Úterý 27. června 1995

Poslanec Dalibor Matulka: Vážený pane předsedo, dámy a pánové, s odpovědí pana ministra Luxe, ke svému velkému zármutku, nemohu souhlasit ani náhodou. Smyslem mé interpelace bylo zjistit důvody, proč Ministerstvo zemědělství má negativní stanovisko k návrhu Ministerstva životního prostředí na rozšíření Chráněné krajinné oblasti Pálava.

Pan ministr Lux mi ve zdůvodnění stanoviska Ministerstva zemědělství mimo jiné sděluje, že jako součást návrhu na rozšíření Chráněné krajinné oblasti Pálava nebyl tzv. plán péče CHKO a ekonomický rozbor dopadů navrhovaného vyhlášení. Pan ministr však patrně nevzal dostatečně na vědomí, že podklady pro návrh na rozšíření CHKO jsou formulovány v zákoně č. 114/1992 Sb., v § 40 a ve vyhlášce č. 395/1992 Sb., v § 11 a že všechny předložené materiály odpovídaly při postoupení Ministerstvu zemědělství zákonným požadavkům. Plán péče CHKO není požadovaným materiálem, stejně jako ekonomický rozbor dopadů navrhovaného vyhlášením.

Podle mých informací má ale Ministerstvo životního prostředí tyto materiály k dispozici. Věřím, že je v případě potřeby ochotně poskytne i Ministerstvu zemědělství.

Pan ministr také ve své odpovědi namítá, že návrh neřeší případné kompenzace za omezení vzniklá vlastníkům pozemků v důsledku dodržování ochranných podmínek.

K tomu musím říci, že návrh ani nemá za úkol řešit kompenzace za dodržování ochranných podmínek, neboť zde platí obecně platná a užívaná pravidla, která lze odvodit z již vyhlášených CHKO.

Pan ministr dále ze skutečnosti, že do návrhu jsou začleněny i hospodářské lesy s nepůvodní dřevinnou skladbou, intenzívně zemědělsky využívaná půda, sady a vinice, vyvozuje, že jde o rozpor s definicí chráněné krajinné oblasti daně zákonem č. 114/1992 o ochraně přírody a krajiny. Jsem přesvědčen, že toto tvrzení pravdivé není, neboť právě naopak se v tomto území velmi vhodně doplňují přírodní, kulturní a historické podmínky území.

Proti odpovědi pana ministra Luxe mám ještě více námitek, se kterými však již nechci zdržovat. Z celé odpovědi jsem nabyl dojmu, že skutečné důvody odmítavého stanoviska Ministerstva zemědělství v návrhu na rozšíření Chráněné krajinné oblasti Pálava jsou ve skutečnosti jiné, než které pan ministr uvedl v odpovědi na moji interpelaci. Spíše se totiž obávám, že pravým důvodem je obava Ministerstva zemědělství ze zvýšené ochranné činnosti na předmětném území a ze zvýšený ochranný režim chráněné krajinné oblasti je něco, co nejde do souladu se skutečnými zájmy Ministerstva zemědělství.

Navrhuji tedy, aby se Poslanecká sněmovna usnesla, že s odpovědí ministra Luxe na moji interpelaci nesouhlasí.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu poslanci Matulkovi. Otevírám k tomuto bodu rozpravu. Táži se, kdo se do ní hlásí. Nehlásí se nikdo, rozpravu uzavírám a dávám hlasovat o tomto návrhu usnesení:

Poslanecká sněmovna nesouhlasí s odpovědí místopředsedy vlády a ministra zemědělství Josefa Luxe na interpelaci poslance Dalibora Matulky ve věci návrhu na rozšíření Chráněné krajinné oblasti Pálava, sněmovní tisk 1608 A.

191. hlasování. Kdo podporujete tento návrh usnesení, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? Kdo se zdržel hlasování? Hlasování skončilo.

Z 90 přítomných bylo 31 pro, 36 proti, 13 se zdrželo a 10 nehlasovalo. Návrh nebyl přijat.

Proto zkusím předložit návrh opačného smyslu, který zní:

Poslanecká sněmovna souhlasí s odpovědí místopředsedy vlády a ministra zemědělství Josefa Luxe na interpelaci poslance Dalibora Matulky ve věci návrhu na rozšíření Chráněné krajinné oblasti Pálava, sněmovní tisk 1608 A.

192. hlasování. Kdo podporujete tento návrh, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? Kdo se zdržel hlasování? Hlasování skončilo.

Z 93 přítomných bylo 43 pro, 26 bylo proti, 14 se zdrželo a 10 nehlasovalo. Ani tento návrh usnesení nebyl přijat. Tuto odpověď musíme odložit jako nerozhodnutou.

Tím jsme se vyrovnali se všemi odpověďmi, které místopředseda vlády a ministr zemědělství Josef Lux dal na interpelace poslanců.

Mohli bychom se zabývat odpovědí, kterou dal ministr pro správu národního majetku a jeho privatizaci Jiří Skalický na interpelaci poslance Michala Krause. Ale já poslance Michala Krause nevidím v sále, a proto odpověď odkládám. I druhá odpověď byla vyvolána interpelací poslance Michala Krause. Odkládáme ji tedy.

Protože je přítomen pan poslanec Štrait, budeme se zabývat odpovědí, kterou mu na jeho interpelaci dal ministr pro správu národního majetku a jeho privatizaci Jiří Skalický, a to ve věci dalšího postupu při výstavbě cukrovaru v Kopidlně, sněmovní tisk 1519. Odpověď se předkládá ve sněmovním tisku 1519 E. Projednávání z předchozí schůze bylo přeloženo na tuto. Táži se pana poslance Štraita, zda považuje odpověď za uspokojivou. Nepovažuje.

Otevírám k tomuto bodu rozpravu. Kdo se do ní hlásí? Nehlásí se nikdo, rozpravu uzavírám. Dávám hlasovat o tomto návrhu usnesení:

Poslanecká sněmovna nesouhlasí s odpovědí ministra pro správu národního majetku a jeho privatizaci Jiřího Skalického na interpelaci poslance Jaroslava Štraita ve věci dalšího postupu při výstavbě cukrovaru v Kopidlně, sněmovní tisk 1519 E.

193. hlasování na této schůzi. Kdo podporujete tento návrh usnesení, stiskněte prosím tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? Kdo se zdržel hlasování? Hlasování skončilo.

Z 92 přítomných bylo 23 pro, 29 proti, 10 se zdrželo, 30 nehlasovalo.

Domnívám se, že je to způsobeno změněným počtem poslanců. Jestli si pan poslanec přeje, je možné toto hlasování opakovat poté, co vás odhlásím a znovu se zaregistrujeme. Každopádně vás odhlašuji a prosím o novou registraci. Zjistíme, jaký je zde rozdíl proti 92 poslancům, kteří byli zaregistrováni při předchozím hlasování.

Jestli si pan poslanec přeje opakovat - nepřeje. Budeme tedy hlasovat o opačném návrhu usnesení. Přečtu je.

Poslanecká sněmovna souhlasí s odpovědí ministra pro správu národního majetku a jeho privatizaci Jiřího Skalického na interpelaci poslance Jaroslava Štraita ve věci dalšího postupu při výstavbě cukrovaru v Kopidlně, sněmovní tisk 1519 E.

Kdo souhlasí s tímto návrhem usnesení, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? Kdo se zdržel hlasování? 194. hlasování skončilo.

Ze 78 přítomných bylo 36 pro, 19 proti, 14 se zdrželo, 9 nehlasovalo. Ani tento návrh usnesení nebyl přijat. Odkládáme odpověď jako nevyřešenou.

Pan ministr pro správu národního majetku a jeho privatizaci Jiří Skalický odpověděl na interpelaci poslance Oldřicha Vrchy ve věci privatizace zdravotnických zařízení a nemocnice města Český Těšín, tisk 1536. Odpověď se předkládá ve sněmovním tisku 1536 A. Projednávání bylo přeloženo z předchozí schůze na dnešní. Považuje pan poslanec Vrcha odpověď za uspokojivou? Nepovažuje.

Otevírám rozpravu. Kdo se chce v ní vyjádřit? Nevidím žádnou přihlášku do rozpravy, rozpravu uzavírám a předložím tento návrh usnesení:

Poslanecká sněmovna nesouhlasí s odpovědí ministra pro správu národního majetku a jeho privatizaci Jiřího Skalického na interpelaci poslance Oldřicha Vrchy ve věci privatizace zdravotnických zařízení a nemocnice města Český Těšín, sněmovní tisk 1536 A.

195. hlasování na této schůzi. Kdo podporujete tento návrh usnesení, stiskněte prosím tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? Kdo se zdržel hlasování? Hlasování skončilo.

Z 80 přítomných bylo 25 pro, 31 proti, 11 se zdrželo, 13 nehlasovalo. Návrh nebyl přijat.

Předkládám znění opačného smyslu.

Poslanecká sněmovna souhlasí s odpovědí ministra pro správu národního majetku a jeho privatizaci Jiřího Skalického na interpelaci poslance Oldřicha Vrchy ve věci privatizace zdravotnických zařízení a nemocnice města Český Těšín, uvedenou v tisku 1536 A.

196. hlasování. Kdo podporujete tento návrh usnesení, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? Kdo se zdržel hlasování? Hlasování skončilo.

Z 83 přítomných bylo 41 pro, 20 proti, 14 se zdrželo, 8 nehlasovalo. Návrh nebyl přijat. Odpověď se odkládá jako nevyřešená.

Pan poslanec Michal Kraus není přítomen, a nebudeme se tedy zabývat odpovědí, které se mu od pana ministra Skalického dostalo.

l další odpověď byla věnována panu poslanci Krausovi a pro jeho nepřítomnost nemůže být projednána.

Tím jsme vyřešili nebo odložili všechny odpovědi, které dal poslancům pan ministr Skalický. Přistoupíme k odpovědím, které dal pan ministr spravedlnosti Jiří Novák.

Především odpověděl panu poslanci Václavu Frankovi ve věci tzv. protikomunistických vyhlášek přijímaných v kompetenci některých zastupitelstev měst a obcí - sněmovní tisk 1686. Odpověď se předkládá jako tisk 1686 A. Táži se pana poslance Franka, zda považuje odpověď za uspokojivou. Prosím, pane poslanče, máte příležitost.

Poslanec Václav Frank: Pane předsedo, členové vlády, kolegyně a kolegové, nepovažuji, ale chci vás, pane předsedo, požádat, protože tatáž interpelace byla podána mnou na ministra spravedlnosti pana dr. Nováka, jestli mohu považovat i tuto odpověď vůči panu ministru Novákovi za shodnou, abych nenatahoval jednání.

Předseda PSP Milan Uhde: Zabýváme se odpovědí, kterou vám dal pan ministr Novák.

Poslanec Václav Frank: Tak na pana ministra Rumla. Byly obě dvě stejné.

Předseda PSP Milan Uhde: Smíříte-li se s jeho nepřítomností, můžeme projednat obě odpovědi najednou. Vaše stanovisko je negativní v obou případech?

Poslanec Václav Frank: Ano, k oběma odpovědím je moje stanovisko negativní. Chci jen, pane předsedo, oběma pánům ministrům poděkovat za včasné odpovědi, ale musím konstatovat, že mě skutečně ani jedna z nich neuspokojila, a proto jsem s nimi vyslovil nesouhlas.

Chci k tomu říci, že smyslem mých interpelací bylo upozornit především na zcela zřejmé porušování pravomocí a zákonů ze strany předkladatelů při předkládání a schvalování tzv. protikomunistických vyhlášek přijatých v některých obcích České republiky. Pojalo se mi vážné podezření, zda při předkládání a schvalování těchto vyhlášek nedochází k porušování mimo jiné § 198 odst. 1 písmene trestního zákona. Jsem rád, že především pan ministr vnitra Jan Ruml přiznává, že tyto vyhlášky jsou nezákonné, protože společenské vztahy jsou vyhrazeny pouze zákonem. Ale očekával jsem, že právě pan ministr vnitra učiní taková opatření, aby k jejich dalšímu přijímání nedocházelo. Ale nestalo se tak, naopak pan ministr se snaží nejenom postup některých zastupitelstev ospravedlnit, ale sám zastává celkem souhlasný názor. V odpovědi totiž píše, že uváděná zastupitelstva se pouze snažila rozvinout zákon č. 198/1993 Sb., o protiprávnostech komunistického režimu, se kterým on sám se osobně ztotožňuje. Musím říci, že pro mne to není ničím překvapujícím, ale pan ministr by si měl uvědomit, že je státním úředníkem a měl by hájit právo obecně a nepodléhat emoci.

Nesouhlasím ani zcela s tvrzením pana ministra v úvaze o možném porušení § 158 a 198 trestního zákona při procesu schvalování těchto vyhlášek ve smyslu možného naplnění skutkové podstaty trestného činu. Vím, páni ministři, že trestní právo je založeno na individuální odpovědnosti jednotlivých osob a že proto nelze zastupitelstvo jako kolektivní orgán trestně stíhat. Připomínám však, že vyhlášku musel někdo zpracovat a také velice aktivně ji k předložení nabízet. A to jsou jednotlivci, často samotní funkcionáři obce. Ze tomu tak skutečně je, pánům ministrům mohu za chvilku doložit. Jde o vyhlášku například města Ústí nad Labem, přijatou předminulý týden, kterou zpracoval sám náměstek primátora a předkládá ji člen městské rady a předseda poslaneckého klubu ODS. Jinými slovy kolektivní vina či nevina je taková, jak se komu kde hodí či nehodí.

Odpověď pana ministra spravedlnosti je ještě skromnější a úzkostlivější. Má interpelace do resortu justice nepatří, a to navzdory tomu, že pan ministr Ruml se ve své odpovědi na oblast justiční právě odvolává. Nesouhlasím ani s tvrzením pana ministra spravedlnosti v tom, že nikdy neslyšel, že by z podnětu občanů bylo přezkoumáno, resp. požadováno přezkoumání činnosti obecních zastupitelstev právě ve věci protikomunistických vyhlášek. Je to divné, ale stát se to může, nicméně osobně vím minimálně o jedné, na kterou pan ministr vůbec nereagoval.

Pánové ministři, nezlobte se, ale upevnili jste ve mně pocit, že kdybyste slyšeli, sami mě upozorňujete, že vašim ministerstvům nepřísluší přijímat opatření k odstranění protiprávního stavu v oblasti orgánů samosprávy, tak byste stejně asi nic nepodnikli. Skutečně nejsem člověk pichlavý, ale mám pocit, že protiprávnost může pěkně kvést. Nechť vám tedy ten květ pěkně voní. Děkuji.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu poslanci Václavu Frankovi a konstatuji, že otevírám rozpravu k oběma odpovědím, to jest k odpovědi, kterou mu dal pan ministr spravedlnosti Jiří Novák - sněmovní tisk 1686 A, a k odpovědi, kterou dal pan ministr Jan Ruml - sněmovní tisk 1687 A, přičemž interpelace měla číslo 1687. K těmto dvěma odpovědím otevírám rozpravu. Hlasovat samozřejmě budeme o každé zvlášť.

Rozprava otevřena, kdo se do ní hlásí? Nehlásí se nikdo, rozpravu uzavírám a budeme hlasovat především o tomto usnesení:

Poslanecká sněmovna nesouhlasí s odpovědí ministra spravedlnosti Jiřího Nováka na interpelaci poslance Václava Franka ve věci tzv. protikomunistických vyhlášek přijímaných v kompetenci některých zastupitelstev měst a obcí - sněmovní tisk 1686 A.

197. hlasování. Kdo podporujete tento návrh usnesení, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? Kdo se zdržel hlasování? Hlasování skončilo.

Z 89 přítomných 19 pro, 40 proti, 9 se zdrželo, 21 nehlasovalo. Návrh nebyl přijat.

Předkládám opačné usnesení:

Poslanecká sněmovna souhlasí s odpovědí ministra spravedlnosti Jiřího Nováka na interpelaci poslance Václava Franka ve věci tzv. protikomunistických vyhlášek přijímaných v kompetenci některých zastupitelstev měst a obcí - sněmovní tisk 1686 A.

198. hlasování - kdo podporujete tento návrh usnesení, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? Kdo se zdržel hlasováni? Hlasování skončilo.

Z 89 přítomných 47 pro, 13 proti, 12 se zdrželo, 17 nehlasovalo. Tento návrh usnesení byl přijat.

Dále předkládám další návrh usnesení:

Poslanecká sněmovna nesouhlasí s odpovědí ministra vnitra Jana Rumla na interpelaci poslance Václava Franka ve věci tzv. protikomunistických vyhlášek přijímaných v kompetenci některých zastupitelstev měst a obcí - sněmovní tisk 1687 A.

199. hlasování - kdo podporujete tento návrh usnesení, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? Kdo se zdržel hlasování? 199. hlasování skončilo.

Z 91 přítomných 20 pro, 41 proti, 10 se zdrželo, 20 nehlasovalo. Návrh nebyl přijat. Předkládám opačné usnesení:

Poslanecká sněmovna souhlasí s odpovědí ministra vnitra Jana Rumla na interpelaci poslance Václava Franka ve věci tzv. protikomunistických vyhlášek přijímaných v kompetenci některých zastupitelstev měst a obcí - sněmovní tisk 1687 A.

200. hlasování na této schůzi - kdo podporujete tento návrh usnesení, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? Kdo se zdržel hlasování? Hlasování skončilo.

Z 91 přítomných 45 pro, 15 proti, 13 se zdrželo, 18 nehlasovalo. Většinou jednoho hlasu nebyl tento návrh přijat. Odkládáme tuto odpověď jako nevyřešenou.

Dále ministr spravedlnosti Jiří Novák odpověděl na interpelaci poslance Václava Grulicha ve věci vyšetřování podezření ze spáchání trestného činu porušování závazných pravidel hospodářského styku předsedou představenstva a.s. Mlékárna Klatovy ing. Janem Sekyrkou, sněmovní tisk 1753. Odpověď se předkládá jako tisk 1753 A. Považuje pan poslanec odpověď za uspokojivou?

Poslanec Václav Grulich: Bylo o ní už hlasováno.

Předseda PSP Milan Uhde: Ano, děkuji.

Dále odpověděl ministr spravedlnosti na interpelaci poslance Jana Vika ve věci zjištění početního stavu romského etnika ve věznicích naší republiky, sněmovní tisk 1756, odpověď se předkládá jako sněmovní tisk 1756 A. Považuje pan poslanec odpověď za uspokojivou? Nepovažuje.

Otevírám k tomuto bodu rozpravu. Kdo se do ní hlásí? Nikdo. Rozpravu uzavírám.

Předkládám tento návrh usnesení: Poslanecká sněmovna nesouhlasí s odpovědí ministra spravedlnosti Jiřího Nováka na interpelaci poslance Jana Vika ve věci zjištění početního stavu romského etnika ve věznicích naší republiky, uvedenou ve sněmovním tisku 1756 A.

201. hlasování na této schůzi. Předtím vás odhlašuji a prosím, abyste se znovu zaregistrovali.

201. hlasování na této schůzi. Kdo podporujete předložený návrh usnesení, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? Kdo se zdržel hlasování?

201. hlasování skončilo. Ze 76 přítomných bylo 18 pro, 35 proti, 15 se zdrželo, 8 nehlasovalo. Návrh nebyl přijat.

Předkládám opačný návrh usnesení: Poslanecká sněmovna souhlasí s odpovědí ministra spravedlnosti Jiřího Nováka na interpelaci poslance Jana Vika ve věci zjištění početního stavu romského etnika ve věznicích naší republiky, uvedenou ve sněmovním tisku 1756 A.

202. hlasování na této schůzi. Kdo podporujete předložený návrh usnesení, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? Kdo se zdržel hlasování?

202. hlasování skončilo. Z 80 přítomných bylo 43 pro, 10 proti, 22 se zdrželo, 5 nehlasovalo. Návrh byl přijat.

Ukončili jsme projednávání odpovědí, které dal pan ministr spravedlnosti Jiří Novák. Oznamuji, že projednáme ještě odpovědi, které dal pan ministr práce a sociálních věcí Jindřich Vodička, poté se chystám udělat polední přestávku. Po ní budeme projednávat odpovědi pánů ministrů Dlouhého, Dyby, Stráského, Bendy, Rumla, Rubáše, Tigrida, Igora Němce, Viléma Holáně. Pokud budou poslanci souhlasit, můžeme se zabývat i odpověďmi, které dali předseda vlády Václav Klaus a ministr zahraničních věcí Zieleniec, omluvení z průběhu dnešního projednávání.

Ministr práce a sociálních věcí Jindřich Vodička odpověděl na interpelaci poslankyně Gerty Mazalové ve věci zachování státní dotace pro zřizovatele penzionů, domovů pro důchodce jako v roce 1994, sněmovní tisk 1606. Odpověď byla předložena jako tisk 1606 I. Její projednávání bylo přeloženo z předchozí schůze na dnešní. Prosím o klid.

Paní poslankyně Mazalové se ptám, zda je s odpovědí spokojena. Není.

Otevírám k tomuto bodu rozpravu. Kdo se do ní hlásí? Nikdo. Znovu apeluji, abyste zbylých 7 až 8 minut ještě vydrželi v tichu. Hlasitý hovor ruší projednávání. Rozpravu uzavírám, protože se do ní nikdo nepřihlásil.

Předkládám tento návrh usnesení: Poslanecká sněmovna nesouhlasí s odpovědí ministra práce a sociálních věcí Jindřicha Vodičky na interpelaci poslankyně Gerty Mazalové ve věci zachování státní dotace pro zřizovatele penzionů, domovů pro důchodce jako v roce 1994, uvedenou v tisku 1606 I.

Kdo podporujete tento návrh usnesení, dejte to ve 203. hlasování najevo stiskem tlačítka a zvednutím ruky. Kdo je proti tomuto návrhu? Kdo se zdržel hlasování?

203. hlasování skončilo. Ze 79 přítomných bylo 28 pro, 34 proti, 6 se zdrželo, 1 nehlasoval. Návrh nebyl přijat.

Předkládám opačný návrh usnesení: Poslanecká sněmovna souhlasí s odpovědí ministra práce a sociálních věcí Jindřicha Vodičky na interpelaci poslankyně Gerty Mazalové ve věci zachování státní dotace pro zřizovatele penzionů, domovů pro důchodce jako v roce 1994, uvedenou v tisku 1606 I.

Kdo podporujete tento návrh usnesení, dejte to ve 204. hlasování najevo stiskem tlačítka a zvednutím ruky. Kdo je proti tomuto návrhu? Kdo se zdržel hlasování?

204. hlasování skončilo. Z 82 přítomných bylo 38 pro, 23 proti, 9 se zdrželo, 12 nehlasovalo. Návrh nebyl přijat.

Odpověď odkládáme jako nevyřešenou.

Budeme se zabývat odpovědí, kterou dal ministr práce sociálních věcí Jindřich Vodička na interpelaci poslance Františka Kačenky ve věci nezákonného postupu Ministerstva práce a sociálních věcí a Ministerstva financí při zřizováni a financování pracovišť pro výplatu dávek státní sociální podpory, sněmovní tisk 1641. Odpověď byla předložena jako sněmovní tisk 1641 B. Její projednávání bylo na 31. schůzi přeloženo na jednání schůze dnešní. považuje pan poslanec odpověď za uspokojivou?

Poslanec František Kačenka: Zákon byl přijat, takže odpověď považuji za uspokojivou.

Předseda PSP Milan Uhde: Zákon byl již přijat, odpověď považuje pan poslanec za uspokojivou. Otevírám k tomuto bodu rozpravu. Nikdo se do ní nehlásí, proto rozpravu uzavírám.

Předkládám tento návrh usnesení: Poslanecká sněmovna souhlasí s odpovědí ministra práce a sociálních věcí Jindřicha Vodičky na interpelaci poslance Františka Kačenky ve věci nezákonného postupu Ministerstva práce a sociálních věcí a Ministerstva financí při zřizování a financování pracovišť pro výplatu dávek státní sociální podpory, sněmovní tisk 1641 B.

205. hlasování na této schůzi. Kdo podporujete tento návrh usnesení, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? Kdo se zdržel hlasování?

Hlasování skončilo. Pro bylo 51 poslanců, 2 byli proti, 3 se zdrželi. Nevím, kolik poslanců nehlasovalo, displej nefunguje. Návrh byl přijat.

Ministr práce a sociálních věcí Jindřich Vodička odpověděl na interpelaci poslance Pavla Seifera. Pan poslanec Seifer tu není, proto odpověď na jeho interpelaci odkládám.

Projednáme odpověď ministra práce a sociálních věcí Jindřicha Vodičky na interpelaci poslance Jaroslava Nováka ve věci českých důchodců žijících ve Švýcarsku, sněmovní tisk 1658.

Odpověď je ve sněmovním tisku 1658 A. Projednávání bylo z předchozí schůze přeloženo na tuto. Považuje pan poslanec odpověď za uspokojivou? Nepovažuje, ale přeje si své stanovisko vysvětlit. Prosím.

Poslanec Jaroslav Novák: Vážený pane předsedo, dámy a pánové, vážený pane ministře, ve své odpovědi na moji interpelaci, která se týká důchodců žijících ve Švýcarsku, odpovídáte, že v současné době probíhá meziresortní připomínkové řízení k návrhu smlouvy mezi Českou republikou a Švýcarskou konfederací o sociálním zabezpečení. Potud souhlasím, ale dovoluji si připomenout, že toto řízení již probíhá od května 1993, jak sdělila Kancelář prezidenta republiky pod čj. 3625/93 a 4277/93. to znamená, že je to již plné dva roky a smlouva je stále v nedohlednu.

Proto nemohu s vaší odpovědí souhlasit, protože i důchodci žijící ve Švýcarsku jsou určitým způsobem biologicky limitováni.


Související odkazy



Přihlásit/registrovat se do ISP