Čtvrtek 11. listopadu 1993

Začátek schůze Poslanecké sněmovny

11. listopadu 1993 v 9.14 hodin

Přítomni:

Místopředseda PSP K. Ledvinka, místopředseda PSP P. Tollner a 176 poslanců.

Za vládu České republiky: místopředseda vlády J. Kalvoda, místopředseda vlády a ministr zemědělství J. Lux, místopředseda vlády a ministr financí I. Kočárník, ministr obrany A. Baudyš, ministr pro hospodářskou soutěž S. Bělehrádek, ministr průmyslu a obchodu V. Dlouhý, ministr hospodářství K. Dyba. ministr spravedlnosti J. Novák, ministr školství, mládeže a tělovýchovy P. Piťha.

(Schůze zahájena v 9.14 hodin.)

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, milí hosté! Z pověření předsedy Poslanecké sněmovny zahajuji třetí jednací den 14. schůze Poslanecké sněmovny a všechny vás na ní srdečně vítám. Podle prezenční listiny je přítomno 75 poslanců; podle prezentace 76. Znamená to, že jsme schopni usnášet se. Ze schváleného pořadu nám zbývá projednat body 15 - 19.

Jako první bod dnešního dne byl stanoven bod 19, a to hlasováním schváleného pořadu

Odpovědi členů vlády na interpelace, otázky a podněty poslanců Poslanecké sněmovny

Předtím se však hlásí předseda klubu KDU-ČSL pan kolega Motyčka, kterému předávám slovo.

Poslanec Ludvík Motyčka: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, včera složil slib pan poslanec Decker. Domnívám se, že by bylo prospěšné, kdybychom ho zařadili do některého z výborů Poslanecké sněmovny. Navrhuji proto, abychom zařadili do našeho programu v tuto chvíli nový bod programu, a to - volbu poslance do výboru Poslanecké sněmovny. Abychom jeho síly využili ještě více, doporučoval bych, abychom zařadili další bod, a to je - volba člena vyšetřovací komise pro akci Norbert, Vlna, Zásah. Další bod - odvolání člena z této komise. Děkuji vám. Bude-li tento návrh přijat, pak předložím konkrétní náměty.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Děkuji. Poprosil bych paní kolegyni Röschovou, aby se ujala slova.

Poslankyně Anna Röschová: Pane místopředsedo, dámy a pánové, dovolte, abych se připojila k tomuto bodu, který navrhuje pan poslanec Motyčka. Jednalo by se o změnu ve výboru mandátovém a imunitním, kdyby mohl být tento bod rozšířen o změnu poslanců ve výboru mandátovém a imunitním. Děkuji. Odůvodnila bych to, až by nastal čas.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Děkuji. Nikdo jiný se nehlásí s podobným procedurálním návrhem. Protože se jedná o procedurální návrh na změnu pořadu, poprosím, abychom přistoupili k jeho schválení či neschválení.

Je zde tedy požadavek na rozšíření pořadu schůze o tři body. Doufám, že neudělám žádnou chybu, když se rozhodneme hlasovat jednotlivě.

Prosím tedy, ptám se sněmovny, kdo souhlasí s tím, aby dalším bodem zařazeným do pořadu 14. schůze byla volba poslance do výboru.

Zahajuji 164. hlasování.

Kdo je pro tento návrh? Kdo je proti? Zdržel se hlasování? Konstatuji, že tento návrh byl přijat.

98 poslanců a poslankyň hlasovalo pro, 1 proti, 2 se zdrželi hlasování. Děkuji.

Dále budeme hlasovat o zařazení dalšího bodu, kterým je odvolání člena komise, zkráceně řeknu, z vyšetřovací komise.

Dovolte mi, bych vás požádal o souhlas či nesouhlas s tímto návrhem ve 165. hlasování.

Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Konstatuji, že 67 poslankyň a poslanců hlasovalo pro, 1 proti, 25 se zdrželo hlasování. Děkuji.

Dále budeme hlasovat o volbě člena vyšetřovací komise, jak navrhl kolega Motyčka.

Ptám se ve 166. hlasování, kdo souhlasí s tímto návrhem, ať zvedne ruku. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování? Děkuji.I tento návrh byl přijat.

75 poslanců pro, 2 hlasovali proti, 26 se zdrželo.

Rozhodli jsme se, že dalším bodem bude

XVIII.

Návrh na změny ve složení výborů Poslanecké sněmovny

Prosím kolegu Motyčku, aby se ujal slova a přednesl návrh.

Poslanec Ludvík Motyčka: Vážené kolegyně a kolegové, bývalá poslankyně Ivana Janů byla zařazena ve výboru zahraničním a ve výboru mandátovém a imunitním.

Domníváme se, že by bylo spravedlivé, kdybychom do výboru zahraničního zvolili pana poslance Deckera za náš klub a do výboru mandátového a imunitního pana poslance Uřičáře. To je můj návrh.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Děkuji. Poprosím kolegyni Röschovou.

Poslankyně Anna Röschová: Kolega Payne požádal o uvolnění z mandátového a imunitního výboru. Sám odůvodní své důvody, až mě začne vnímat. Jestliže sněmovna odhlasuje jeho uvolnění, navrhla bych za klub ODS pana poslance Ondřeje Zeminu do mandátového a imunitního výboru.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Děkuji. Není dalších připomínek? Pan poslanec Payne.

Poslanec Jiří Payne: Chtěl jsem se vyjádřit k otázce mandátového a imunitního výboru, jehož jsem dosud členem. Vzhledem k tomu, že jsem měl problémy zejména ve večerních hodinách, kdy imunitní výbor zasedá a často zasedal i náš. výbor, rozhodl jsem se, že by bylo vhodné uvážit toto členství. Splnil jsem úkol, který jsem členům slíbil, a podle naší dohody se zdá, že by bylo vhodné, aby tam byl právník, který by byl posilou pro tento výbor. Dovolím si navrhnout na své místo v mandátovém a imunitním výboru kolegu Zeminu. Děkuji.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Děkuji. Ptám se, jestli ještě někdo se chce přihlásit do rozpravy? Není tomu tak, rozpravu k tomuto bodu tedy končím s tím, že vás vyzvu, abychom hlasovali o jednotlivých návrzích.

Ptám se tedy, kdo ve 167. hlasování souhlasí s tím, aby poslanec Decker byl zařazen do zahraničního výboru, ať zvedne ruku a hlasuje. Ptám se, kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Konstatuji, že 101 poslanců se vyslovilo pro, nikdo nebyl proti, 6 se zdrželo hlasování. Pan poslanec Decker se stává členem zahraničního výboru, k čemuž mu blahopřeji.

Nyní se vás ptám, kdo souhlasí ve 168. hlasování s tím, aby pan poslanec Uřičář se stal členem mandátového a imunitního výboru. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování? Děkuji.

I tento návrh byl přijat. 108 poslankyň a poslanců pro, 1 proti, 5 se zdrželo hlasování. Pan poslanec Uřičář se stává členem mandátového a imunitního výboru.

V dalším, již. 169. hlasování se ptám, kdo souhlasí s tím, aby pan kolega Payne byl uvolněn z mandátového a imunitního výboru. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Tento návrh byl také přijat. 111 poslanců pro, 1 proti, 3 se zdrželi hlasování. Děkuji.

V posledním hlasování, ke kterému vás vyzývám, se ptám, kdo souhlasí s tím, aby pan poslanec Zemina se stal členem mandátového a imunitního výboru. Zahajuji 170. hlasování.

Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Konstatuji, že kolega Zemina byl zvolen členem mandátového a imunitního výboru. 106 poslanců hlasovalo pro, 2 proti, 12 se zdrželo hlasování. Děkuji.

Dalším bodem 14. schůze podle schváleného pořadu jsou "Odpovědi členů vlády na interpelace, otázky a podněty poslanců Poslanecké sněmovny". Já se velmi omlouvám a ještě vyzývám pana kolegu Motyčku, aby se ujal slova a otevírám bod

XIX.

Návrh na změny ve složení vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny k vyšetření okolností souvisejících s akcemi "NORBERT", "ZÁSAH" a "VLNA" a případně obdobnými akcemi, a to i ve vztahu k osobám aktivně zapojeným do těchto akcí od roku 1971 do současné doby

Poslanec Ludvík Motyčka: Vážené kolegyně a kolegové, v souvislosti s jakousi dělbou práce v našem klubu navrhuji, aby vyšetřovací komise pro akci Norbert, Vlna, Zásah byl odvolán poslanec Uřičář a do této komise byl zvolen poslanec Decker.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Děkuji. Ptám se pana poslance, zda-li souhlasí s tím, abychom o obou případech hlasovali najednou. (Ano.) Má někdo proti tomuto postupu nějaký výrazný nesouhlas? (Hlas ze sálu: Prosím hlasovat zvlášť.) Pan kolega Fejfar se hlásí.

Poslanec Tomáš Fejfar: Vážený pane místopředsedo, kolegyně a kolegové, ta žádost přišla tak náhle, že aniž bych měl jakoukoli nedůvěru, tak bych přece jen poprosil o strpení k tomu, abychom tyto věci mohli projednat v klubech, které budou samozřejmě dnes následovat, a počkal bych s tím až potom. Děkuji.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Děkuji. Je zde procedurální návrh na přerušení projednávání tohoto bodu k jednání klubů. Ptám se tedy sněmovny, kdo souhlasí s tímto procedurálním návrhem, ať zvedne ruku. Jedná se o 171. hlasování. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování? Děkuji.

Konstatuji, že tento návrh jsme přijali. 102 poslanců hlasovalo pro, 7 proti, 14 se zdrželo hlasování. Konstatuji, že tento bod byl přerušen a vrátíme se k němu během schůze.

Nyní konečně přistoupíme k projednávání bodu, který měl být zařazen jako první.

XX.

Odpovědi členů vlády na interpelace, otázky a podněty poslanců Poslanecké sněmovny

Vážené kolegyně a vážení kolegové, aby institutu interpelací byla ve sněmovně dána určitá řádná úroveň podle zákona, dovolím si vám navrhnout následující postup. Interpelace se budou projednávat pouze v případě, že budou jejich projednání přítomni jak poslanec, tak příslušný člen vlády. V opačném případě se automaticky převede na další schůzi s tím, že se písemně upozorní člen vlády na nutnost přítomnosti.

Ptám se vás, jestli někdo má výrazné výhrady? Prosím, pan kolega Ortman.

Poslanec Jaroslav Ortman: Pane místopředsedo, souhlasím s první částí návrhu, to znamená, že musí být přítomen poslanec. Myslím si ale, že je povinností vlády, aby u tohoto bodu zde byla. Pokud by ministr nechtěl, aby se návrh projednával, pak nepřijde, nepřijde ani další měsíc a bod se odkládá. Myslím si, že by se interpelace měla projednávat v případě, že je zde přítomen poslanec, který bod navrhoval. To znamená ten, kdo interpelaci podával. Druhá část neodpovídá ani jednacímu řádu.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Děkuji. Podle jednacího řádu, pokud některý z poslanců nesouhlasí s tímto postupem, musíme ho respektovat. Děkuji.

Na pořad jednání 14. schůze Poslanecké sněmovny je předloženo 10 nových odpovědí na vznesené interpelace, které poslancům zaslali předseda vlády Václav Klaus, místopředseda vlády a ministr financí Ivan Kočárník, ministr hospodářství Karel Dyba, ministr pro správu národního majetku a jeho privatizaci Jiří Skalický, ministr školství, mládeže a tělovýchovy Petr Piťha a ministr vnitra Jan Ruml.

Dosavadní zkušenosti ukázaly, že jména poslanců není třeba předem číst. Proto přistoupíme k projednávání jednotlivých odpovědí.

Dále mi dovolte, abych reagoval na připomínku paní poslankyně Evy Fischerové z úterý ve věci tzv. patové situace ve vyřešení interpelace, se kterou se obrátila na ministra školství, mládeže a tělovýchovy pana Piťhu.

V tomto případě pro souhlas s odpovědí, ani pro nesouhlas se nevyslovil dostatečný počet poslanců. Poslanecká sněmovna tedy nepřijala usnesení a pokud paní poslankyně považuje další projednávání odpovědi za účelné, musela by potom sdělit na konci projednávání tohoto bodu, o jakém usnesení má Poslanecká sněmovna jednat, jinak zůstane tato věc skutečně bez přijetí konkrétního závěru.

Nyní přistoupíme k projednávání jednotlivých odpovědí. Pan poslanec Drápela není přítomen, pan poslanec Vyvadil ano.

Předseda vlády Václav Klaus odpověděl na interpelaci poslance Jiřího Vyvadila ve věci financování inženýrských sítí z rozpočtu obcí podle sněmovního tisku 529. Odpověď byla předložena jako tisk 529 A.

Ptám se pana poslance, zda považuje odpověď za uspokojivou?

Ano. Děkuji, otevírám rozpravu. Do rozpravy se nikdo nehlásí, rozpravu končím a navrhuji přijmout následující usnesení:

"Poslanecká sněmovna souhlasí s odpovědí předsedy vlády Václava Klause na interpelaci poslance Jiřího Vyvadila ve věci financování inženýrských sítí z rozpočtu obcí, uvedenou ve sněmovním tisku 529 A."

Budeme hlasovat. Kdo tedy souhlasí ve 172. hlasování s tímto návrhem, ať zvedne ruku a hlasuje. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování? Děkuji.

Konstatuji, že toto usnesení sněmovna přijala 92 hlasy, 1 byl proti, 10 se zdrželo hlasování.

Předseda vlády Václav Klaus odpověděl na interpelaci poslance Miroslava Čapka ve věci JUDr. Jiřího Šetiny a jeho dalšího působení na Generální prokuratuře České republiky podle sněmovního tisku 576. Odpověď byla předložena jako tisk 576 A.

Ptám se, zda pan poslanec považuje odpověď za uspokojivou? Prosím, pan poslanec Čapek.

Poslanec Miroslav Čapek: Pane předsedající, dámy a pánové, domnívám se, že stejně tak jako odpověď v tisku 576 A může být projednána i odpověď na můj podnět panu dr. Bretovi jako tisk 596 A, neboť se týká naprosto stejné problematiky. (Poslanec nemluvil na mikrofon nebylo rozumět.)

Znovu opakuji, domnívám se, že současně s odpovědí na interpelaci, která je uvedena v tisku 576 A, můžeme projednat i odpověď na podnět, který je uveden pod tiskem 596 A, jenž byl adresován panu dr. Bretovi, náměstkovi generálního prokurátora. Tato odpověď se týká naprosto stejné problematiky.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Děkuji, ptám se sněmovny, zda někdo s tímto návrhem nesouhlasí. Prosím, pane poslanče.

Poslanec Miroslav Čapek: V úvodu bych chtěl říci, že odpověď se týká odpovědi pana předsedy vlády na moji interpelaci a odpovědi pana dr. Breta na podnět, který jsem jim adresoval, týkající se dalšího působení dr. Šetiny na Generální prokuratuře. Souhlasím, s odpovědí jsem spokojen. V případě, že by nebyly v rozpravě žádné připomínky, navrhuji, aby sněmovna přijala souhlasné usnesení.

K věci bych chtěl pouze uvést, že to, co se objevilo navíc ještě v dnešním tisku o tom, že dr. Šetina nadále na Generální prokuraturu dochází, nadále tam působí, dokonce poskytuje televizní rozhovory, přestože už na Generální prokuratuře nemá co dělat s ohledem na kárné řízení, které je proti němu vedeno, je již nad rámec této interpelace a dotazů k této interpelaci. Muselo by být řešeno jiným způsobem. Pokud se týká těchto odpovědí, jak jsem uvedl, jsem s nimi spokojen a navrhuji souhlasné usnesení, pane místopředsedo.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Děkuji, otevírám rozpravu, do které se nikdo nehlásí, takže ji končím. Navrhuji přijmout následující usnesení:

"Poslanecká sněmovna souhlasí s odpovědí předsedy vlády Václava Klause na interpelaci poslance Miroslava Čapka ve věci JUDr. Jiřího Šetiny a jeho dalšího působení na Generální prokuratuře České republiky, uvedenou ve sněmovním tisku 576 A."

Dříve, než dám hlasovat, organizační připomínku podněty se neprojednávají ve sněmovně.

Ptám se, kdo ve 173. hlasování souhlasí s návrhem usnesení, ať zvedne ruku. Děkuji. Kdo je proti? Děkuji. Kdo se zdržel hlasování?

Konstatuji, že toto usnesení bylo přijato 110 hlasy. Nikdo nebyl proti, 1 se zdržel hlasování. Děkuji.

Místopředseda vlády a ministr financí Ivan Kočárník odpověděl na interpelaci poslance Jana Vraného ve věci úhrady za skladování odpadového materiálu v obci Vojkovice, okres Mělník, podle sněmovního tisku 541. Odpověď se předkládá jako tisk 541 A.

Považuje pan poslanec odpověď za uspokojivou? (Poslanec Vraný: Ano a děkuji za ni.)

Děkuji, otevírám rozpravu, do které se nikdo nehlásí. Rozpravu končím a navrhuji přijmout následující usnesení:

"Poslanecká sněmovna souhlasí s odpovědí místopředsedy vlády a ministra financí Ivana Kočárníka na interpelaci poslance Jana Vraného ve věci úhrady za skladování odpadového materiálu v obci Vojkovice, okres Mělník, uvedenou ve sněmovním tisku 541 A."

Kdo ve 174. hlasování s tímto návrhem souhlasí, ať zvedne ruku a hlasuje. Kdo je proti? Děkuji. Kdo se zdržel hlasování?

Konstatuji, že jsme schválili toto usnesení 103 hlasy, nikdo nebyl proti, 3 se zdrželi hlasování.

Místopředseda vlády a ministr zemědělství Josef Lux odpověděl na interpelaci poslance Josefa Křížka ve věci poklesu výměry ploch k rychlení zeleniny podle sněmovního tisku 477. Odpověď byla předložena jako tisk 477 A. Její projednávání bylo na 13. schůzi Poslanecké sněmovny přerušeno pro nepřítomnost poslance.

Ptám se, zda pan poslanec považuje odpověď za uspokojivou? (Poslanec Křížek: Ano a děkuji za vyřízení.)

Děkuji a otevírám rozpravu, do které se nikdo nehlásí, takže ji končím a navrhuji přijmout následující usnesení:

"Poslanecká sněmovna souhlasí s odpovědí místopředsedy vlády a ministra zemědělství Josefa Luxe na interpelaci poslance Josefa Křížka ve věci poklesu výměry ploch k rychlení zeleniny, uvedenou ve sněmovním tisku 477 A."

Ptám se, kdo ve 175. hlasování souhlasí, ať zvedne ruku a hlasuje. Děkuji. Kdo je proti? Děkuji. Kdo se zdržel hlasování? Děkuji.

Konstatuji, že tento návrh usnesení byl přijat 104 hlasy, nikdo nebyl proti, 2 se zdrželi hlasování. Ministr hospodářství Karel Dyba odpověděl na interpelaci poslance Milana Loukoty ve věci přístupu vedoucí Okresního živnostenského úřadu v Třebíči JUDr. Urubkové a dalších vedoucích pracovníků k problému týkajícímu se firmy FOBU - videopůjčovna, podle sněmovního tisku 538.

Odpověď byla předložena jako tisk 538 A.

Považuje pan poslanec odpověď za uspokojivou? (Ne.) Ne, děkuji. Otevírám rozpravu. Rozpravu končím a navrhuji přijmout následující usnesení:

"Poslanecká sněmovna nesouhlasí s odpovědí ministra hospodářství Karla Dyby na interpelaci poslance Milana Loukoty ve věci přístupu vedoucí Okresního živnostenského úřadu v Třebíči JUDr. Urubkové a dalších vedoucích pracovníků k problému týkajícímu se firmy FOBU - videopůjčovna, uvedenou v tisku 538."

Ptám se, kdo ve 176. hlasování s tímto návrhem souhlasí. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování? Děkuji.

Konstatuji, že tento návrh nebyl přijat - 27 poslanců bylo pro, 36 proti, 35 se zdrželo hlasování.

Dovolte mi tedy navrhnout opačné usnesení.

"Poslanecká sněmovna souhlasí s odpovědí ministra hospodářství Karla Dyby na interpelaci poslance Milana Loukoty ve věci přístupu vedoucí Okresního živnostenského úřadu v Třebíči JUDr. Urubkové a dalších vedoucích pracovníků k problému týkajícímu se firmy FOBU - videopůjčovna, uvedenou v tisku 538 A."

Ptám se, kdo ve 176. hlasování souhlasí, ať hlasuje. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování? Děkuji.

Ani tento návrh nebyl přijat - 54 poslanců bylo pro, 17 proti, 25 se zdrželo hlasování.

Ministr pro správu národního majetku a jeho privatizaci Jiří Skalický odpověděl na interpelaci poslance Pavla Hirše ve věci nejasného stavu vlastnictví podniku SUPRAPHON, podle sněmovního tisku 516. Odpověď byla předložena jako tisk 516 A.

Považuje pan poslanec odpověď za uspokojivou? (Ano.) Ano, děkuji a otevírám rozpravu, do které se nikdo nehlásí, takže ji končím. Navrhuji přijmout následující usnesení:

"Poslanecká sněmovna souhlasí s odpovědí ministra pro správu národního majetku a jeho privatizaci Jiřího Skalického na interpelaci poslance Pavla Hirše, uvedenou v tisku 516 A."

Ptám se, kdo ve 178. hlasování s tímto návrhem souhlasí. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování? Děkuji.

Konstatuji, že tento návrh byl přijat - 82 poslanců hlasovalo pro, 1 proti, 14 se zdrželo hlasování.

Ministr pro správu národního majetku a jeho privatizaci Jiří Skalický odpověděl na interpelaci poslance Miroslava Řezníčka ve věci pronájmu státního podniku AGP Sokolov majiteli soukromé firmy Lotos JUDr. Karlu Haisovi, podle sněmovního tisku 518. Odpověď byla předložena jako tisk 518 B.

Ptám se pana poslance, zda odpověď považuje za uspokojivou.

Poslanec Miroslav Řezníček: Pane místopředsedo, dámy a pánové, souhlasím s panem ministrem a kromě toho mu děkuji, protože za to, jaký je stav legislativy, ministerstvo nemůže. Děkuji.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP