Čtvrtek 29. června 1995

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Děkuji, pane poslanče. Dále je písemně přihlášen pan poslanec Štrait. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

Dámy a pánové, důrazně bych požádal o klid v jednací síni, kdybyste byli tak laskaví.

Poslanec Jaroslav Štrait: Vážený pane předsedající, pane předsedo, dámy a pánové. Dovolte mi několik málo pozměňovacích návrhů k doprovodnému zákonu k důchodovému pojištění.

První pozměňovací návrh. V čl. XI § 18 odst. 2 se za první větu vkládá věta druhá, která zní: Po 31. 12. roku 2000 jsou součástí příjmů zvláštního účtu důchodového pojištění též výnosy z kapitalizace prostředků Fondu národního majetku.

Druhý návrh. V čl. XI § 18 odst. 2 se za písmeno a) vkládá nový text pod písmenem b), který zní: b) na kapitalizaci prostředků pro důchodové zabezpečení obyvatelstva po roce 2000. Text pod písm. b) se označuje písm. c).

Třetí návrh také v čl. XI § 18, odst. 2 písm. c) se na konec věty doplní slova: "po roce 2000".

Čtvrtý návrh. Za čl. XI se vkládá nový čl. XII, který zní: Zákon č. 268/1994 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 1995 se doplňuje takto: Za § 9 se vkládá nový § 9 a), který zní: Fond národního majetku České republiky vyčlení do konce roku 1995 25 miliard korun a do konce roku 1996 40 miliard korun na kapitalizaci prostředků pro důchodové zabezpečení obyvatelstva po roce 2000. Následné články se přirozeně přečíslovávají.

Poslyšte krátké zdůvodnění. Zákonem č. 10/1993 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 1993, byla v rozporu se zákony Federálního shromáždění a České národní rady o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku založena tradice financování deficitu státního rozpočtu z Fondu národního majetku. Za léta 1993 a 1994 bylo tak odčerpáno 27,8 miliard korun. To je číslo, které tady už v různých souvislostech mnohokrát zaznělo. Pro letošní rok je schváleno dalších 10,7 miliard.

Kromě financování deficitu státu z výsledku rozprodeje národního bohatství, vytvořeného současnými i předchozími generacemi, je Fond národního majetku stále intenzivněji využíván i k dalším účelům řádově v rozsahu desítek miliard korun.

Připomínám v této souvislosti § 12 zákona č. 92/1991 Sb., to je to, co tehdy kolega Wagner navrhl v bývalém federálu o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby. Taxativně rozčleňuje použití majetku fondu do sedmi skupin. Konkrétně pod písm. d) je možnost převodu privatizovaného majetku pro účely nemocenského a důchodového pojištění. Stejně tak § 18 zákona 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodu majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky taxativně rozčleňuje použití majetku fondu do osmi skupin. Budu citovat jen příslušné písmeno.

e) je možno použít převodu majetku pro účely nemocenského a důchodového pojištění.

Dovolte mi jen poznamenat s ohledem na tyto skutečnosti, že žádná část majetku fondu nebyla dosud převedena pro účely důchodového pojištění. Tak opakovaně upozorňuji na neplnění vzpomenutých závazků. Kapitalizace navrhovaných 65 miliard umožní získat dostatečné zdroje pro dofinancování solventnosti systému důchodového pojištění v období převisu poproduktivní nad produktivní části české populace a tím zachovat současné věkové hranice pro odchod do důchodu i výši starobních důchodů. Měřeno velikostmi vytvořeného národního bohatství pouze odčerpali občané této země cestou privatizace jenom velmi malou část národního bohatství. Řádové rozdíly v participaci občanů jsou tedy patrné a zůstávají většině občanů jako minusové.

Dovolte mi závěrem jednu poznámku. Tyto pozměňovací návrhy akceptovaly stejné jako návrhy na důchod tři odborové centrály, Odborové sdružení Čech, Moravy a Slezska, Jednotný svaz soukromých zaměstnanců, Odborový svaz vydavatelství, nakladatelství, knižního obchodu Čech a Moravy, dále KVOD koordinační výbor organizací důchodců, České národní hnutí, Křesťanskosociální hnutí a Levicové kluby žen. Děkuji vám.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Děkuji panu poslanci Štraitovi a ptám se, kdo se ještě hlásí do rozpravy, protože jeho přihláška do rozpravy byla poslední písemná. Protože se nikdo již do rozpravy nehlásí, rozpravu uzavírám.

S faktickou poznámkou se hlásí pan poslanec Rymeš.

Poslanec Ladislav Rymeš: Vážený pane předsedající, vážený pane předsedo, dámy a pánové, jelikož se mi pozdě dostala do rukou sjetina z 338. hlasování, kde nejsem uveden seděl jsem na svém místě, mám na to svědky, svítilo mi zelené světélko - zpochybňuji toto hlasování.

Podávám procedurální návrh stejného charakteru, jako byl už podán, to je na přerušení projednávání tohoto zákona do další schůze.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Hlásí se pan poslanec Honajzer.

Poslanec Jiří Honajzer: Pane předsedající, kolegyně a kolegové, pokud odezněly všechny pozměňovací návrhy v rozpravě k probíranému zákonu, žádám o půlhodinovou přestávku pro jednání poslaneckých klubů, a to teď v tomto okamžiku.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Vyhovuji této žádosti a přerušuji jednání do 16.15 hodin. Hlásí se ještě pan místopředseda Vlach.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: V ruce mám jednací řád. Je tam doplněk k usnesení, které se týká zpochybnění výsledku hlasování. Když máte v ruce, pane kolego, sjetinu, máte také výsledek, který nehovoří o tom, že by návrh byl odmítnut rozdílem jednoho hlasu. To je jedna moje poznámka.

Nicméně v usnesení, které je platné a které nikdo nezpochybňuje, je, že bezprostředně po hlasování je možné zpochybnit jeho výsledek.

Ještě poznámku k předsedajícímu - je vlastně vyhlášena přestávka - o tom, o čem už jsme jednou rozhodli, nemůžeme hlasovat pořád znovu a znovu.

(Schůze přerušena v 15.42 hodin.)

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Vážené paní kolegyně a vážení páni kolegové, budeme pokračovat podle včera schváleného pořadu projednáváním dalšího přerušeného bodu, kterým je

XIV.

Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon

ČNR č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních,

ve znění pozdějších předpisů

Rád bych zopakoval, že minulý týden ve středu jsme vyslechli odůvodnění místopředsedy vlády a ministra financí pana Ivana Kočárníka a zprávu společného zpravodaje výborů pana poslance Stanislava Pěničky. Vedli jsme rozpravu, kterou jsme uzavřeli. Ve čtvrtek jsme vyslechli závěrečná slova a hlasovali o přednesených pozměňovacích návrzích. Vystoupením místopředsedy vlády pana Kočárníka před hlasováním o pozměňovacích návrzích byla rozprava znovu otevřena. Po uzavření rozpravy bylo projednávání tohoto bodu přerušeno a zároveň bylo doporučeno výborům, aby se touto věcí znovu zabývaly. Byl také vysloven souhlas s požadavkem, aby při projednávání tohoto návrhu zákona byl přítomen také pan ministr vnitra, kterého zde vítám.

Nezbývá mi tedy, než abych se otázal, zda se touto záležitostí nějaký výbor zabýval a zda jeho zástupce nám chce sdělit něco o výsledku jednání? Protože tomu tak není, táži se pana místopředsedy vlády Ivana Kočárníka, zda si přeje pronést závěrečné slovo. Jedná se o spotřební daň, projednáváme sněmovní tisky 16761793. Připomínám, že rozprava je uzavřena a je čas na závěrečné slovo. Prosím, pan místopředseda vlády.

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Ivan Kočárník: Vážený pane předsedo, pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, já nemám mnoho, co bych dodal k tomu, co jsem říkal zde při rozpravě o lehkých topných olejích. Chci říci, že náš systém, který máme dnes, tzn. systém značkování a barvení, doplněný určitým zdaněním lehkých topných olejů ve výši 2200 Kč za tunu je systém, který v zásadě má Spolková republika Německo a řada dalších států v Evropské unii.

Po dopočtu všech dalších důsledků pro vaše rozhodování vám řeknu ještě dvě čísla. První číslo se týká toho, pokud by byl přijat ten návrh na plné zdanění a vracení, že celkový dopad pro subjekty, které budou daň plně platit a bude jim vrácena bude dopad jen časový po dobu, než jim bude tato daň vrácena - je zhruba 1,5 mld. Kč a dopad do odvětví, kde tato daň nebude vrácena, protože v tom pozměňovacím návrhu je návrh na vrácení pouze pro tepelnou energii a výrobu tepla, nicméně ty lehké topné oleje se používají - jak jsem posledně už říkal - i pro jiné účely, bude zhruba 1,5 mld. Kč též natvrdo. Čili ten přijde naplno do cen. Jen to jsem chtěl říci do závěrečného slova.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Děkuji panu místopředsedovi vlády a prosím, aby se opět ujal slova společný zpravodaj výborů pan poslanec Pěnička.

Poslanec Stanislav Pěnička: Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, v úvodním slově bych shrnul stávající stav nebo to, kde jsme přestali. Přestali jsme hlasovat u posledního návrhu pana kolegy Jegly, kterým začneme jako návrhem prvním. Pak vystoupil pan kolega Šuman s prodloužením platnosti od 1. 1., kolega Černý, který sice navrhl vrácení, ale stáhl svůj návrh zpět, pak vystoupil pan kolega Kozák, který dal svůj návrh na revokaci našeho usnesení - týkalo se to mého návrhu 1 a 2, který by vracel lehké topné oleje na zdanění 2200, a kolega Výborný, který v podstatě podpořil revokaci pana poslance Kozáka. V závěru vystoupí ještě pan poslanec Exner, který navrhl text § 12, nový odst. 9 a na závěr pan předseda Uhde s procedurálním návrhem, který byl přijat a týkal se přerušení.

Takže to byly všechny pozměňovací návrhy a nyní, pane předsedající, bych prosil o souhlas, abych mohl přednášet pozměňovací návrhy ve sledu, jak jsem je četl.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: S faktickou poznámkou se hlásí pan poslanec Exner. Prosím, pane poslanče.

Poslanec Václav Exner: Pane místopředsedo, pane předsedo, dámy a pánové, po rozhovoru se zpravodajem jsem byl požádán, abych ještě před hlasováním případně upřesni svůj návrh, který jsem přednesl v nově otevřené rozpravě a který se týkal doplnění odstavce 9 v § 19, konkrétně první věty tohoto odstavce, který jsem navrhl převést v části vedlejší věty do minulého času tak, aby zněla: "které nakoupily lehký topný olej za cenu obsahující daň a prokazatelně jej použily pro vytápění nebo výrobu tepelné energie".

Při přednášení jsem se přeřekl a řekl jsem "elektrické energie", a to rozpoutalo určitou diskusi, která potom probíhala. Byl jsem upozorněn, že velmi často nelze oddělit výrobu tepelné od elektrické energie, a že je správný požadavek, aby tam byly zahrnuty tyto energie obě. Dovoluji si upřesnit, pokud s tím bude sněmovna souhlasit, tento návrh tak, aby konec zněl: "nebo výrobu tepelné nebo elektrické energie."

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Děkuji za toto upřesnění, s faktickou poznámkou se hlásí pan poslanec Kozák.

Poslanec Stanislav Kozák: Vážený pane předsedo, pane předsedající, pane ministře. Ryze technicky si dovolím upozornit, že jsem navrhl procedurální návrh na revokaci usnesení a domnívám se, že podle čl. 26 jednacího řádu bychom o tomto měli hlasovat jako o prvním.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Děkuji panu poslanci Kozákovi. Učiňme tak. Budeme tedy hlasovat.

Poslanec Stanislav Pěnička: Tento návrh jsem stejně chtěl dát. Myslím si ještě jednu věc, jestli nemáme dokončit hlasování pana poslance Jegly z těch pozměňovacích návrhů, který byl poslední, chyběl nám pro hlasování, a potom hlasovat o revokaci.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Doporučoval bych hlasovat napřed o proceduře. Budeme hlasovat o revokaci. A poté vezmeme zbylé pozměňovací návrhy.

Poslanec Stanislav Pěnička: Pan kolega Kozák navrhuje revokaci ohledně mého pozměňovacího návrhu, který se týká bodu 1 a 2, kdy ze společné zprávy se vypouští text s označením: za bod 19 a ze společné zprávy se za bodem 36 vypouští text, v § 22 se u položky topné oleje, lehké a velmi lehké částka 2200 nahrazuje částkou 8340. To je celý návrh.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Připomněl bych, že jde o revokaci hlasování č. 89. Jsou to dva pozměňovací návrhy pana poslance Pěničky, které nedostaly potřebný počet hlasů, aby mohly být přijaty. Budeme tedy hlasovat o revokaci tohoto hlasování č. 89. Ptám se, kdo je pro tuto revokaci, ať to dá najevo v hlasování 344.

Kdo je proti? Kdo se zdrzel hlasování?

Návrh na revokaci nebyl přijat poměrem hlasů 74 pro, 49 proti, 34 poslanců se zdrželo hlasování a 4 nehlasovali. Zůstává tedy odhlasovaný stav.

Budeme tedy hlasovat o zbývajících pozměňovacích návrzích.

Poslanec Stanislav Pěnička: Vracíme se k pozměňovacímu návrhu pana poslanec Jegly, k tomu druhému, který zní: V bodu 36 vládního návrhu navrhuji číslovku 2200 nahradit číslovkou 600, zároveň navrhuji zařadit nový bod, jímž se ve stávajícím zákonu v § 22 ve sloupci sazba změní číslovka 2200 na číslovku 600.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Budeme tedy o tom hlasovat jako o jednom návrhu. Pan poslanec Jegla souhlasí. Ještě bych prosil vyjádření navrhovatele a vyjádření společného zpravodaje.

Poslanec Stanislav Pěnička: Společný zpravodaj nesouhlasí a pan ministr říká, že se o tom nedá hlasovat.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Hlásí se pan poslanec Kozák.

Poslanec Stanislav Kozák: Pane předsedo, pane předsedající, pane ministře, o tomto se skutečně nedá hlasovat, pokud nebyla přijata revokace, protože jestliže jsme se usnesli na něčem, tak to nelze měnit dál.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Ještě pan poslanec Černý.

Poslanec Jan Černý: Naopak, o tomto se hlasovat dá, protože to je pozměňovací návrh ke společné zprávě a pozměňovací návrh pana kolegy Pěničky nebyl přijat, čili zůstal text, který je ve společné zprávě, čili žádná změna nebyla a dá se o tom samozřejmě hlasovat.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Myslím, že je dobře rozhodnout hlasováním o tomto návrhu po všem, co o tom bylo řečeno. Dávám tedy hlasovat o pozměňovacím návrhu pana poslance Jegly v hlasování 345.

Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Návrh nebyl přijat poměrem hlasů 32 pro, 49 proti, 76 se zdrželo hlasování, 6 nehlasovalo.

Poslanec Stanislav Pěnička: Pak vystoupil kolega Šuman, který navrhl, aby ve společné zprávě, jak je bod 36 a u textu v § 22 se u položky topné oleje, lehké a velmi lehké částka 2200 Kč za tunu nahradila částkou 8340, aby účinnost tohoto znění platila od 1. ledna 1996. Pan ministr i já doporučujeme účinnost od 1. ledna.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Pan poslanec Šuman si přeje upřesnit svůj návrh.

Poslanec Vladimír Šuman: Je mi to hrozně líto, protože věcně souhlasím s tím, co bylo řečeno, ale uvědomte si, že jsme odhlasovali ten bod jako pozměňovací návrh. My ho musíme zrevokovat a pak to schválit tak, jak je to teď navrženo panem poslancem Pěničkou. To čistě z formálního důvodu. Nemůžeme to udělat jinak, protože to není součást společné zprávy, ale je to součást schváleného pozměňovacího návrhu. Bohužel. Teď jsme si špatně rozuměli. Pan Holub to tu minule navrhl a já jsem to akceptoval. Prosím pana poslance, aby to upřesnil.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: S faktickou poznámkou ještě pan Holub.

Poslanec Josef Holub: Pane předsedající, děkuji za slovo, omlouvám se. Úplně stačí, když před ten text, který je v bodu 36 silně vyznačen "v § 22", před to se do společné zprávy dá bod 36 a). Tím je všechno vyřešeno.

Poslanec Stanislav Pěnička: Tím je všechno vyřešeno, ale účinnost od 1. ledna tam je důležitá. 36 a) s účinností tohoto bodu od 1. 1. 1996.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Budeme hlasovat o tomto pozměňovacím návrhu pana poslance Šumana s upřesněním, které jste právě slyšeli. Hlasování 346.

Kdo je pro tento návrh? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Návrh byl přijat poměrem hlasů 158 pro, nikdo proti, 4 se zdrželi hlasování.

Poslanec Stanislav Pěnička: Pan kolega Výborný měl návrh na revokaci, pan kolega Exner v § 12 nový odst. 9, první věta, která zní: "Nárok na vrácení daně vzniká také plátcům a osobám, které nakoupily lehký olej za cenu obsahující daň a prokazatelně jej použily pro vytápění nebo výrobu tepelné a elektrické energie."

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Společný zpravodaj souhlasí, pan ministr také.

Budeme hlasovat o upřesňujícím návrhu pana poslance Exnera. Kdo je pro tento pozměňující návrh? Hlasování č. 347: Kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji. Kdo se zdržel hlasování? Návrh byl přijat poměrem hlasů 155 pro, nikdo proti, 6 se zdrželo hlasování.

Prosím další, pane poslanče.

Poslanec Stanislav Pěnička: To byly, pane předsedající, všechny pozměňující návrhy. Můžete dát hlasovat o zákonu jako o celku.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Děkuji vám, pane poslanče, za vaši práci. Budeme tedy nyní hlasovat o celém vládním návrhu zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 587 z roku 1992 Sb., o spotřebních daních ve znění pozdějších předpisů podle sněmovního tisku 1676, ve znění společné zprávy výborů Poslanecké sněmovny podle sněmovního tisku 1793 a schválených pozměňujících návrhů.

Já se tedy ptám, kdo je pro tento návrh, ať to dá najevo v hlasování č. 348, které jsem právě zahájil. Děkuji. Kdo je proti? Děkuji. Kdo se zdržel hlasování? Děkuji.

Hlasování je skončeno. Poměrem hlasů 121 poslanec pro, 3 proti, 40 se zdrželo hlasování a 4 nehlasovali byl návrh zákona přijat.

Já děkuji panu místopředsedovi vlády a panu společnému zpravodaji.

Konstatuji, že takto jsme se vyrovnali s dalším bodem programu a přistoupíme k dokončení bodu, kterým je

XVI.

Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon

ČNR č. 586 z roku 1992 Sb., o daních z příjmů ve znění

pozdějších předpisů a doplňuje zákon ČNR č. 589

z roku 1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení

a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

ve znění pozdějších předpisů

Pro připomínku uvádím, že návrh zákona jsme začali projednávat ve čtvrtek minulý týden a vyslechli jsme odůvodnění místopředsedy vlády a ministra financí pana Ivana Kočárníka a zprávu společného zpravodaje výborů pan poslance Roberta Koláře. Vedli jsme rozpravu, kterou jsme ukončili a jednání o tomto bodu přerušili. Stanovili jsme současně, že po přerušení vyslechneme závěrečná slova, budeme hlasovat o pozměňujících návrzích a potom před závěrečným hlasováním jednání znovu přerušíme.

Nyní se táži, zda chce místopředseda vlády pan Ivan Kočárník pronést závěrečné slovo. Prosím pana místopředsedu vlády, aby se ujal slova a všechny ostatní ve sněmovně prosím o klid.

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Ivan Kočárník: Pane předsedo, pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, já nebudu nyní přednášet závěrečné slovo, ale musím otevřít rozpravu, protože ve společné zprávě návrhu tohoto zákona jsou legislativní nedostatky, na které jsme přišli.

Jsou v zásadě tři důvody pro otevření té rozpravy: Legislativní nedostatky ve společné zprávě, dále potom skutečnost, že je třeba legislativně, znovu zdůrazňuji pouze legislativně, doplnit pozměňovací návrhy, které tady byly, aby byly promítnuty do dalších navazujících paragrafů, protože toto nebylo, a konečně je třeba u některých ustavení navrhnout termín účinnosti tak, aby bylo zcela nepochybné, jak to v tomto zákoně je. Já bych prosil pana zpravodaje.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Děkuji panu místopředsedovi vlády a prosím pana společného zpravodaje pana poslance Roberta Koláře, aby se ujal své práce.

Poslanec Robert Kolář: Vážený pane předsedající, vážené kolegyně poslankyně - neklid v sále - ano, jsem jako poslanec přihlášen do rozpravy.

Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, jak avizoval pan ministr, je potřeba ještě dopracovat některé technické záležitosti. Já využiji toho, že mám slovo úvodem a chtěl bych upřesnit, který materiál budeme projednávat, protože jsme obdrželi dva tisky jako sumáře těch pozměňujících návrhů. Jeden byl ve formě řekněme netabulkové, to byl ten první, a potom jste obdrželi druhý, kde jsou uvedeny tabulky tak, jak byly navrhovány. Čili budeme se řídit podle toho materiálu, který byl druhý a poslední.

Tolik jenom technicky k projednávání a nyní k těm samotným návrhům. Samotným návrhem 1 v návaznosti na navrhované odepisování technického zhodnocení nemovitých kulturních památek, což byl můj vlastní návrh, kdy jsem měnil jednorázově odpis na 15 let, tak jak je v našem okolí běžné, tak jsem samozřejmě myslel, že by se vypustilo to znění, které bylo navrženo ve společné zprávě. Nicméně jsem to tady explicitně nevyjádřil. Čili navrhuji tímto z bodu 60 společné zprávy vypustit na konci slova - a technické zhodnocení nemovité kulturní památky a nemovité národní památky, odkaz 28 d).

Dále v návaznosti na některé pozměňovací návrhy, které jsou součástí společné zprávy a které jsou legislativně složité, je výhodnější dát účinnost přímo do textu zákona, a proto navrhuji, aby pozměňující návrh, uvedený ve společné zprávě pod bodem 71, byl opraven takto: Kdy za částku 20 000 korun se vkládají slova: "počínaje zdaňovacím období 1996 částku 40 000 korun."

Dále ze stejného důvodů navrhuji, aby pozměňující návrh uvedený ve společné zprávě pod bodem 95 byl upraven takto: Za částku 26 500 korun se vkládají slova "a počínaje zdaňovacím obdobím 1996 částku 32 000 korun."

Dále u některých pozměňujících návrhů, které byly přednášeny poslanci a staly se součástí společné zprávy, nebyla stanovena účinnost a protože zákon nabývá účinnosti v polovině roku, je samozřejmě nutné toto stanovit, takže navrhuji, aby čl. V vládního návrhu byl doplněn takto: bod 1 doplnit o body 53 a), 55 a), 107 a), bod 2 doplnit o body 51 a), 91 a), 94 a) a 95 b).

Současně bych si dovolil upozornit na jednu víceméně matematickou chybu, která se objevila v pozměňovacím návrhu pana kolegy Špačka. Já na ni upozorňuji pro případ, že by jeho pozměňující návrh byl přijat, abychom se k tomu již nemuseli vracet. Jedná se o tabulku, kterou jsem navrhoval. V té první tabulce v posledním řádku má být místo částky 154 600 korun uvedena částka 154 800 korun a na to analogicky samozřejmě navazuje i ten další návrh, který v podstatě hovoří o zálohách, kdy má být místo částky 12 883 korun uvedena částka 12 900 korun. Čili nejedná se o změny věcné v té tabulce, ale v podstatě o upřesnění. Stejně bychom k tomu došli potom, kdyby to takto bylo ve sbírce, že je zde špatný výpočet, nemění se tímto filozofie pozměňovacího návrhu. To je vše z mé strany. Děkuji.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP