Čtvrtek 11. listopadu 1993

Ministr pro hospodářskou soutěž ČR Stanislav Bělehrádek: Vážený pane předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, z pověření vlády České republiky odůvodňuji návrh novely zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 63/1991 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění zákona č. 495/1992 Sb.

Zákon o ochraně hospodářské soutěže nabyl účinnosti dnem 1. března 1991 a působí s minimálními změnami obsaženými v první novele, vyvolanými zánikem federace, přes dva a půl roku. Za dobu působení zákona došlo u nás nejen k podstatným ekonomickým změnám, ale také k významným změnám v právním řádu. Byl zejména zrušen hospodářský zákoník a nahrazen obchodním zákoníkem, byl přijat nový zákon o účetnictví a došlo k rozsáhlé novelizaci občanského zákoníku. Tyto změny způsobily značné výkladové problémy, neboť některé právní normy nabyly zcela jiný obsah. Dosavadní praxe z uplatňování zákona prokázala také jeho závažné mezery či měně vhodné právní konstrukce.

Současně je žádoucí přistoupit alespoň částečně k harmonizaci soutěžního práva České republiky se soutěžním právem Evropského společenství.

Z výše uvedených důvodů byl zpracován návrh druhé novely zákona, jehož cílem je dosáhnout těchto základních změn:

1. Uvést zákon do souladu s obchodním zákoníkem. Ten lze považovat za základní normu upravující chování v podnikání. Proto se pro subjekty, účastnící se hospodářské soutěže, navrhuje zavést místo pojmu "podnikatel" a "podnik" pojem "soutěžitel".

2. Zpřesnit vymezení účelu zákona a předmětu právní úpravy. Účelem zákona i předmětem právní úpravy je ochrana konkurence, nikoliv konkurentů.

3. Zpřesnit a rozšířit osobní působnosti zákona. V dosavadním ustanovení zákona nejsou uvedena sdružení podnikatelů, ať profesní nebo zájmová, tedy svazy podnikatelů, živnostenská společenstva, podnikatelské komory. Praxe prokázala, že existují četné případy, kdy právě tato sdružení závažným způsobem omezují nebo vylučují hospodářskou soutěž v daném oboru podnikání. Jasné určení, že zákon se vztahuje na všechny subjekty, mající možnost ovlivnit hospodářskou soutěž, i když nejsou podnikateli, je jedním z hlavních cílů této novely. Tím se nové vymezení osobní působnosti dává také do souladu s obchodním zákoníkem.

4. Zavést novou formulaci všeobecného zákazu dohod, narušujících hospodářskou soutěž. Zákaz se vztahuje nejen na dohody mezi soutěžiteli, ale i na jejich jednání ve vzájemné shodě.

5. Umožnit vydávat vedle individuálních výjimek též výjimky obecně pro určitou skupinu dohod. Jsou to např. smlouvy o výhradním nákupu nebo prodeji. Navrhuje se, aby vedle možnosti individuálních výjimek bylo Ministerstvo pro hospodářskou soutěž v zájmu pružnosti v obchodních vztazích oprávněno povolit vyhláškou i obecnou výjimku.

6. Změnit nevyhovující právní úpravu kontroly spojování podniků. Spojování podniků by mělo být posuzováno z hlediska změny struktury trhu a nikoliv podle vlastního právního aktu, tj. zpravidla smlouvy, která ke spojení vede. Na rozdíl od dosavadní úpravy Ministerstvo pro hospodářskou soutěž již nebude schvalovat platnost dohod, ale spojení jako takové. Svým rozhodnutím buď povolí nebo nepovolí.

7. Přijmout další účinná opatření k dosažení účelu zákona.

Mezi ně patří možnost uložit v případě závažného narušení hospodářské soutěže povinnost převodu části podniku nebo povinnost k rozdělení soutěžitele.

V návrhu je také konkrétnější úprava správního řízení ve věcech ochrany hospodářské soutěže.

V neposlední řadě je to také zvýšení sazeb pokut za porušení zákona; z dosavadních 5% na 10% z čistého obratu, což odpovídá soutěžnímu zákonodárství evropských států, a pro nepodnikatele zavést sankci, která nebude vázána na čistý obrat.

S ohledem na celospolečenský význam řádné ochrany hospodářské soutěže se navrhuje, aby novela nabyla účinnosti dnem vyhlášení.

Vážené poslankyně, vážení poslanci, žádám vás jménem vlády České republiky o projednání novely zákona o ochraně hospodářské soutěže a o její schválení.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Děkuji panu ministrovi. Prosím, aby se nyní slova ujal společný zpravodaj výborů Poslanecké sněmovny pan poslanec Ludvík Motyčka.

Poslanec Ludvík Motyčka: Pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, předkládaná novela zákona č. 63/1991 Sb., o ochraně hospodářské soutěže ve znění zákona č. 495/1992 Sb. byla projednána v průběhu září a října ve výborech hospodářském a zemědělském.

Při projednávání v těchto výborech nebyla uplatněna žádná připomínka nebo pozměňovací návrh k sněmovnímu tisku 501. Oba výbory doporučily tuto novelu přijmout.

S ohledem na výsledek projednávání ve výborech doporučuji Poslanecké sněmovně, aby vládní návrh novely zákona č. 63/1991 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění zákona č. 495/1992 Sb. schválila.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Děkuji panu společnému zpravodaji. Otevírám rozpravu, do níž se přihlásil jako první pan kolega Motyčka, takže ho prosím, aby zůstal u řečniště.

Poslanec Ludvík Motyčka: Děkuji. Váženě kolegyně a kolegové, při projednávání společné zprávy na legislativním odboru Poslanecké sněmovny za účasti zástupce předkladatele vyplynulo několik připomínek technického charakteru a několik upřesňujících doplnění, které nemají žádný věcný vliv na projednávaný tisk.

Dovolte mi, abych tyto připomínky přednesl jako pozměňovací návrhy.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Pane kolego, pokud vás můžu přerušit, omlouvám se za to, pozměňovací návrhy k tomuto tisku, které jste předložil, byly rozdány všem poslancům. Myslím, že je není třeba číst, pokud někdo nevznese požadavek, aby byly přečteny. Technická poznámka pan kolega Benda.

Poslanec Marek Benda: Domnívám se, že podle protokolu musí být pozměňovací návrhy přečteny.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Pan kolega Benda žádá, aby pozměňovací návrhy byly přečteny. Nezbývá nám tedy, pane společný zpravodaji, než abyste je přečetl.

Poslanec Ludvík Motyčka: První připomínka k návrhu zákona samotného. Navrhuje se doplnit slova "a zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění zákona č. 264/.1992 Sb., zákona č. 591/1992 Sb. a zákona č. 600/1992 Sb.".

K bodu 16. Slova "podle § ř odst. 3" se nahrazují slovy "podle § 5 odst. 3". Je tam tedy zjevný překlep.

K bodu 22. Za slovo "podniků" se připojuje odkaz na poznámku pod čarou č. 2a) a slovo "soutěžitelů". Poznámka pod čarou č. 2a) zní: "§ 5 obchodního zákoníku". Jedná se o upřesnění, že se jedná o podniky soutěžitelů, nikoli o jiné podniky.

K bodu 23. V § 8 odst. 2 se vypouštějí slova "případně jeden nebo více podnikatelů,". V odst. 3 se slovo "podnikatelé" nahrazují slovem "soutěžitelé".

K bodu 24. Slova "zúčastněné strany" se nahrazují slovy "zúčastnění soutěžitelé" a slovo "strany" se nahrazují slovem "soutěžitelé".

K bodu 27. Za slova "k převodu části podniku" se vkládá slovo "soutěžitelé". Aby bylo zřejmé, že se jedná o podnik soutěžitele.

K bodu 35. Má toto znění: "V § 19 odst. 1 písm. c) se slovo "úřadu" nahrazuje slovem "ministerstva". V odst. 2 se slova "úřadu příslušného podle sídla podniku" nahrazují slovem "ministerstvu". Ve druhé větě se slovo "úřadu" nahrazuje slovem "ministerstvu" a slovo "příslušná" se vypouští."

K bodu 39. Má toto upřesňující znění: "V textu zákona, kromě § 19 odst. 4 písm. a), se pojmy "podnik" a "podnikatel" nahrazují pojmem "soutěžitel", pojem "úřad" se nahrazuje pojmem "ministerstvo" a pojem "fúze" se nahrazuje pojmem "spojení podniků."

Dále v čl. II Slova "pokud ministerstvo na žádost sdružení nepovolilo výjimku nebo zákon nestanoví jinak" se nahrazují slovy "pokud ministerstvo na žádost sdružení nepovolí výjimku nebo zvláštní zákon nestanoví jinak". Je tam pouze otázka minulého a přítomného času.

Další pozměňovací návrh se týká bodu 30. V § 12 se za odst. 1 vkládá odst. 2, který zní: "Účastník se může dát v řízení na základě plně moci zastupovat zástupcem, jehož si zvolí. V téže věci může mít současně jen jednoho zvoleného zástupce."

V odst. 6 se na konci doplňuje tato věta: "Ministerstvo je povinno učinit opatření, aby nahlédnutím do spisu nebylo porušeno obchodní tajemství. 3)". Poznámka č. 3) zní: "§ 17 obchodního zákoníku."

Odst. 7 zní (je to jiná formulace, jinak věcně všechno stejné): "Není-li stanoveno jinak, postupuje se v řízení u ministerstva podle ustanovení správního řádu. 4)". Odvolávka č. 4). Poznámka pod čarou č. 3) se označuje jako poznámka č. 4).

Odstavce 2 až 7 se označují jako odstavce 3 až 8.

Předposlední pozměňovací návrh je vložení nového bodu za bod 32, který zní: V § 16 se na konci věty tečka vypouští a připojují se slova "a to i po dobu dvou let od skončení pracovního poměru k ministerstvu".

Konečně poslední pozměňovací návrh, který nemáte v písemné podobě před sebou se dotýká bodu 24, kde za § Ba se za odst. 3 připojuje další odst. 4, který zní:

"Odst. 4. Ustanovení odstavců 1-3 se nevztahují na Fond národního majetku České republiky a Pozemkový fond České republiky po dobu 12 měsíců od získání kontroly nad podnikem jiného soutěžitele podle § 8."

To jsou všechny pozměňovací návrhy.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Děkuji. Kdo se dále hlásí do rozpravy? Prosím, pan kolega Vik. (Poslanec Vik hlásí číslo náhradní karty.) Kolega Vik má náhradní kartu č. 2. Do rozpravy se nikdo nehlásí? Takže do rozpravy se nikdo nehlásí, končím ji a ptám se pana ministra, zda-li si přeje vyjádření k pozměňovacím návrhům.

Ministr pro hospodářskou soutěž ČR Stanislav Bělehrádek: Vážené poslankyně, vážení poslanci, všechny pozměňovací návrhy byly projednány s pracovníky našeho ministerstva a se mnou. Chtěl bych říci, že se jedná o tři skupiny pozměňovacích návrhů.

První skupina jsou legislativně-technické úpravy, které vedou ke zpřesnění znění zákona, aby výklad byl jasný, jednoznačnější a kvalitnější. Další skupina je ochrana obchodního tajemství. Domnívám se, že je to velmi důležitá a zásadní věc, která by měla být promítnuta do tohoto zákona. Při šetření podnětů pracovníky našeho ministerstva se setkáváme s obchodním tajemstvím a vzniká nebezpečí, že toto obchodní tajemství by mohlo být rozšiřováno do veřejnosti, která by tohoto obchodního tajemství mohla využívat a zneužívat. Proto je navrhováno, aby obchodní tajemství bylo chráněno nejen při nahlédnutí do spisů, ale také vůči pracovníkům Ministerstva pro hospodářskou soutěž, kteří nesmějí toto tajemství sdělovat po dobu 24 měsíců, kdy skončí pracovní poměr na našem ministerstvu.

Poslední zásadní změna je v § 8. Je to personální unie, kde se navrhuje udělovat výjimky pro Fond národního majetku a Pozemkový fond na dobu 12 měsíců, aby nemuseli žádat o schválení. Řízení o schválení fúze by mohlo přinést vážné komplikace ve druhé vlně kupónové privatizace, a to bychom nechtěli. Proto pozměňující návrh podporujeme a doporučujeme ke schválení.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Děkuji panu ministrovi a prosím, aby se slova ujal opět společný zpravodaj výborů pan kolega Motyčka.

Poslanec Ludvík Motyčka: Pane předsedající, já se domnívám, že je možné přistoupit k hlasování o pozměňovacích návrzích.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Ptám se, jakým způsobem si myslíte, že by se mělo hlasovat?

Poslanec Ludvík Motyčka: Doporučoval bych sněmovně, aby o pozměňovacích návrzích, které jsou uvedeny písemnou formou na první straně, hlasovala jako o celku, poněvadž jsou to víceméně legislativně-technické úpravy.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Děkuji. Má někdo proti tomuto postupu výhrady? Není-li tomu tak, prosím, abyste se znovu zaprezentovali, abychom mohli zahájit hlasování. Děkuji.

Ptám se, kdo ve 190. hlasování souhlasí s pozměňovacími návrhy uvedenými na první straně rozdaného tisku a přednesenými panem poslancem Motyčkou. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování? Děkuji.

Konstatuji, že tento návrh byl přijat. 95 poslanců hlasovalo pro, nikdo nebyl proti, 2 se zdrželi hlasování.

Poslanec Ludvík Motyčka: Dále bych doporučoval, aby bylo hlasováno o pozměňovacím návrhu, který se dotýká bodu 30 na druhé straně.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Děkuji. Kdo tedy ve 191. hlasování souhlasí s tímto pozměňovacím návrhem, ať zvedne ruku a hlasuje. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování? Děkuji.

Tento návrh byl přijat. 102 poslanců hlasovalo pro, nikdo nebyl proti, 1 se zdržel hlasování.

Poslanec Ludvík Motyčka: Dále bych doporučoval, aby bylo hlasováno o novém bodu, který by měl být vložen za bod 32, kde se prodlužuje doba o 2 roky pro zaměstnance úřadu v dodržování obchodního tajemství.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Děkuji. Kdo ve 192. hlasování s tímto návrhem souhlasí? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování? Děkuji.

I tento návrh byl přijat. 113 poslanců a poslankyň hlasovalo pro.

Poslanec Ludvík Motyčka: A konečně jako poslední pozměňovací návrh k bodu 24, kde se souhlasí s výjimkou pro Fond národního majetku.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Děkuji. Ptám se, kdo ve 193. hlasování souhlasí s tímto pozměňovacím návrhem. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování? Děkuji.

I tento návrh byl přijat. 104 poslankyň a poslanců hlasovalo pro, 1 byl proti, 13 se zdrželo hlasování.

Poslanec Ludvík Motyčka: Pane předsedající, to byly všechny pozměňovací návrhy a domnívám se, že sněmovna může hlasovat o zákoně jako o celku.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Děkuji. Nyní budeme hlasovat o celém vládním návrhu zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 63/1991 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění zákona č. 495/1992 Sb. podle sněmovního tisku 501, ve znění společné zprávy výborů Poslanecké sněmovny podle sněmovního tisku 640 a schválených pozměňovacích návrhů.

Ptám se, kdo ve 194. hlasování na této schůzi souhlasí s tímto návrhem. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování? Děkuji.

Konstatuji, že 126 pro, nikým proti a 1 zdrženým hlasem jsme odsouhlasili novelu tohoto zákona. Děkuji panu ministrovi a děkuji panu společnému zpravodaji. Prosím, pane ministře.

Ministr pro hospodářskou soutěž ČR Stanislav Bělehrádek: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, chtěl bych poděkovat sněmovně za schválení tohoto zákona, neboť přispěje k tomu, aby byla lépe chráněna konkurence a konkurenční prostředí v naší republice.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Děkuji. Dalším bodem je

XXIII.

Návrh usnesení Poslanecké sněmovny, kterým se žádá vláda, aby neprodleně předložila Poslanecké sněmovně návrh ústavního zákona o vyšších územních samosprávných celcích

Přihlásil se předseda klubu ODS kolega Honajzer. Prosím o klid, dámy a pánové.

Poslanec Jiří Honajzer: Vážený pane místopředsedo, dámy a pánové, dovolte, abych v tomto okamžiku požádal sněmovnu o 30 minutovou přestávku pro jednání poslaneckých klubů. Děkuji vám za vstřícnost.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Děkuji. Jen bych poprosil o jednu laskavost všechny poslanecké kluby, aby se současně zabývaly také otázkou přerušeného bodu. Jedná se o uvolnění a volbu nového člena vyšetřovací komise akce Norbert, Zásah apod. Děkuji a přerušuji schůzi do 11.15 hodin.

(Jednání přerušeno v 10.40 hodin.)

(Jednání zahájeno v 11.23 hodin.)

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Dalším bodem našeho jednání je "Návrh usnesení Poslanecké sněmovny, kterým se žádá vláda, aby neprodleně předložila Poslanecké sněmovně návrh zákona o vyšších územních samosprávných celcích".

Návrh na zařazení tohoto bodu přednesl jménem pěti klubů poslanec Jaroslav Ortman. Prosím ho, aby se ujal slova.

Poslanec Jaroslav Ortman: Vážený pane místopředsedo, vážený pane předsedo, přečetl bych vám návrh usnesení jménem pěti opozičních klubů k tomuto bodu. Než tak učiním, dovolte mi krátkou rekapitulaci.

Ústava České republiky praví ve svém čl. 99, že Česká republika se člení na obce, které jsou základními územními samosprávnými celky. Vyššími samosprávnými celky jsou země nebo kraje. Územní samosprávné celky jsou územními společenstvími občanů, která mají právo na samosprávu. Tak praví čl. 100 a dodává, že zákon stanoví, kdy jsou správní obvody.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Pane kolego, promiňte, že vás přerušuji. Dámy a pánové, prosím o klid.

Poslanec Jaroslav Ortman: Obec je vždy součástí vyššího územního samosprávného celku. Konečně odst. 3 tohoto článku říká, že vytvořit nebo zrušit vyšší územní samosprávný celek lze jen ústavním zákonem.

Vláda České republiky se ve svém programovém prohlášení zavázala k následujícímu: Základnímu demokratickému požadavku přenesení rozhodovacích pravomocí a odpovědnosti co nejblíže k občanovi bude odpovídat i územní uspořádání státu, jehož základem budou samosprávné obce, přirozené regiony, případně historické územní celky, vybavené odpovídajícími kompetencemi a prostředky, jež sníží jejich závislost na rozpočtu republiky a posílí spoluodpovědnost občana za rozvoj komunity, v níž žije. Vytvoříme - říká vláda podrobný rámec, který umožní přirozený vznik samosprávných celků na základě podmínek a mechanismů zakotvených v ústavě. Vláda bude touto cestou řešit požadavky na zvýšení samosprávného postavení jednotlivých oblastí Čech, Moravy a Slezska.

Jak víme, na podzim roku 1994 by měly být volby do obcí a případně - pokud budou ustaveny - vyšších samosprávných celků. Pokud by tyto celky nebyly ustaveny v tomto období, pak by v případě, že by se tak stalo na závěr volebního období nebo období vlády, vlastně vláda předjímala a říkala něco, co bude závazné i pro příští vládu.

Domníváme se, že prodlení je nepřípustné a že by se mělo splnit usnesení, respektive programové prohlášení vlády. Proto vám předkládám návrh usnesení Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky:

"Poslanecká sněmovna Parlamentu žádá vládu České republiky, aby neprodleně předložila Poslanecké sněmovně návrh ústavního zákona o vyšších územních samosprávných celcích."

Tolik k návrhu usnesení.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Děkuji a otevírám k tomuto bodu rozpravu. Písemně se přihlásili dva kolegové. První s pozměňovacím návrhem kolega Kubiš, s druhým kolega Hrdý.

Poslanec Josef Kubiš: Vážené kolegyně, vážení kolegové, klub KDU-ČSL se zabýval podrobně touto otázkou a ve svém pozměňovacím návrhu bych chtěl říci, že se opíráme o usnesení dočasně poslanecké parlamentní komise, kde tato komise - jak víme všichni - má paritní zastoupení a pracuje permanentně. Na posledním zasedání této komise byl přednesen podobný návrh, aby ministr vnitra poskytl komisi podklad pro přípravu na projednání zákonných norem v oblasti reformy veřejně správy.

Proto podávám pozměňovací návrh v tom smyslu, že Poslanecká sněmovna žádá vládu, aby neprodleně předložila Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky harmonogram postupu reformy veřejné správy a s tím souvisejících legislativních kroků včetně zásad ústavního zákona o zřízení vyšších územních samosprávných celků.

Chtěl bych říci, že stejného názoru je i klub KDS. Děkuji.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Prosím nejdříve o jednu organizační záležitost. Poprosil bych pana kolegu Ortmana, jestli by mohl plnit funkci zpravodaje. Děkuji. Poprosím pana kolegu Hrdého.

Poslanec Karel Hrdý: Vážený pane předsedající, vážený pane místopředsedo vlády, vážené dámy, vážení pánové, byli jsme to právě my nebo respektive zástupci našeho klubu, kteří iniciovali zmíněná usnesení, jak v dočasné komisi pro územní správu, tak ve výboru pro veřejnou správu, kde bylo přijato podobné usnesení.

Když se provede průnik těchto usnesení, dostáváme znění, které přednesl můj předřečník. Domnívám se, že mé znění je téměř shodné, takže bych chtěl učinit prohlášení, že klub poslanců sociální demokracie podpoří toto usnesení, které bylo předneseno.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP