Čtvrtek 29. června 1995

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji. Zahájil jsem hlasování č. 330. Ptám se, kdo je pro třetí návrh pana poslance Čapka. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování? Hlasování skončilo.

143 pro, nikdo proti, 12 se zdrželo. Návrh byl přijat.

Poslanec Miloslav Výborný: Poslanec Libor Novák (1962) přednesl to, co ministr spravedlnosti nazval komplexem pozměňovacích návrhů. Domnívám se, ze se jedná o návrh jediný. Rád bych si to u poslance Nováka ověřil. Z gestikulace patrno, že také on tomu tak rozumí. Tento návrh nebyl projednáván ve výborech. Ministr spravedlnosti ho podpořil ve svém závěrečném vystoupení. Já jej důtklivě také doporučuji k přijetí.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Zahájil jsem hlasování č. 331. Ptám se, kdo je pro návrh poslance Libora Nováka. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování? Hlasování skončilo.

Pro 152, nikdo proti, zdrželi se 3 poslanci, návrh byl přijat.

Poslanec Miloslav Výborný: První návrh poslance Výborného ministr podpořil. (Zpravodaj Miloslav Výborný jej podporuje také.)

Místopředseda PSP Jan Kasal: Ano. Rozhodneme v hlasování č. 332. Kdo je pro přijetí prvního návrhu poslance Miloslava Výborného? Kdo se proti? Kdo se zdržel hlasování? Děkuji. Hlasování skončilo.

153 pro, nikdo proti, 3 se zdrželi. Návrh byl přijat.

Poslanec Miloslav Výborný: Totéž platí o druhém návrhu poslance Výborného.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Rozhodneme v hlasování č. 333, které jsem právě zahájil. Táži se, kdo je pro druhý návrh poslance Výborného. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování? Hlasování skončilo.

Výsledek - pro 150, nikdo proti, zdrželi se 3 poslanci. Návrh byl přijat.

Poslanec Miloslav Výborný: Poslankyně Hana Marvanová navrhla ve společné zprávě k čl. III, kde je obsaženo nové znění § 34 b(, o použití agenta, ve 4. odst. slovo "vrchního" nahradit slovem "krajského". Týká se to příslušnosti soudů.

Tento návrh ministr spravedlnosti podpořil a odkázal také na stejně souhlasné stanovisko ministra vnitra. Tento nově formulovaný § 34 b(byl předmětem obsáhlého jednání branného a bezpečnostního výboru. Byl jsem tomuto jednání přítomen. Vím, že branný a bezpečnostní výbor dospěl k té formulaci, která se nakonec objevuje ve společné zprávě po dost složité diskusi, celkem jednoznačným hlasováním, možná i jednomyslným.

Znovu opakuji, že stanovisko ministra je k tomuto pozměňovacímu návrhu poslankyně Marvanové pozitivní a že výbor branný a bezpečnostní dospěl k tomuto závěru, tak jak dospěl.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Zahájil jsem hlasování č. 334. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování? Hlasování skončilo.

Pro 91, proti 25, zdrželo se 42. Znamená to, že návrh byl přijat.

Hlásí se pan poslanec Jaroš v tuto chvíli.

Poslanec Emil Jaroš: Vážený pane předsedající, navrhuji stáhnout můj pozměňovací návrh, jako legislativně nedokonalý.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Myslím si, že bude korektní vyhovět návrhu pana poslance Jaroše.

Táži se, kdo souhlasí se stažením jeho návrhu, ať to dá najevo patřičným způsobem v hlasování č. 335. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování? Hlasování právě skončilo.

Výsledek - pro 149, 2 proti, zdrželi se 4. Návrh byl přijat.

Poslanec Miloslav Výborný: V rozpravě pak ještě vystoupil poslanec Oldřich Kužílek, který vysvětloval, proč branný a bezpečnostní výbor dospěl k tomu textu ustanovení § 34 b(zákona o Policii a kritizoval pozměňovací návrh poslankyně Marvanové. Sám však žádný pozměňovací návrh nepřednesl.

Tím jsme vyčerpali hlasování o všech pozměňovacích návrzích, tak jak byly tyto návrhy v rozpravě předneseny.

Je možno přistoupit k hlasování o zákonu jako o celku.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Souhlasím. Paní a pánové, budeme hlasovat o celém vládním návrhu zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním, trestní řád, zákon ČNV č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky a zákon č. 189/1994 Sb., o vyšších soudních úřednících, podle sněmovního tisku 1675, ve znění společné zprávy výborů Poslanecké sněmovny, podle sněmovního tisku 1803 a schválených pozměňovacích návrhů.

Rozhodneme v hlasování č. 336. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování? Hlasování skončilo.

Výsledek - 126 pro, 3 proti, 29 poslanců se hlasování zdrželo. Konstatuji, ze návrh novely byl přijat.

Děkuji panu ministru Jiřímu Novákovi a panu společnému zpravodaji Miloslavu Výbornému.

Tím jsme projednali další bod sedmého jednacího dne 32. schůze.

Můžeme přistoupit k projednávání bodu

XXXVI.

Vládní návrh zákona o důchodovém pojištění

Návrh zákona jsme obdrželi jako sněmovní tisk 1574. K návrhu zákona nebyla vypracována společná zpráva výborů, ale zpráva o projednání návrhu zákona ve výborech. Byla nám rozdána jako sněmovní tisk 1801. Z pověření vlády předložený návrh zákona odůvodní ministr práce a sociálních věcí pan Jindřich Vodička. Prosím ho, aby se ujal slova. Dámy a pánové, žádám o klid.

Ministr práce a sociálních věcí ČR Jindřich Vodička: Vážený pane předsedo, vážený pane předsedající, váženy pane ministře, dámy a pánové, vláda předložila Poslanecké sněmovně k projednání návrh zákona, který představuje zásadní koncepční změnu našeho důchodového systému.

Než přikročím k podrobnějšímu odůvodnění předloženého návrhu zákona, dovolte mi nejprve stručné vysvětlení, proč je změna stávajícího důchodového systému nutná.

Současná soustava důchodového zabezpečení vznikla počátkem 50. let a její principy v podstatě platí dodnes. Řada nedostatků této soustavy byla zřejmá již ve 2. polovině 80. let, avšak k jejich odstranění nepřispěl ani platný zákon o sociálním zabezpečení, který nabyl účinnosti dnem 1. října 1988.

Od roku 1988 se konstrukce výpočtu důchodů nezměnila a obsahuje nadále výraznou redukci příjmů započitatelných pro výpočet dávek. Systém sám o sobě neobsahuje žádná pravidla, která by reagovala na rychlý ekonomický vývoj a sociální změny od roku 1990.

Statické pojetí systému ve svých důsledcích vedlo i k vytváření rozdílu mezi důchodci, kterým byly přiznány důchody v různých obdobích. Po roce 1989 byla ke zmírnění nedostatků současného důchodového systému přijata řada opatření, kterými byly řešeny dílčí problémy, jako např. zrovnoprávnění osob samostatně výdělečně činných, odstranění osobních důchodů a preferovaných pracovních kategorií či problém starodůchodců. Dílčí opatření však nemohla vyřešit zásadní problémy současného systému, a proto je nutné podstatným způsobem změnit celý důchodový systém.

Budoucí důchodový systém musí být především schopen reagovat na nastalé i probíhající ekonomické změny a očekávaný demografický vývoj tak, aby důsledky těchto trendů byly přiměřeným způsobem rozděleny jak v čase, tak i mezi jednotlivé skupiny obyvatel. Přitom je třeba vycházet ze solidarity mezi ekonomicky aktivním i a těmi, které již společnost uznala práce neschopnými.

Důchodový systém však musí být založen též na solidaritě občanů s vyššími příjmy s občany s příjmy nižšími spočívající v tom, ze při stejných příspěvkových sazbách občané s vyššími příjmy dostávají ze systému relativně méně než občané s nižšími příjmy. Míra obou těchto forem sociální solidarity je věcí společenského konsensu.

Vláda předložila Poslanecké sněmovně návrh, který v průměru zachovává současnou úroveň důchodů v základním systému, zajišťuje pro občany s nižšími a středními výdělky dostatečnou úroveň příjmů se státem garantovaného základního důchodového systému a umožňuje větší diferenciaci ve výši důchodů v závislosti na výši zaplacených příspěvků. Navrhuje současně upravovat poměr mezi počtem příjemců důchodů a těmi, kteří na důchody přispívají, a to především postupným zvyšováním věkové hranice pro odchod do starobního důchodu.

Tyto základní teze nového důchodového systému mi dovolte nyní podrobněji vysvětlit a odůvodnit. Pokud jde o výši důchodů, navrhuje se zachovat relaci průměrného starobního důchodu k průměrné čisté mzdě na současné úrovni, t. j. cca 56 %. U občanů s výdělky nižšími, než je průměrný výdělek z pracovní činnosti, však tato relace bude podstatně vyšší. Výše důchodu se bude skládat ze dvou složek, a to ze základní výměry a z procentní výměry. Základní výměra bude stanovena pevnou částkou - navrhuje se 680 Kč. Procentní výměra bude závislá na délce doby pojištění a výši dosahovaných příjmů. Výše procentní výměry bude činit za každý rok pojištění 1,5 % výpočtového základu, který bude odpovídat zhruba 1,25násobku dnešního průměrného redukovaného měsíčního výdělku. Na rozdíl od současného stavu se bude při stanovení procentní výměry přihlížet i k době pojištění před 18. rokem věku.

Pro účely výpočtu důchodů se navrhuje skutečné příjmy dosažené v každém kalendářním roce rozhodného období indexovat v závislosti na růstu všeobecného vyměřovacího základu, t. j. v podstatě v závislosti na růstu průměrné mzdy. Nyní se přihlíží pouze ke skutečně dosaženým výdělkům. Částku, do níž se bude započítávat osobní vyměřovací základ a dosavadní částky pro redukci příjmů se navrhuje zvýšit. Na rozdíl od současného stavu nebude stanovena maximální započitatelná částka. Kromě toho částky redukce nebudou stanoveny trvale, ale budou podle stanovených kritérií průběžně zvyšovány. Zavádí se tedy pružná redukce oproti dosavadnímu stavu, kdy se výdělky redukují podle neměnných pásem upravených naposledy v roce 1988.

Rozhodné období, z něhož se stanovují příjmy - a které je nyní desetileté, se navrhuje postupně prodloužit až na 30 let. V prvém roce účinnosti nového zákona by bylo rozhodné období ještě desetileté a za každý rok účinnosti zákona by se prodlužovalo o 1 rok. Prodloužením rozhodného období se sleduje podstatně delší zohlednění faktické pracovní aktivity občanů.

V novém systému důchodového pojištění nebudou stanovena na rozdíl od současného stavu žádná omezení výše důchodu nebo souběhu důchodů pevnou částkou nebo procenty.

Pokud jde o podmínky nároku na důchod, navrhuje se především změna u věkových hranic pro odchod do starobního důchodu. Otázka zvýšení těchto hranic je již několik let diskutována a jsou různé názory na to, kdy se zvyšováním začít a jakým způsobem. Vlastní záměr však zpochybňován není. Je třeba si uvědomit, že čím později se k tomuto jistě ne populárnímu opatření přistoupí, tím bude muset být zvyšování rychlejší.

Nové vědecké demografické výzkumy, s jejichž závěry byli seznámeni i poslanci, potvrzují nejen nezbytnost realizace návrhů předložených vládou, ale ukazují naléhavost řešení. Přitom z demografických prognóz vyplývá, že i přes zvýšení věku odchodu do starobního důchodu nedojde ke zkrácení doby pobírání tohoto důchodu. Naopak po roce 2007 se tato doba, která je v současné době jedna z nejdelších na světě, bude dále prodlužovat.

Nejnovější demografické projekce, které již zohledňují vývoj po roce 1989, ukazují, že průměrný věk dožití u mužů se již v roce 1993 ve srovnání s rokem 1990 zvýšil téměř o 2 roky.

Vláda navrhuje zvyšovat věkovou hranici pro nárok na starobní důchod postupně, t. j. o 2 měsíce u mužů a o 4 měsíce u žen za každý rok od účinnosti nového zákona. Přitom bude zachována ve světě dost neobvyklá úprava diferencované věkové hranice zen podle počtu vychovaných dětí. Při uvedeném postupném zvyšování věkové hranice bude činit v roce 2007 důchodový věk pro muže 62 let a pro ženy 57 až 61 let.

V této souvislosti je třeba uvést, že dosavadní snížení věkové hranice pro nárok na starobní důchod při získání stanovené doby zaměstnání první pracovní kategorie se zachovávají až do 31. prosince 2016. Odchod do starobního důchodu však bude za stanovených podmínek možný i před dosazením obecných věkových hranic.

Zde se možnosti odchodu do předčasného starobního důchodu ve srovnání s dosud platným stavem ještě rozšiřují, neboť se navrhuje pro tento odchod až tříletá lhůta před dosažením obecné věkové hranice, a to bez jakýchkoliv podmínek. Každý občan se tak bude moci svobodně rozhodnout, zda odejde do důchodu dříve, nebo naopak později. Samozřejmě s patřičným dopadem na výši svého důchodu.

Nově se definuje plná invalidita, a to jako trvalá nebo dlouhodobá ztráta nebo pokles schopnosti soustavné výdělečné činnosti alespoň o 80%. Zachovává se nynější typ invalidity, kdy je občan schopen pro zdravotní postižení soustavné výdělečné činnosti jen za zcela mimořádných podmínek. Upouští se však od tzv. stavovské invalidity.

Jedním z koncepčních záměrů je odstranit ze základního systému všechny preference a uplatňovat v něm jen podmínky jednotné pro všechny občany. Stavovská invalidita je jednou z takových preferencí, která by měla být řešena mimo rámec základního systému, např. penzijním připojištěním. Pro poživatele dosavadních stavovských invalidních důchodů se však při přechodných ustanoveních navrhuje určitá ochrana.

Pokud jde o částečné invalidní důchody, dochází k zásadní změně spočívající v tom, že pokles výdělku jako důsledek snížené pracovní schopnosti nebude podmínkou uznání částečné invalidity. K uznání částečné invalidity se bude vyžadovat pokles schopnosti soustavné výdělečné činnosti z důvodů dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu alespoň o polovinu. Pro výši částečného invalidního důchodu se navrhují zavést dvě pásma, takže důchod bude poskytován i při menším poklesu výdělků než dosud.

Dosavadní důchody sociální, manželek a zvýšení důchodů z důvodu jediného zdroje příjmu návrh zákona nepřejímá, neboť neodpovídají předpokládané koncepci. Již přiznané nároky však budou zachovány s tím, že důchody sociální a manželek budou nadále považovány podle věku jejich poživatelů za důchody starobní nebo invalidní. Zvýšením důchodů z důvodu jediného zdroje příjmu se sloučí s důchodem, se kterým je dosud vyplácen, a bude s ním nadále tvořit jeden celek.

Do základního systém u důchodového pojištění se nepřejímá ani důchod za výsluhu let, který svou povahou patří spíše do penzijního připojištění. Od účinnosti navrhovaného zákona se bude důchod za výsluhu let považovat podle věku jeho poživatele za starobní důchod nebo částečný invalidní důchod. Nebude tedy zrušen bez náhrady.

Z dalších navrhovaných úprav je třeba zmínit sjednocení podmínek nároků na vdovský a vdovecký důchod, rozšíření okruhu náhradních dob, t. j. dob postavených na roveň dobám pojištění, např. doba péče o dítě se bude hodnotit v rozsahu 4 let místo dosavadních 3 let, a zavedení institutu dobrovolného pojištění, a to v rozsahu až 10 let.

Paní poslankyně, páni poslanci, návrh zákona se významně dotýká nejen důchodů nově přiznávaných, ale i důchodů vyplácených, neboť stanoví kritéria pro jejich zvyšování.

Tato kritéria budou přitom dopadat jak na důchody přiznané po účinnosti zákona, tak na důchody přiznané před účinností navrhovaného zákona. Vyplácené důchody se navrhuje zvyšovat již při vzrůstu cen aspoň o 5% od posledního zvýšení důchodů oproti současnému stavu, kde je kritériem pro zvýšení důchodů vzrůst životních nákladů o 10%. Tím se v podstatě zkrátí interval mezi jednotlivými zvýšeními důchodů. Navíc pokud dojde ve dvou letech před rokem, v němž se důchody zvyšují, k růstu průměrné reálné mzdy, zvýší se důchody ještě nejméně o jednu třetinu tohoto nárůstu mzdy.

Nový zákon přináší řadu nových úprav, které ne vždy musí znamenat u jednotlivých občanů výhodnější nároky ve srovnání s dosavadním stavem. V zájmu ochrany pojištěnců se proto v přechodných ustanoveních zákona navrhuje, aby po dobu 10 let byla výše důchodů stanovena jak podle nových, tak podle dosavadních předpisů. Tento dvojí výpočet bude provádět orgán sociálního zabezpečení rozhodující o nároku automaticky, to je bez žádosti, a přiznán bude důchod vyšší.

Navíc se stanoví, že v případě získání aspoň jednoho roku zaměstnání první nebo druhé pracovní kategorie se bude provádět tento dvojí výpočet až do 31. prosince 2016.

Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, na závěr mi dovolte zdůraznění hlavního záměru předloženého návrhu zákona. Zákon byl koncipován tak, aby zastavil klesající úroveň dávek, zaostávání úrovně důchodů za příjmy občanů ekonomicky aktivních a zvyšování nákladů na systém v důsledku rostoucího počtu příjemců dávek, to je, aby dosavadní ne již plně funkční systém důchodového zabezpečení se změnil v nový systém, který by byl dostatečně dynamický, pružný a finančně únosný i pro příští generace. Vláda je přesvědčena, že důvody pro změnu dosavadního důchodového systému jsou závažné a ze nový systém ve svém souhrnu představuje jednoznačně pozitivní krok. Děkuji za pozornost.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu ministru Jindřichu Vodičkovi a žádám zpravodaje garančního výboru, tedy výboru pro sociální politiku a zdravotnictví pana poslance Jindřicha Němčíka, aby se ke zprávě o projednání návrhu ve výborech vyjádřil.

Poslanec Jindřich Němčík: Vážený pane předsedající, kolegyně a kolegové, chtěl bych vás seznámit s projednáváním vládního návrhu zákona o důchodovém pojištění - tisk 1574 - ve výborech Poslanecké sněmovny, který máte předložen jako tisk 1801. Jak již pan předsedající řekl, vzhledem k výsledku projednávání nebylo možné sestavit společnou zprávu, a proto vám je tento výsledek předkládán jako zpráva o projednání vládního návrhu zákona o důchodovém pojištění.

Návrh zákona projednal výbor pro sociální politiku a zdravotnictví, výbor hospodářský a výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu s výsledkem doporučujícím Poslanecké sněmovně vládní návrh zákona projednat.

Ústavně právní výbor tento návrh zákona projednal, aniž by přijal konečné usnesení. Vyslovil však souhlas s některými připomínkami, které máte obsaženy ve zprávě.

Zemědělský výbor bere vládní návrh na vědomí.

Výbor pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí, výbor petiční pro lidská práva a národnosti, rozpočtový výbor a zahraniční výbor přerušily projednávání vládního návrhu zákona a branný a bezpečnostní výbor po projednání nepřijal žádné usnesení.

Vzhledem k této skutečnosti navrhuji, pane předsedající, aby tak jako jsme to učinili v obdobných případech byl vládní návrh zákona o důchodovém pojištění projednáván ve znění usnesení garančního výboru, tedy výboru pro sociální politiku a zdravotnictví. Děkuji.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Jindřichovi Němčíkovi a souhlasím s tím, že je třeba hlasováním rozhodnout, v jakém znění se bude návrh zákona projednávat. Zazněl tady návrh, aby se návrh projednával ve znění garančního výboru.

Dámy a pánové, dovolte mi, abych vás vzhledem k migraci ve sněmovní síni odhlásil a požádal o novou registraci. Paní a pánové, dávám hlasovat.

Kdo souhlasí s návrhem poslance Jindřicha Němčíka, abychom projednávali zákon ve znění zprávy garančního výboru. Zahájil jsem hlasování č. 337.

Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Hlasování skončilo výsledkem 99 pro, 12 proti, zdrzelo se 9.

Odsouhlasili jsme tedy návrh pana poslance Němčíka a domnívám se, že v tuto chvíli mohu otevřít rozpravu. Je tomu tak, nejsou námitky. Do rozpravy se přihlásila zatím desítka poslanců, někteří již dlouho před začátkem schůze. Snažím se dodržet pořadí tak, jak byly přihlášky doručovány do Kanceláře Poslanecké sněmovny.

Jako první vystoupí pan poslanec Dalibor Štambera, druhá paní poslankyně Eva Fischerová, třetí pan poslanec Pavel Šafařík, čtvrtý Miroslav Raška, dále Martin Syka, Hana Lagová, Hana Orgoníková, Josef Janeček, Jaroslav Štrait. To je pořadí.

Vidím ruku pana poslance Grosse, takže mu dávám slovo v již otevřené rozpravě.

Poslanec Stanislav Gross: Vážený pane předsedo, pane místopředsedo, vážení členové vlády, dámy a pánové, vznesu určitou procedurální nebo možná lépe řečeno technickou námitku vůči tomu, jak byla rozprava v této fázi zahájena. Na začátku schůze pan předseda sněmovny s trochou ironie oznamoval, že jsem se přihlásil v nezvykle brzkou dobu do rozpravy před zahájením schůze a ve stejný den, tedy asi před 20 dny se přihlásila i moje kolegyně paní poslankyně Eva Fischerová. Nyní se dozvídám, že někdo provedl takovýto neobvyklý akt s ještě trochu větší dávkou a provedl to zřejmě ještě dříve než my.

Byl bych velice nerad, kdyby skutečnost byla trochu jiná a kdyby zajištění prvního místa v rozpravě bylo součástí jakýchsi dohod pro zajištění podpory tohoto zákona ve sněmovně. Proto bych se velice rád zeptal pana předsedy sněmovny, jakým způsobem se pan kolega Štambera přihlásil do rozpravy, kdy a komu. Po zodpovězení bych se když tak ještě přihlásil do rozpravy.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP