Středa 10. listopadu 1993

Místopředseda PSP Jan Kasal: Dámy a pánové, prosím, abyste zaujali místa v poslaneckých lavicích, pana ministra a pana poslance Vyvadila prosím, aby zaujali místa pro navrhovatele a společného zpravodaje. Prosím, aby byly zavřeny dveře do sněmovny. Protože byla přestávka, prosím, abyste se znovu zaregistrovali.

Dámy a pánové, ukončili jsme hlasování o jednotlivých pozměňovacích návrzích a je třeba přistoupit k hlasování o celém návrhu zákona. Dovolte, abych přečetl, o čem budeme hlasovat. Budeme hlasovat o celém vládním návrhu zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním, trestní řád, zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, zákon č. 335/1991 Sb., o soudech a soudcích, podle sněmovního tisku 535 ve znění společné zprávy výborů Poslanecké sněmovny, podle sněmovního tisku 633 a schválených pozměňovacích návrhů. Zahajuji hlasování. /157/.

Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Hlasování č. 157 skončilo s výsledkem: pro 104 poslanci, proti 10 poslanců, 41 poslanec se zdržel hlasování. Konstatuji, že jsme schválili tento vládní návrh zákona.

Děkuji panu poslanci Vyvadilovi a panu ministru Jiřímu Novákovi. Dámy a pánové, nyní můžeme přistoupit k projednávání bodu, kterým je

XVI.

Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 436/1991 Sb., o některých opatřeních v soudnictví, o volbách přísedících, jejich zproštění a odvolání z funkce a o státní správě soudů ČR ve znění zákona ČNR č. 580/1991 Sb., zákona ČNR č. 23/1993 Sb. a zákona č. 171/1993 Sb.

Návrh zákona jsme obdrželi jako sněmovní tisk 597 a společnou zprávu výborů k němu jako sněmovní tisk 637.

Z pověření vlády předložený návrh zákona odůvodní ministr spravedlnosti pan Jiří Novák. Prosím, aby se ujal slova.

Ministr spravedlnosti ČR Jiří Novák: Vážený pane předsedo, vážení páni místopředsedové, dámy a pánové, dnem 31. prosince 1993 zanikají v souladu s ustanovením čl. 110 Ústavy ČR vojenské soudy. Tímto dnem pak na základě příslušných ustanovení zákona ČNR č. 17 z roku 1993 Sb. pozbývají účinnosti dosud platná ustanovení zákona o soudech a soudcích, upravující činnost vojenských soudů a postavení jejich soudců a přísedících. Ukončení činnosti vojenských soudů vyžaduje provést některá návazná legislativní opatření, jejichž cílem je zejména zajistit převedení agendy vojenských soudů na tzv. obecné soudy, umožnit přechod jejich přísedících a justičních čekatelů do obecných soudů a provést převedení majetku, práv a závazků vojenských soudů.

Tato opatření navrhuje vláda provést formou novelizace zákona č. 436/91 Sb., o některých opatřeních v soudnictví, o volbách přísedících, jejich zproštění a odvolání z funkce a o státní správě soudů České republiky. Dosavadní agenda vojenských soudů bude pro obecné soudy zejména po věcné stránce agendou poměrně novou. Tyto soudy s ní dosud nemají větší zkušenosti. Navrhuje se proto, aby věci dosud projednávané vojenskými obvodovými soudy, u nichž bude v 1. stupni dána příslušnost okresním nebo obvodním soudem, byly v počátečním období účinnosti nové úpravy soustředěny u jednoho okresního nebo obvodního soudu v rámci kraje. To by mělo umožnit kvalifikovanější vyřizování agendy bývalých vojenských soudů specializovanými senáty do doby, než se obecné soudy ve vyřizování této agendy dostatečně zorientují.

V návaznosti na úpravu příslušnosti soudů v nových věcech je upravován i postup při dalším projednávání a rozhodování těch věcí, které nebudou vojenskými soudy ke dni účinnosti novelizovaného zákona ukončeny. I toto ustanovení má dočasný charakter. S ohledem na další rozšíření agendy v návrhu stanovených soudů o další věci projednávané a rozhodované senáty vzniká potřeba tyto senáty dostatečně personálně vybavit. V úřadech soudů přitom působí ne vždy dostatečný počet přísedících. Navrhovaná úprava má proto umožnit, aby dosavadní přísedící. vojenských soudů, pokud s tím projeví souhlas, se bezprostředně stali přísedícími okresních a krajských soudů, na které bude přenesena agenda těch vojenských soudů, u nichž dosud vykonávali své funkce. I toto navrhované opatření je vedeno snahou zajistit na úrovni obecného soudnictví kvalifikované projednávání a rozhodování věcí, ke kterým byly vojenské soudy dosud příslušně.

Vzhledem k odchylnému způsobu volby přísedících vojenských soudů od volby přísedících obecných soudů bylo potřeba výslovně upravit i způsob jejich zproštění nebo odvolání z funkce k tomu příslušným zastupitelstvem. Justičním čekatelům dosud působícím u vojenských soudů je potřeba umožnit dokončení jejich přípravné služby. To by mělo být řešeno jejich převedením do pracovního poměru k příslušnému krajskému soudu.

V souvislosti se zánikem vojenských soudů je konečně potřeba zajistit i účelně využití jejich dosavadního majetku, a to jak z hlediska potřeb soudnictví, tak i z hlediska případných armádních potřeb. Proto se má umožnit, aby při přechodu tohoto majetku na Ministerstvo spravedlnosti mohly být některé věci upraveny odchylně dohodou s Ministerstvem obrany. Lze akceptovat předložený návrh uvedený ve společné zprávě výborů Poslanecké sněmovny na nové znění tohoto ustanovení, které není v rozporu s koncepcí vládního návrhu.

Z pověření vlády proto doporučuji, aby Poslanecká sněmovna Parlamentu schválila předložený vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 436/93 Sb.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu ministru Novákovi za odůvodnění tohoto návrhu a nyní prosím paní poslankyni Röschovou, společnou zpravodajku výborů Poslanecké sněmovny, aby odůvodnila společnou zprávu.

Poslankyně Anna Röschová: Pane místopředsedo, dámy a pánové, nebudu podrobně odůvodňovat nutnost přijetí této navrhované novely, neboť se domnívám, že pan ministr Novák toto učinil velmi podrobně. Ústava říká, že vojenské soudy končí k 31. 12. 1993. Tím je řečeno vše.

Tuto novelu projednaly dva výboru, ústavně právní a výbor branně bezpečnostní. Oba výbory doporučují Poslanecké sněmovně schválit návrh zákona s úpravou, která je uvedena ve společné zprávě. Je mojí povinností zároveň vám říci, že nebyla zařazena připomínka branně bezpečnostního výboru, která vlastně stanoví omezenou účinnost § 5 c), tj. místní příslušnost soudů. Domluvila jsem se s panem zpravodajem branně bezpečnostního výboru na tom, že to zde oznámím, neboť na této připomínce pan zpravodaj branně bezpečnostního výboru trval. Já jsem tuto připomínku neakceptovala a vzhledem k tomu, že jsme byli garanční výbor, je společná zpráva taková, jaká je. Domnívám se ale, že vzhledem k tomu, že pro tuto připomínku branně bezpečnostního výboru hlasoval celý branně bezpečnostní výbor, bude přednesena jako pozměňovací návrh zde na plénu.

Snad jen pár slov k tomu, proč jsem nesouhlasila s přijetím nezařazené připomínky, kterou máte na straně 3 společné zprávy. Domnívám se, že není ještě vyřešena otázka, zda se v budoucnu vůbec ustoupí od vojenských senátů či nikoli a že omezení účinnosti je věcí nebezpečnou a předčasnou. Děkuji.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji paní společné zpravodajce. Otevírám rozpravu. Prosím, aby se ujal slova... Písemnou přihlášku vidím v ruce pana poslance Čapka.

Poslanec Miroslav Čapek: Vážený pane místopředsedo, dámy a pánové, musím splnit povinnost, kterou jsem měl jako zpravodaj branného a bezpečnostního výboru k této problematice, a poukázat na ustanovení § 5 c navrhované novely. Jde o dočasnou platnost, respektive jinou úpravu místní příslušnosti okresních soudů. Kdybych to měl zobecnit, návrh vládní novely počítá vlastně s tím, že ve všech krajích bude pověřen jeden okresní soud obecný, kde bude shromažďována agentura týkající se osob, které spáchají některý z vojenských trestních činů.

Tuto problematiku jsme projednávali na branném a bezpečnostním výboru, který je garanční za armádu, poměrně dlouho. Mohu říci, že návrh tak, jak byl předložen a nebyl zařazen do společné zprávy, je ostatně podmínkou pro to, aby vůbec tento vládní návrh v našem výboru prošel, aby získal souhlas výboru k tomu, aby byl doporučen sněmovně ke schválení.

Důvody, které vedly výbor - a dopředu předesílám, že usnesení a tento návrh, který zde přednáším, byl schválen celým výborem jednomyslně, při žádné absenci a žádném hlasu proti. To se. domnívám, že je na místě za náš výbor zde na tomto místě zdůraznit. Důvody, které vedly náš výbor, a argumenty, proč jsme navrhli omezení účinnosti § 5 c: Především zakládá dvojí místní příslušnost pro osoby, které se dopustí trestné činnosti. Uvedu to na příkladu. Jestliže osoba se dopustí vojenského trestného činu například v okrese Teplice, to znamená v obvodu Krajského soudu v Ústí nad Labem, bude souzena za tento trestný čin u obecného Okresního soudu v Litoměřicích tak, jak vládní návrh předpokládá. Dopustí-li se však jiného než vojenského trestného činu, bude tato osoba souzena Okresním soudem v Teplicích podle obecné příslušnosti dané trestním řádem.

Máme za to, že v tomto případě jednak dochází k určitému narušení principu, to, co zakotvují i mezinárodní pakty, o odejmutí osoby svému soudci, a je to určitým průlomem do trestního řádu, který podle našeho názoru je zákonem vyšší právní síly než tento zákon. Trestní řád jako takový upravuje obecně místní příslušnost.

Pokud se týká specifiky a problematiky vojenské agendy, máme za to v našem výboru, že vojenské trestné činy nejsou zase tak dalece složité, aby nemohly být projednávány obecnými soudy podle příslušnosti dané trestním řádem. I v současné době u okresních soudů pracují specialisté například pro mladistvé a pro dopravu. Nic nebrání tomu - protože jde o poměrně úzký okruh paragrafů týkající se vojenských trestných činů, aby i takovou agendu zvládli soudci všech okresních soudů, neboť mám za to, že specifika není tak složitá. Podle mého názoru argument, který zazněl, zavání určitým způsobem podceňováním soudců okresních soudů tak, jak by jim obecně patřila místní příslušnost daná trestným řádem.

Chtěl bych ještě zmínit jednu věc. Nezaznělo zde což mě mrzí, že tento návrh čl. 4 tak, jak byl předložen, je nezařazen do společné zprávy. Paní zpravodajka to řekla korektně. Chci teď říci něco jiného. Jednalo se o jakýsi kompromisní návrh v našem výboru, aby tento návrh zákona prošel, a myslím si, že neřeknu nic proti panu ministrovi, že tento návrh byl přijímán v našem výboru s jeho vědomím, že o tomto úmyslu a názoru výboru byl seznámen.

Nechtěl bych blíže rozvádět tuto problematiku. Při projednávání ve výboru zazněly i takové argumenty, že vlastně zákonodárci, když jsme rušili vojenské soudy v Ústavě, neměl v úmyslu toto. A pokud bychom šli touto cestou, jdeme vlastně podle přísloví, aby se "vlk nažral a koza zůstala celá".

V závěru bych jménem celého našeho výboru chtěl požádat o určité respektování, protože do společné zprávy nemohlo dojít k zařazení této připomínky tak, jak říkala paní dr. Röschová, určité respektování názoru branného a bezpečnostního výboru, už z toho důvodu - a znovu to předesílám - šlo o usnesení, které bylo přijato jednomyslně všemi politickými stranami. Je to názor jednotný a názor, který by podle mého názoru měl být respektován. Děkuji za pozornost.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Čapkovi. Protože nemám další písemnou přihlášku do rozpravy a nevidím ani žádnou zdviženou ruku, rozpravu končím a prosím pana ministra o závěrečné slovo.

Ministr spravedlnosti ČR Jiří Novák: Vážený pane předsedo, vážený pane místopředsedo, vážené dámy a pánové, můj názor se příliš neliší od názoru, který vyslovil branný a bezpečnostní výbor. I já považuji úpravu příslušnosti v § 5 c) za úpravu dočasnou, která je součástí transformace vojenského soudnictví do doby, kdy bude situace v justici zcela stabilizována. I já v souladu se stanoviskem tohoto výboru odhaduji, že tato situace zde bude přibližně v horizontu dvou let. Nedomnívám se však, že je třeba omezit účinnost tohoto návrhu zákona na dobu dvou let.

Nemohu vyloučit, že dojde ke změně příslušnosti těchto bývalých vojenských obvodových soudů a jejich zařazení do obecných soudů ještě dříve než v horizontu dvou let. Může to být za rok, ale nemohu vyloučit, že situace bude taková, že k dokončení oné transformace dojde například v průběhu příštích tří let. Nechtěl bych proto, abych byl zavazován lhůtou. Pro mne je to skutečně součást transformačního procesu a myslím si, že bych měl dostat onu obecnou volnost od sněmovny, abych sám mohl učinit závěr, kdy je již situace v justici natolik stabilizována, aby se tyto bývalé vojenské soudy mohly stát skutečně součástí obecné soustavy soudu.

Prosil bych proto, aby nebyl přijímán tento návrh na omezeni účinnosti zákona na dobu dvou let. Samozřejmě věc, o kterou se jedná, budu čas od času konzultovat s příslušným gesčním výborem, je to právě výbor branný a bezpečnostní. Budeme pravidelně jednat o tom, zda a kdy nastal čas, kdy je zapotřebí provést onu transformaci. Dokonce bych nepovažoval za šťastné, kdyby k tomuto rozhodnutí mělo dojít dnes tím, že by účinnost zákona měla být omezena.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu ministrovi Novákovi. Prosím, aby se slova ujala společná zpravodajka paní poslankyně Anna Röschová.

Poslankyně Anna Röschová: Pane místopředsedo, v rozpravě padl jediný pozměňovací návrh, který za branný a bezpečnostní výbor přednesl pan poslanec Čapek. Ten zní:

"Čl. 4: Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1994. Ustanovení § 5 c) pozbývá účinnosti dnem 31. prosince 1995."

Slyšeli jste názor pana ministra, slyšeli jste i v mém úvodním slově názor můj, který je podložen ústavně právním výborem. Prosila bych o hlasování.

Poslanec Stanislav Kozák: Prosím, aby byli všichni odhlášeni a provedeno znovu přihlášení.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Než začneme hlasovat, odhlásím vás všechny a požádám vás, abyste se vložením karty opět zaregistrovali a stali se tak způsobilými hlasování.

Nyní se domnívám, že - pokud paní společná zpravodajka nemá námitky - můžeme hlasovat.

Kdo souhlasí s jediným pozměňovacím návrhem? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování? Děkuji.

Hlasování č. 158 skončilo s výsledkem 87 pro, proti 27, zdrželo se 33 poslanců. Návrh vzdor všemu byl přijat.

Domnívám se, že v tuto chvíli po hlasování o jediném pozměňovacím návrhu můžeme přistoupit k hlasování o celém návrhu. Budeme hlasovat o návrhu zákona, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 436/1991 Sb., o některých opatřeních v soudnictví, o volbách přísedících, jejich zproštění a odvolání z funkce a o státní správě soudů České republiky, ve znění zákona České národní rady č. 580/1991 Sb., zákona České národní rady č. 23/1993 Sb. a zákona č. 171/1993 - podle sněmovního tisku č. 597, ve znění společně zprávy výborů Poslanecké sněmovny - podle sněmovního tisku 637 a schváleného pozměňovacího návrhu. Začínáme hlasovat.

Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování? Děkuji.

Hlasování č. 159 právě skončilo s výsledkem pro 140, proti nikdo, zdrželo se 8 poslanců. Konstatuji, že tento vládní návrh byl přijat.

Děkuji paní společné zpravodajce a panu ministru Jiřímu Novákovi.

Dámy a pánové, navrhuji, abychom se pokusili projednat ještě

XVII.

Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů

Návrh zákona jsme obdrželi jako sněmovní tisk 595 a společnou zprávu výborů k němu jako sněmovní tisk 638. Prosím pověřeného člena vlády, ministra spravedlnosti ČR pana Jiřího Nováka o odůvodnění předloženého návrhu zákona.

Ministr spravedlnosti ČR Jiří Novák: Vážený pane předsedo, vážení páni místopředsedové, dámy a pánové, podle zákona o státním zastupitelství, který jste všichni před chvílí přijali, je Ministerstvo spravedlnosti ústředním orgánem státní správy státního zastupitelství.

Ústava České republiky též omezila existenci vojenských soudů do dne 31. 12. 1993 a po tomto datu přestanou vojenské soudy existovat. Uvedené změny je proto třeba promítnout do ustanovení, která upravují působnost Ministerstva spravedlnosti a Ministerstva obrany. Návrh zákona, který vám předkládám, současně nově zakotvuje působnost Ministerstva spravedlnosti k vystavování tzv. právních posudků k úvěrovým a garančním dohodám, v nichž je smluvní stranou Česká republika. Navrhuji proto jménem vlády České republiky, abyste předložený návrh zákona schválili.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu ministrovi Jiřímu Novákovi. Prosím, aby se slova ujal společný zpravodaj Poslanecké sněmovny poslanec Výborný.

Poslanec Miloslav Výborný: Pane předsedo, pane předsedající, pane ministře, dámy a pánové, tisk 595, tj. vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 2/1969, byl projednán na základě usnesení organizačního výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky ústavně právním výborem tohoto Parlamentu a výborem petičním, pro lidská práva a národnosti. Oba tyto výbory doporučily svými usneseními, aby byl vládní návrh zákona přijat beze změn.

Vzhledem k tomu nemohu jinak než svoji zprávu pojmout takto stručně a navrhuji, aby byla otevřena k tisku 595638 rozprava.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu společnému zpravodaji Miloslavu Výbornému. Otevírám k tomuto návrhu rozpravu. Mám zde písemnou přihlášku od pana poslance Zbyška Stodůlky, takže mu uděluji slovo.

Poslanec Zbyšek Stodůlka: Vážený pane předsedo, vážený pane předsedající, vážení členové vlády, kolegyně, kolegové, využívám novely kompetenčního zákona k podání pozměňovacího návrhu k § 16 písm. c) tohoto zákona. Návrh odůvodňuji takto:

V našem právním řádu existují rozpory mezi právními předpisy vydanými před 1. 1. 1993, které důsledně používají terminologii civilní obrana, a mezi právními předpisy vydanými po tomto datu, které důsledně používají pojem civilní ochrana. Vzhledem k tomu, že zákon č. 2/1969 ve znění pozdějších změn a doplňků, který byl naposledy publikován pod č. 69/1993 Sb., stanoví v § 16 písm. c), že ministerstvo obrany je ústředním orgánem státní správy pro civilní ochranu, zatímco zákon č. 425/1990 o okresních úřadech stanoví, že okresní úřady odpovídají mimo jiné také za úkoly hospodářské mobilizace a civilní obrany ve své působnosti. Tím dochází k situaci, že fakticky okresní úřad - neboli štáb civilní obrany - nemá nad sebou nadřízený orgán, zatímco ministerstvo obrany nemá kompetence vůči těmto štábům civilní obrany. Vzhledem k připravované reorganizaci civilní obrany, tj. zrušení štábů civilní obrany a jejich převedení na systém referátů civilní ochrany obyvatelstva, jeví se nutné tuto právní terminologii sjednotit, resp. umožnit, aby došlo ke sjednocení terminologie nebo upravení působnosti tohoto ústředního orgánu státní správy. Proto navrhuji upravit text § 16 písm. c). Na místo slov "civilní ochrana" doplnit "civilní obranu a ochranu". Tato úprava umožní provést restrukturalizaci civilní ochrany, což bude znamenat zhruba snížení 54% pracovníků a úsporu 36 mil. Kč pouze v r. 1994 na mzdových nákladech, zatímco pokud tato úprava přijata nebude, podle názoru příslušných odborníků zůstane zakonzervován dosavadní stav. Děkuji.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Stodůlkovi. Kdo se dále hlásí do rozpravy? Hlásí se pan poslanec Výborný.

Poslanec Miloslav Výborný: Pevně doufám, že tento výbor zváží, zda může dát své stanovisko po vyjádření ministra obrany, nebo zda tak může učinit po vyjádření celé vlády. Je to procedurální návrh.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Ano, pane poslanče. Registruji tento procedurální návrh. Chci si jen ujasnit, že máte za to, že by prvně měla proběhnout celá rozprava. Domnívám se, že zkusíme vyslechnout všechny informace v rozpravě k tomuto tématu. Vidím zdviženou ruku pana poslance Tomáše Fejfara.

Poslanec Tomáš Fejfar: Pane předsedající, dámy a pánové, chci říci jedinou věc. Pan ministr obrany vyjádřil svůj souhlas písemně. To vím.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Pan ministr Novák.

Ministr spravedlnosti ČR Jiří Novák: O tomto dopisu samozřejmě vím, ale jako předkladatel vládního návrhu zákona si nejsem jist, zda o takovéto změně, která byť na první pohled může vypadat bezelstně a jednoduše, by skutečně neměla vyslovit stanovisko vláda. Myslím, že otázka kompetencí je věcí natolik zásadní, že se k ní vláda musí vyjádřit. Proto zvažuji, zda vůbec má k této věci zasednout garanční výbor, zda by nemělo být hlasováno sněmovnou o vládním návrhu zákona, který byl předložen a nechť event. další úprava kompetenčního zákona je řešena jeho novelou.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Hlásí se pan poslanec Koháček.

Poslanec Petr Koháček: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, myslím, že situaci by bylo možné vzhledem k nejasnostem vyřešit druhou novelou tohoto zákona, která je předložena ve vztahu k bezpečnosti práce. Je to novela zákona 02 z roku 1969. Tím vznikne prostor 14 dnů, kdy by se tyto věci vyřešily. Myslím, že by to bylo nejčistší řešení. Tento návrh zákona bychom mohli schválit tak, jak je předložen. Děkuji.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Koháčkovi. Je to návrh, který cosi naznačuje, byť nedává šanci, abych o jeho podstatě nechal hlasovat. Myslím, že se do rozpravy už nikdo nehlásí, takže rozpravu ukončím. Nyní je čas na to dát hlasovat o procedurálních návrzích, resp. o jednom procedurálním návrhu, a to návrhu pana poslance Výborného, který navrhuje, abychom se obrátili na výbor branný a bezpečnostní s žádostí o posouzení pozměňovacího návrhu pana poslance Zbyška Stodůlky. Dále pan poslanec Výborný doporučil, aby tento výbor zvážil, zda pouze na základě vyjádření ministra obrany může zaujmout stanovisko, zdali by nebylo lépe vyžádat si stanovisko vlády. V tomto smyslu hovořil i pan poslanec Koháček, který připomněl možnost, která se rýsuje, protože tento zákon budeme zanedlouho novelizovat, i když v jiné pasáži, ale přesto.

V tuto chvíli, dámy a pánové, dávám hlasovat o procedurálním návrhu poslance Výborného, abychom přerušili projednávání tohoto bodu, obrátili se na výbor branný a bezpečnostní s žádostí o stanovisko k pozměňovacímu návrhu pana poslance Zbyška Stodůlky. Zahajuji hlasování o tomto procedurálním návrhu.

Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování? Děkuji.

Skončilo hlasování č. 160 s výsledkem 69 pro, 26 proti, zdrželo se 45. 15 poslanců nehlasovalo. Tento návrh nebyl přijat.

Musíme postoupit v projednávání dále. Ptám se, zdali za této situace navrhovatel a společný zpravodaj si vyžadují čas pro zpracování stanoviska. Nežádají. Pan ministr se vzdává závěrečného slova? Nevzdává.

Ministr spravedlnosti ČR Jiří Novák: Pane místopředsedo, zopakoval bych to, co jsem řekl. Myslím, že v současné situaci zřejmě není návrh pana poslance Stodůlky zralý pro to, abychom pro něj hlasovali pozitivně.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji za vyjádření pana ministra a nyní prosím pana společného zpravodaje, aby se ujal svých zpravodajských povinností.

Poslanec Miloslav Výborný: Závěrečného slova se vzdávám, povinnosti se ujímám a konstatuji, že jediný pozměňovací návrh přednesl pan poslanec Stodůlka.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji, pane poslanče. Hlásí se pan poslanec Kužílek.

Poslanec Oldřich Kužílek: Vážený pane předsedající, dovolte, abych využil práva, které je mně dáno jako předsedovi klubu, a vyjádřil údiv nad způsobem, jakým se na poslední chvíli dostávají některé pozměňovací návrhy do zákonů. Dovolte, abych ocitoval dopis pana ministra Baudyše. Je datován dnes. Dnes vznikl tento návrh.

"V souvislosti s projednáváním novely kompetenčního zákona vás žádám o zařazení poslanecké iniciativy k odstranění rozpornosti v platném právním řádu."

Mám dojem, že tón datovaný dneškem svědčí o mnohém. Za sebe musím říci, že nepřipadá možné, abychom se bez další analýzy vrhali do hlasování o zákonech. Děkuji.

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP