ten důchod čeká za rok. Proto jsem se o to zajímal, co mně to doopravdy přinese. A mohu říci, že přinese to tedy více těm nižším platovým skupinám než těm vyšším. Posuďte a udělejte si závěr sami. Děkuji za pozornost.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Skočovskému. Určitě jeho návrhy na posouzení využijeme. Vzhledem k tomu, že se nikdo nehlásí, rozpravu končím.

Zbývá nám v tuto chvíli hlasovat o procedurálním návrhu pana poslance Pavla Šafaříka. Vidím ve vašich rukou karty, což signalizuje, že je třeba, abychom se znovu přihlásili. Prosím vás tedy o to, abyste se znovu přihlásili tak, abychom mohli o procedurálním návrhu pana poslance Pavla Šafaříka hlasovat.

Ještě se chci zeptat pana poslance Rašky, zda-li se domnívá, že je třeba o jeho návrhu hlasovat. Já si myslím, že jsme společně dospěli k závěru, že je to jediné logické a správné, takže domnívám se, že není to nezbytné.

Paní a pánové, předpokládám, že jste se všichni zaregistrovali a dávám tedy návrh ve smyslu návrhu pana poslance Pavla Šafaříka: Poslanecká sněmovna přerušuje projednávání vládního návrhu zákona o důchodovém pojištění a předpokládá jeho projednávání na některé z dalších schůzí Poslanecké sněmovny. Pan poslanec Šafařík kývá, že tomu tak je, takže zahajuji hlasování č. 338 a ptám se, kdo je pro návrh pana poslance Šafaříka. Děkuji. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování? Děkuji.

Hlasování skončilo výsledkem 68 pro, 78 proti, zdrželo se 6. Konstatuji tedy, že procedurální návrh pana poslance Pavla Šafaříka nebyl přijat.

Vzhledem k dohodě, která ve sněmovně - předpokládám je všeobecná, domnívám se, že vytvoříme nyní prostor pro to, aby pozměňovací návrhy mohly být zpracovány písemně. Vyhlašuji polední přestávku. Po polední přestávce začneme projednávat tzv. zákon zákonů a poté se rozhodneme, jak budeme postupovat dále. Začneme v 15.00 hodin.

(Schůze přerušena v 13.50 hodin.)

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, prosím ty, kteří jsou přítomni, aby se prezentovali svými kartami.

Rád bych vám sdělil, že organizační výbor dnes projednal některé návrhy na upuštění od projednávání zásad zákonů. Na základě výsledků tohoto jednání předkládám návrh na rozšíření pořadu 32. schůze Poslanecké sněmovny o následující bod, a to o Návrh organizačního výboru Poslanecké sněmovny na výjimečné upuštění od projednávání zásad zákonů. Tento nový bod doporučuji zařadit ihned. Protože o tom musím dát hlasovat, prosím všechny přítomné o přihlášení.

Dámy a pánové, prosím ještě jednou, abyste se všichni přihlásili, abych mohl nechat dát hlasovat. Děkuji.

Ptám se, kdo souhlasí s návrhem na rozšíření pořadu o uvedený bod v hlasování číslo 339, které jsem zahájil. Kdo je pro? Děkuji. Kdo je proti? Děkuji. Kdo se zdržel hlasování? Děkuji. Bod byl zařazen.

Pro tento návrh hlasovalo 67 poslanců, 9 bylo proti, 12 se zdrželo hlasování.

Budeme se zabývat tímto novým bodem, kterým je

XXXVII.

Návrh organizačního výboru Poslanecké sněmovny

na výjimečné upuštění od projednávání zásad zákonů

K tomuto bodu vám byly rozdány sněmovní tisky 1867 až 1869, přičemž upozorňuji, že tisky 1867 a 1868 vám byly rozdány dvakrát, tedy platné jsou ty, které byly rozdány později.

Ptám se, zda má někdo k těmto předloženým návrhům nějaký dotaz nebo připomínku? Pokud tomu tak není, můžeme přistoupit k hlasování a budeme hlasovat o Návrhu na upuštění od projednávání zásad zákona, uvedeném ve sněmovním tisku 1867. Týká se novely zákona číslo 451/1991.

Kdo je pro tento návrh na upuštění od projednávání zásad zákona, ať to dá najevo v hlasování číslo 340. Kdo je pro? Děkuji. Kdo je proti? Děkuji. Kdo se zdržel hlasování? Děkuji.

Návrh byl přijat poměrem hlasů 67 pro, 33 proti, 13 se zdrželo.

Dále rozhodneme hlasováním o návrhu uvedeném ve sněmovním tisku 1868, který se týká novely zákona číslo 279/1992 Sb.

Kdo podpoří tento návrh, ať to dá najevo v hlasování číslo 341. Kdo je pro? Děkuji. Kdo je proti? Děkuji. Kdo se zdržel hlasování? Děkuji.

Návrh usnesení byl přijat poměrem hlasů 70 pro, 28 proti, 17 poslanců se zdrželo hlasování.

Poslední návrh na upuštění od projednávání zásad zákona je uveden ve sněmovním tisku 1869. Týká se novely zákoníku práce. Dávám o něm hlasovat.

Kdo je pro tento návrh v hlasování číslo 342? Děkuji. Kdo je proti? Děkuji. Kdo se zdržel hlasování? Děkuji.

l tento návrh byl přijat poměrem hlasů 110 pro, 5 poslanců proti, 5 se zdrželo hlasování.

Dámy a pánové, konstatuji, že tímto jsme se vyrovnali s nově zařazeným bodem na výjimečné upuštění od projednávání zásad.

Dalším bodem programu podle schváleného pořadu je

XXXVIII.

Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňují

některé zákony v souvislosti s přijetím

zákona o důchodovém pojištění

Návrh zákona jsme obdrželi jako sněmovní tisk 1674. K tomuto návrhu byla vypracována zpráva o projednání návrhů zákona ve výborech Poslanecké sněmovny. Obdrželi jsme ji jako tisk 1802.

Z pověření vlády předložený návrh zákona odůvodní pan ministr práce a sociálních věcí Jindřich Vodička. Prosím ho, aby se ujal slova.

Ministr práce a sociálních věcí ČR Jindřich Vodička: Vážený pane předsedající, vážení ministři, dámy a pánové, návrh zákona, kterým se mění a doplňují některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o důchodovém pojištění, úzce navazuje na zákon o důchodovém pojištění a představuje jeho nutný doplněk.

Předložený vládní návrh zákona obsahuje rozsáhlejší změny několika zákonů a menší změny některých dalších zákonů. Všechny navrhované změny jsou však nezbytné, neboť bez přizpůsobení navazujících předpisů, převážně organizačního nebo procesního charakteru, nebylo by možné nový zákon o důchodovém pojištění aplikovat.

Základní princip těchto navazujících předpisů se přitom nemění, a proto je také navrhovaná jen jejich novelizace.

Změny těchto navazujících předpisů jsou jednak formulační a terminologické, jednak znamenají promítnutí nových institutů a postupů vyplývajících ze zákona o důchodovém pojištění.

Dovolte mi nyní charakterizovat významnější navrhované změny u jednotlivých zákonů.

V čl. l se v zákoně sociálním zabezpečení provádějí potřebné úpravy u zvýšení důchodů pro bezmocnost. Tento institut se zatím zachovává. Změny spočívají jednak ve zvýšení dávky, jednak v úpravě limitu pro souběh této dávky a důchodu z důchodového pojištění. Dosavadní limity nelze převzít, neboť jsou vázány na důchod příslušné pracovní kategorie, které však nový zákon o důchodovém pojištění již nezná.

Dále se nově formuluje část šestá zákona o sociálním zabezpečení, která upravuje nemocenské pojištění osob samostatně výdělečně činných.

Vzhledem k potřebě řady dílčích úprav se volí z legislativního hlediska přehlednější forma nového znění celé části, i když k zásadním věcným změnám nedochází.

Nadále se zachovává princip dobrovolné účasti osob samostatně výdělečně činných na nemocenském pojištění.

V čl. II se provádí novelizace zákona o organizaci a provádění sociálního zabezpečení. Kromě řady formulačních úprav a přizpůsobení terminologie novým pojmům se do tohoto zákona přebírají procesní ustanovení dosud obsažená v zákoně o sociálním zabezpečení, neboť zákon o důchodovém pojištění má obsahovat jen hmotně právní úpravu.

Dále se upravují povinnosti v důchodovém pojištění vyplývající ze zákona o důchodovém pojištění. Zejména se jedná o povinnost vést evidenční listy o dobách pojištění, o plnění ohlašovací povinnosti zaměstnavatelů zaměstnávajících poživatele důchodů a o plnění oznamovacích povinností osob samostatně výdělečně činných a osob dobrovolně účastných důchodového pojištění.

Rovněž se zakotvuje odpovědnost příjemců dávek důchodového pojištění a zaměstnavatelů, a to jednak při porušení stanovených povinností, jednak při neoprávněné výplatě dávek.

Z administrativních důvodů se nově navrhuje úprava odepsání dluhů na pojistném na sociální zabezpečen a na penále, jestliže tento dluh nepřesahuje 100,- Kč.

V zákoně o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, jehož změny obsahuje čl. III se v návaznosti na zákon o důchodovém pojištění formulačně zpřesňuje okruh poplatníků a vyměřovací základ pro placení pojistného u osob samostatně výdělečně činných.

Hlavní změna spočívá ve stanovení nového postupu placení záloh na pojistné osobami samostatně výdělečně činnými, neboť je třeba reagovat na nové podmínky účasti těchto osob na důchodovém pojištění, která se bude posuzovat podle příjmu dosaženého v příslušném kalendářním roce, nikoli jako dosud podle příjmu za předchozí kalendářní rok.

Dále se upravuje placení pojistného na důchodové pojištění u nové kategorie osob účastných důchodového pojištění, a to u osob, které podaly přihlášku k dobrovolné účasti na tomto pojištění. Osoby dobrovolně účastné důchodového pojištění nebudou přitom platit pojistné na nemocenské pojištění, ani příspěvek na státní politiku zaměstnanosti.

Změny dalších dotčených zákonů se navrhují již v menším rozsahu.

V zákoně o nemocenském pojištění zaměstnanců se formulačně upravuje okruh pojištěných osob podle dikce zákona o důchodovém pojištění. To platí obdobně i pro úpravu zákona o všeobecném zdravotním pojištění v čl. VI.

Změny občanského soudního řádu a zákona o soudních a správních poplatcích jsou jen dílčí a čistě formulační, neboť se reaguje na nový pojem - důchodové pojištění.

V čl. X se řeší placení pojistného na důchodové pojištění za dobu zaměstnání v cizině před prvním květnem 1990, neboť zákon o důchodovém pojištění předpokládá zápočet této doby jen za podmínky zaplacení pojistného. Přitom se vychází z úpravy navrhované pro placení pojistného osobami dobrovolně účastnými důchodového pojištění.

Čl. XI obsahuje obvyklá přechodná ustanovení, která se týkají zejména změn vyplývajících z úprav v zákoně na pojistné v sociálním zabezpečení a příspěvků na státní politiku zaměstnanosti.

Pokud jde o účinnost předloženého návrhu zákona, navrhuje se vzhledem k uvedeným vazbám na zákon o důchodovém pojištění shodně s tímto zákonem. Tolik, pane předsedající, úvodní slovo.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Děkuji panu ministrovi. Nyní prosím zpravodaje garančního výboru pro sociální politiku a zdravotnictví, pana poslance Jindřicha Němčíka, aby se ke zprávě o projednání návrhu ve výborech vyjádřil a přednesl návrh postupu dalšího projednání.

Poslanec Jindřich Němčík: Pane předsedající, dámy a pánové, obdobně jako tomu bylo u předchozího návrhu zákona, i zde byla vzhledem k projednávání návrhu zákona ve výborech zpracována zpráva o projednání vládního návrhu zákona, kterým se mění a doplňují některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o důchodovém pojištění, kterou máte předloženou jako tisk 1802.

Návrhem zákona se zabýval výbor pro sociální politiku a zdravotnictví, který doporučuje Poslanecké sněmovně návrh zákona s připomínkami přijmout. Dále výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu, který doporučuje Poslanecké sněmovně, aby vyslovila souhlas s vládním návrhem. Hospodářský výbor rovněž doporučuje, aby Poslanecká sněmovna vládní návrh projednávala. Zemědělský výbor a zahraniční výbor vzaly vládní návrh na vědomí. Ústavně právní výbor, výbor pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí a výbor petiční, pro lidská práva a národnosti přerušily projednávání vládního návrhu. Rozpočtový výbor návrh neprojednával a branný a bezpečnostní výbor po projednání nepřijal žádné usnesení vzhledem k tomu, že nebyl usnášeníschopný.

Vzhledem k těmto skutečnostem - obdobně jako u předchozího návrhu zákona - doporučuji, abychom tuto předlohu, tisk 1674, projednávali ve znění usnesení garančního výboru, tedy výboru pro sociální politiku a zdravotnictví. Děkuji.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Děkuji panu poslanci Němčíkovi. Rozhodneme o procedurálním návrhu na projednávání, jak jsme to učinili v předchozím projednávaném bodu. Procedurální návrh pana poslance Němčíka jste slyšeli. Myslím, že nezbývá než o něm dát hlasovat. Je zde požadavek na odhlášení. Vyhovuji a prosím o nové přihlášení. Rozhodneme o procedurálním návrhu pana poslance Němčíka na projednávání tohoto bodu, jak jste právě slyšeli.

Kdo je pro tento návrh, ať to dá najevo v hlasování č. 343. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování? Děkuji. Hlasování je skončeno.

Procedurální návrh byl přijat poměrem hlasů 77 pro, 19 proti, 20 se zdrželo hlasování.

Budeme tedy projednávat ve znění doporučení výboru pro sociální politiku a zdravotnictví. Otevírám rozpravu k tomuto bodu. Písemně se mi přihlásili páni poslanci Raška a Štrait. Prosím pana poslance Rašku, aby se ujal slova. Další písemné přihlášky do rozpravy nemám.

Poslanec Miroslav Raška: Pane předsedající, pane předsedo, dámy a pánové, v souvislosti s návrhy, které zazněly k tisku 1574, si dovoluji předložit několik pozměňovacích návrhů k tisku 1674, ve znění usnesení výboru pro sociální politiku a zdravotnictví.

Návrh změn v článku 1. V čl. 1 se vkládá nový bod 1, který zní:

"1. § 54 a 55 včetně nadpisu a poznámek pod čarou znějí: Úprava důchodů, které jsou jediným zdrojem příjmů. § 54: Je-li starobní, plný invalidní, vdovský, vdovecký důchod nebo úhrn sirotčích důchodů náležejících oboustranně osiřelému dítěti jediným zdrojem příjmu důchodce a nedosahuje měsíčně částky uvedené v odst. 3, zvyšuje se na tuto částku; má-li důchodce též jiný důchod nebo jiný příjem a úhrn důchodu a jiného příjmu nedosahuje měsíční částku uvedenou v odst. 3, zvyšuje se důchod tak, aby tento úhrn činil částku uvedenou v odst. 3.

Odstavec 2: Je-li na starobní nebo plný invalidní důchod, který nedosahuje měsíční částky uvedené v odstavci 3, odkázán též rodinný příslušník důchodce, zvyšuje se na tuto částku; má-li důchodce nebo takový rodinný příslušník též jiný důchod nebo příjem a nedosahuje měsíčně částku uvedenou v odst. 3, zvyšuje se důchod tak, aby tento úhrn činil částku uvedenou v odst. 3. Splňují-li podmínky pro zvýšení důchodu oba manželé, zvýší se jen důchod náležející manželovi, a to o rozdíl mezi částkou uvedenou v odst. 3 a úhrnem důchodu a jiných příjmů manželů.

Odstavec 3: Částkou podle odst. 1 se rozumí částka životního minima stanovená podle zákona o životním minimu odkaz na 50 - která je platná pro jednotlivého občana staršího 26 let. Částkou podle odst. 2 se rozumí částka odpovídající součtu dvojnásobku částky potřebné k zajištění výživy a ostatních základních osobních potřeb občanů starších 26 let a částky potřebné k zajištění nezbytných nákladů na domácnost, žijí-li v domácnosti dvě osoby, stanovený podle zákona o životním minimu - odkaz 50.

Odstavec 4: Důchod se zvyšuje podle odstavců 1 a 2 jen tehdy, nemůže-li si důchodce, který není poživatelem starobního důchodu nebo plného invalidního důchodu, pro stáří, zdravotní stav nebo jiné vážné důvody, zvýšit životní úroveň vlastní prací. To platí obdobně i pro rodinného příslušníka důchodce.

Odstavec 5: Při zvýšení důchodu z důvodu jediného zdroje příjmu se nepřihlíží k příjmu z výdělečné činnosti důchodce staršího 70 let a jeho rodinného příslušníka staršího 70 let nebo z pracovní činnosti nepřesahující 60 pracovních dnů v kalendářním roce.

Odstavec 6: Zvýšení důchodů z důvodu jediného zdroje příjmu se nezapočítává do výše důchodu rozhodné pro výpočet jiných důchodů z důchodového pojištění.

Odstavec 7: Dojde-li ke změně částek životního minima uvedených v odst. 3, upraví se výše důchodů, které jsou jediným zdrojem příjmu, od splátky důchodu splatné v kalendářním měsíci, v němž k této změně došlo.

§ 55:

Odstavec 1: Důchody uvedenými v § 54 se rozumí důchody z důchodového pojištění - odkaz na 51.

Odstavec 2: Jiným příjmem podle § 54 odstavec 1 a 2 se rozumí

a) čistý příjem z jakékoli výdělečné činnosti

b) výživné a příspěvek na výživu rozvedeného manžela a neprovdané matce

c) čistý příjem z nemovitostí a příjmy z pronájmů

d) peněžité částky nemocenského pojištění (péče) nahrazující pracovní příjem

e) náhrada za ztrátu na výdělku

f) náhrada za ztrátu na důchodu

g) důchod vyplácený z ciziny a dávka (renta) poskytovaná z ciziny jako odškodnění za ztrátu výdělečné schopnosti způsobenou pracovním úrazem nebo válečným poškozením

h) výsluhový přídavek ve stavebnictví a jiné obdobné příspěvky k důchodu poskytované podle zvláštních předpisů

i) opakující se dávky státní sociální podpory s výjimkou přídavku na dítě

j) stipendium s výjimkou prospěchového stipendia

k) příjem (odměna) žáka (studenta) v období odborného výcviku na produktivních činnostech

l) naturální požitky, a to hodnotou, jakou se započítávají pro účely daně z příjmu fyzických osob

m) opakující se plnění ze zákonné odpovědnosti včetně pojistného plnění a pravidelné plnění z pojištění osob a penzijního připojištění se státním příspěvkem,

n) hmotné zabezpečení uchazečů o zaměstnání,

r) příjmy z kapitálového majetku.

Odstavec 3. Za rodinné příslušníky důchodce podle § 54 odst. 2 se považují, pokud žijí s důchodcem ve společné domácnosti a jsou na něho odkázáni výživou,

a) manželka (manžel),

b) děti, vnuci a sourozenci, jde-li o nezaopatřené děti podle zákona o důchodovém pojištění - odkaz na 52,

c) rodiče, prarodiče, tchán a tchýně, zeť a snacha,

d) sestra nebo dcera ovdovělého, rozvedeného nebo svobodného důchodce, která pečuje o jeho nezaopatřené dítě ve věku do skončení povinné školní docházky,

e) družka (druh), pokud žije s důchodcem alespoň tři měsíce a nemá důchod ani jiný příjem.

Za čtvrté. Podmínka společné domácnosti podle odst. 3 se považuje za splněnou, pokud důchodce a jeho rodinný příslušník žijí v témže ústavním zařízení.

Pod čarou:

odkaz 50: § 3 zákona č. 463/1991 Sb., o životním minimu,

odkaz 51: § 4 odst. 1 zákona č., které ještě neznáme/1995 Sb., o důchodovém pojištění,

odkaz 52: § 20 zákona téhož, o kterém jsem hovořil u odkazu 51.

Dosavadní body 1 - 7 se označují jako body 2 - 8. Dosavadní poznámka č. 50, odkaz 50, se nově označuje jako poznámka či odkaz 53 a zní:

50: § 15 a § 107 odst. 2 zákona č. které neznáme o důchodovém pojištění /1995 Sb.

Dosavadní poznámky 51 - 54 se nově označují jako poznámky 54 - 57.

Další návrh se týká změn v čl. II. V článku II. vložit za bod 12 novy bod 13 tohoto znění: 13. V § 8 se na konci připojuje nový odst. 10, který zní: odst. 10. Při posuzování plné invalidity a částečné invalidity podle odst. 1 musí lékaři okresních správ sociálního zabezpečení vycházet z lékařských zpráv a posudků vypracovaných odbornými lékaři o zdravotním stavu občanů.

Za prvé. V bodu 26 se v § 36 písm. q) vypouštějí slova "kterým náleží hmotné zabezpečení uchazečů o zaměstnání" a slova "který vyplácí toto hmotné zabezpečení".

Za druhé. Body 29 - 40 se vypouštějí.

Za třetí. V bodu 35 se v § 38 odst. 3 na konci připojují tato slova "a dobu, po kterou toto hmotné zabezpečení nenáleželo"

Za čtvrté. V bodě 39 se na konci § 41 odst. 1 připojuje věta: "Vstoupí-li k organizaci do zaměstnání poživatel důchodů, jemuž byl důchod upraven z důvodu jediného zdroje příjmu, je povinna ohlásit též tuto skutečnost; to platí v případě, byl-li důchod z tohoto důvodu upraven rodinnému příslušníku tohoto důchodce."

Bod pět. V bodě 90 se v § 120 odst. 1 za slovo "výdělku" vkládají slova "nebo výše měsíčního vyměřovacího základu pro zálohy na pojistné na důchodové pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti".

Návrh změn v čl. V. V návaznosti na pozměňovací návrh k čl. l, který se týkal úpravy důchodů, které jsou jediným zdrojem příjmu, je třeba vypustit změnu § 7 odst. 4 zákona o sociální potřebnosti, která je obsažena v čl. V. Zůstane též zachováno původní znění tohoto ustanovení, které váže výši příspěvku při péči o blízkou osobu na důchod upravený jako jediný zdroj příjmu.

Návrh změn v čl. XI - přechodná ustanovení. V čl. XI se vkládá nový odst. 1, který zní: "Odst. 1. Částka, na níž se upravují důchody podle čl. l bod 1, činí nejméně 2 720 Kč měsíčně, jde-li o úpravu důchodu, který je jediným zdrojem příjmu důchodce a není na něj odkázán rodinný příslušník důchodce, a nejméně 4 880,- Kč měsíčně, jde-li o úpravu důchodu, který je jediným zdrojem příjmu důchodce v ostatních případech.

Dosavadní odst. 1 - 9 se označují jako odst. 2 - 10.

Pane předsedající, to jsou všechny změny, které navrhuji k projednání.Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP