Středa 10. listopadu 1993

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu ministru Jiřímu Novákovi. Ve smyslu návrhu pana poslance Matulky vyhlašuji přestávku do 16.45 hodin.

(Jednání přerušeno do 16.45 hodin.)

(Jednání opět zahájeno v 16.50 hodin.)

Místopředseda PSP Jan Kasal: Dámy a pánové, protože je po přestávce, bude třeba se znovu zaregistrovat. V případě, že nás bude dostatečný počet, přistoupíme k hlasování o pozměňovacích návrzích.

Pan ministr mě požádal, aby mu bylo umožněno vystoupit v rámci závěrečného slova navrhovatele, protože se opomněl vyjádřit k jednomu návrhu, který zazněl v rozpravě. Pane ministře, máte slovo.

Ministr spravedlnosti ČR Jiří Novák: Vážený pane předsedo, vážený pane místopředsedo, dámy a pánové, omlouvám se panu poslanci Fejfarovi. Zapomněl jsem se vyjádřit v jeho pozměňovacím návrhu k § 161, kde se navrhuje zavést vyšetřování trestných činů příslušníků BIS České republiky, které vykonali vyšetřovatelé inspekce této služby.

Já, jako předkladatel vládního návrhu zákona, se stavím za stanovisko v něm obsažené. Pokud bych se měl osobně vyjádřit k návrhu pana poslance Fejfara, nemám zásadní argumenty ani pro ani proti. Ponechávám vaší vůli a vaší úvaze, jak o pozměňovacím návrhu pana poslance Fejfara rozhodnete.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu ministrovi a nyní prosím pana poslance Vyvadila. Pan poslanec Fejfar s faktickou poznámkou.

Poslanec Tomáš Fejfar: Pane místopředsedo, dámy a pánové, není to tak úplně faktická poznámka, ale nechtěl bych pana zpravodaje rušit, až bude předkládat návrhy, a chtěl bych jenom upřesnit pro stenozáznam svůj návrh tak, jak je ve vytištěné podobě.

Dal jsem návrh, kde je poznámka č. 4, a neuvedl jsem do stenozáznamu, přestože jsem předkladateli návrh dal písemně celý i s touto poznámkou, že poznámka č. 4 zní: § 12 odst. 2 zákona České národní rady č. 527/1992 Sb., o Bezpečnostní informační službě České republiky. Děkuji.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Fejfarovi za upřesnění. Nejsou-li námitky, jsem nakloněn tomu vzít toto upřesnění na vědomí a počítat s ním, kdyby bylo předneseno v rozpravě.

Slovo má společný zpravodaj pan poslanec Vyvadil.

Poslanec Jiří Vyvadil: Váženy pane předsedající, dámy a pánové, v zásadě se nebudu příliš lišit od pana ministra. Snad bych jenom vzal jednotlivé vystupující poslance. Bude tam určitá odlišnost u prvního návrhu poslance Pavla Hirše, kde ne zcela nemohu proti tomu hlasovat. Tak bych to asi vyjádřil.

Pokud se týká dalších návrhů, ztotožňuji se se stanoviskem pana ministra. Otázku cizinců by měl řešit zákon o policii. Velice rád bych podpořil kolegu Hirše v návrhu, že stížnost do usnesení má pouze obhájce nebo státní zástupce. Kdyby to jenom trochu šlo, podpořil bych jej, nicméně obviněný má přece také určitá práva. Asi to nelze.

Pokud se týká poslance Janečka, pan ministr se vyjádřil.

Pokud se týká prvního pozměňovacího návrhu poslance Vladimíra Šumana, domnívám se, že by byl zpřísněním a nesystémem s ohledem na jinou právní úpravu v trestním řádu, např. u povolování telefonního odposlechu a pokud se týká článku 3 novely, jsem rovněž toho názoru, že se musí vyjádřit příslušný ministr.

Kolega Matulka velice dobře ví, že jsme nejméně hodinu - dvě diskutovali nad tím, zda vypustit či nevypustit bod č. 36. Jsem jednoznačně přesvědčen, že vložením slůvka "zjevně" se kryje veškeré možné nebezpečí. Pokud bychom ani v tomto ohledu nedůvěřovali soudu, tak nedůvěřujeme demokracii. Čili nemohu podpořit.

Pokud se týká stanoviska k návrhu Tomáše Fejfara, tak asi, jak to vyjádřil pan ministr. Hodně jsme o tom diskutovali, je to diskutabilní, odkazuji na volnou úvahu.

Pokud se týká poslance Jiřího Vačkáře, chtěl bych říci, že pokud jde o první návrh, vládní návrh respektuje dokonce požadavek helsinského výboru. Není tam zaveden úřední jazyk, tam je zavedeno, jak má být vyhotoven rozsudek. To je v pořádku.

Pokud by poslanec Vačkář ve druhém pozměňovacím návrhu použil formulaci "v jiném řízení", tak bych to doporučil, ale protože tak neučinil, tak to doporučit nemohu.

Pokud se týká další zprávy, jenom upozorňuji, že sankce pro soudce je uvedena v bodu 21 společné zprávy, to znamená ty důkazy, které provede soudce a provedl jako vyloučený soudce, jsou neúčinné. Každý soudce si rozmyslí, jak má postupovat nebo nemá postupovat. V dalším odkazuji na to, co řekl pan ministr.

Poslanec Ortman ve svém prvním návrhu týkajícím se rozhodnutí o vazbě se dotkl vážného problému. Kdyby zůstal vládní návrh v tom pojetí, v jakém byl, to je, že není možné podat žádost o propuštění z vazby, pokud se uvedou nové důvody, musím říci, že bychom museli nějakým způsobem o této otázce uvažovat. Ale ve své podstatě tím, že jsme ponechali dosavadní právní úpravu, každých 14 dnů, i když se nezmění důvody, je možné požádat o propuštění z vazby. Máme za to, že tato věc je v podstatě pokryta.

Pokud se týká druhého pozměňovacího návrhu s ohledem na přijetí zákona o výkonu trestu odnětí svobody, nelze o tom, dle mého soudu, hlasovat.

Návrh poslance Libora Nováka je racionální a je třeba jej doporučit.

Návrh pana poslance Jaroše je už konzumován v textu zákona. Jiná vážná újma je skutečně možná. Je možné vydírání i tím, že někdo unese děti někoho jiného, mimo jiné i majetek, že někdo někomu zapálí peugeota. Mám pocit, že všechno je tím konzumováno, a proto souhlasím s panem ministrem, že tento návrh nelze doporučit.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu společnému zpravodaji, ale předpokládám, že tím jeho činnost nekončí, že bude třeba přistoupit k hlasování o jednotlivých pozměňovacích návrzích.

Poslanec Jiří Vyvadil: K bodu 52, první návrh pana poslance Hirše. Stanovisko pana ministra je známo. Moje stanovisko je také známo. Prosím o hlasování.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Hlasujeme o pozměňovacím návrhu pana poslance Hirše.

Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

136. hlasování skončilo s výsledkem pro 12, proti 62, zdrželo se 61.

Návrh nebyl přijat.

Poslanec Jiří Vyvadil: Druhý návrh se týká bodu 68 § 77.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Dávám hlasovat o dalším návrhu poslance Hirše.

Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

137 hlasování skončilo s výsledkem 12 pro, 94 proti, 37 se zdrželo. Návrh nebyl přijat.

Poslanec Jiří Vyvadil: K bodu 111 - doplnit větu: "Stížnost do usnesení má pouze obhájce nebo státní zástupce."

Místopředseda PSP Jan Kasal: Dávám hlasovat.

Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

138. hlasování skončilo s výsledkem 4 pro, 106 proti, 32 se zdrželo. Návrh nebyl přijat.

Poslanec Jiří Vyvadil: Poslanec Janeček podal návrh uvedený v písemném vyhotovení. Stanovisko pana ministra i mé je totožné, tzn. nepříznivé. Prosím o hlasování.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Dávám hlasovat o návrhu poslance Janečka.

Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

139. hlasování skončilo s výsledkem 12 pro, 65 proti, 69 se zdrželo. Návrh nebyl přijat.

Poslanec Jiří Vyvadil: Poslanec Vladimír Šuman podal návrh k bodu 7. Text máte před sebou. Stanovisko není kladné.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Dávám o prvním návrhu pana poslance Šumana hlasovat.

Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

140. hlasování skončilo s výsledkem 18 pro, 74 proti, 53 se zdrželo. Návrh nebyl přijat.

K další části mě požádal pan místopředseda Ledvinka, že by rád cosi dodal.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Pane předsedo, pane předsedající, jen krátké upřesnění, které považuji za svoji povinnost říci. Já jsem v pondělí projednal následující dva pozměňující návrhy kolegy Šumana s vedením České národní banky, a to s nimi vyjádřilo souhlas.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu místopředsedovi za toto sdělení. Jeho sdělení má význam v tom smyslu, že tady byl vznesen požadavek, aby k tomuto pozměňovacímu návrhu bylo známo stanovisko České národní banky. Předpokládám, že se tak v tuto chvíli stalo.

Poslanec Jiří Vyvadil: Prosím, aby bylo hlasováno s ohledem na toto stanovisko.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Zahajuji hlasování. Přerušuji hlasování. S faktickou poznámkou se hlásí pan poslanec Výborný, dávám mu slovo.

Poslanec Miloslav Výborný: Pane předsedající, dámy a pánové, po informaci, kterou přednesl pan místopředseda Ledvinka, bych velmi prosil, aby předkladatel pozměňovacího návrhu precizoval svůj návrh. V písemném souhrnu pozměňovacích připomínek je uvedeno "doplnit článek III novely takto." To je velmi kusé. Nevím, zda se má doplnit § 38 zákona, nebo který se má doplnit.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Výbornému a prosím kolegu Šumana, aby upřesnil svůj návrh, aby legislativní čistota a zřetelnost byla zaručena.

Poslanec Vladimír Šuman: Já nyní přečtu znění přesně jak je ve stenozáznamu, protože jsem je četl ze stejného papíru.

K článku III této novely, týkajícímu se zákona č. 21/1992 Sb., § 24 doplnit textem - nyní je text, který je tam uveden. Konečně druhá část, v poslední větě § 37 opět je tam slovo "může" nahradit slovy - atd. jak je uvedeno v textu.

Pane předsedo, domníváte se, že teď je to korektní? Děkuji.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Ano. Děkuji panu poslanci Šumanovi. Domnívám se, že v tuto chvíli je možné dát hlasovat.

Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

142. hlasování skončilo s výsledkem 71 pro, 37 proti, 47 se zdrželo. Návrh nebyl přijat.

Poslanec Jiří Vyvadil: Poslanec Dalibor Matulka dal návrh vypustit bod 36 a pro případ, že nebude tento návrh schválen, vypustit slova "nebo jiné vážné nebezpečí". Jde o dvojí hlasování.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Pan poslanec Šuman se hlásí s faktickou poznámkou ještě před hlasováním.

Poslanec Vladimír Šuman: Já se sněmovně omlouvám, ale mám dojem, že ty dvě věci, které byly předloženy, nemají bezprostřední souvislost. Já jsem se domníval, že se hlasuje o té první. Zpřesňoval jsem to tady samozřejmě najednou, protože jsem byl o takové zpřesnění požádán. Doporučoval bych, aby se o druhé části hlasovalo zvlášť.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Ano. Dávám slovo panu společnému zpravodaji.

Poslanec Jiří Vyvadil: Prosím, abyste se seznámili se třetím pozměňovacím návrhem k § 37 zákona o bankách, text: "Poskytnutí služeb" atd., jak je to podle pozměňovacího návrhu.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Ano, domnívám se, že není třeba to číst, máme všichni písemný materiál. Budeme hlasovat o třetím pozměňovacím návrhu pana poslance Šumana.

Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

143. hlasování skončilo s výsledkem 67 pro, 30 proti, 61 se zdržel. Návrh nebyl přijat.

Poslanec Jiří Vyvadil: Vrátili bychom se k návrhu pana poslance Matulky. Doporučuje vypustit bod č. 36. Stanovisko předkladatele i zpravodaje je negativní.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Hlasujeme o návrhu pana poslance Matulky.

Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

144. hlasování skončilo s výsledkem 37 pro, 84 proti, 39 se zdrželo. Návrh nebyl přijat.

Poslanec Jiří Vyvadil: Pro tento případ podal kolega Matulka návrh vypustit slova "nebo jiné vážné nebezpečí". Stanovisko je shodné jako předtím.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Ano. Dávám o tomto návrhu poslance Matulky hlasovat.

Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování? Děkuji. Hlasování s pořadovým číslem 145 skončilo.

Výsledek 135 pro, 87 proti, 35 se zdrželo. Návrh nebyl přijat.

Poslanec Jiří Vyvadil: Pan poslanec Tomáš Fejfar, pořád doufám, že čteme z písemného, aby se nemusely věci znovu číst, podal návrh týkající se vyšetřování trestných činů příslušníků BIS. Stanovisko pana ministra bylo takové, jaké bylo. Je to věc úvahová.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji za toto upřesnění. O návrhu pana poslance Fejfara dávám ve 146. hlasování hlasovat.

Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování. Děkuji. Hlasování skončilo.

Výsledek 70 pro, 44 proti, 48 se zdrželo. Návrh nebyl přijat.

Poslanec Jiří Vyvadil: Pan poslanec Vačkář navrhl vypustit doplnění § 2, odst. 14. Stanovisko ministra i zpravodaje není kladně.

Místopředseda PSP Jan Kasal: O návrhu pana poslance Vačkáře dávám hlasovat.

Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování? Děkuji. Hlasování s pořadovým číslem 147 skončilo.

Výsledek pro 32, proti 70, zdrželo se 51. Návrh nebyl přijat.

Poslanec Jiří Vyvadil: Pane předsedo, pokud se týče druhého pozměňovacího návrhu, pan poslanec Vačkář si přeje jej zpřesnit. Myslím, že jednací řád to umožňuje.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Já se domnívám totéž. Prosím pana poslance Vačkáře, aby zpřesnil svůj druhý pozměňovací návrh.

Poslanec Jiří Vačkář: Pane předsedající, dovolte mi ve smyslu toho, co přednesl pan společný zpravodaj, vložit slovo "jiného".

Poslanec Jiří Vyvadil: Stanovisko pana ministra je známo. Je negativní. Mě, s ohledem na upřesnění, by bylo odchylné v tomto ohledu. Prosím, aby se hlasovalo.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Dávám o návrhu poslance Vačkáře hlasovat.

Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování? Děkuji. Hlasování č. 148 skončilo.

Výsledek pro 63, proti 55, 36 se zdrželo. Návrh nebyl přijat.

Poslanec Jiří Vyvadil: Pan poslanec Vačkář dal další pozměňovací návrh týkající se textu o vyloučení atd. Text máte před sebou. Stanovisko jak ministerstva, tak zpravodaje je záporné.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji. Zahajuji hlasování.

Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování? Děkuji. Hlasování č. 149 skončilo.

Výsledek pro 40, proti 73, 42 poslanců se zdrželo. Návrh nebyl přijat.

Poslanec Jiří Vyvadil: V dalším pozměňovacím návrhu pan poslanec Vačkář podává návrh, kterým diferencuje možnost ukládání pokuty jednotlivými osobami. Stanovisko ministerstva je záporně. Stanovisko zpravodaje je neutrální.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Dám hlasovat o tomto návrhu.

Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování? Hlasování č. 150 skončilo.

Výsledek 28 poslanců pro, 77 proti, 54 se zdrželo.

S faktickou poznámkou se hlásí pan kolega Honajzer.

Poslanec Jiří Honajzer: Pane předsedající, dámy a pánové, vím, že moje žádost bude v tomto okamžiku poněkud neobvyklá, nicméně bych vás chtěl všechny požádat, abyste mi umožnili svolat náš klub kvůli vyjasnění některých maličkostí. Chtěl bych vás požádat teď, v tomto okamžiku, o desetiminutovou přestávku.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Chci se předsedy klubu ODS zeptat, jsem samozřejmě nakloněn mu vyhovět, ale zda by nebylo možno přestávku, prostor pro jednání vytvořit předtím, než bychom hlasovali o celkovém znění zákona. Myslím, že v tuto chvíli by to mohlo vyhovovat, pokud se nejedná o poradu klubu ODS o některém z pozměňovacích návrhů, o kterých teprve budeme hlasovat. Je to možné. Děkuji.

Prosím pana poslance Vyvadila, abychom pokračovali tam, kde jsme před chvilkou přestali. Návrh kolegy Honajzera si pamatuji.

Poslanec Jiří Vyvadil: Poslední pozměňovací návrh pana poslance Vačkáře se týká otázky úplaty resp. bezúplaty za odborná vyjádření. Stanovisko předkladatele i zpravodaje je negativní.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Dávám o tomto návrhu hlasovat.

Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování? Děkuji. Hlasování č. 151 skončilo.

Výsledek pro 14, proti 82, zdrželo se 65. Návrh nebyl přijat.

Poslanec Jiří Vyvadil: Pan poslanec Ortman ve svém prvním pozměňovacím návrhu doporučil, aby proti rozhodnutí o vazbě byla přípustná stížnost. Stanovisko předkladatele i zpravodaje je záporné.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji. Zahajuji hlasování o prvním návrhu poslance Ortmana.

Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování? Děkuji. Hlasování č. 152 skončilo.

Výsledek pro 53, proti 80, zdrželo se 27. Návrh nebyl přijat.

Poslanec Jiří Vyvadil: Pokud se týče druhého pozměňovacího návrhu, prosím, aby mne když tak kolega Ortman opravil, ale s ohledem na přijetí zákona o výkonu trestu odnětí svobody mám za to, že nelze o tom hlasovat. Myslím si, že ne.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Obávám se, že nemůžeme směšovat dva body víceméně nezávisle projednávané, byť toto upozornění meritorního charakteru si poslanci určitě pamatují, ale hlasovat o tom musím dle mého soudu nechat znovu, protože v případě příznivého výsledku by se muselo přistoupit k dalším opatřením, ale hlasovat o tom dám.

Takže přes určité rozpaky, které jsou ze strany navrhovatele a společného zpravodaje, dávám o druhém návrhu pana poslance Ortmana hlasovat.

Zahajuji hlasování, ptám se: kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování? Děkuji.

Hlasování č. 153 skončilo s výsledkem pro 48, proti 72, 36 poslanců se zdrželo, takže návrh nebyl přijat.

Poslanec Jiří Vyvadil: Pan poslanec Novák podal první návrh, ve kterém navrhuje bod 120 společné zprávy výboru vypustit. Předkladatel i zpravodaj souhlasí.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Kdo souhlasí s prvním návrhem poslance Libora Nováka v právě zahájeném hlasování? Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování? Děkuji.

Hlasování č. 154 skončilo. Výsledek je následující: 93 pro, 15 proti, 52 se zdrželo, návrh byl přijat.

Poslanec Jiří Vyvadil: Druhý pozměňovací návrh pana poslance Nováka směřuje k vypuštění bodu 127 ze společné zprávy, opět je zde souhlasně stanovisko ministerstva i zpravodaje.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Zahajuji hlasování o tomto pozměňovacím návrhu. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování? Děkuji.

Hlasování s číslem 155 skončilo. Výsledek - 94 pro, 31 proti, 35 se zdrželo, návrh byl přijat.

Poslanec Jiří Vyvadil: A konečně poslanec Emil Jaroš navrhl za slova "újma na zdraví" v § 55 dopsat slova "na majetku". Jsme přesvědčeni, že to už je v samotném textu obsaženo, proto je to nadbytečné a stanovisko tedy není kladné.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji. Dávám o návrhu poslance Jaroše hlasovat. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování? Děkuji.

Hlasování č. 156 skončilo. Výsledek - 16 pro, 54 proti, 92 se zdrželo hlasování, takže návrh nebyl přijat.

Nyní chci vyhovět žádosti předsedy klubu ODS pana poslance Jiřího Honajzera a vzhledem k tomu, že je 17.24 hodin navrhuji, abychom se sešli v 17.45 hodin.

(Jednání přerušeno v 17.25 hodin.)

(Jednání opět zahájeno v 17.48 hodin.)


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP