Úterý 9. listopadu 1993

Poslanec Stanislav Gross: Vážený pane předsedající, členové vlády, dámy a pánové, vystupuji zde z pověření klubu České strany sociálně demokratické. Jménem tohoto klubu budu předkládat několik pozměňovacích návrhů, z nichž dva budou víceméně formulačního charakteru, ale nicméně jeden bude významný a ovlivní stanovisko klubu České strany sociálně demokratické k tomuto zákonu.

Nejprve chci říci, že zpočátku po prostudování této předlohy jsme měli řadu připomínek k tomuto návrhu zákona, nicméně po projednávání ve výborech a po prostudování společné zprávy musíme říci, že většina těchto připomínek k tomuto zákonu byla akceptována a znění společné zprávy většině našich připomínek vyhovělo.

Nyní přistoupím ke konkrétním návrhům. Nejprve přednesu ty, které mají víceméně formulační charakter. První se týká strany 2 druhé části, kde v § 4 odst. 1 navrhujeme změnit formulaci "za stát" na formulaci "jménem státu". Domníváme se, že se jedná o výstižnější a přesnější formulaci. Všechny návrhy potom předám písemně předkladateli i společnému zpravodaji.

Druhý návrh, který předkládám, se týká § 6 odst. 1, kde navrhujeme změnu formulace "soustavu státního zastupitelství" za text "soustavu státních zastupitelství". Domníváme se, že je to lepší formulace z faktického i jazykového hlediska. Doposud se jedná víceméně o formulační změny. Nyní přednesu jeden návrh, který má pro nás zásadní význam a ovlivní stanovisko klubu České strany sociálně demokratické k tomuto návrhu zákona.

Jedná se o § 44 odst. 2, kde navrhujeme nový text tohoto odstavce, který by zněl takto:

"Řízení zahájena k protestu prokurátora přede dnem účinnosti tohoto zákona se řídí dosavadními ustanoveními zákona o prokuratuře s tím, že místo prokurátora působí státní zástupce." S tímto návrhem souvisí i vypuštění odstavce 3. Domníváme se, že přijetí původního znění navrženého v tisku 537 by způsobilo vážné újmy na právech jednotlivců, a to jak fyzických, tak právnických osob, kteří svěřili ochranu svých subjektivních práv prokuratuře a vzhledem k běhu času by již nemohli využít ochrany ve správním nebo ústavním soudnictví. Děkuji za pozornost.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu poslanci Stanislavu Grossovi. K mikrofonu přistupuje pan poslanec Vladimír Řezáč, připraví se pan poslanec Jan Kryčer.

Poslanec Vladimír Řezáč: Vážený pane předsedo, vážení členové vlády, vážené kolegyně a kolegové, byl jsem zmocněn, abych jednak přednesl stanovisko klubu Levého bloku k vládnímu návrhu zákona o státním zastupitelství, a jednak mi dovolte, abych přednesl některé vlastní připomínky a pozměňující návrhy včetně návrhu jednoho usnesení.

Stanovisko Levého bloku k vládnímu návrhu zákona o státním zastupitelství. Klub Levého bloku nepovažuje za adekvátní, aby vláda České republiky, která měla dostatek času od přijetí Ústavy České republiky 16. prosince 1992, předkládala Poslanecké sněmovně vládní návrh zákona o státním zastupitelství až v říjnu 1993, a to s požadavkem na upuštění od projednávání zásad a dále s požadavkem na zkrácení lhůty k projednání.

V této souvislosti klub Levého bloku konstatuje, že projednání naplnění této důležité instituce v tak krátkých termínech není odpovědné ani důstojné pro jednání Poslanecké sněmovny, neboť jde o jeden ze základních kodexů, zajišťujících ochranu práva.

K vlastním tiskům ohledně merita věci upozorňujeme na tyto nedostatky:

1. Žádná právní norma dosud nezaložila instituci chránící finanční zájmy státu v podobě bývalé finanční prokuratury, přestože je veřejně známo, o jak značné finanční prostředky český stát přichází.

2. Navrhovaná právní norma ani dnes platný občanský soudní řád nechrání dostatečně dodržování zákonnosti v občanském soudním řízení v případech, kdy se u prvního a druhého stupně poruší zákon a odvolací soud nepřizná účastníku řízení právo na mimořádný ochranný prostředek, a to dovolání.

3. Nedostatečná právní ochrana v oblasti správního řízení, když platný občanský soudní řád ohledně správního soudnictví vylučuje ze soudní kontroly velký počet správních řízení, uvedených v příloze občanského soudního řádu a ani návrh této právní normy neřeší tyto právní mezery, které zakládají fakticky odmítnutí spravedlnosti (denegatio iustitia), které je mezinárodním deliktem.

4. Přechodná ustanovení vládního návrhu, zejména § 35, porušují základní právní principy, a to jednak princip ochrany nabytých práv a rovněž princip právní jistoty, a to při změně obsahu právního vztahu zákonem, a navíc zakládají diskriminaci v podobě odlišného právního režimu u dosavadních prokurátorů a vyšetřovatelů Vojenské prokuratury.

Vzhledem k těmto skutečnostem a z výše uvedených závažných důvodů klub Levého bloku tento vládní návrh nepodpoří.

Současně mně dovolte, abych vyjádřil některé vlastní připomínky a bližší vysvětlení uvedených námitek a některé pozměňující návrhy a usnesení.

K první námitce. Je známo, že i předseda Ústavního soudu dr. Zdeněk Kessler nedávno v tisku publikoval, že je velice závažným nedostatkem, když dosud nebyla ustavena instituce, která by chránila finanční zájmy státu, jak to dělala v období první republiky bývalá Finanční prokuratura. Mám za to, že pokud chceme vůbec dosáhnout možnosti přijetí vládního návrhu v této podobě, měli bychom vládu vyzvat a žádat o urychlené předložení vládního návrhu takového zákona, kterým taková instituce bude urychleně ustavena.

Pokud jde o druhou a třetí námitku, mohlo by být naopak vytknuto nebo namítáno, že výhrady zde vznesené nelze řešit ve vládním návrhu zákona o státním zastupitelství, nýbrž novelou občanského soudního řádu. V tomto směru tedy navrhuji následující usnesení:

"1. Poslanecká sněmovna žádá vládu České republiky, aby urychleně předložila Poslanecké sněmovně vládní návrh zákona, kterým bude založena instituce chránící finanční zájmy státu.

2. Poslanecká sněmovna žádá vládu České republiky, aby urychleně předložila novelu občanského soudního řádu, která dostatečně zajistí dodržování zákonnosti jak v občanském soudním řízení, tak i v řízení správním."

Pokud jde o čtvrtou výhradu, tedy k vlastnímu návrhu zákona o státním zastupitelství, navrhuji, aby byla vypuštěna všechna ustanovení, která porušují princip ochrany nabytých práv a princip právní jistoty, neboť toho, čeho se navrhovatel domáhá v § 35 vládního návrhu, lze dosáhnout bez porušení těchto právních principů obvyklým postupem, tj. výpovědí podle § 46, odst. 1, písm. c) zákoníku práce z důvodu nadbytečnosti v tříměsíční výpovědní lhůtě s následným odstupným nebo odchodným podle zvláštního předpisu, na který již vládní návrh v podobě společné zprávy odkazuje.

Konkrétně tedy navrhuji ve znění vládního návrhu a ve znění společné zprávy § 35 vypustit následující části návrhu:

V § 35, odst. 1 ve znění společné zprávy ukončit text na třetím řádku, tedy slovy "zástupce jmenované podle tohoto zákona". Ostatní zbývající část prvního odstavce vypustit.

V § 35, odst. 4 vypustit druhou větu.

V § 35, odst. 5 ve znění společné zprávy vypustit první, druhou i třetí větu.

Přečíslovat § 35, odst. 6 na odst. 5 a v něm vypustit slova "a jejich dosavadní pracovní poměr končí" a dále větu "to neplatí, projeví-li s tímto postupem do patnácti dnů od účinnosti tohoto zákona nesouhlas".

To jsou všechny mé pozměňovací návrhy a návrhy na doprovodné usnesení. Děkuji vám za pozornost.

Předseda PSP Milan Uhde: Poslanec Vladimír Řezáč ukončil své vystoupení. Slovo má pan poslanec Jan Kryčer. Je poslední písemně přihlášený do rozpravy.

Poslanec Jan Kryčer: Vážený pane předsedo, dámy a pánové, jsou chvíle na zasedáních tohoto Parlamentu, kdy toužím být koaličním poslancem. Není tomu tak z důvodu politické náklonnosti k politickým subjektům vládní koalice, ale z toho důvodu, že vystoupení koaličních poslanců jsou vnímána daleko lépe a také důsledky jejich vystoupení se promítají ve stanoviscích k jednotlivým zákonům. Nicméně si dovolím k tak zásadnímu zákonu, za jaký zákon o státním zastupitelství považuji, přednést několik zásadních připomínek.

Domnívám se, že tento vládní návrh není kvalitní.

Vnímáme několik základních okruhů problémů, které se dotýkají tohoto zákona. Dovolím si je charakterizovat a pojmenovat.

Státní zastupitelství bylo v dobách starého Rakouska a první republiky podřízeno ministerstvu spravedlnosti. Vyšetřování vedli vyšetřující soudci, tedy - jak víme nezávislé osoby. Moc výkonná mohla prostřednictvím státního zastupitelství přípravné řízení ovlivňovat, neměla v něm však rozhodující slovo. To se nyní mění a bude tak vytvořen bezprecedentní model. Ve skutečnosti bolševickým přežitkem není samostatnost prokuratury, ta je spíše podle mého názoru vítána, neboť znamená posílení kontradiktornosti soudního řízení i nezávislosti soudů, které nemají žádné společné hospodářské a personální orgány s orgány státní žaloby. Domnívám se, že skutečným bolševickým přežitkem je suverénní postavení Ministerstva vnitra v přípravném řízení, které se po přijetí tohoto zákona ještě podstatně zvýrazní.

Poté, co se režim v roce 1956 distancoval alespoň od nejhorších nezákonností, byl zřízen institut vyšetřovatele prokuratury, aby trestné činy proti policistům nevyšetřovala samotná policie. Nyní se bude i tento výdobytek bez náhrady rušit.

Dovolím si několik poznámek k výkonu všeobecného dozoru. Výkon všeobecného dozoru spočívá v přezkumu zákonnosti pravomocných rozhodnutí a opatření vydaných orgány obcí a měst, ústředními orgány státní správy a případně i jinými orgány a organizacemi. Nejde tedy o činnost bezbřehou, záležející na libovůli prokurátora, prokurátor není při této činnosti nadřízen žádným orgánům. Prokuratura totiž nenahrazuje funkce např. jiných státních orgánů a není oprávněna při výkonu všeobecného dozoru jiným subjektům nařizovat, jak mají v určité věci postupovat nebo rozhodnout.

K přezkumu zákonnosti rozhodnutí jiných orgánů prokuraturou dochází buď z její vlastní iniciativy nebo - a to je převažující - na základě podnětů občanů či jiných subjektů. Tyto podněty nejsou spojeny s žádnými zvláštními formálními náležitostmi a ani nejsou vázány poplatkem. Takových podání byla v posledních dvou letech prokuraturám dána celá řada. Jen v Jihomoravském kraji to bylo kolem 1700. Celá ledna třetina byla shledána důvodnými a prokuratury musely splnit svou zákonnou povinnost a učinit opatření, aby nezákonnosti byly odstraněny nebo aby se v budoucnu neopakovaly.

Předseda PSP Milan Uhde: Okamžik, pane poslanče. Kolegově a kolegyně, prosím vás, nemáte možná potuchy, jak depresivně působí, když zcela ignorujete svého kolegu, který se předtím dožadoval pozornosti zvláštní pasáží ve svém projevu. Z mého místa poněkud vyvýšeného nad vámi to působí skutečně zle. Nedopouštějte to, prosím vás pěkně, udržte klid, není jinak možné takto pracovat. Prosím, pane poslanče, pokračujte.

Poslanec Jan Kryčer: Tato opatření prokuratury mají přitom z právního hlediska povahu návrhů příslušným orgánům, které je zpravidla akceptovaly a akceptují. Jsou tedy určitým prostředkem k nápravě zjištěných nezákonností. Domnívám se, že v tomto zákonu dochází k nepromyšlenému zrušení tzv. netrestních agend bez jakékoli náhrady. Tomuto kroku nepředcházela podle mého názoru ani odborná diskuse ani rozbor těchto agend. Mělo by být zjištěno, kolik věcí v těchto agendách prokuratura v posledních letech vyřizovala a mělo by být řečeno, jak budou jednotlivé instituty nahrazeny. Naprosto byla pominuta problematika součinnosti prokurátora s orgány samosprávy. Lze říci, že tvůrci zákona neznají skutečnou situaci v krajích a jednotlivých okresech.

Domnívám se také, že není šťastné, že nový zákon upouští od slova prokurátor či prokuratura v jakékoli formě, i když je to vnímáno jako bolševický přežitek nebo něco takového.

Slovo "prokurátor" je však římskoprávního původu a u nás se v současném významu užívá od 15. století. Za starého Rakouska a za první republiky existovala generální prokuratura a od roku 1928 náležel přednostům státního zastupitelství titul "prokurátor". I v okolních zemích, jako je Rakousko a SRN, mají generální prokuraturu. Těžko budeme právníkům z těchto zemí vysvětlovat, co je "Nejvyšší státní zastupitelství" a podobné názvy, které se v tomto zákonu navrhují.

Domnívám se, že tento zákon by neměl být na tomto zasedání parlamentu přijímán a že by měl být podroben hlubokému právnímu rozboru a následně předložen s připomínkami, které už byly zmíněny.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu poslanci Kryčerovi. Konstatuji, že nemám žádné další přihlášky do rozpravy, ani v podobě písemné, ani v podobě přihlášky z místa. Domnívám se tedy, že je možno rozpravu uzavřít, a činím tak. Prosím pana ministra spravedlnosti, aby se vyjádřil, zda chce použít svého práva a pronést ještě slovo na závěr.

Ministr spravedlnosti ČR Jiří Novák: Pane předsedo, vážené dámy a pánové, mohl bych prosit o přestávku 20 minut, abychom se mohli zamyslet nad některými pozměňovacími návrhy? Uvítal bych to.

Předseda PSP Milan Uhde: Domnívám se, že musíme vyhovět panu ministrovi i společnému zpravodaji, a vzhledem k tomu, že i další body má na starosti pan ministr spravedlnosti, nejsem si jist, zda tuto dvacetiminutovou pauzu jsme schopni vyplnit nějakým účelným jednáním. Proto vyhlašuji dvacetiminutovou přestávku, pokračujeme v 17 hodin 15 minut.

(Jednání přerušeno v 16.53 hodin.)

(Schůze opět zahájena v 17.20 hodin.)

Předseda PSP Milan Uhde: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, zákon o státním zastupitelství s pozměňovacími návrhy je připraven k tomu, abychom se jím zabývali. Prosím, pojďte do sálu a umožněte začátek další práce. Odhlašuji v tuto chvíli všechny přítomné a prosím, abyste se znovu zaregistrovali.

Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, o slovo se přihlásil pan ministr spravedlnosti Jiří Novák.

Ministr spravedlnosti ČR Jiří Novák: Vážený pane předsedo, váženě dámy, vážení pánové, pan poslanec Gross přednesl pozměňovací návrh k § 44 vládního návrhu.

Myslím, že tento návrh je věcně správný, leč legislativně nedokonalý a nezpůsobilý k tomu, aby byl přijat Poslaneckou sněmovnou. O přestávce jsme si celou věc ujasnili. Pan poslanec Gross navrhuje nově přednést návrh k § 44, který si myslím, že by byl přijatelný pro sněmovnu. Z tohoto důvodu také zde vystupuji a tímto otevírám rozpravu, aby pan poslanec Gross měl příležitost vystoupit.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu ministru Novákovi. Rozprava je otevřena. Hlásí se pan poslanec Gross. Má slovo.

Poslanec Stanislav Gross: Pane předsedo, pane ministře, dámy a pánové, děkuji panu ministrovi za otevření rozpravy a umožnění vystoupit.

Nejprve bych chtěl říci, že stahuji svůj pozměňovací návrh k § 6, odst. 1, který se netýká toho merita věci, o kterém hovořil pan ministr, nicméně po dohodě s ním jsme usoudili, že tento pozměňovací návrh je irelevantní.

Nyní přednesu nové pozměňovací návrhy, neboť stahuji pozměňovací návrhy k § 44, které jsem zde přednesl. Předkládám tedy nové.

V § 44, odst. 2 navrhuji nový text, který by zněl následovně: "Dnem účinnosti tohoto zákona končí běh lhůt podle § 17, odst. 2 zákona o prokuratuře." Nový text odst. 3 by zněl: "Protesty prokurátora podané do dne účinnosti tohoto zákona se vyřídí podle dosavadních předpisů s tím, že místo prokurátora působí státní zástupce." Děkuji ještě jednou panu ministrovi i vám.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu poslanci Grossovi. Pan poslanec Řezáč využívá otevřené rozpravy. Je to jeho právo.

Poslanec Vladimír Řezáč: Vážený pane předsedo, chci pouze z důvodů procedurálních navrhnout, s ohledem na návrh usnesení, který jsem přednesl, ačkoli to nebylo v rámci stanoveného programu, aby sněmovna schválila rozšíření pořadu schůze o bod třetí tohoto doprovodného usnesení, k tomuto návrhu zákona o státním zastupitelství, tak jak jsem toto usnesení přednášel. Myslím, že bez toho by se o něm nemohlo ani hlasovat. Byl bych rád, kdyby o něm mohlo být rozhodnuto teď.

Stanovisko sněmovny k tomuto návrhu usnesení je pro řadu poslanců podstatné z hlediska toho, jak budou hlasovat o tomto vládním návrhu.

Předseda PSP Milan Uhde: My ovšem můžeme hlasovat jenom o zařazení tohoto bodu, nikoli o projednávání té věci. Chcete, pane poslanče, připomenout sněmovně, o jakém návrhu usnesení se má jednat?

Poslanec Vladimír Řezáč: Myslím, že si to všichni pamatují. Šlo o usnesení, ve kterém jsem navrhoval, aby sněmovna požádala vládu, aby urychleně předložila jednak vládní návrh zákona, kterým bude ustavena instituce chránící finanční zájmy státu, a za druhé, aby předložila vládní návrh novely občanského soudního řádu, která bude důsledně a komplexně chránit dodržování zákonnosti jak v občanském soudním řízení, tak zejména v řízení správním.

Předseda PSP Milan Uhde: Ano. Sněmovna slyšela procedurální návrh pana poslance Řezáče na to, aby program naší schůze byl rozšířen o bod, který by zahrnul projednání dvou usnesení, jež pan poslanec Řezáč připomněl. Budeme hlasovat.

Jde o 84. hlasování na dnešní schůzi.

Kdo je pro podporu procedurálního návrhu pana poslance Řezáče, ať do dá najevo stisknutím tlačítka a zvednutím ruky. Kdo je proti tomuto návrhu? Kdo se zdržel hlasování? Hlasování skončilo.

Pro 68 hlasů, proti 43, zdrželo se 25, nehlasovali 4. Nebylo dosaženo nadpoloviční většiny 71 přítomných. Tento návrh nebyl přijat.

Můžeme nyní přistoupit k dalším hlasům v rozpravě. Protože žádné další přihlášky nevidím a hlasy neslyším, rozpravu uzavírám. Žádám pana ministra spravedlnosti Jiřího Nováka, aby využil svého práva na závěrečné slovo, pokud hodlá tohoto práva využít.

Ministr spravedlnosti ČR Jiří Novák: Chtěl bych říci, pane předsedo, vážené dámy, pánové, že podporuji veškeré návrhy, které padly z úst pana poslance Bendy, které přispějí k tomu, že předložený návrh zákona bude ještě kvalitnější. Stejně tak podporuji návrhy pana poslance Grosse, které podle mého přesvědčení povedou ke zkvalitnění předloženého návrhu zákona.

Pokud jde o návrh pana poslance Řezáče k té části, o které jsme nyní hlasovali. Lhal bych, kdybych neřekl, že o těchto věcech, tedy o zřízení jakési instituce, která by se mohla nazývat finanční prokuraturou i o otázkách spojených s úvahami, zda nově vytvořit institut stížností pro porušení zákona v civilních věcech, velmi bouřlivě debatujeme. Je to věc, která nás nenechává na pokraji naší pozornosti. V dohledné době budu jednat o oné instituci, která by chránila finanční zájmy státu, s panem ministrem Kočárníkem. Pro tento účel připravuji jistý pracovní materiál. Myslím si, že by nebylo zodpovědné, kdyby Poslanecká sněmovna o těchto věcech hlasovala, zavazovala vládu, aniž by došlo k šířeji pojaté diskuzi.

Pokud jde o návrh pana poslance týkající se přechodných ustanovení, myslím si, a bylo to velmi široce diskutováno ve všech výborech Parlamentu, že se nejedná o úpravu, která by byla v rozporu s mezinárodními úmluvami, kterými jsme vázáni. Ostatně stejná úprava byla přijata u zákona o soudech a soudcích, kde docházelo podobným způsobem k přejmenovávání soudců a jejich jmenování na dobu časově neomezenou.

Pokud jde o vystoupení pana poslance Kryčera, z jeho vystoupení nevzešel žádný podmiňovací návrh, takže myslím, že není třeba se k tomu vyjadřovat. To je zatím vše, pane předsedo.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu ministru spravedlnosti Jiřímu Novákovi a žádám o závěrečné slovo společného zpravodaje výborů pana poslance Marka Bendu.

Poslanec Marek Benda: Vážený pane předsedo, dámy a pánové, já nebudu mít žádné dlouhé závěrečné slovo. Padla řada pozměňovacích návrhů, většina z nich zazněla už na výborech a tam přijata nebyla. Ve vyjádření pana ministra spravedlnosti jste všichni slyšeli, které návrhy podporuje a které nepodporuje. Myslím, že můžeme přistoupit k hlasování o konkrétních pozměňovacích návrzích.

Je-li to možné, tak jako první jsem vystoupil já s návrhem k § 36 původního vládního návrhu zákona, kde na základě porady zpravodajů jsem navrhoval, aby došlo k vypuštění slov "s výjimkou podmínky čekatelské praxe". Myslím, že je možné o tomto návrhu hlasovat.

Předseda PSP Milan Uhde: Budeme hlasovat o prvním pozměňovacím návrhu poslance Marka Bendy. Jde o 85. hlasování na dnešní schůzi.

Kdo podporuje pozměňovací návrh poslance Marka Bendy, ať to dá najevo stisknutím tlačítka a zvednutím ruky. Kdo je proti tomuto návrhu? Kdo se zdržel hlasování? 85. hlasování skončilo.

Pro odevzdáno 97 hlasů, proti 6, zdrželo se 48, nehlasovalo 5. Sedmdesátidevítihlasová nadpoloviční většina přítomných byla překročena, pozměňovací návrh poslance Marka Bendy byl přijat. Prosím, pane společný zpravodaji.

Poslanec Marek Benda: Druhý návrh, který jsem přednesl, byl návrh nového odst. 3 § 9, neboť původní odst. 3 společná zpráva vypouští, a odst. 3 § 9 by měl znít: "Nejvyšší státní zástupce je oprávněn vydat pokyn obecné povahy ke sjednocení a usměrnění činnosti státního zastupitelství."

Předseda PSP Milan Uhde: Budeme hlasovat o druhém pozměňovacím návrhu pana poslance Marka Bendy, který jste právě slyšeli. Jde o 86. hlasování.

Kdo podporuje druhý pozměňovací návrh poslance Bendy, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? Kdo se zdržel hlasování? 86. hlasování skončilo.

Pro odevzdáno 97 hlasů, proti 25, zdrželo se 35, nehlasovali 3. Byla překročena nadpoloviční většina přítomných, která je tvořena 81 hlasy. Druhý pozměňovací návrh poslance Bendy byl přijat. Prosím, pane společný zpravodaji, pokračujte.

Poslanec Marek Benda: Třetí návrh jsem přednesl opět já a je to nové znění § 10, tak jak je ve společné zprávě. Nový § 10 by měl znít - pokud bude schválen sněmovnou: "Vyšší státní zastupitelství je oprávněno ve věci dát pokyn bezprostředně nižšímu státnímu zastupitelství ve svém obvodu. Pokud nižší státní zastupitelství odmítne splnit pokyn s poukazem, že je v rozporu se zákonem, je vyšší státní zastupitelství oprávněno věc nižšímu státnímu zastupitelství odejmout a působit ve věci samo. Totéž platí pro případ, že nižší státní zastupitelství je nečinné."

Předseda PSP Milan Uhde: Slyšeli jste třetí pozměňovací návrh poslance Marka Bendy. Jde o 87. hlasování na dnešní schůzi.

Kdo je pro podporu třetího pozměňovacího návrhu poslance Marka Bendy, ať to dá najevo stisknutím tlačítka a zvednutím ruky. Kdo je proti tomuto návrhu? Kdo se zdržel hlasování? Hlasování skončilo tímto výsledkem: pro 124, proti 13, zdrželo se 22, nehlasovali 4. Nadpoloviční většina 82 byla překročena, třetí pozměňovací návrh poslance Bendy byl přijat.

Poslanec Marek Benda: Čtvrtý návrh je k § 17 číslování vládního návrhu. Tam dochází k posunu ve společné zprávě, ale tak, jak jej máme ve vládním návrhu § 17, kde by měl znít odst. 3: "Státní zástupce může být i bez svého souhlasu přeložen k výkonu služby u jiného státního zastupitelství, vyžaduje-li to zákonná změna soustavy státního zastupitelství nebo obvodu jednotlivého úřadu."

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu poslanci Bendovi. Budeme hlasovat o jeho čtvrtém pozměňovacím návrhu. Je to 88. hlasování na dnešní schůzi.

Kdo podporuje tento návrh poslance Marka Bendy, ať to dá najevo stisknutím tlačítka a zvednutím ruky. Kdo je proti tomuto návrhu? Kdo se zdržel hlasování? Hlasování skončilo.

Pro odevzdáno 92 hlasů, proti 12. zdrželo se 55, nehlasovalo 5. Nadpoloviční většina přítomných je 83, té bylo dosaženo. Čtvrtý pozměňovací návrh poslance Bendy byl přijat. Prosím, pane společný zpravodaji.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP