Úterý 9. listopadu 1993

Začátek schůze Poslanecké sněmovny

9. listopadu 1993 ve 13.03 hodin

Přítomni:

Předseda PSP M. Uhde, místopředseda PSP J. Vlach, místopředseda PSP K. Ledvinka, místopředseda P. Tollner a 173 poslanců.

Za vládu České republiky: předseda vlády V. Klaus, místopředseda vlády J. Kalvoda, místopředseda vlády a ministr zemědělství J. Lux, místopředseda vlády a ministr financí I. Kočárník, ministr životního prostředí F. Benda, ministr pro hospodářskou soutěž S. Bělehrádek, ministr hospodářství K. Dyba, ministr kultury J. Kabát, ministr I. Němec, ministr spravedlnosti J. Novák, ministr školství, mládeže a tělovýchovy P. Piťha, ministr zdravotnictví L. Rubáš, ministr vnitra J. Ruml, ministr pro správu národního majetku a jeho privatizaci J. Skalický, ministr dopravy J. Stráský, ministr práce a sociálních věcí J. Vodička, ministr zahraničních věcí J. Zieleniec.

Předseda PSP Milan Uhde: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, milí hosté, zahajuji 14. schůzi Poslanecké sněmovny a všechny vás na ní vítám.

Podle prezenční listiny je přítomno 115 poslanců. Prosím, abyste se všichni přihlásili k přítomnosti prostřednictvím svých identifikačních karet. Zatím jsem dostal oznámení, že pan poslanec Štrait má náhradní identifikační kartu číslo 1, pan poslanec Frank identifikační kartu číslo 2. Pokud byly vydány další náhradní identifikační karty, prosím, abyste se s nimi přihlásili. Je třeba to zaznamenat.

V tuto chvíli je prostřednictvím identifikačních karet přihlášeno 117 poslankyň a poslanců. Znamená to, že jsme schopni se usnášet.

Návrh pořadu, jak jej připravil organizační výbor, vám byl rozdán prostřednictvím jednotlivých poslaneckých klubů. Dříve než přistoupíme k jednání o návrhu pořadu, chci vás informovat, že paní poslankyně Ivana Janů dnes dopoledne složila slib soudce Ústavního soudu a tím jí dnešním dnem zaniká poslanecky mandát. Využívám této příležitosti, abych paní dr. Ivaně Janů jménem nás všech popřál mnoho úspěchů ve výkonu její nové funkce. (Potlesk.)

Pan poslanec Seifer hlásí, že má náhradní identifikační kartu číslo 5. Prosím o zaznamenání.

Návrh na prohlášení náhradníka projedná mandátový a imunitní výbor dnes večer. Proto doporučuji, aby slib poslance, to jest bod uvedený pod číslem 8/ návrhu pořadu, byl zařazen jako první bod ve středu ráno.

Na základě zkušeností z minulé schůze navrhuji, aby bod 19/ návrhu pořadu, to jest "Odpovědi členů vlády na interpelace, otázky a podněty poslanců Poslanecké sněmovny", se projednával ve čtvrtek jako první bod toho dne. Odpovědi budou opět řazeny podle jednotlivých členů vlády.

Dále upozorňuji na to, že body, které jsou v návrhu pořadu zařazeny pod čísly 14 a 15, lze projednávat jen za předpokladu, že budou schváleny návrhy na upuštění od projednávání zásad těchto zákonů a návrhy na výjimečné zkrácení 60 denní lhůty.

Zkrácení lhůty se týká také bodů pod čísly 4 a 16 návrhu pořadu.

To je všechno, co jsem chtěl podotknout k předloženému návrhu pořadu. Nyní si táži, zda se někdo z vás, paní poslankyně a páni poslanci, přeje navrhnout změnu nebo doplnění pořadu této schůze. Konstatuji, že se písemně do této rozpravy přihlásili páni poslanci Trnka a Ortman jako předsedové klubů. Slovo má tedy pan poslanec Trnka. Oba poslance i další řečníky upozorňuji, že byly namontovány nové mikrofony, které nevyžadují žádnou manipulaci, nýbrž je třeba mluvit asi na 10ti centimetrovou vzdálenost. Já to zatím zaznamenávám jako jednoznačné zhoršení, ale protože již staří Židé říkali, že nikdy nepřichází nic lepšího, beru to jako fatální, prostě zhoršilo se to.

Pan poslanec Trnka mně právě sdělil, že nechce mluvit k návrhu pořadu, nýbrž k tématu zkracování lhůty, takže jsem ho vyvolal omylem.

Slovo má tedy pan poslanec Ortman, který chce jednoznačně podat návrh na změnu pořadu.

Poslanec Jaroslav Ortman: Vážený pane předsedo Poslanecké sněmovny, vážený pane předsedo vlády, vážené kolegyně a kolegové, navrhuji jménem klubu České strany sociálně demokratické, Hnutí za samosprávnou demokracii - společnost pro Moravu a Slezsko, klubu HSDMS, klubu Liberálně sociální unie a klubu Levého bloku zařadit do programu nový bod, a to "Usnesení Poslanecké sněmovny, kterým se žádá vláda České republiky, aby neprodleně předložila návrh ústavního zákona o vyšších územněsprávních celcích. Navrhuji tento bod zařadit jako nový bod 18 a ostatní body přečíslovat.

Druhý procedurální návrh, který činím jménem klubu Levého bloku, zní: Zařadit do programu usnesení Poslanecké sněmovny, kterým by sněmovna ustavila svou komisi k otázkám bytové politiky. V návaznosti na svůj předchozí návrh doporučuji tento bod zařadit jako nový bod 19.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu poslanci Ortmanovi. Jako další je přihlášen s pozměňovacím návrhem pan poslanec František Kozel.

Poslanec František Kozel: Pane předsedo vlády, dámy a pánové, navrhuji, abychom vypustili z návrhu pořadu bod č. 7 - "Návrh na volbu členů Rady státního fondu kultury České republiky". Důvodem mého návrhu je to, že v některých adresách, které byly našemu výboru dodány u kandidátů na volbu, byly nedostatky, čímž se některé obsílky vrátily. Domníváme se, že by bylo správné uspořádat ještě další kolo slyšení a pozvat všechny kandidáty, aby všichni měli možnost předstoupit před náš výbor. Proto navrhuji, aby tento bod byl přeřazen na některou z příštích schůzí.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu poslanci Kozlovi. Pan poslanec Kužílek oznamuje, že převzal náhradní kartu č. 3. Prosím, aby to bylo zaznamenáno. Ke slovu se přihlásil a slovo má pan poslanec Jan Vik. Připraví se pan poslanec Wagner. Pan poslanec Macháček má náhradní kartu č. 6.

Poslanec Jan Vik: Pane předsedo, dámy a pánové, dovoluji si jako bod 1 navrhnout bod - "Změny ve výborech Poslanecké sněmovny". Záležitost je stará již rok. Proto si dovoluji osvěžit poněkud poslaneckou paměť. Jedná se o poslance Kubu, kde navrhuji jeho zařazení do výboru ústavně právního, a pana poslance Kašpárka navrhuji k zařazení do výboru pro sociální politiku a zdravotnictví. Děkuji.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu poslanci Vikovi. Dále má slovo pan poslanec Wagner. Další písemné přihlášky nemám.

Poslanec Jozef Wagner: Vážený pane předsedo, vážená vládo, dámy a pánové, zákon ČNR o některých opatřeních souvisejících s ochranou veřejného zájmu č. 38/1992 Sb. v § 6, přiznání o příjmech a darech, v odst. 2 praví: Kopie těchto přiznání budou přístupné v budově ČNR občanům za podmínek a v rozsahu stanoveném usnesením ČNR.

Toto usnesení neexistuje. Byl jsem požádán několika občany, zvláště novináři, abych se té věci ujal a navrhl sněmovně, abychom takové velice stručné a jednoduché usnesení rychle přijali, neboť jinak jsme všichni vyplňovali všechno zbytečně, protože to není nikomu přístupno.

Poprosil bych vás, abyste souhlasili s tímto návrhem na zařazení do pořadu, jako s návrhem usnesení uskutečňujícího podle § 6 zákon o některých opatřeních souvisejících s ochranou veřejného zájmu. Děkuji.

Předseda PSP Milan Uhde: Pane poslanče, nenavrhl jste, kam případně umístit tento bod.

Poslanec Jozef Wagner: Ponechávám to zcela na úvaze předsedajícího.

Předseda PSP Milan Uhde: Ano. Děkuji. Nemám žádné další písemné přihlášky. Ptám se, kdo se hlásí s návrhem na doplnění nebo změnu pořadu. Není žádný návrh podobného druhu. Uzavírám tedy rozpravu k tomuto tématu a budeme hlasovat o jednotlivých podaných návrzích v pořadí, v jakém byly sněmovně předloženy.

Jako první navrhl pan poslanec Jaroslav Ortman zařazení dvou nových bodů. Jako nový bod 18 navrhuje poslanec Ortman, jako předseda klubu Levého bloku za spoluúčasti dalších poslaneckých klubů, aby bylo zařazeno téma "Usnesení Poslanecké sněmovny, ve kterém se Poslanecká sněmovna obrací na vládu se žádostí, aby ..." pane poslanče, bude lépe, když to ještě jednou uvedete, já tady mám jenom kusé poznámky.

Poslanec Jaroslav Ortman: Pane předsedo, bylo to všechno správně, kromě toho, co řeknu teď, aby neprodleně předložila Poslanecké sněmovně návrh ústavního zákona o vyšších územněsamosprávných celcích. Navrhl jsem to jako nový bod 18.

Předseda PSP Milan Uhde: Kdo je pro přijetí tohoto návrhu, který předložil pan poslanec Ortman jménem několika klubů, ať to dá najevo stisknutím tlačítka a zvednutím ruky.

Jde o první hlasování na dnešní schůzi.

Kdo je pro tento návrh? Kdo je proti tomuto návrhu? Kdo se zdržel hlasování?

Pro bylo odevzdáno 90 hlasů, proti 38, zdrželo se 30 poslanců, nehlasovalo 12. Nadpoloviční většina přítomných je 86, té bylo dosaženo. Tento návrh byl přijat a bod navrhovaný panem poslancem Ortmanem byl zařazen.

Další bod, který navrhuje pan poslanec Ortman zařadit jako 19., zní: ustavit komisi Poslanecké sněmovny k otázkám bytové politiky.

Kdo je pro přijetí tohoto návrhu pana poslance Ortmana a jeho klubu, ať to dá ve druhém hlasování na této schůzi najevo stisknutím tlačítka a zvednutím ruky. Kdo je proti tomuto návrhu? Kdo se zdržel hlasování? Hlasování skončilo.

Pro bylo odevzdáno 71 hlasů, proti 54, zdrželo se 47, nehlasovali 3. Nebylo dosaženo nadpoloviční většiny 88 hlasů. Návrh nebyl přijat.

Prosím o záznam, že pan poslanec Vrzal převzal náhradní kartu č. 8.

Hlasujeme o dalším návrhu, který podal pan poslanec Kozel. Doporučil vyřadit dosavadní bod 7. z návrhu pořadu. Budeme ve třetím hlasování na dnešní schůzi hlasovat o návrhu poslance Kozla.

Kdo je pro jeho přijetí, ať to dá najevo stisknutím tlačítka a zvednutím ruky. Kdo je proti tomuto návrhu? Kdo se zdržel hlasování? Hlasování bylo ukončeno.

Pro bylo odevzdáno 154 hlasů, proti 1, zdrželo se 16, nehlasovali 4. Nadpoloviční většina je stále 88, té bylo dosaženo. Návrh pana poslance Kozla byl přijat.

Pan poslanec Lobkowicz oznamuje, že má náhradní kartu č. 10. Pan místopředseda vlády Kalvoda a poslanec v jedné osobě má náhradní kartu č. 9.

Přistoupíme k hlasování o dalším doplňovacím návrhu. Tentokrát ho podal pan poslanec Vik. Žádá, aby byl jako bod 1. zařazen návrh na přeřazení dvou poslanců do jiných výborů: pana poslance Kuby do ústavně právního výboru a pana poslance Kašpárka do výboru pro sociální politiku a zdravotnictví. Jde o čtvrté hlasování na dnešní schůzi.

Kdo je pro návrh pana poslance Vika doplnit takto návrh našeho pořadu, ať to dá najevo stisknutím tlačítka a zvednutím ruky. Kdo je proti tomuto návrhu? Kdo se zdržel hlasování? Hlasování bylo ukončeno.

Pro bylo odevzdáno 71 hlasů, proti 53, zdrželo se 48, nehlasovali 3. Nebylo dosaženo nadpoloviční většiny 88 hlasů. Návrh nebyl přijat.

Pan poslanec Sojka oznamuje, že má náhradní kartu č. 7.

Konečně posledním bodem, kterým navrhl pan poslanec Wagner doplnit program dnešní schůze, je bod "Usnesení Poslanecké sněmovny", ale teď prosím, pane poslanče, mě laskavě doplňte. Já jsem ve svém pokusu o záznam ztroskotal na těchto slovech, nezachytil jsem jádro vašeho návrhu. Buďte tak laskav a pomozte.

Poslanec Jozef Wagner: V souvislosti s § 6 odst. 2 zákona o některých opatřeních souvisejících s ochranou veřejného zájmu.

Předseda PSP Milan Uhde: Takto to prosím zaznělo a pan poslanec Wagner v případě, že bude tento návrh přijat, nechává na vůli Poslanecké sněmovny zařadit jej podle uvážení. Jde o páté hlasování na dnešní schůzi.

Kdo podporuje návrh pana poslance Wagnera, ať to dá najevo stisknutím tlačítka a zvednutím ruky. Kdo je proti tomuto návrhu? Kdo se zdržel hlasování? Páté hlasování bylo ukončeno.

Pro bylo odevzdáno 65 hlasů, proti 24, zdrželo se 78, nehlasovalo 7. Tento návrh při nadpoloviční většině 88 potřebných hlasů zcela zjevně nebyl přijat.

Nyní zbývá, abych se vás zeptal, zda souhlasíte, aby byl návrh dnešního pořadu 14. schůze Poslanecké sněmovny schválen včetně přijatých doplňovacích návrhů v té podobě, v jaké vám byl předložen. Jde o šesté hlasování na dnešní schůzi.

Kdo podporuje tento návrh, dejte to najevo stisknutím tlačítka a zvednutím ruky. Kdo je proti tomuto návrhu? Kdo se zdržel hlasování? Hlasování bylo ukončeno.

Pro odevzdáno 165 hlasů, proti 1 hlas, zdrželo se 7, nehlasovali 2. Byla překročena potřebná nadpoloviční většina 88 hlasů. Návrh byl přijat. Máme tedy schválený pořad, kterým se budeme řídit.

Než přistoupíme k vlastnímu projednávání, chci vás informovat o tom, že politické grémium na základě zkušeností z minulých schůzí doporučuje, aby naše jednací dny končily vesměs nejpozději v 18,30 hodin. Budeme toho dbát.

Přistoupíme k prvnímu bodu pořadu a tím jsou

I.

Odpovědi členů vlády na interpelace, otázky a podněty poslanců Poslanecké sněmovny

Tím pokračujeme v přerušeném jednání 13. schůze Poslanecké sněmovny. Na 13. schůzi bylo přerušeno projednávání celkem 30 odpovědí na interpelace poslanců zejména proto, že poslanci nebyli přítomni nebo nebyli přítomni členové vlády. S ohledem na tento vysoký počet nebudu číst jména poslanců, ale přejdeme hned k projednávání jednotlivých odpovědí.

Je tu odpověď předsedy vlády pana Václava Klause. Předseda vlády odpověděl na interpelaci poslance Pavla Seifera ve věci plnění usnesení vlády České republiky č. 232 ze dne 1. 4. 1992 - tisk 476. Odpověď byla předložena jako tisk 476 A. Její projednávání bylo na 13. schůzi Poslanecké sněmovny přerušeno pro nepřítomnost poslance.

Táži se pana poslance Seifera, zda považuje odpověď za uspokojivou. Prosím, pane poslanče.

Poslanec Pavel Seifer: Vážený pane předsedo, dámy a pánové, odpověď považuji za uspokojivou, i když zásadně nesouhlasím s filozofií vlády, která změnila strategii výchovy k ekologickému vnímání. Nicméně musím akceptovat rozhodnutí vlády a v tom směru bohužel ji musím brát jako uspokojivou.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu poslanci Seiferovi. Otvírám k tomuto bodu rozpravu. Kdo se do ní hlásí? Vidím, že se nehlásí nikdo. Rozpravu uzavírám a navrhuji, abychom přijali toto usnesení:

"Poslanecká sněmovna souhlasí s odpovědí předsedy vlády Václava Klause na interpelaci poslance Pavla Seifera ve věci plnění usnesení vlády České republiky č. 232 ze dne 1. 4. 1992, uvedenou ve sněmovním tisku 476 A."

Budeme hlasovat. Jde o sedmé hlasování na dnešní schůzi.

Kdo podporuje předložený návrh, ať to dá najevo stisknutím tlačítka a zvednutím ruky. Kdo je proti tomuto návrhu? Kdo se zdržel hlasování? Hlasování skončilo.

Pro odevzdáno 125 hlasů, proti 3, zdrželo se 6, nehlasovalo 27. Bylo dosaženo nadpoloviční většiny 81 hlasů. Návrh byl přijat.

Dále se budeme zabývat odpověďmi, které dal k dispozici poslancům místopředseda vlády a ministr financí Ivan Kočárník. Odpověděl na interpelaci poslance Jiřího Vyvadila ve věci vytvoření systémových, trestněprávních i finančních předpokladů pro boj proti organizované kriminalitě se zvláštním zřetelem k Mladoboleslavsku - tisk 290. Odpověď byla předložena jako tisk 290 A. Její projednávání bylo na 13. schůzi Poslanecké sněmovny přerušeno pro nepřítomnost poslance.

Táži se, zda pan poslanec Vyvadil považuje odpověď za uspokojivou. Ano, z jeho gesta jsem pochopil, že považuje. Otevírám nyní k tomuto tématu rozpravu. Kdo se do ní hlásí? Nevidím žádnou přihlášku, rozpravu uzavírám a doporučuji přijmout toto usnesení:

"Poslanecká sněmovna souhlasí s odpovědí místopředsedy vlády a ministra financí Ivana Kočárníka na interpelaci poslance Jiřího Vyvadila ve věci vytvoření systémových, trestněprávních i finančních předpokladů pro boj proti organizované kriminalitě se zvláštním zřetelem k Mladoboleslavsku, uvedenou v tisku 290 A. "

Budeme hlasovat. Jde o osmé hlasování na dnešní schůzi.

Kdo podporuje předložený návrh, ať to dá najevo stisknutím tlačítka a zvednutím ruky. Kdo je proti tomuto návrhu? Kdo se zdržel hlasování? Hlasování skončilo.

Konstatuji, že pro bylo odevzdáno 110 hlasů, proti 1, zdrželo se 6, nehlasovalo 36. Nadpoloviční většina 77 hlasů byla překročena, tento návrh byl přijat.

Budeme se dále zabývat odpověďmi, které poslancům zaslal místopředseda vlády a ministr zemědělství pan Josef Lux. Odpověděl na interpelaci pana poslance Pavla Hirše ve věci neplnění zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, tisk 196. Odpověď byla předložena jako tisk 196 A. Její projednávání bylo na 13. schůzi Poslanecké sněmovny přerušeno pro nepřítomnost poslance. Táži se pana poslance Hirše, zda odpověď považuje za uspokojivou.

Poslanec Pavel Hirš: (hovořil z místa) Ano, považuji a děkuji panu ministrovi.

Předseda PSP Milan Uhde: Slyšeli jste odpověď pana poslance Hirše, odpověď považuje za uspokojivou.

Otevírám k tomuto tématu rozpravu. Kdo se do ní hlásí? Nehlásí se nikdo. Rozpravu uzavírám a předkládám sněmovně tento návrh usnesení:

"Poslanecká sněmovna souhlasí s odpovědí místopředsedy vlády a ministra zemědělství Josefa Luxe na interpelaci poslance Pavla Hirše ve věci neplnění zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, uvedenou v tisku 196 A."

Jde o deváté hlasování v průběhu dnešní schůze.

Kdo podporuje předložený návrh, dejte to najevo stisknutím tlačítka a zvednutím ruky. Kdo je proti tomuto návrhu? Kdo se zdržel hlasování? Hlasování bylo ukončeno.

Pro odevzdáno 94 hlasů, proti 2, zdrželo se 8, nehlasovalo 44. Bylo dosaženo nadpoloviční většiny 75 hlasů. Návrh tedy byl přijat.

Místopředseda vlády a ministr financí pan Josef Lux dal odpověď na interpelaci poslance Josefa Křížka ve věci poklesu výměry ploch k rychlení zeleniny - tisk 477. Odpověď byla předložena jako tisk 477 A. Projednávání bylo na 13. schůzi Poslanecké sněmovny přerušeno pro nepřítomnost poslance. Táži se nyní pana poslance Křížka, zda odpověď považuje za uspokojivou. Já ale považuji za neuspokojivé, že tady pan poslanec Křížek není. Nemůžeme tedy jeho stanovisko projednávat, musíme věc odložit.

Dále místopředseda vlády a ministr zemědělství pan Josef Lux odpověděl na interpelaci poslance Miroslava Řezníčka, který je přítomen, ve věci pronájmu části státního podniku AGP Sokolov majiteli soukromé firmy Lotos JUDr. Karlu Haisovi - sněmovní tisk 518. Odpověď se předkládá jako sněmovní tisk 518 A. Projednávání bylo na 13. schůzi Poslanecké sněmovny přerušeno na žádost pana poslance.

Táži se nyní pana poslance Řezníčka, zda se chce vyjádřit k tomu, jestli je odpověď uspokojivá. Prosím, pane poslanče.

Poslanec Miroslav Řezníček: Vážený pane předsedo, vážená vládo, dámy a pánové, odpověď na svou interpelaci pokládám za formální a jmenovitě v případě ministra zemědělství za záměrně vyhýbavou. Ve své interpelaci jsem položil zcela konkrétní otázky, jaká opatření hodlají učinit v případě skandálu kolem pronájmu Agropodniku Sokolov firmě Lotos. Tento skandál pokračuje i v souvislosti s likvidací Agropodniku Sokolov a po odvolání některých původních aktérů z funkcí. Jeho důsledky dopadají i nadále na občany Sokolovska a nebezpečí zašantročení majetku do rukou odsunutých sudetských Němců se v souvislosti s některými personálními změnami zřejmě ještě zvýšilo.

Odpovědi přitom budí pochybnosti, zda k tomu všemu nejsou přinejmenším lhostejní. Od ministra pro správu národního majetku a jeho privatizaci se mi dostalo dopisem ze dne 20. října 1993 sdělení, že jeho ministerstvo postupovalo přesně podle předpisů. Nehodlám toto tvrzení zpochybňovat. Znemožňují-li tyto předpisy a kompetence uvedenému ministerstvu národní majetek skutečně spravovat a zasahovat proti aktivitám natolik podezřelým, jaké probíhaly a probíhají kolem Agropodniku Sokolov, pak si musím klást otázku: Bylo ministerstvo pro správu národního majetku a jeho privatizaci založeno k dohledu nad privatizačními procesy a k jejich racionálnímu zabezpečování, nebo k ilustraci známého faktu, že striktní dodržování předpisů může být účinnou formou stávky?

Pokud se týče odpovědi ministra zemědělství, vyhýbá se zcela důsledně odpovědi na položené otázky. Nemohu pokládat za odpověď vylíčení průběhu posuzování privatizačního projektu, jeho vyústění do rozhodnutí o likvidaci podniku a obecné ujištění - cituji - "že ze strany zakladatele tohoto státního podniku bylo uskutečněno mnoho samostatných konkrétních věcných opatření kontrolního, personálního i správního charakteru" - konec citace. Sám jsem se jimi v důvodové zprávě k přiložené interpelaci zabýval podrobně a právě proto nepokládám za dostačující ničím nepodložená ujištění ministra, že zásadně směřovala k dodržování zákonů v okruhu působnosti ministerstva. Pan ministr například obšírně popisuje rozhodnutí meziresortní privatizační komise ze 13. 3. 1992 neprivatizovat majetek formou přímého prodeje. Zcela přitom pomíjí skutečnosti, které jsem uvedl v důvodové zprávě k interpelaci, především to, že vedoucí detašovaného pracoviště Sokolov regionálního odboru ministerstva zemědělství ing. Hruška vydal již 4. 3. 1992 s odvoláním na doporučení komise, která teprve měla zasedat, vyjádření o očekávaném přímém prodeji majetku firmě Lotos.

Za další - při jednání o dlužných částkách za pronájem nutil ředitel Agropodniku Sokolov přistupovat na odklad splatnosti až po prodeji, a to právě ve dnech kolem zasedání komise.

Tehdejší ředitel odboru privatizace Ministerstva zemědělství a dnes první náměstek ministra zemědělství ing. Burda vydal nájemci dr. Heisovi nedatované, ale 5. dubna 1992, tedy po rozhodnutí komise, jejímž členem byl, notářsky ověřené potvrzení, že se s privatizací části podniku přímým prodejem firmě Lotos počítá.

Odpověď ministra zemědělství též zcela ignoruje podivné okolnosti jmenování a počátečních aktivit nového ředitele Agropodniku Sokolov ing. Valíčka. Jak jsem též uvedl v důvodové zprávě ke své interpelaci, tento muž byl do funkce jmenován 16 dnů po ukončení prověrky komise Ministerstva státní kontroly, jejímž byl členem, a v zápětí stáhl žalobu na nájemce majetku Agropodniku Sokolov podanou dosavadním ředitelem podniku.

Pan ministr se nejen nezabývá ve své odpovědi mou doloženou výzvou prošetřit, jak tím byl stát poškozen na svém majetku, ale navíc zcela ignoruje skutečnost, na kterou jsem se sice netázal, která mu však mohla a z titulu jeho odpovědnosti i měla být v době zaslání jeho odpovědi známa.

Jakmile ing. Valíček, od 9. 10. 1993 likvidátor Agropodniku Sokolov, sám podal obdobné trestní oznámení na některé osoby v souvislosti s nájmem a privatizací majetku Agropodniku Sokolov, podal současný ředitel územního odboru Ministerstva zemědělství v Sokolově Erich Kříž návrh na jeho odvolání z funkce. Podle některých zpráv z tisku, zejména článku "Hra za zády ministra Luxe" v deníku Práce dne 4. 11. 1993, zde existuje i souvislost s obchodními kontakty ředitelů územních odborů Ministerstva zemědělství v Sokolově Ericha Kříže a v Karlových Varech ing. Vilibalda Knoba.

Vzhledem k tomu všemu pokládám odpověď ministra zemědělství na svou interpelaci ze dne 13. 9. 1993 za nepostačující, současně původní interpelaci s ohledem na nové skutečnosti rozšiřuji a podám písemně. Děkuji.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP