Úterý 27. června 1995

Předseda PSP Milan Uhde: Pan poslanec Václav Čundrle ukončil svůj příspěvek, a protože nemám žádné písemné přihlášky do rozpravy a nevidím žádnou zdviženou ruku, končím rozpravu a oznamuji, že přistoupíme k dalšímu bodu.Je to bod

XXI.

Odpovědi členů vlády na interpelace, otázky a podněty

poslanců Poslanecké sněmovny

Sděluji, že v tomto bodě máme projednat celkem 121 odpovědí, z toho 82 jich zbylo z minulé schůze na základě našeho vlastního rozhodnutí odložit tyto odpovědi. Zeptali jsme se poslanců, kteří souhlasí s odpovědí na svou interpelaci, zda se ztotožní s možností, že bychom tyto odpovědi projednali pohromadě. Jde celkem o 21 odpovědí, byly adresovány 12 poslancům. Táži se, zda se někdo z poslanecké sněmovny chce vyjádřit k tomuto způsobu projednávání, totiž zda bychom kladné odpovědi na interpelace projednali se souhlasem adresátů hromadně. Nikdo nemá námitky. Proto než dám hlasovat, oznamuji, že jsem vás právě odhlásil, a žádám, abyste se nově zaregistrovali.

Oznamuji, že pan poslanec Stanislav Gross má náhradní kartu č. 9.

Dám ve 181. hlasování hlasovat o tom, zda sněmovna souhlasí, abychom kladných 21 odpovědí týkajících se 12 poslanců projednali, jak se říká, v jednom bloku. Prosím však ještě o 8 statečných poslankyň a poslanců, aby rozmnožili nás počet, protože v dosavadním počtu nemůžeme jednat, nemůžeme hlasovat, neboť nejsme usnášeníschopní. Je nás pouze 63. Ještě 3 chybějí. Již schází jen jeden hlas. Jsme usnášeníschopní, a já tedy ve 181. hlasování dávám sněmovně k posouzení návrh, abychom kladné odpovědi vyřídili hromadně v jednom bloku.

Kdo podporujete tento návrh? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Návrh byl přijat. Ze 77 poslanců hlasovalo 76 pro, jeden nehlasoval.

Předkládám tedy blok souhlasných odpovědí na interpelace. Navrhuji přijmout toto usnesení: "poslanecká sněmovna souhlasí s odpověďmi předsedy vlády Václava Klause na interpelaci poslankyně Marie Stiborové podle sněmovního tisku 1668 A, interpelaci poslance Vladimíra Procházky podle sněmovního tisku 1771 A, interpelaci poslance Ladislava Bodyho podle sněmovního tisku 1774 G, dále s odpovědí místopředsedy vlády a ministra financí Ivana Kočárníka na interpelaci poslance Pavla Seifera podle sněmovního tisku 1643 A, s odpovědí místopředsedy vlády Jana Kalvody na interpelaci poslance Jozefa Wagnera podle sněmovního tisku 1694 H, s odpovědí místopředsedy vlády a ministra zemědělství Josefa Luxe na interpelaci poslance Jaroslava Vlčka podle sněmovního tisku 1611 A, dále s odpovědí ministra pro správu národního majetku a jeho privatizaci Jiřího Skalického na interpelaci poslance Jiřího Vyvadila podle sněmovního tisku 1531 A, na interpelaci poslance Jaroslava Vlčka podle sněmovního tisku 1612 A, s odpověďmi ministra zdravotnictví Luďka Rubáše na interpelaci poslance Jiřího Vyvadila podle sněmovního tisku 1315 F, na interpelaci poslance Pavla Kuličky podle sněmovního tisku 1694 N, s odpověďmi ministra vnitra Jana Rumla na interpelaci poslanců Pavla Hirše, Pavla Kuličky, Miroslava Kašpárka, Vítězslava Valacha a Jaroslava Ungera podle sněmovního tisku 1547 A, na interpelaci pana poslance Jana Bláhy podle sněmovního tisku 1694 A, s odpověďmi ministra průmyslu a obchodu Vladimíra Dlouhého na interpelaci poslance Pavla Seifera podle sněmovního tisku 1606 F, na interpelaci poslankyně Anny Váchalové podle sněmovního tisku 1694 B, na interpelaci poslance Jaroslava Sourala podle sněmovního tisku 1754 A, s odpovědí ministra obrany Viléma Holáně na interpelaci poslance Bohuslava Kuby podle sněmovního tisku 1697." Protože tato odpověď obsahuje skutečnosti utajovaného charakteru, nebyla vytištěna ve sněmovním tisku. "Dále s odpovědí ministra životního prostředí Františka Bendy na interpelaci poslance Bohuslava Kuby podle sněmovního tisku 1557 A, na interpelaci poslance Jaroslava Vlčka podle sněmovního tisku 1640 A a konečně s odpověďmi ministra dopravy Jana Stráského na interpelace poslanců Pavla Hirše, Pavla Kuličky, Miroslava Kašpárka, Vítězslava Valacha a Jaroslava Ungera podle sněmovních tisků 1554 A, 1555 A a 1559 A."

Otvírám k tomuto návrhu usnesení rozpravu. Hlásí se do ní pan poslanec Václav Grulich. Prosím, má slovo.

Poslanec Václav Grulich: Pane předsedo, dámy a pánové, prosím, aby k těmto odpovědím a ke kladné reakci na ně byly přiřazeny ještě dvě odpovědi na mou interpelaci, a sice odpověď pana ministra spravedlnosti Jiřího Nováka, číslo sněmovního tisku 1753 A, a odpověď na stejnou interpelaci pana ministra Jana Rumla, číslo sněmovního tisku 1774 K. S oběmi odpověďmi souhlasím. Děkuji.

Předseda PSP Milan Uhde: Návrh usnesení se tedy rozšiřuje o odpověď ministra spravedlnosti Jiřího Nováka na interpelaci poslance Václava Grulicha, sněmovní tisk 1753 A, a odpověď ministra Jan Rumla na interpelaci pana poslance Václava Grulicha, sněmovní tisk 1774 K.

Dále se do rozpravy nehlásí už nikdo? Ano, hlásí se paní poslankyně Eva Fischerová, prosím, paní poslankyně, máte příležitost.

Poslankyně Eva Fischerová: Vážený pane předsedo, vážení členové vlády, vážení přítomní, i já bych chtěla vyjádřit souhlas s odpovědi na moji interpelaci ve věci privatizace nemocnice Ústí nad Orlici na premiéra české vlády. Je to tisk 1731 A.

Jsem velmi ráda, že pan premiér je spolu s panem ministrem zdravotnictví připraven podporovat stanovisko ministerstva pro privatizaci a správu národního majetku o vynětí nemocnice Ústí nad Orlicí z privatizace, jak vyplývá z odpovědi. Jenom bych chtěla zdůraznit, že můj souhlas a radost z něho kalí skutečnost, že z odpovědi pana premiéra nevyplývá, kdy bude s konečnou platností tento problém vyřešen. Proto bych prosila pana premiéra o časovou limitaci definitivního řešení. Chci zdůraznit, že tak nečiním pro klid vlastní, ale těch, z jejichž popudu jsem interpelovala a kterých se to dotýká. Oni totiž administrativními nedostatky státní správy ze strany ministerstva zdravotnictví byli již několikrát zklamáni a já bych si přála, aby měli příležitost důvěru znovu získat. To, co jsem řekla, činím pro protokol a doufám, že všechno bude v pořádku. Kdyby ne, dovolila bych si položit v září doplňující otázky. Děkuji.

Předseda PSP Milan Uhde: Paní poslankyně, jestli jsem správně zaznamenal, poněvadž jsem bohužel nesledoval dost pozorně - vyslovujete souhlas s odpovědí na interpelaci, kterou jste adresovala panu ministru Rubášovi stran privatizace?

Poslankyně Eva Fischerová: Ne, ne - panu premiérovi Klausovi. Tisk 1731 A. Říkala jsem to.

Předseda PSP Milan Uhde: 1731 A. A o tuto věc se rozšíří návrh usnesení, který jsem předložil. Děkuji vám pěkně, paní poslankyně.

Další se hlásí do rozpravy paní poslankyně Gerta Mazalová. Má slovo.

Poslankyně Gerta Mazalová: Vážený pane předsedající, vážené kolegyně a kolegové, dovolila bych si se připojit. Dostala jsem odpověď na interpelaci ve věci zavedení taxy 55 korun za nemocniční lůžko a doplácení těch dražších léků pro těžce zdravotně postižené občany a chronicky nemocné občany, včetně diabetiků.

Pan ministr mi odpověděl v tisku 1617 A, kde mě seznámil s tím, že vlastně celá záležitost, návrh, nebyl předložen dosud k projednání na dohadovacím řízení a nebylo zatím odsouhlaseno jeho konečné znění. Z těchto důvodů mi nezbývá nic jiného, než souhlasit s informací mně podanou.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji a konstatuji, že také paní poslankyně Gerta Mazalová souhlasí s odpovědí, kterou jí poskytl pan ministr zdravotnictví Luděk Rubáš - sněmovní tisk 1617 A.

Další hlasy do rozpravy? Nevidím žádnou přihlášku, proto rozpravu uzavírám. Konstatuji, že k 21 odpovědím přibyly další čtyři a o těchto celkem 25 odpovědích budeme nyní hlasovat v 182. hlasování na této schůzi.

Kdo podporujete přednesený návrh usnesení, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? Kdo se zdrzel hlasování?

Hlasování skončilo. Z 88 přítomných bylo 77 pro, nikdo proti, 1 se zdržel, 10 nehlasovalo. Návrh byl přijat. Vyrovnali jsme se tedy s 25 odpověďmi.

Práce na dalších odpovědích samozřejmě bude teď individuální. Já zde mám jako první zařazenu odpověď na interpelaci - poskytl ji pan ministr zdravotnictví Luděk Rubáš na naléhavou interpelaci poslance Vlastislava Kuchaře ve věci současného stavu privatizace nemocnice s poliklinikou a dalších zdravotnických zařízení v Českém Těšíně - tisk 1519. Odpověď předložena jako tisk 1519 F. Projednávání bylo na 31. schůzi Poslanecké sněmovny přerušeno pro nepřítomnost poslance.

Táži se pana poslance Kuchaře, zda odpověď považuje za uspokojivou. Nepovažuje.

Otevírám k tomuto bodu rozpravu. Kdo se do ní hlásí? Nehlásí se nikdo. Rozpravu uzavírám.

Dám hlasovat o tomto návrhu usnesení: "poslanecká sněmovna nesouhlasí s odpovědí ministra zdravotnictví Luďka Rubáše na naléhavou interpelaci poslance Vlastislava Kuchaře ve věci současného stavu privatizace nemocnice s poliklinikou a dalších zdravotnických zařízeni v Českém Těšíně, uvedenou ve sněmovním tisku 1519 F."

183. hlasování na této schůzi. Kdo podporujete toto usnesení, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? Kdo se zdržel hlasování? Hlasování skončilo.

Z 91 přítomných bylo 29 pro, 28 proti, 17 se zdrželo, 17 nehlasovalo. Návrh nebyl přijat.

Oznamuji, že jsem vás právě odhlásil, a prosím vás, abyste se nově přihlásili jako přítomní.

Dám hlasovat o opačném usnesení. Zní: "Poslanecká sněmovna souhlasí s odpovědí ministra zdravotnictví Luďka Rubáše na naléhavou interpelaci poslance Vlastislava Kuchaře ve věci současného stavu privatizace nemocnice s poliklinikou a dalších zdravotnických zařízení v Českém Těšíně, sněmovní tisk 1519 F."

184. hlasování.

Kdo podporujete návrh usnesení, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? Kdo se zdržel hlasování? Hlasování skončilo.

Ze 73 přítomných hlasovalo pro 33, 28 proti, 8 se zdrželo, 4 nehlasovali. Ani toto znění nebylo přijato.

Odkládáme tedy tuto odpověď na naléhavou interpelaci. Vidím zde pana místopředsedu vlády a ministra financí Ivana Kočárníka a konstatuji, že se budeme zabývat odpověďmi, které dal poslancům na jejich interpelace, především panu poslanci Jiřímu Vyvadilovi ve věci likvidace firem, provozujících taxislužbu. Je přítomen pan poslanec Vyvadil? Přiznám se, že ho nevidím, a proto se domnívám, že nemůžeme projednávat jeho interpelaci a odpověď na ni.

Zato můžeme projednávat odpověď na interpelaci, kterou pan poslanec Zdeněk Vorlíček adresoval místopředsedovi vlády ministru financí Ivanu Kočárníkovi ve věci pokusu Rady Zastupitelstva hlavního města Prahy zvýšit v Praze plošným způsobem nájemné pro údajnou atraktivitu polohy. Sněmovní tisk 1696. Odpověď byla předložena jako tisk 1696 A. Projednávání na 31. schůzi bylo přerušeno pro nepřítomnost poslance.

Táži se pana poslance Vorlíčka, zda považuje odpověď za uspokojivou. Prosím, pane poslance.

Poslanec Zdeněk Vorlíček: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, v odpovědi se pan místopředseda vlády odmítl vyjádřit k vyhlášce hlavního města Prahy, protože neměl možnost se v té době s ní ještě seznámit. Vyhláška je v současné době na světě a poprosil bych o odložení této odpovědi, protože teď už panu místopředsedovi vlády nic nebrání v tom, aby se k vyhlášce vyjádřil.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu poslanci Vorlíčkovi. Není, jak jsem pochopil, spokojen s odpovědí na interpelaci. Navrhuje odložit. Je to procedurální návrh, o kterém dám okamžitě hlasovat. 185. hlasování.

Kdo podporuje návrh poslance Zdeňka Vorlíčka, aby bylo projednávání odpovědi odloženo, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? Kdo se zdržel hlasování? Hlasování skončilo.

Ze 76 přítomných hlasovalo pro 50, proti 2, 15 se zdrželo, 9 nehlasovalo. Návrh byl přijat. Projednávání odpovědi bylo odloženo.

Ukončili jsme projednávání odpovědí, které poskytl poslancům pan místopředseda vlády a ministr financí Ivan Kočárník.

Pan ministr školství, mládeže a tělovýchovy Ivan Pilip odpověděl na interpelaci poslankyně Květoslavy Čelišové ve věci zařazení soukromé střední odborné školy umění a managementu do sítě soukromých škol. Paní poslankyně zde není. Proto odkládám projednáváni odpovědi, které se jí dostalo. Nevidím pana poslance Vika. Ale už vidím, takže můžeme projednávat. Roh stolu zavinil, že jsem neviděl, nikoliv to, že by pan poslanec nebyl přítomen nebo že bych měl tak špatný zrak.

Pan ministr Ivan Pilip odpověděl na interpelaci poslance Jana Vika ve věci diskriminace redaktorky politických novin Republika ze strany tiskového mluvčího Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy Arnošta Kastnera. Tisk 1457. Odpověď byla předložena jako tisk 1457 A. Její projednávání bylo předloženo na předchozí schůzi a bylo přeloženo na jednání této schůze.

Táži se pana poslance Vika, zda považuje odpověď za uspokojivou. (Ne.) Nepovazuje za uspokojivou. Otevírám rozpravu k tomuto bodu. Kdo se do ní hlásí? Nehlásí se nikdo. Uzavírám rozpravu a navrhuji přijmout toto usnesení.

Poslanecká sněmovna nesouhlasí s odpovědí ministra školství, mládeže a tělovýchovy Ivana Pilipa na interpelaci poslance Jana Vika ve věci diskriminace redaktorky politických novin Republika ze strany tiskového mluvčího Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy Arnošta Kastnera, uvedenou v tisku 1457 A. 186. hlasování.

Kdo podporuje tento návrh usnesení, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? Kdo se zdržel hlasování? Hlasování skončilo.

Ze 79 bylo pro 16, proti 31, zdrzelo se 16, 16 nehlasovalo. Návrh nebyl přijat.

Pokusím se předložit návrh usnesení opačného smyslu.

Poslanecká sněmovna souhlasí s odpovědí ministra školství, mládeže a tělovýchovy Ivana Pilipa na interpelaci poslance Jana Vika ve věci diskriminace redaktorky politických novin Republika ze strany tiskového mluvčího Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy Arnošta Kastnera, uvedenou v tisku 1457 A. 187. hlasování.

Kdo podporuje tento návrh usnesení, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? Kdo se zdržel hlasování? Hlasování skončilo.

Ze 78 přítomných bylo 38 pro, 9 proti, 17 se zdrželo, 14 nehlasovalo. Návrh nebyl přijat.

Odkládáme tuto odpověď jako nevyřešenou. Jestli je přítomen pan poslanec Jiří Bílý, můžeme projednávat odpověď, které se mu dostalo od ministra Pilipa, ale poslanec tu není. Pan poslanec Bohuslav Kuba rovněž není přítomen, a nemůžeme se tedy zabývat odpovědí, kterou mu pan ministr Pilip poskytl. Pan poslanec Jan Jegla rovněž není přítomen a přichází o příležitost před sněmovnou obhájit svou reakci na odpověď pana ministra Pilipa. Pana poslance Jiřího Macháčka rovněž nevidím. Odkládám tedy odpověď, kterou mu pan ministr Pilip na jeho interpelaci dal.

Pan poslanec Petr Kavan je přítomen, a proto se budeme zabývat odpovědí, kterou mu pan ministr Ivan Pilip poskytl ve věci výpovědi z pracovního poměru paní Heleny Pantůčkové, učitelky Základní školy T. G. Masaryka v Blansku, sněmovní tisk 1694. Odpověď předložena jako sněmovní tisk 1694 O.

Táži se pana poslance, zda považuje odpověď za uspokojivou. Nepovažuje. Otevírám k tomuto bodu rozpravu. Pan poslanec Kavan se hlásí do rozpravy. Má slovo.

Poslanec Petr Kavan: Pane předsedající, vážení členové vlády, dámy a pánové, chci jen v krátkosti říci, že nesouhlasím s odpovědí pana ministra školství Ivana Pilipa, nepovažuji jeho odpověď za úplnou z následujícího důvodu.

Pan ministr odpověděl pouze na první část mé otázky, a to na základě jednostranných informací, jak jsem zjistil, neboť druhá strana, dotčená, tzn. paní učitelka Pantůčková, nebyla ze strany jeho pracovníků kontaktována.

Za druhé bych chtěl říci, že jsem 25. minulého měsíce pro další stížnosti na poměry na této škole ze strany rodičů interpeloval pana ministra Pilipa ve věci celkového prošetření situace na této škole v rámci kompetence jeho resortu a do dnešního dne jsem odpověď neobdržel. Dnes je 27. 6. Pokud mám informace, teprve včera pracovníci resortu kontaktovali paní učitelku Pantůčkovou. Z těchto důvodů nemohu s odpovědí pana ministra Pilipa souhlasit.

Předseda PSP Milan Uhde: Pan poslanec nesouhlasí s odpovědí, rozprava pokračuje. Hlásí se do ní někdo? Nehlásí se nikdo, proto rozpravu uzavírám.

Předkládám sněmovně tento návrh usnesení:

Poslanecká sněmovna nesouhlasí s odpovědí ministra školství, mládeže a tělovýchovy Ivana Pilipa na interpelaci poslance Petra Kavana ve věci výpovědi z pracovního poměru paní Heleny Pantůčkové, učitelky základní školy T.G. Masaryka v Blansku, sněmovní tisk 1694 O.

Dám hlasovat. Ještě předtím vás odhlásím. Prosím, abyste se nově zaregistrovali.

Budeme hlasovat ve 188. hlasování o negativním stanovisku pana poslance Kavana k odpovědi ministra Pilipa.

Kdo podporujete toto stanovisko, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? Kdo se zdržel hlasování?

Ze 77 přítomných bylo 28 pro, 34 proti, 10 se zdrzelo, 5 nehlasovalo. Návrh nebyl přijat.

Ve 189. hlasování rozhodneme o usnesení opačného smyslu. Zní:

Poslanecká sněmovna souhlasí s odpovědí ministra školství, mládeže a tělovýchovy Ivana Pilipa na interpelaci poslance Petra Kavana ve věci výpovědi z pracovního poměru paní Heleny Pantůčkové, učitelky základní školy T. G. Masaryka v Blansku, sněmovní tisk 1694 O.

Kdo podporujete tento návrh usnesení, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? Kdo se zdržel hlasování? 189. hlasování skončilo.

Z 80 přítomných bylo 44 pro, 21 proti, 12 se zdrželo, 3 nehlasovali. Toto usnesení bylo přijato.

Dále se můžeme zabývat odpovědí pana ministra Pilipa na interpelaci pana poslance Jiřího Macháčka, ale jen v případě, že je pan poslanec Macháček přítomen. Není přítomen. Proto odpověď odkládáme. Vyrovnali jsme se se všemi odpověďmi, které dal pan ministr Ivan Pilip.

Pan místopředseda Kalvoda odpověděl panu poslanci Josef Wagnerovi, ale pan poslanec Wagner není přítomen, a proto přichází o příležitost, abychom se odpovědí zabývali.

Dále pánové místopředseda vlády Jan Kalvoda s ministrem vnitra Janem Rumlem odpověděli na interpelaci poslance Tomáše Štěrby ve věci evidence přestupků, ale ani pan poslanec Štěrba nemá to štěstí, není přítomen.

Není přítomen znovu pan poslanec Wagner, aby se dozvěděl, jak sněmovna posoudí odpověď místopředsedy Jana Kalvody na jeho interpelaci ve věci Řádu maltézských rytířů. Nic se tedy nedovíme.

Pan místopředseda Kalvoda odejde, aniž získá jakékoli stanovisko sněmovny ke svým odpovědím. Pane místopředsedo, musíte se s tím smířit.

Pan místopředseda vlády a ministr zemědělství Josef Lux odpověděl na interpelaci poslance Václava Grulicha ve věci pomoci Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu při výkupu nedobytných pohledávek zemědělských prvovýrobců u zpracovatelských podniků, tisk 1515. Odpověď ve sněmovním tisku 1515 A. Projednávání přerušeno na předchozí schůzi, přeloženo na jednání této schůze.

Táži se pana poslance Grulicha, zda považuje odpověď za uspokojivou?

Poslanec Václav Grulich: Pane předsedo, páni ministři, dámy a pánové, vzhledem k tomu, že jsem se s panem ministrem Luxem dohodl, že experti ministerstva i odborní pracovníci našeho týmu se dohovoří o podrobnostech, a protože chápu, že ministr zemědělství nemůže podrobně být informován o všech detailních záležitostech, vzhledem k této dohodě souhlasím s odpovědí pana ministra.

Předseda PSP Milan Uhde: Je to souhlasná odpověď. Budeme nejdříve v rozpravě vyjadřovat své mínění. Pokud se někdo hlásí do rozpravy, je otevřena. Nehlásí se nikdo, rozpravu uzavírám.

Dám hlasovat ve 190. hlasování o tomto návrhu usnesení:

Poslanecká sněmovna souhlasí s odpovědí místopředsedy vlády a ministra zemědělství Josefa Luxe na interpelaci poslance Václava Grulicha ve věci pomoci Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu při výkupu nedobytných pohledávek zemědělských prvovýrobců u zpracovatelských podniků, sněmovní tisk 1515 A.

Kdo podporujete tento návrh, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? Kdo se zdržel hlasování?

Z 82 přítomných 68 pro, 1 proti, 4 se zdrželi, 9 nehlasovalo. Návrh byl přijat.

Pan místopředseda vlády a ministr zemědělství Josef Lux odpověděl na interpelaci poslance Dalibora Matulky ve věci návrhu na rozšíření Chráněné krajinné oblasti Pálava, tisk 1608. Odpověď jako sněmovní tisk 1608 A. Projednávání přeloženo z předchozí schůze na tuto.

Považuje pan poslanec odpověď za uspokojivou?


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP