Úterý 9. listopadu 1993

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji paní poslankyni Evě Fischerové. Konstatuji, že není spokojena s odpovědí, a v tomto smyslu budu předkládat sněmovně návrh usnesení. Po vyjádření paní poslankyně otevírám rozpravu a táži se, zda si někdo přeje promluvit. Hlásí se pan ministr Ruml, dávám mu slovo.

Ministr vnitra ČR Jan Ruml: Vážený pane předsedo, vážené poslankyně, vážení poslanci, ne toliko tabulková místa policistů a počet psů jsou důležitým faktorem při omezování kriminality. Jedním z velmi důležitých opatření jsou důsledné organizační změny a důsledná organizační opatření. Před nedávnem byl odvolán ředitel okresní policie v Olomouci a v současné době je zastupován. Je vypsáno výběrové řízení, které by mělo být ukončeno ještě tento měsíc. Předpokládám, že nový policejní ředitel dá nové kvalifikované požadavky na policejní prezidium i na ministerstvo vnitra, aby mu byly zajištěny podmínky pro to, aby mohl účinně bojovat s kriminalitou v okrese Olomouc. V této chvíli nemá tudíž smyslu dávat do tohoto okresu nové policejní tabulky nebo kupovat nové psy, pokud nebudeme mít kvalifikované požadavky nového ředitele, který by měl nastoupit na základě výběrového řízení.

Předseda PSP Milan Uhde: Do rozpravy se hlásí pan poslanec Wagner, dávám mu slovo.

Poslanec Jozef Wagner: Vážený pan předsedo, vážení členové vlády, dámy a pánové, mám zvláštní pocit z odpovědi pana ministra, který všechno na okrese Olomouc svedl na předchozího neschopného šéfa okresní policie. Máme tedy na všech okresech neschopné šéfy?

Je to v celé republice tak špatné s bezpečností občanstva jen pro neschopné šéfy, když žádný jiný důvod na okrese Olomouc nebyl relevantní? Relevantní je otázka, zda-li je potom na místě ministr vnitra. Děkuji.

Předseda PSP Milan Uhde: Pan ministr Ruml si přeje reagovat. Prosím.

Ministr vnitra ČR Jan Ruml: Vážená sněmovno, nezpochybňuji vtipnost odpovědi pana poslance Wagnera, nicméně jsem neřekl, že předchozí ředitel je jediným hlavním viníkem situace. Říkal jsem, že poté, kdy bude vybrán nový ředitel, předloží kvalifikované požadavky na zajištění podmínek pro práci policie v Olomouci, teprve potom odpovědně orgány ministerstva i policie rozhodnou o tom, zda bude zvýšen počet policistů, počet psů, materiálně technické zabezpečení atd.

Potřebujeme kvalifikovaný rozbor situace, který prostě nyní nemáme k dispozici. Děkuji.

Předseda PSP Milan Uhde: Paní poslankyně Fischerová se hlásí. Prosím.

Poslankyně Eva Fischerová: Vážený pane předsedo, vážený pane ministře, dámy a pánové, já si zdaleka neosobuji právo posuzovat, kdo je na tom kterém místě správně či nikoli. Lépe je hovořit do věcí, kterým člověk rozumí.

Já si však velice ráda počkám na zlepšení bezpečnostní situace v okrese Olomouc. Nicméně musím bohužel konstatovat, že existence obvodního střediska je ohrožena, protože nejsou peníze.

V okrese Olomouc i ve městě samém existují nekrytá teritoria. Je velmi vtipné třeba říci, že všechno nevyřeší psi, ale oni právě v tom nekrytém teritoriu mohou velmi pomoci.

Pokud se týká policejní kynologie, i zde je situace krajně neuspokojivá. Musím bohužel konstatovat, že s odpovědí pana ministra nemohu souhlasit, a že si velice ráda na zlepšení počkám. Je to mým vroucným přáním, protože ve večerních hodinách se nedá pomalu už v Olomouci jít po ulici. Je to téměř stejné jako v Praze. Děkuji.

Předseda PSP Milan Uhde: Další hlasy do rozpravy? Nejsou. Rozpravu uzavírám. Sněmovně předkládám návrh usnesení tohoto znění:

"Poslanecká sněmovna nesouhlasí s odpovědí ministra vnitra Jana Rumla na interpelaci poslankyně Evy Fischerově ve věci posílení stavu Policie České republiky v okrese Olomouc, uvedenou ve sněmovním tisku 468 A."

Je to 21. hlasování na dnešní schůzi.

Kdo podporuje předložený návrh usnesení, ať to dá najevo stisknutím tlačítka, zdvihnutím ruky. Kdo je proti tomuto návrhu? Kdo se zdržel hlasování? Hlasování bylo ukončeno.

42 hlasů pro, proti 40, zdrželo se 14, nehlasovalo 18. Nebylo dosaženo 58hlasové nadpoloviční většiny. Návrh usnesení nebyl přijat.

Musím se pokusit předložit vám návrh usnesení opačného smyslu:

"Poslanecká sněmovna souhlasí s odpovědí ministra vnitra Jana Rumla na interpelaci poslankyně Evy Fischerové ve věci posílení stavu Policie České republiky v okrese Olomouc, uvedenou ve sněmovním tisku 468 A."

Jde o 22. hlasování na dnešní schůzi.

Kdo podporuje předložený návrh usnesení, ať to dá najevo stisknutím tlačítka a zvednutím ruky. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování.

Odevzdáno pro 49 hlasů, proti 32, zdrželo se 7, nehlasovalo 26. Nebylo dosaženo potřebně nadpoloviční většiny 58 přítomných. Ani tento návrh usnesení nebyl přijat.

Mám tu upozornění na to, že pan poslanec Vyvadil interpeloval několik ministrů, že je tedy třeba projednat i odpověď na interpelaci, kterou poskytl ministr vnitra Jan Ruml, opět ve věci vytvoření trestněprávních i finančních předpokladů pro boj proti organizované kriminalitě se zvláštním zřetelem k Mladoboleslavsku. Jde o tisk 290. Odpověď předložena jako tisk 290 C. Projednávání na 13. schůzi Poslanecké sněmovny bylo přerušeno, protože nebyl přítomen člen vlády.

Táži se pana poslance Vyvadila, zda i tuto odpověď považuje za uspokojivou. Vidím souhlasné znamení. Odpověď je považována za uspokojivou. Otevírám k tomuto tématu rozpravu. Kdo se do ní hlásí? Nehlásí se nikdo. Rozpravu uzavírám. Předkládám sněmovně tento návrh usnesení:

"Poslanecká sněmovna souhlasí s odpovědí ministra vnitra Jana Rumla na interpelaci poslance Jiřího Vyvadila ve věci vytvoření systémových trestněprávních i finančních předpokladů pro boj proti organizované kriminalitě se zvláštním zřetelem k Mladoboleslavsku, uvedenou ve sněmovním tisku 290 C."

Budeme ve 23. hlasování na této schůzi hlasovat o předloženém návrhu usnesení.

Kdo tento návrh podporuje, ať to dá najevo stisknutím tlačítka a zvednutím ruky. Kdo je proti tomuto návrhu? Kdo se hlasování zdržel? Hlasování skončilo.

Pro odevzdáno 67 hlasů, proti 1, zdrželo se 15, nehlasovalo 29. Bylo dosaženo nadpoloviční většiny 57 potřebných hlasů. Tento návrh usnesení byl přijat.

Budeme se zabývat odpovědí na interpelaci, kterou poslal panu poslanci Pavlu Hiršovi pan ministr vnitra Jan Ruml, a to ve věci udělování výjimek při poskytování státního občanství cizím státním příslušníkům.

Táži se pana poslance Hirše, zda je spokojen s odpovědí na interpelaci. Je spokojen. Otevírám rozpravu k tomuto vyjádření a k celé odpovědi. Táži se, kdo se hlásí do rozpravy. Nehlásí se nikdo. Rozpravu uzavírám.

Předkládám sněmovně tento návrh usnesení:

"Poslanecká sněmovna souhlasí s odpovědí ministra vnitra Jana Rumla, kterou zaslal panu poslanci Pavlu Hiršovi na jeho interpelaci ve věci udělování výjimek při poskytování státního občanství České republiky cizím státním příslušníkům."

Jde o 24. hlasování na dnešní schůzi.

Kdo podporuje předložený návrh, ať to dá najevo stisknutím tlačítka a zvednutím ruky. Kdo je proti tomuto návrhu? Kdo se zdržel hlasování? Hlasování skončilo.

Pro odevzdáno 64 hlasů, proti 1, zdrželo se 16, nehlasovalo 32. Bylo dosaženo nadpoloviční většiny 57 potřebných hlasů. Návrh usnesení byl přijat.

Konečně poslední odpověď, kterou zatím pan ministr Jan Ruml zaslal poslancům, je odpověď na interpelaci poslance Jana Bláhy ve věci porušování pracovněprávních předpisů ředitelem Okresního muzea Rakovník. Sněmovní tisk 493. Odpověď se předkládá jako tisk 493 A. Projednávání bylo na 13. schůzi Poslanecké sněmovny přerušeno, protože nebyl přítomen člen vlády. Táži se pana poslance Jana Bláhy, zda odpověď považuje za uspokojivou. Prosím, pane poslanče.

Poslanec Jan Bláha: Vážený pane předsedo, vážená vládo, dámy a pánové, žádám o přerušení projednávání této interpelace vzhledem k informacím, které ještě k odpovědím mají být dodány, a zařazení do bodu 19 této schůze.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu poslanci Bláhovi za vyjádření. Domnívám se, že nepochybíme, když interpelaci odložíme a nebudeme hlasovat o odkladu.

Interpelace s odpovědí je odložena na nejbližší schůzi. Konstatuji, že jsou k dispozici odpovědi, které zaslal poslancům pan ministr obrany Antonín Baudyš. Pan poslanec Jaroslav Novák, jenž je prvním interpelujícím, není přítomen, takže nemůžeme projednávat odpověď, kterou mu pan ministr zaslal. Druhá interpelace je rovněž interpelace pana poslance Jaroslava Nováka.

Konstatuji, že jsme vyčerpali tento bod. Projednali jsme všechny odpovědi, které jsme projednat mohli. Paní poslankyně Fischerová se hlásí k technické poznámce. Dávám jí příležitost, aby ji proslovila.

Poslankyně Eva Fischerová: Pane předsedo, já se omlouvám, že zdržuji. Mám ještě dotaz. Mám tady z poslední schůze patovou situaci s panem ministrem školství. Je to tak, anebo je to odloženo na příště?

Předseda PSP Milan Uhde: Já se domnívám, že to je odloženo na příště. (Posl. Fischerová: Děkuji, omlouvám se.)

Přistoupíme k bodu druhému, je to

II.

Návrh organizačního výboru Poslanecké sněmovny na upuštění od projednávání zásad zákonů

K tomuto bodu jsme obdrželi 27 sněmovních tisků. Táži se, zda má někdo k předloženým návrhům nějaký dotaz nebo připomínku. Pokud tomu tak není, přikročíme k hlasování. Konstatuji, že Poslanecká sněmovna je schopna se usnášet, je-li přítomna aspoň třetina jejích členů, to jest 67. K platnému usnesení je třeba podle § 24 jednacího řádu souhlasu nadpoloviční většiny přítomných poslanců.

Budeme hlasovat o návrhu na upuštění od projednávání zásad zákona, který je uveden ve sněmovním tisku 650. Týká se kompetenčního zákona.

Kdo souhlasí s upuštěním od projednávání zásad u tohoto návrhu zákona, ať to dá ve 25. hlasování na této schůzi najevo stisknutím tlačítka a zvednutím ruky.

(Hlas ze sálu: Mám pocit, že nás tady 120 není, pane předsedo.)

Já jsem si to uvědomil. Zrušíme toto hlasování, resp. necháme proběhnout časový interval. V tuto chvíli odhlašuji všechny poslankyně a poslance a žádám vás, abyste se identifikační kartou znovu přihlásili k registraci na této schůzi. Nefunguje ani displej na stěně, ani displej přede mnou. Prosím techniky, aby se podívali, co se děje s naším znamenitým hlasovacím zařízením.

Konstatuji, že je přítomno 103 poslankyň a poslanců, kolísá to, nyní 104. Myslím, že je to zcela přesvědčivý počet k tomu, abychom mohli projednávat upuštění od projednávání zásad.

Tak tedy sněmovní tisk 650, kompetenční zákon, 26. hlasování. Počítá se totiž i to nepovedené.

Kdo souhlasí s upuštěním od projednávání zásad, ať to dá najevo stisknutím tlačítka a zvednutím ruky. Kdo je proti tomuto návrhu? Kdo se zdržel hlasování? Hlasování skončilo.

Pro odevzdáno 58 hlasů, proti 33, zdrželo se 16, nehlasovali 4. Byla překročena nadpoloviční většina 56 hlasů potřebných k přijetí usnesení. Toto usnesení tedy bylo přijato.

Nyní budeme hlasovat o návrhu na upuštění od projednávání zásad zákona, který je uveden ve sněmovním tisku 652. Týká se platových poměrů soudců a notářů. Jde o 27. hlasování v průběhu dnešní schůze.

Kdo podporuje předložený návrh, ať to dá najevo stisknutím tlačítka a zvednutím ruky. Kdo je proti tomuto návrhu? Kdo se zdržel hlasování? Hlasování skončilo.

Pro odevzdáno 66 hlasů, proti 19, zdrželo se 31, nehlasovali 4. Byla dosažena nadpoloviční většina 61 potřebných hlasů. Usnesení bylo přijato.

Budeme hlasovat o návrhu uvedeném ve sněmovním tisku 654. Týká se některých opatření v soudnictví. Jde o 28. hlasování na dnešní schůzi.

Kdo podporuje předložený návrh, ať to dá najevo stisknutím tlačítka a zvednutím ruky. Kdo je proti tomuto návrhu? Kdo se zdržel hlasování? Hlasování skončilo.

Pro 65 hlasů, proti 17, zdrželo se 39, nehlasoval 1. Bylo dosaženo nadpoloviční většiny hlasů potřebných ke schválení usnesení. Stalo se a usnesení bylo přijato.

Budeme hlasovat o návrhu uvedeném ve sněmovním tisku 656, které se týká předčasného poskytování důchodů. Jde o 29. hlasování na dnešní schůzi.

Kdo podporuje předložený návrh, ať to dá najevo stisknutím tlačítka a zvednutím ruky. Kdo je proti tomuto návrhu? Kdo se zdržel hlasování? Hlasování skončilo.

Pro odevzdáno 86 hlasů, proti 12, zdrželo se 23, nehlasovali 3. Bylo dosaženo 63hlasové nadpoloviční většiny, návrh byl přijat.

Hlasujeme o návrhu uvedeném ve sněmovním tisku 657. Týká se platů v rozpočtových organizacích. 30. hlasování v průběhu dnešní schůze začíná.

Kdo podporuje předložený návrh, ať to dá najevo stisknutím tlačítka a zvednutím ruky. Kdo je proti tomuto návrhu? Kdo se zdržel hlasování? Hlasování skončilo.

Pro odevzdáno 64 hlasů, proti 17, zdrželo se 38, nehlasovalo 7. Bylo právě dosaženo nadpoloviční většiny potřebné k přijetí usnesení. Usnesení tedy bylo přijato.

Dále budeme hlasovat o návrhu, který je uveden ve sněmovním tisku 658 a týká se pojistného na sociální zabezpečení. Jde o 31. hlasování na dnešní schůzi.

Kdo podporuje předložený návrh usnesení, ať to dá najevo stisknutím tlačítka a zvednutím ruky. Kdo je proti předloženému návrhu? Kdo se zdržel hlasování? Hlasování skončilo.

Pro 79, proti 10, zdrželo se 35, nehlasovalo 5. Byla překročena nadpoloviční většina 65 potřebných hlasů, usnesení bylo přijato.

Budeme hlasovat o návrhu uvedeném ve sněmovním tisku 660, týká se nemocenského pojištění. Jde o 32. hlasování na dnešní schůzi.

Kdo je pro předložený návrh, ať to dá najevo stisknutím tlačítka a zvednutím ruky. Kdo je proti tomuto návrhu? Kdo se zdržel hlasování?

Prosil bych techniku, aby se postaralo o to, aby zařízení fungovalo a ukazovalo. To už je asi po patnácté, kdy displej ukazuje naprosté zmatky. Obávám se, že takto nebudeme moci pracovat.

Ptám se ještě jednou, kdo podporuje návrh uvedený ve sněmovním tisku 660, týkající se nemocenského pojištění. Jde o upuštění od projednávání zásad. 33. hlasování začíná.

Kdo podporuje tento návrh, dejte to najevo stisknutím tlačítka a zvednutím ruky. Kdo je proti tomuto návhru? Kdo se zdržel hlasování? Hlasování skončilo.

Pro odevzdáno 78 hlasů, proti 11, zdrželo se 37. Dosaženo nadpoloviční většiny 67 hlasů, usnesení bylo přijato.

Hlasujeme o návrhu uvedeném ve sněmovním tisku 662. Týká se úpravy vlastnických vztahů k bytům. Jde o 34. hlasování na dnešní schůzi. Hlasování začíná.

Kdo podporuje předložený návrh, stiskněte prosím tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti tomuto návrhu, stiskněte příslušné tlačítko. Kdo se hlasování zdržel? Hlasování skončilo.

Pro odevzdáno 90 hlasů, proti 12, zdrželo se 24, nehlasovalo 7. Bylo dosaženo nadpoloviční většiny 67 hlasů. Návrh byl přijat.

Budeme hlasovat o návrhu uvedeném ve sněmovním tisku 664, týká se leteckého zákona.

Kdo je pro přijetí navrženého usnesení, ať to dá ve 35. hlasování na dnešní schůzi najevo stisknutím tlačítka a zvednutím ruky. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování? Hlasování skončilo.

79 pro, 16 proti, 32 se zdrželo, 9 nehlasovalo. 69 nadpoloviční většina přítomných. Návrh usnesení byl přijat.

Hlasujeme o návrhu uvedeném ve sněmovním tisku 666, týká se kulturních fondů a autorského zákona.

Kdo je pro přijetí navrženého usnesení, ať to dá ve 36. hlasování najevo stisknutím tlačítka a zvednutím ruky. Kdo je proti předloženému návrhu? Kdo se hlasování zdržel? Hlasování skončilo.

Pro odevzdáno 71, proti 21, zdrželo se 36, nehlasovalo 8. Návrh byl přijat při nadpoloviční většině 69 hlasů.

Hlasujeme o návrhu uvedeném ve sněmovním tisku 668, týká se Policie České republiky.

Kdo souhlasí s předloženým návrhem, ať to dá ve 37. hlasování najevo stisknutím tlačítka a zvednutím ruky. Kdo je proti předloženému návrhu? Kdo se zdržel hlasování? Hlasování skončilo.

Pro odevzdáno 77 hlasů, proti 18, zdrželo se 32. 69 je stále nadpoloviční většina přítomných. Konstatuji, že předložený návrh byl přijat.

Dále hlasujeme o návrhu uvedeném ve sněmovním tisku 670, týká se uprchlíků.

Kdo souhlasí s předloženým návrhem, ať to ve 38. hlasování dá najevo stisknutím tlačítka a zvednutím ruky. Kdo je proti předloženému návrhu? Kdo se zdržel hlasování? Hlasování skončilo.

Pro odevzdáno 77 hlasů, proti 16, zdrželo se 30, nehlasovalo 15. Nadpoloviční většiny 70 bylo dosaženo, návrh usnesení byl přijat.

Hlasujeme o návrhu uvedeném ve sněmovním tisku 672. Týká se změny názvu vysoké školy.

Kdo souhlasí s předloženým návrhem usnesení, ať to dá ve 39. hlasování najevo stisknutím tlačítka a zvednutím ruky. Kdo je proti tomuto návrhu? Kdo se zdržel hlasování? Hlasování skončilo.

87 pro, 12 proti, 26 se zdrželo, 13 nehlasovalo. Nadpoloviční většina 70 byla překročena, návrh byl přijat.

Hlasujeme o návrhu uvedeném ve sněmovním tisku 673, který se týká pojišťovnictví.

Kdo souhlasí s předloženým návrhem, ať to ve 40. hlasování dá najevo stisknutím tlačítka a zvednutím ruky. Kdo je proti tomuto návrhu? Kdo se zdržel hlasování? Hlasování skončilo.

Pro odevzdáno 71, proti 19 hlasů, zdrželo se 32, nehlasovalo 18. 71 je právě nadpoloviční většina přítomných potřebná ke schválení usnesení. Konstatuji tedy, že usnesení bylo přijato.

Hlasujeme o návrhu uvedeném ve sněmovním tisku 675. Týká se převodu majetku státu na jiné osoby.

Kdo je pro přijetí předloženého návrhu, ať to dá v 41. hlasování najevo stisknutím tlačítka a zvednutím ruky. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Rovněž pozoruji na displeji, že vykazuje některá čísla a některá ne. Doporučoval bych hlasování opakovat.

Budeme hlasovat znovu ve 42. hlasování, a to o návrhu uvedeném ve sněmovním tisku 675, který se týká převodu majetku státu na jiné osoby.

Kdo je pro přijetí tohoto návrhu, ať to dá najevo stisknutím tlačítka a zvednutím ruky. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování? Hlasování skončilo.

Pro bylo odevzdáno 76, proti 25, zdrželo se 25, nehlasovalo 16. Nadpoloviční většina 72 hlasů byla dosažena a návrh byl přijat.

Hlasujeme o návrhu uvedeném ve sněmovním tisku 677, týká se tabákového monopolu. Jde o 43. hlasování.

Kdo souhlasí s tímto návrhem usnesení, ať to dá najevo stisknutím tlačítka a zvednutím ruky. Kdo je proti tomuto návrhu? Kdo se zdržel hlasování? Hlasování skončilo.

Pro 74, proti 22, zdrželo se 34. Byla dosažena nadpoloviční 72hlasová většina, návrh byl přijat.

Vyhovím požadavku, odhlásím vás a žádám vás, abyste se pomocí identifikačních karet znovu přihlásili k přítomnosti v sále.

Budeme hlasovat o výjimečném upuštění od projednávání zásad zákonů. Máme před sebou návrh uvedený ve sněmovním tisku 679, který se týká daně silniční.

Kdo je pro přijetí předloženého návrhu usnesení ve smyslu výjimečného upuštění od projednávání zásad, ať to dá ve 44. hlasování najevo stisknutím tlačítka a zvednutím ruky. Kdo je proti tomuto návrhu? Kdo se zdržel hlasování? Hlasování skončilo.

Pro bylo 79, proti 19, zdrželo se 37, nehlasovali 3. Bylo dosaženo 70hlasové nadpoloviční většiny přítomných. Návrh byl přijat.

Dále je zde návrh uvedený ve sněmovním tisku 681. Týká se daní z příjmů.

Kdo podporuje tento předložený návrh, ať to dá ve 45. hlasování najevo stisknutím tlačítka a zvednutím ruky. Kdo je proti tomuto návrhu? Kdo se zdržel hlasování? Hlasování skončilo.

Pro bylo 81 hlasů, proti 17, zdrželo se 37, nehlasovalo 6. Bylo dosaženo nadpoloviční většiny 71 hlasů, návrh usnesení byl přijat.

Hlasujeme o návrhu uvedeném ve sněmovním tisku 683. Týká se daně z nemovitostí. 46. hlasování začíná.

Kdo podporuje předložený návrh, ať to dá najevo stisknutím tlačítka a zvednutím ruky. Kdo je proti tomuto návrhu? Kdo se zdržel hlasování? Hlasování skončilo.

Pro bylo 79, proti 17, zdrželo se 42, nehlasovali 4. 72hlasová nadpoloviční většina byla dosažena, návrh byl přijat.

Hlasujeme o návrhu uvedeném ve sněmovním tisku 685. Týká se daně dědické, darovací a z převodu nemovitostí.

Kdo souhlasí s tímto návrhem, ať to dá ve 47. hlasování najevo stisknutím tlačítka a zvednutím ruky. Kdo je proti tomuto návrhu? Kdo se zdržel hlasování? Hlasování skončilo.

Pro bylo 78, proti 23, zdrželo se 37, nehlasovali 4.

72hlasová nadpoloviční většina byla překročena, návrh usnesení byl přijat.

Dále budeme hlasovat o návrhu uvedeném ve sněmovním tisku 689. Týká se daně z přidané hodnoty. 48. hlasování začíná.

Kdo souhlasí s předloženým návrhem, ať to dá najevo stisknutím tlačítka a zvednutím ruky. Kdo je proti tomuto návrhu? Kdo se zdržel hlasování? Hlasování skončilo.

Pro odevzdáno 77 hlasů, proti 20, zdrželo se 37, nehlasovalo 26. Nadpoloviční většina 71 hlasů byla dosažena, návrh byl přijat.

Budeme hlasovat o návrhu, který je uveden ve sněmovním tisku 691, týká se spotřebních daní. 49. hlasování začíná.

Kdo souhlasí s předloženým návrhem, ať to dá najevo stisknutím tlačítka a zvednutím ruky. Kdo je proti tomuto návrhu? Kdo se zdržel hlasování? Hlasování skončilo.

Pro bylo 79, proti 17, zdrželo se 39, nehlasovalo 8. Bylo dosaženo nadpoloviční většiny 72 hlasů, usnesení bylo přijato.

Budeme nyní hlasovat o návrhu uvedeném ve sněmovním tisku 687. Týká se místních poplatků.

Kdo v 50. hlasování souhlasí s předloženým návrhem usnesení, ať to dá najevo stisknutím tlačítka a zvednutím ruky. Kdo je proti tomuto návrhu? Kdo se zdržel hlasování? Hlasování skončilo.

Pro bylo 80, proti 21, zdrželo se 38, nehlasovalo 6. Nadpoloviční většina 73 hlasů byla dosažena, návrh byl přijat.

Hlasujeme o návrhu uvedeném ve sněmovním tisku 693, týká se všeobecného zdravotního pojištění.

Kdo souhlasí s předloženým návrhem usnesení, ať to dá v 51. hlasování najevo stisknutím tlačítka a zvednutím ruky. Kdo je proti tomuto návrhu? Kdo se zdržel hlasování? Hlasování skončilo.

Pro bylo 78, proti 16, zdrželo se 42, nehlasovalo 9. Nadpoloviční většina 73 hlasů byla dosažena, návrh byl přijat.

Hlasujeme o návrhu uvedeném ve sněmovním tisku 705, který se týká penzijního připojištění.

Kdo souhlasí s předloženým návrhem usnesení, ať to dá v 52. hlasování najevo stisknutím tlačítka a zvednutím ruky. Kdo je proti tomuto návrhu? Kdo se zdržel hlasování?

Hlasování skončeno. Pro 83, proti 19, zdrželo se 33, nehlasovalo 5. Dosažena nadpoloviční většina 73 hlasů, usnesení bylo přijato.

Budeme hlasovat o návrhu uvedeném ve sněmovním tisku 706, který se týká majetkových vztahů židovských obcí.

Kdo souhlasí s předloženým návrhem usnesení, ať to v 53. hlasování na této schůzi dá najevo stisknutím tlačítka a zvednutím ruky. Kdo je proti tomuto návrhu? Kdo se zdržel hlasování?

Hlasování bylo skončeno. Pro 79, proti 27, zdrželo se 34, nehlasovalo 6. Nadpoloviční většina 74 hlasů byla překročena, návrh byl přijat.

Konečně je tu poslední návrh na výjimečné upuštění od projednávání zásad zákona, tentokrát je uveden ve sněmovním tisku 707. Týká se působnosti orgánů veterinární péče.

Kdo podporuje předložený návrh usnesení, ať to dá najevo v 54. hlasování na této schůzi, a to tím, že stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? Kdo se zdržel hlasování?

Hlasování skončeno. 77 pro, 22 proti, 32 se zdrželo, nehlasovalo 14. Bylo dosaženo nadpoloviční většiny 73 hlasů. I tento návrh byl přijat.

Vyrovnali jsme se s dalším bodem dnešní schůze. Přistupujeme k bodu, jehož název zní

III.

Návrh organizačního výboru Poslanecké sněmovny na zkrácení zákonné lhůty 60 dnů k projednání návrhů zákonů

K tomuto bodu jsme obdrželi 26 sněmovních tisků. Tisky byly rozdány prostřednictvím výborů. Podle § 75 jednacího řádu se o takovém návrhu rozhoduje bez rozpravy, ale pan poslanec Trnka si na toto téma žádal vyslovit technickou poznámku. Jako předsedovi klubu mu dávám slovo.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP