Čtvrtek 11. listopadu 1993

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Děkuji a otevírám rozpravu. Do rozpravy se nikdo nehlásí, takže ji končím. Navrhuji přijmout následující usnesení:

"Poslanecká sněmovna souhlasí s odpovědí ministra pro správu národního majetku a jeho privatizaci Jiřího Skalického na interpelaci poslance Miroslava Řezníčka ve věci pronájmu státního podniku AGP Sokolov majiteli soukromé firmy Lotos JUDr. Karlu Haisovi, uvedenou v tisku 518 B.

Ptám se, kdo ve 179. hlasování s tímto návrhem souhlasí. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování? Děkuji.

Konstatuji, že tento návrh byl přijat - 80 pro, 4 proti, 12 se zdrželo hlasování.

Hlásí se kolega Opatřil s technickou poznámkou.

(Poslanec Rudolf Opatřil: Hlásím, že mám náhradní kartu č. 4.)

Ano, pan kolega Opatřil hlásí náhradní kartu č. 4, náhradní kartou č. 1 hlasuje pan kolega Honajzer.

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy Petr Piťha odpověděl na interpelaci poslance Jaroslava Nováka ve věci dopadů daňové soustavy na organizátory dětských táborů, podle sněmovního tisku 279. Odpověď byla předložena jako tisk 279 A. Její projednávání bylo na 13. schůzi Poslanecké sněmovny přerušeno pro nepřítomnost poslance.

Nyní se pana poslance ptám, zda odpověď považuje za uspokojivou. (Ano.) Děkuji a otevírám rozpravu, do které se nikdo nehlásí, takže ji končím. Navrhuji přijmout následující usnesení:

"Poslanecká sněmovna souhlasí s odpovědí ministra školství, mládeže a tělovýchovy Petra Piťhy na interpelaci poslance Jaroslava Nováka, uvedenou v tisku 279 A."

Otevírám 180. hlasování.

Kdo s tímto návrhem souhlasí? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování? Děkuji.

Konstatuji, že i tento návrh usnesení byl přijat - 77 pro, 1 proti, 9 se zdrželo hlasování.

Ministr práce a sociálních věcí Jindřich Vodička odpověděl na interpelaci poslankyně Hany Orgoníkové ve věci výše příplatku k důchodu paní Vlasty Pohořelé, bytem Přibyslav 4, podle sněmovního tisku 454. Odpověď byla předložena jako tisk 454 A. Její projednávání bylo na 13. schůzi Poslanecké sněmovny přerušeno pro nepřítomnost poslankyně.

Považuje paní poslankyně odpověď za uspokojivou? (Ano.) Děkuji a otevírám rozpravu, do které se nikdo nehlásí, takže ji končím. Navrhuji přijmout následující usnesení:

"Poslanecká sněmovna souhlasí s odpovědí ministra práce a sociálních věcí Jindřicha Vodičky na interpelaci poslankyně Hany Orgoníkové ve věci výše příplatku k důchodu paní Vlasty Pohořelé, bytem Přibyslav 4, uvedenou v tisku 454 A."

Otevírám 181. hlasování.

Ptám se, kdo s tímto návrhem souhlasí. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování? Děkuji.

Konstatuji, že tento návrh byl také přijat - 91 pro, 1 proti, nikdo se nezdržel hlasování.

Ministr zdravotnictví Petr Lom odpověděl na interpelaci poslance Jaroslava Nováka ve věci zabezpečení diabetiků podle sněmovního tisku 280. Odpověď byla předložena jako tisk 280 A. Její projednávání bylo na 13. schůzi Poslanecké sněmovny přerušeno pro nepřítomnost poslance.

Považuje pan poslanec odpověď nyní za uspokojivou? Děkuji a otevírám rozpravu, do které se nikdo nehlásí, takže ji končím. Navrhuji přijmout následující usnesení:

"Poslanecká sněmovna souhlasí s odpovědí ministra zdravotnictví Petra Loma na interpelaci poslance Jaroslava Nováka ve věci zabezpečení diabetiků, uvedenou ve sněmovním tisku 280 A."

Otevírám 182. hlasování.

Ptám se, kdo s tímto návrhem souhlasí. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování? Děkuji.

Konstatuji, že tento návrh byl také přijat - 96 pro, 1 proti, 2 se zdrželi hlasování.

Dovolte mi malou vsuvku. Pan ministr Ruml se omlouval z dnešního jednání pro nutnou práci, se kterou nepočítal.

Ministr vnitra Jan Ruml odpověděl na interpelaci poslance Jaroslava Nováka ve věci ochrany České republiky proti špionáži, podle sněmovního tisku 204. Odpověď byla předložena jako tisk 204 A. Její projednávání bylo na 13. schůzi Poslanecké sněmovny přerušeno pro nepřítomnost člena vlády.

Ptám se pana poslance, zda odpověď považuje za uspokojivou. (Ano.) Ano, děkuji. Otevírám rozpravu. Protože se do ní nikdo nehlásí, rozpravu končím a navrhuji přijmout následující usnesení:

"Poslanecká sněmovna souhlasí s odpovědí ministra vnitra Jana Rumla na interpelaci poslance Jaroslava Nováka ve věci ochrany České republiky proti špionáži, uvedenou v tisku 204 A."

Zahajuji 183. hlasování.

Ptám se, kdo s tímto návrhem souhlasí? Děkuji. Kdo je proti? Děkuji. Kdo se zdržel hlasování? Děkuji.

Konstatuji, že i tento návrh byl přijat 86 poslanci, nikdo nebyl proti, 3 se zdrželi hlasování.

Pan kolega Vik tady není.

Ministr obrany Antonín Baudyš odpověděl na interpelaci poslance Jaroslava Nováka ve věci výdajů na obranu České republiky v roce 1993, podle sněmovního tisku 203. Odpověď byla předložena jako tisk 203 A. Její projednávání bylo na 13. schůzi Poslanecké sněmovny přerušeno pro nepřítomnost poslance.

Ptám se, zda pan poslanec je s odpovědí spokojen? (Ano.) Ano. Děkuji a otevírám rozpravu, do které se nikdo nehlásí, takže ji končím a navrhuji přijmout následující usnesení:

"Poslanecká sněmovna souhlasí s odpovědí ministra obrany Antonína Baudyše na interpelaci poslance Jaroslava Nováka ve věci výdajů na obranu České republiky v roce 1993, uvedenou v tisku 203 A."

Otevírám 184. hlasování.

Ptám se, kdo s tímto návrhem usnesení souhlasí? Děkuji. Kdo je proti? Děkuji. Kdo se zdržel hlasování? Děkuji.

Konstatuji, že tento návrh byl přijat 94 hlasy, nikdo nebyl proti, 2 se zdrželi hlasování.

Ministr obrany Antonín Baudyš odpověděl na interpelaci poslance Jaroslava Nováka ve věci ochrany České republiky proti špionáži, podle sněmovního tisku 204. Odpověď byla předložena jako tisk 204 A. Její projednávání bylo na 13. schůzi Poslanecké sněmovny přerušeno pro nepřítomnost poslance.

Ptám se, zda pan poslanec považuje odpověď za uspokojivou? (Ano.) Ano. Děkuji. Otevírám rozpravu, do které se nikdo nehlásí, takže ji končím a navrhuji přijmout následující usnesení:

"Poslanecká sněmovna souhlasí s odpovědí ministra obrany Antonína Baudyše na interpelaci poslance Jaroslava Nováka ve věci ochrany České republiky proti špionáži, uvedenou v tisku 204 A. "

Otevírám 185. hlasování.

Ptám se, kdo s tímto návrhem souhlasí? Děkuji. Kdo je proti? Děkuji. Kdo se zdržel hlasování? Děkuji.

Konstatuji, že i tento návrh jsme přijali 91 hlasy, 1 byl proti, 5 se zdrželo hlasování.

Než ukončíme tento bod odpovědí na interpelace, chci vám ještě sdělit, že jsme obdrželi písemné odpovědi na otázky a podněty, přednesené poslanci na předchozích schůzích. Jde o tisky 531 B, 596 A a 649 A. Tím se vyhovuje ustanovení našeho jednacího řádu, aby s odpověďmi byli seznámeni poslanci na schůzi Poslanecké sněmovny. Jak jsem již předeslal, na rozdíl od interpelací se však tyto odpovědi nezařazují na pořad jednání schůze Poslanecké sněmovny.

Prosím, pane poslanče.

Poslanec Jan Bláha: Pane předsedající, pane předsedo, ctěná vládo, kolegové a kolegyně, v prvním bodu jednání dnešní schůze jsem reagoval na odpověď pana ministra Rumla na moji interpelaci s žádostí, aby byla přeřazena na tento bod dnešního dne. Při předsedání pana předsedy bylo i řečeno, že o tom není třeba hlasovat. Teď ji nenacházím.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Jestliže tomu tak skutečně je, musíme vyhovět. Omlouvám se za tento nedostatek. Poprosil bych pana poslance, aby se ujal slova a pokusil se objasnit nám tuto situaci, za což předem děkuji a omlouvám se za Kancelář.

Poslanec Jan Bláha: Jednalo se o odpověď na interpelaci na pana ministra Rumla ve věci porušování pracovně právních předpisů ředitelem Okresního muzea Rakovník. Měla by to být - pokud se nemýlím interpelace pod č. 493.

Položil jsem tehdy panu ministrovi ve své interpelaci celkem 7 otázek a musím konstatovat, že nesouhlasím s touto odpovědí a budu se snažit k jednotlivým bodům podat zdůvodnění.

Vzhledem k tomu, že se v podstatě jednalo o situaci, kdy kolem této causy probíhala podání žalob a vyjádření okresního a krajského soudu, tak v této interpelaci byly zahrnuty velice podrobné informace.

Na otázku o informovanosti Ministerstva vnitra o situaci v okrese Rakovník se pan ministr vyhnul přímé odpovědi s odkazem, že je informováno Ministerstvo kultury, a to dopisem bývalého vedoucího referátu z 15. listopadu 1992. Je to ovšem velice strohé, neboť teprve 10. listopadu rozhodl Okresní soud v Rakovníku, že zrušení pracovního poměru ing. Somola je neplatné. Jelikož se proti tomuto rozsudku okresní muzeum odvolalo a případ dále řešil krajský soud, který mimochodem neplatnost potvrdil usnesením z února 1993, domnívám se, že o tom mělo být příslušné ministerstvo podrobně informováno.

Z odpovědi však nevyplývá, že by kompetentní orgány byly vůbec o této situaci zevrubně informovány, pokud jde vůbec o tato soudní rozhodnutí první a druhé instance. Považuji tuto odpověď za nedostatečnou.

Pokud jde o další otázky, např. únosnou situaci v organizaci, kde v podstatě i stávající ředitel více než rok porušuje právní předpisy a vůbec nerespektuje rozhodnutí soudu, pan ministr neodpověděl vůbec, i přesto, že přednosta okresního úřadu je vlastně řízen Ministerstvem vnitra.

Je přinejmenším podivné, že toto ministerstvo - a domnívám se, že má možnost určitých nápravných prostředků - se tímto nezabývá. Je sice pravda, že pan ministr uvádí, že věc je potřeba chápat v širších souvislostech, ale ať se na to dívám z kterékoliv stránky, výsledek se pořád jeví jako stejný. Je otázka cti a chránění výsledků této společnosti a snad nejsem natolik naivní, abych se mohl domnívat, že 4 roky po 17. listopadu se nezměnily některé praktiky a že by se neměla zanedbávat ani sebemenší organizace, které se to týká.

Domnívám se, že pan ministr se nemůže své přinejmenším politické odpovědnosti za porušování práva v organizaci, která je v působnosti pana ministra, v přímé působnosti přednosty, zprostit pouhým odkazem na to, že celá věc spadá do řízení přednosty okresního úřadu. Myslím, že je to příliš levné, laciné a neodpovídá to důstojnosti šéfa daného ministerstva. Dá se říci, že v dalších otázkách bych mohl kvitovat, že pan ministr přiznal, že státní správa má své nedostatky pokud jde o úsek kontroly. Jistě však ale je věcí právě daného ministerstva i pana ministra, aby se pustil do takto nelehkého úkolu a tuto kontrolu zefektivnil. Proto v podstatě nechápu takovou formulaci, že "potřebné personální změny v okresním muzeu již probíhají a případnou změnu vedení má posoudit přednosta okresního úřadu". Pokud je mi známo, jak už jsem se zmínil, právní předpisy porušoval a rozhodnutí soudu nerespektoval ředitel muzea, a o to tu šlo především. Stávající informace nebo otvírání nových řízení opět nepotvrzují snahu postupovat podle rozhodnutí soudu, což mělo být vlastně předmětem řešení této interpelace. Mohu dodat konkrétní a podrobné materiály o postupu i termínu, aby nedocházelo k nepřesným informacím, a to především na prvních stranách odpovědí, které se vůbec nedotýkaly otázky. Tyto konkrétní věci jsou zajisté k dispozici i na ministerstvu. Nechci spekulovat tím, jestli takové odpovědi jsou správné nebo ne, ale v každém případě jsou pro mne velice neuspokojivé. S touto odpovědí nesouhlasím a souhlasit nemohu. Nepříjemným otázkám se pan ministr vyhnul a popisoval stav sice velice chytře, ale v podstatě tak, aby se odpovědím na otázky vyhnul.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Děkuji panu poslanci Bláhovi a otevírám rozpravu. Do rozpravy se nikdo nehlásí, takže ji končím a navrhuji přijmout toto usnesení:

"Poslanecká sněmovna nesouhlasí s odpovědí ministra vnitra Jana Rumla na interpelaci poslance Jana Bláhy, uvedenou v tisku 493 A."

Kdo s tímto návrhem souhlasí, ať zvedne ruku ve 186. hlasování. Děkuji. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování? Děkuji.

Konstatuji, že tento návrh usnesení nezískal potřebnou nadpoloviční většinu, 30 poslanců hlasovalo pro, 15 proti, 37 se zdrželo hlasování.

Prosím, technická poznámka.

(Technická poznámka: Prosil bych, abyste vynuloval hlasovací zařízení a abychom se znovu zaregistrovali.)

Děkuji. Poprosím o novou registraci. Děkuji. Dovolte, abych se pokusil sněmovně nabídnout toto usnesení: "Poslanecká sněmovna souhlasí s odpovědí ministra vnitra Jana Rumla na interpelaci poslance Jana Bláhy, uvedenou ve sněmovním tisku 493 A."

Ptám se, kdo ve 187. hlasování s tímto návrhem souhlasí? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování? Děkuji.

Tento návrh byl přijat. 47 poslanců - přesně jsme splnili kvorum - hlasovalo pro, 18 hlasovalo proti, 21 se zdrželo hlasování.

Přistoupíme k dalšímu bodu podle schváleného pořadu s tím, že se jedná o bod

XXI.

Vládní návrh zákona o působnosti Státního úřadu pro jadernou bezpečnost

Tento návrh zákona jsme obdrželi jako sněmovní tisk 528, společnou zprávu výborů k němu jako sněmovní tisk 639. Z pověření vlády předložený návrh zákona odůvodní ministr průmyslu a obchodu pan Vladimír Dlouhý. Prosím, pane ministře, ujměte se slova.

Ministr průmyslu a obchodu ČR Vladimír Dlouhý: Pane místopředsedo, dámy a pánové, dovolte mi, abych krátce uvedl vládní návrh zákona o působnosti Státního úřadu pro jadernou bezpečnost. Státní úřad pro jadernou bezpečnost vznikl po rozpadu ČSFR jako následnická organizace Československé komise pro atomovou energii. (Předsedající žádá o klid v sále.) Byl zřízen zákonem č. 21 ze dne 21. 12. 1992 jako ústřední orgán státní správy s tím, že jeho působnost bude upravena samostatným zákonem. Jeho kompetence byly do dnešního dne odvozovány ze zákona č. 194/88 Sb., o působnosti federálních orgánů státní správy, kde byla vymezena působnost bývalé Československé komise pro atomovou energii. Z tohoto stavu vyplývá, že by Státní úřad pro jadernou bezpečnost do dnešního dne měl mít kompetence analogické jako původní komise pro atomovou energii, kdy se tato komise kromě jiného podílela i na vypracování návrhu československého jaderného programu a jeho zabezpečení. Toto však neodpovídá současným požadavkům, kdy Státní úřad pro jadernou bezpečnost byl vytvořen výlučně jako orgán dozoru nad jadernou bezpečností. Činnosti související s podporou např. vědy a výzkumu, stejně tak jako další pravomoce v dané oblasti, byly už de facto z působnosti Státního úřadu pro jadernou bezpečnost vyjmuty a převedeny na Ministerstvo průmyslu a obchodu. Konstrukce dozorného orgánu, nepodílejícího se na řízení dané oblasti, je plně v souladu s praxí většiny zemí s vyspělým jaderným průmyslem a plně koresponduje s doporučením Mezinárodní agentury pro atomovou energii; i z hlediska akceptování využívání jaderné energie naší veřejností je účelné, aby orgán, který provádí dozor nad bezpečným využíváním jaderné energie, nebyl zároveň zodpovědný za rozvoj této oblasti. Jedině důsledným oddělením dozorních činností od dalších aktivit státní správy v dané oblasti lze v daných podmínkách zajistit dostatečnou nezávislost dozorného orgánu.

Návrh předkládaného zákona byl projednán vládou dne 14. července 1993 a vláda k němu přijala usnesení č. 381/1993, kterým návrh zákona schválila a předložila jej Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k dalšímu projednávání. Děkuji za pozornost.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Děkuji panu ministrovi. Nyní prosím, aby se slova ujal společný zpravodaj výborů Poslanecké sněmovny pan poslanec Pavel Kolář.

Poslanec Pavel Kolář: Vážený pane předsedající, pane předsedo, dámy a pánové, vládní návrh zákona o působnosti Státního úřadu pro jadernou bezpečnost, tisk 528, projednaly na svých schůzích v září a říjnu 1993 výbory ústavně právní, hospodářský a výbor pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí. Všechny tyto výbory doporučují Poslanecké sněmovně schválit předložený návrh zákona s úpravami uvedenými ve společné zprávě, tj. tisk 639. Všechny navrhované změny jsou legislativně technického charakteru. Děkuji za pozornost.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Děkuji panu poslanci. Otevírám rozpravu, do které se jako první přihlásil pan kolega Budinský, prosím, aby se ujal slova. Další přihlášky nemám.

Poslanec Vladimír Budinský: Vážený pane místopředsedo, vážení páni ministři, vážená Poslanecká sněmovno, dovoluji si - přesto, že společná zpráva byla i mnou podepsána - navrhnout tuto drobnou změnu: vypustit ze společné zprávy bod č. 1, protože po bližším prostudování se nejen mně, ale i některým dalším poslancům a odborníkům zdá, že náhrada pojmu "orgán státní správy" novým pojmem, "správním úřadem ", je úplně nová, nemá zatím zakotvení v zákonech, které přijímáme, a mohla by u tohoto politicky velmi citlivého úřadu přinést určité pochybnosti a problémy.

Proto bych doporučoval bod č. 1 ze společné zprávy vypustit a celou záležitost řešit tak, že bychom přijali úplně nový kompetenční zákon, ve kterém bychom pojem "správního úřadu" nově vymezili.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Děkuji poslanci Budinskému. Ptám se, kdo se dále hlásí do rozpravy. Nikdo. Rozpravu končím. Ptám se pana ministra, zda chce přednést závěrečné slovo.

Ministr průmyslu a obchodu ČR Vladimír Dlouhý: Pane místopředsedo, ani ne snad závěrečné slovo, jako spíše krátkou reakci na slova pana poslance Budinského. Já bych za předkladatele chtěl sekundovat jeho návrh a v podstatě podpořit argumenty, které on zde sdělil. Upozorňuji, že se skutečně jedná o případ státního orgánu, který je velmi sledován a kde je nutno i z hlediska mezinárodních vazeb zabezpečit dostatečnou kontinuitu i dostatečnou důvěru v tento orgán. V době, která je přechodná, než bude přijat nový tzv. atomový zákon, doporučuji skutečně, aby ze společné zprávy byl bod č. 1, tak jak to navrhl pan poslanec Budinský, vypuštěn.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Děkuji panu ministrovi. Prosím, aby se ujal slova společný zpravodaj pan poslanec Pavel Kolář.

Poslanec Pavel Kolář: Dámy a pánové, v probíhající rozpravě byl vznesen jediný pozměňovací návrh, a to pana poslance Budinského - vypustit ze společné zprávy bod č. 1. Můžeme o něm dát hlasovat.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Děkuji. Ještě předtím nás odhlásím a prosím o novou registraci. Zahajuji 188. hlasování.

Ptám se, kdo s tímto pozměňovacím návrhem souhlasí. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Konstatuji, že tento návrh byl přijat. 91 poslanců hlasovalo pro, 2 proti, 2 se zdrželi hlasování.

Poslanec Pavel Kolář: Můžeme dát hlasovat o znění vládního návrhu ve znění společné zprávy a přijatého pozměňovacího návrhu.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Děkuji. Nyní budeme hlasovat o celém vládním návrhu zákona o působnosti Státního úřadu pro jadernou bezpečnost podle sněmovního tisku 528 ve znění společně zprávy výborů Poslanecké sněmovny podle sněmovního tisku 639 a schváleného pozměňovacího návrhu.

Ptám, kdo ve 189. hlasování s tímto návrhem souhlasí. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Konstatuji, že tento návrh byl přijat. 107 poslanců hlasovalo pro, nikdo proti, 1 se zdržel hlasování.

Děkuji panu ministrovi, děkuji společnému zpravodaji. Tím jsme skončili další bod našeho programu.

Dalším bodem je

XXII.

Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 63/1991 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění zákona č. 495/1992 Sb.

Návrh zákona jsme obdrželi jako sněmovní tisk 501 a společnou zprávu výborů jako sněmovní tisk 640.

Z pověření vlády předložený návrh zákona odůvodní ministr pro hospodářskou soutěž pan Stanislav Bělehrádek. Prosím, aby se ujal slova.

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP