Úterý 9. listopadu 1993

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu poslanci Řezníčkovi. Otevírám k tomuto tématu rozpravu. Kdo se do ní hlásí? Nikdo se nehlásí, rozpravu uzavírám a předkládám sněmovně toto usnesení:

"Poslanecká sněmovna nesouhlasí s odpovědí místopředsedy vlády a ministra zemědělství Josefa Luxe na interpelaci poslance Miroslava Řezníčka ve věci pronájmu části státního podniku Agropodnik Sokolov majiteli soukromé firmy Lotos dr. Karlu Heisovi, uvedenou ve sněmovním tisku 518 A."

Jde o desáté hlasování na této schůzi.

Kdo podporuje předložený návrh, ať to dá najevo stisknutím tlačítka a zvednutím ruky. Kdo je proti tomuto návrhu? Kdo se zdržel hlasování? Hlasování je ukončeno.

Pro bylo odevzdáno 43 hlasů, proti 30, zdrželo se 34, nehlasovalo 39. Nebylo dosaženo potřebné nadpoloviční většiny 74 hlasů. Návrh nebyl přijat.

Musím se pokusit předložit sněmovně návrh opačného smyslu.

"Poslanecká sněmovna souhlasí s odpovědí místopředsedy vlády a ministra zemědělství Josefa Luxe na interpelaci poslance Miroslava Řezníčka ve věci pronájmu části státního podniku Agropodniku Sokolov majiteli soukromé firmy Lotos dr. Karlu Heisovi, uvedenou ve sněmovním tisku 518 A."

Jde o jedenácté hlasování na této schůzi.

Kdo je pro přijetí předloženého návrhu, ať to dá najevo stisknutím tlačítka a zvednutím ruky. Kdo je proti tomuto návrhu? Kdo se zdržel hlasování? Hlasování bylo ukončeno.

Pro bylo odevzdáno 40 hlasů, proti 31, zdrželo se 35, nehlasovalo 35. Nebylo dosaženo nadpoloviční většiny 71 přítomných a je třeba konstatovat, že ani tento návrh nebyl přijat.

Dále se budeme zabývat odpověďmi, které na interpelace poslanců poskytl pan ministr zahraničních věcí Josef Zieleniec. Odpověděl na interpelaci poslance Oldřicha Vrchy. Pan poslanec Vrcha není přítomen, takže nemá smysl, abychom se zabývali odpovědí na jeho interpelaci.

Budeme se zabývat odpověďmi, které poslancům na jejich interpelace poskytl ministr školství, mládeže a tělovýchovy pan Petr Piťha. Odpověděl na interpelaci pana poslance Jaroslava Nováka. Pan poslanec Jaroslav Novák rovněž není přítomen. Konstatuji tedy, že nemůžeme projednat odpověď na interpelaci, kterou podal. Protože i další interpelaci adresovanou panu ministru Piťhovi podal pan poslanec Jaroslav Novák, odkládáme také tuto interpelaci s odpovědí na ni.

Budeme se dále zabývat odpověďmi na interpelace poskytnuté panem ministrem kultury Jindřichem Kabátem. Odpověděl na interpelaci poslance Miroslava Řezníčka ve věci porušení zákona České národní rady 403/1992 Sb. a 53/1959 Sb. Okresním úřadem Rokycany - sněmovní tisk 287. Odpověď byla předložena jako tisk 287 A. Její projednávání bylo na 13. schůzi sněmovny přerušeno pro nepřítomnost člena vlády. Pan ministr je přítomen.

Ptám se pana poslance Řezníčka, zda odpověď považuje za uspokojivou. Ano, považuje ji za uspokojivou. Otevírám rozpravu. Kdo se do ní hlásí? Nikdo se nehlásí, rozpravu uzavírám a předkládám toto usnesení:

"Poslanecká sněmovna souhlasí s odpovědí ministra kultury Jindřicha Kabáta na interpelaci poslance Miroslava Řezníčka ve věci porušení zákona ČNR č. 403/1992 Sb. a 53/1959 Sb. Okresním úřadem Rokycany, uvedenou ve sněmovním tisku 287 A."

Jde o 12. hlasování na dnešní schůzi.

Kdo podporuje předložený návrh, ať to dá najevo stisknutím tlačítka a zvednutím ruky. Kdo je proti tomuto návrhu? Kdo se zdržel hlasování? Hlasování bylo ukončeno.

Pro odevzdáno 82 hlasů, nikdo nebyl proti, zdrželo se 5, nehlasovalo 47. Bylo dosaženo nadpoloviční většiny 68. Je třeba konstatovat, že tento návrh byl přijat.

Pan ministr kultury Jindřich Kabát odpověděl na interpelaci poslance Miroslava Řezníčka rovněž ve věci rušení referátů kultury okresních úřadů v souvislosti se vzorovou organizační strukturou okresních úřadů - jde o sněmovní tisk 288. Odpověď byla předložena jako tisk 288 B. Projednávání bylo na 13. schůzi Poslanecké sněmovny přerušeno pro nepřítomnost člena vlády. Opět se táži pana poslance Řezníčka, zda považuje odpověď za uspokojivou.

Poslanec Miroslav Řezníček: Vážený pane předsedo, vážená vládo, dámy a pánové, s odpovědí nesouhlasím. Stejnou interpelaci dostal i ministr vnitra. Z obou souběžných odpovědí na moji interpelaci ze dne 28. 5. 1993 lze usoudit, že zde mezi oběma ministerstvy panuje určitý - řekněme - nesoulad v názoru na výkon státní správy v oblasti kultury na okresní úrovni. Lze to doložit argumentačními rozdíly při srovnání obou odpovědí.

Zatímco ministr vnitra pan Ruml na jednom místě odpovědi argumentuje, že stav, kdy na jednom okresním úřadě existuje v rámci referátu regionálního rozvoje jen např. jedno nebo dvoučlenné oddělení kultury a na jiném okresním úřadě existuje např. samostatný pěti i vícečlenný referát kultury, je výsledkem kompromisu - podtrhuji kompromisu - mezi Ministerstvem vnitra a Ministerstvem kultury. Pan ministr kultury Jindřich Kabát tento kompromis vysvětluje tím, že odborně fundované připomínky Ministerstva kultury k problematice vzorové organizační struktury okresních úřadů nebyly Ministerstvem vnitra cituji "zohledněny".

Dle mého mínění je paradoxem, že Ministerstvo vnitra, které podle § 15 písm. a) zákona 425/90 Sb., o okresních úřadech ve znění pozdějších předpisů - cituji - koordinuje vydávání směrnic ústředních orgánů státní správy, jež se týkají okresních a obecních úřadů tak, že ve skutečnosti odmítne odborně fundované připomínky Ministerstva kultury a kromě toho odmítnutí alibisticky zdůvodní rozhodnutím kolegia pana ministra pro civilně správní úsek.

Na tomto místě musím připomenout, že dle mého názoru neodborné rozhodnutí zmíněného kolegia zvítězilo nad fundovaně odbornou argumentací rezortního ministerstva. Toto způsobilo, že Ministerstvo kultury jako ústřední orgán státní správy nemůže naplnit § 17 písm. c) zákona o okresních úřadech. Cituji: Ústřední orgány státní správy, do jejichž působnosti náleží úseky státní správy, vykonávané okresními úřady, zabezpečují jednotný postup okresních úřadů při používání jimi vydaných právních předpisů. Podtrhuji - jednotný postup okresních úřadů.

Naskýtá se tedy otázka, zda Ministerstvo vnitra velí Ministerstvu kultury, a nebo jen koordinuje vydávání směrnic ústředních orgánů státní správy, jež se týkají okresních a obecních úřadů, jak jsem již výše citoval.

V tomto světle pak argument ministra vnitra, že organizační struktura okresních úřadů byla dosud různorodá, v řadě případů bez přímých vazeb na příslušná ministerstva, a proto byla vypracována vzorová organizační struktura, je více než pochybný. Z cca 80 okresních úřadů požádalo 28 o zachování referátu kultury a zbytek v zájmu výše uvedeného tzv. odstranění různorodosti si státní správu v oblasti kultury bude zajišťovat nerůznorodě, jak uzná za vhodné. Jako odstrašující příklad uvádím Okresní úřad Sokolov, kde oddělení kultury po odchodu předposledního pracovníka sestává z jedné pracovnice pro oblast památkové péče a i ta tuto činnost vykonává sporadicky v závislosti na nemocnosti svého dítěte.

Z těchto důvodů žádám sněmovnu o vyslovení nesouhlasu s odpovědí obou pánů ministrů na moji interpelaci, protože odpovědi jsou ve vzájemném rozporu. Zatímco odpověď ministra kultury je nesena v duchu, že nebyly připomínky Ministerstva kultury Ministerstvem vnitra zohledněny, argumentace ministra vnitra je nesena v duchu - uzavřeli jsme kompromis. Připomínám, že není podstatné, kdo komu velí či kdo s kým koordinuje. Podstatná je náprava situace místní kultury v regionech, kde probíhá totální rozpad dříve fungující infrastruktury, což může doložit i svého času provedený sociologický výzkum Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, který dokazuje, že v mnohých místech České republiky z předtím fungující infrastruktury i místní kultury zůstaly jen fotbalové a jiné sportovní soutěže, a to jen velmi omezeně. Děkuji.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu poslanci Řezníčkovi. Otevírám k této odpovědi na interpelaci rozpravu. Kdo se do ní hlásí? Nevidím žádnou přihlášku, rozpravu uzavírám a předkládám sněmovně toto usnesení:

"Poslanecká sněmovna nesouhlasí s odpovědí ministra kultury Jindřicha Kabáta na interpelaci poslance Miroslava Řezníčka ve věci rušení referátů kultury okresních úřadů v souvislosti se vzorovou organizační strukturou okresních úřadů, uvedenou v tisku 288 B."

Jde o 13. hlasování na dnešní schůzi.

Kdo souhlasí s předloženým návrhem usnesení, ať to dá najevo stisknutím tlačítka a zvednutím ruky. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Hlasování bylo ukončeno s tímto výsledkem: pro 45, proti 36, zdrželo se 18, nehlasovalo 38. Při nadpoloviční většině 69 hlasů potřebných ke schválení je třeba konstatovat, že návrh nebyl přijat.

Pokusím se předložit sněmovně návrh opačného smyslu.

"Poslanecká sněmovna souhlasí s odpovědí ministra kultury Jindřicha Kabáta na interpelaci poslance Miroslava Řezníčka ve věci rušení referátů kultury okresních úřadů v souvislosti se vzorovou organizační strukturou okresních úřadů, uvedenou ve sněmovním tisku 288 B."

14. hlasování na dnešní schůzi.

Kdo podporuje předložený návrh usnesení, ať to dá najevo stisknutím tlačítka a zvednutím ruky. Kdo je proti tomuto návrhu? Kdo se zdržel hlasování?

Hlasování bylo ukončeno s tímto výsledkem: pro 47, proti 38, zdrželo se 13, nehlasovalo 38. Nadpoloviční většina 69 hlasů nebyla docílena. Návrh nebyl přijat.

Postoupíme nyní k odpovědím, které na interpelace poskytl poslancům a poslankyním ministr práce a sociálních věcí pan Jindřich Vodička. Odpověděl na interpelaci paní poslankyně Hany Orgoníkové.

Provedeme novou registraci prezence, protože se několikrát změnil počet přítomných poslanců. Oznamuji vám, že vás odhlašuji a žádám, abyste se identifikačními kartami opět přihlásili k přítomnosti ve sněmovně.

Paní poslankyně Orgoníková požádala, aby odpověď na její interpelaci byla projednávána až na konci schůze s ostatními odpověďmi na interpelace, takže odkládám její interpelaci a konstatuji, že se budeme zabývat odpověďmi, které poslancům zaslal ministr zdravotnictví Luděk Rubáš, popř. i jeho předchůdce Petr Lom.

Ten odpověděl na interpelaci poslance Jaroslava Nováka, ale pan poslanec Jaroslav Novák není ani nadále přítomen. Odpověď proto odkládám.

Pan ministr zdravotnictví Petr Lom odpověděl na interpelaci poslance Jana Vika. Je přítomen pan poslanec Vik? Není přítomen. Odkládám i tuto odpověď na interpelaci.

Pan ministr zdravotnictví Luděk Rubáš odpověděl na interpelaci poslance Pavla Hirše ve věci týkající se postupu Všeobecné zdravotní pojišťovny v okrese Hodonín, podle sněmovního tisku 480. Odpověď předložena jako sněmovní tisk 480 A. Projednávání bylo na 13. schůzi Poslanecké sněmovny přerušeno pro nepřítomnost člena vlády.

Táži se pana poslance, zda odpověď považuje za uspokojivou. (Ano.) Ano. Otevírám rozpravu k této odpovědi na interpelaci. Hlásí se někdo do rozpravy? V případě, že ne, rozpravu uzavírám a předkládám tento návrh usnesení:

"Poslanecká sněmovna souhlasí s odpovědí ministra zdravotnictví Luďka Rubáše na interpelaci poslance Pavla Hirše ve věci týkající se postupu Všeobecné zdravotní pojišťovny v okrese Hodonín, uvedenou ve sněmovním tisku 480 A."

Jde o 15. hlasování v průběhu dnešní schůze.

Kdo podporuje předložený návrh, ať to dá najevo stisknutím tlačítka a zvednutím ruky. Kdo je proti tomuto návrhu? Kdo se zdržel hlasování?

Hlasování bylo ukončeno. Pro odevzdáno 60 hlasů, proti 4, zdrželo se 15, nehlasovalo 27. Bylo dosaženo nadpoloviční většiny přítomných 54 hlasů, návrh byl přijat.

Ministr zdravotnictví Luděk Rubáš dále odpověděl na interpelaci poslankyně Hany Lagové ve věci úmrtí paní Emilie Jesenské (tisk 517). Odpověď se předkládá jako tisk 517 A. Její projednávání bylo na 13. schůzi Poslanecké sněmovny přerušeno pro nepřítomnost člena vlády. Ptám se paní poslankyně Lagové, zda považuje odpověď za uspokojivou. Nepovažuje. Otevírám rozpravu k této odpovědi a k vyjádření paní poslankyně Lagové. Paní poslankyně Lagová žádá o slovo.

Poslankyně Hana Lagová: Pane předsedo, dámy a pánové, v souvislosti s odpovědí na tuto interpelaci chci konstatovat, že se nejedná o odpověď na interpelaci, pouze upozornění, že z technických důvodů nebylo možno tuto moji interpelaci dále prošetřit. Trvám na tom, aby mi na základě faktů byla poskytnuta skutečná odpověď. Děkuji.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji paní poslankyni Lagové. Chce ještě někdo vystoupit v rozpravě? Hlásí se pan ministr zdravotnictví Luděk Rubáš. Má slovo.

Ministr zdravotnictví ČR Luděk Rubáš: Vážený pane předsedo, dámy a pánové, odpověď na tuto interpelaci nebylo možno uspokojivě vyřídit z toho důvodu, že všechny materiály, týkající se případu úmrtí paní Jesenské, byly převzaty Okresním soudem a Okresní prokuraturou za účelem vyšetřování, čili není v podstatě možné podle indicií rozhodnout o tom, zda postup lékařů v jejím případě byl lege artis, nebo-li nesprávný. Z toho důvodu jsem požádal o odklad, protože potřebné dokumenty jsem v době podání interpelace neměl k dispozici a nemám je dosud. Proto prosím paní poslankyni Lagovou o trpělivost.

Předseda PSP Milan Uhde: Další hlasy do rozpravy nejsou. Rozpravu uzavírám. Pochopil jsem, že paní poslankyně Lagová není spokojena s odpovědí a trvá na tom, aby tato nespokojenost byla vyjádřena v usnesení. Paní poslankyně, je to tak, nebo souhlasíte s odkladnou formulací? Domnívám se, že v tomto případě není třeba, abychom o této věci hlasovali. Interpelaci i odpověď odložíme a budeme se jí zabývat na příští schůzi, zvážíme, zda už existují podklady ke zhodnocení odpovědi. Děkuji.

Nyní se budeme zabývat odpověďmi na interpelace, podanými panem ministrem spravedlnosti Jiřím Novákem. Odpověděl na interpelaci poslance Josefa Valenty ve věci nefunkčnosti Nejvyššího soudu ČR a neřešení případu Petra Venshöfera - tisk 14. Odpověď byla předložena jako tisk 14 A. Její projednávání bylo na 13. schůzi Poslanecké sněmovny přerušeno pro nepřítomnost poslance. Táži se nyní pana poslance Valenty, zda považuje odpověď za uspokojivou. Považuje.

K této odpovědi a k vyjádření pana poslance Valenty otevírám rozpravu. Hlásí se někdo? Nehlásí. Rozpravu uzavírám.

Budeme hlasovat o usnesení, jehož návrh přečtu:

"Poslanecká sněmovna souhlasí s odpovědí ministra spravedlnosti Jiřího Nováka na interpelaci poslance Josefa Valenty ve věci nefunkčnosti Nejvyššího soudu ČR a neřešení případu Petra Venshöfera, uvedenou v tisku 14 A."

Jde o šestnácté hlasování v průběhu dnešní schůze.

Kdo podporuje předložený návrh, ať to dá najevo stisknutím tlačítka a zvednutím ruky. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Hlasování skončilo. Pro bylo odevzdáno 80 hlasů, proti 2, zdrželo se 10, nehlasovalo 21. Bylo dosaženo nadpoloviční většiny 57 hlasů. Návrh byl přijat.

Dále ministr spravedlnosti Jiří Novák odpověděl na interpelaci poslance Jiřího Vyvadila ve věci vytvoření systémových, trestněprávních i finančních předpokladů pro boj proti organizované kriminalitě se zvláštním zřetelem k Mladoboleslavsku - tisk 290. Odpověď byla předložena jako tisk 290 B. Její projednávání bylo na 13. schůzi. Poslanecké sněmovny přerušeno pro nepřítomnost poslance. Ptám se poslance Vyvadila, zda považuje odpověď za uspokojivou. Ano.

K této odpovědi a k vyjádření poslance otevírám rozpravu. Kdo se do ní hlásí? Nikdo. Rozpravu uzavírám a předkládám tento návrh usnesení:

"Poslanecká sněmovna souhlasí s odpovědí ministra spravedlnosti Jiřího Nováka na interpelaci poslance Jiřího Vyvadila ve věci vytvoření systémových, trestněprávních i finančních předpokladů pro boj proti organizované kriminalitě se zvláštním zřetelem k Mladoboleslavsku, uvedenou v tisku 290 B."

Jde o sedmnácté hlasování na dnešní schůzi.

Kdo podporuje předložený návrh, ať to dá najevo stisknutím tlačítka a zvednutím ruky. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Hlasování bylo ukončeno. Pro hlasovalo 59 poslanců, proti 2, 25 poslanců se zdrželo, 29 nehlasovalo. Nadpoloviční většiny 58 hlasů bylo dosaženo. Návrh usnesení byl přijat.

Ministr spravedlnosti Jiří Novák dále odpověděl na interpelaci poslance Jana Vika. Poslance Vika tu stále ještě nevidím, proto odpověď odkládám. Další odpověď se rovněž týká interpelace poslance Vika, takže ji také odložíme.

Ministr vnitra Jan Ruml odpověděl na interpelaci poslance Zdeňka Vlčka ve věci nesprávného parkování na celém území Prahy a měst Středočeského kraje - tisk 190. Odpověď byla předložena jako tisk 190 A. Její projednávání bylo na 13. schůzi Poslanecké sněmovny přerušeno pro nepřítomnost člena vlády. Ptám se poslance Zdeňka Vlčka, zda odpověď považuje za uspokojivou. Považuje.

Otevírám k odpovědi a k vyjádření pana poslance rozpravu. Hlásí se někdo do rozpravy? Nehlásí. Rozpravu uzavírám a předkládám sněmovně tento návrh usnesení:

"Poslanecká sněmovna souhlasí s odpovědí ministra vnitra Jana Rumla na interpelaci poslance Zdeňka Vlčka ve věci nesprávného parkování na celém území Prahy a Středočeského kraje, uvedenou ve sněmovním tisku 190 A."

Jde o 18. hlasování na dnešní schůzi.

Kdo podporuje předložený návrh usnesení, ať to dá najevo stisknutím tlačítka a zvednutím ruky. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Hlasování skončilo. Pro hlasovalo 83 poslanců, proti 1, 10 se zdrželo hlasování, 19 nehlasovalo. Bylo dosaženo nadpoloviční většiny 57 hlasů. Návrh usnesení byl přijat.

Další odpověď se týká interpelace pana poslance Jaroslava Nováka. Poslanec Jaroslav Novák však není přítomen, a odpověď tedy odkládáme.

Je však přítomen pan poslanec Miroslav Řezníček, který je autorem interpelace, na niž odpověděl ministr vnitra Jan Ruml. Interpelace se týkala věci rušení referátu kultury okresních úřadů v souvislosti se vzorovou organizační strukturou okresních úřadů - tisk 288. Odpověď byla předložena jako tisk 288 A. Její projednávání bylo na 13. schůzi Poslanecké sněmovny přerušeno pro nepřítomnost člena vlády.

Pan poslanec Řezníček již ve svém předchozím vystoupení dal najevo nespokojenost s odpovědí ministra Jana Rumla. Táži se tedy Poslanecké sněmovny, zda v otevřené rozpravě chce někdo vystoupit k tématu interpelace, k odpovědi nebo k vyjádření pana poslance Řezníčka. (Nikdo se nehlásil.) Rozpravu uzavírám a předkládám tento návrh usnesení Poslanecké sněmovny:

"Poslanecká sněmovna nesouhlasí s odpovědí ministra vnitra Jana Rumla na interpelaci poslance Miroslava Řezníčka ve věci rušení referátu kultury okresních úřadů v souvislosti se vzorovou organizační strukturou okresních úřadů, odpověď uvedena v tisku 288 A."

Jde o 19. hlasování na dnešní schůzi.

Kdo podporuje předložený návrh usnesení, ať to dá najevo stisknutím tlačítka a zvednutím ruky. Kdo je proti tomuto návrhu? Kdo se zdržel hlasování?

19. hlasování skončilo. Pro bylo odevzdáno 35 hlasů, proti 32 hlasů, zdrželo se 27, nehlasovalo 20. Nebylo tedy dosaženo nadpoloviční většiny 58 hlasů a návrh nebyl přijat.

Pokusím se předložit sněmovně návrh usnesení opačného smyslu.

"Poslanecká sněmovna souhlasí s odpovědí ministra vnitra Jana Rumla na interpelaci poslance Miroslava Řezníčka ve věci rušení referátu kultury okresních úřadů v souvislosti se vzorovou organizační strukturou okresních úřadů, odpověď uvedena v tisku 288 A."

Jde o 20. hlasování na této schůzi.

Kdo podporuje předložený návrh usnesení, ať to dá najevo stisknutím tlačítka a zvednutím ruky. Kdo je proti tomuto návrhu? Kdo se zdržel hlasování?

Hlasování bylo ukončeno. Pro bylo odevzdáno 57 hlasů. Proti 28, zdrželo se 13 a nehlasovalo 16. Nebylo dosaženo nadpoloviční většiny 58 hlasů - usnesení tedy přijato nebylo.

Pan ministr vnitra Jan Ruml odpověděl na interpelaci pana poslance Vyvadila. Domnívám se však, že o této věci bylo zde již jednáno. Jde o sněmovní tisk 290 interpelace poslance Jiřího Vyvadila ve věci vytvoření systémových trestně právních i finančních předpokladů pro boj proti organizované kriminalitě se zvláštním zřetelem k Mladoboleslavsku.

Pane poslanče, vy jste to sledoval, domnívám se, že se zde ocitl tento tisk omylem dvakrát.

Dále se pan ministr vnitra Jan Ruml zabýval interpelací poslance Oldřicha Vrchy. Pan poslanec Oldřich Vrcha není přítomen, a musíme tedy odpověď odložit.

Dále je zde odpověď pana ministra Jana Rumla na interpelaci paní poslankyně Evy Fischerové, která se týkala posílení stavů Policie ČR v okrese Olomouc - tisk 468. Odpověď byla předložena jako tisk 468 A. Její projednávání bylo na 13. schůzi Poslanecké sněmovny přerušeno pro nepřítomnost člena vlády.

Táži se paní poslankyně Fischerové, zda považuje odpověď pana ministra za uspokojivou. Paní poslankyně, máte příležitost vyjádřit své stanovisko.

Poslankyně Eva Fischerová: Vážený pan předsedo, vážení členové vlády, dámy a pánové, odpověď pana ministra Rumla na mou interpelaci ve věci "posílení stavu Policie ČR v okrese Olomouc" mne, bohužel, neuspokojuje, a to jak po stránce formální, tak po stránce věcné. Pro ty z vás, kteří interpelace čtou sporadicky uvádím, že projednávaná odpověď se vztahuje ke 356% nápadu trestních činů ve vztahu k roku 1989, což je téměř celostátní priorita okresu Olomouc. Nepochybuji o tom, že pan ministr Ruml je dokonale seznámen se stavem kriminality v okresech celé České republiky.

Je však zcela jasné, že tak prioritní nárůst trestné činnosti, jako je v okrese Olomouc, nevyřeší 10 míst z rezervy Ministerstva vnitra, ani dalších 10 míst v rámci přesunu z jiných lokalit severomoravského kraje.

Dle názoru policistů v okrese Olomouc příslib pana ministra Rumla v současné době představuje méně než 10% skutečné potřeby. Také zřízení nového obvodního oddělení, které pan ministr zmiňuje, je pro nedostatek finančních prostředků zcela ohroženo.

Pohled do roku 1994, jak z odpovědi pana ministra vyplývá, je víc než mlhavý. Jen na okraj uvádím, že pan ministr zcela pominul moji otázku číslo 3, ve které jsem se ptala po možnosti tolik potřebného zvýšení počtu služebních psů. V rozlehlém okrese Olomouc jsou k dispozici 4 a jedno neposlušné a nevycvičené štěně. Plně si uvědomuji, že kvalitní chov služebních psů může být pro Ministerstvo vnitra někdy obtížnějším problémem jsou totiž neúplatní - lidí bývá dostatek.

Byla bych ráda, kdyby pan ministr svou pozornost věnoval i tomuto podstatnému problému, který dle odborníků významnou měrou nejen zlepšuje, ale i usnadňuje výkon policejní služby.

Ve své odpovědi pan ministr hovoří o zvýšené pozornosti, kterou bude věnovat okresu Olomouc. Prosila bych o objasnění tohoto pojmu. Je to příslib techniky, lidí, služebních psů, nebo je to terminus technicus, definující únik z obtížněji řešitelných situací?

Zároveň mně dovolte podotknout, že můj zájem o práci police je podmíněn především ohrožením občanů okresu Olomouc. Tuto podstatu věci samé ve své odpovědi pan ministr z hlediska preventivních opatření bohužel neřeší. Děkuji vám za podporu.

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP