Pátek 21. května 1993

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Sochorovi. Souhlasíte, pana poslanče, když váš procedurální návrh - pane poslanče Sochore, takže s panem poslancem Sochorem budu komunikovat později. Slovo má v tuto chvíli pan poslanec Tlustý a připraví se pan poslanec Čechák.

Poslanec Vlastimil Tlustý: Vážený pane předsedo, dámy a pánové, dovolte mi, abych velice stručně reagoval na předložené pozměňovací návrhy. Za prvé kolegové Bláha a Křížek předložili pozměňovací návrhy, které mají podobný obsah. Týkají se § 15, dvou jeho odstavců a odstraňují chybu, která vznikla pravděpodobně při zápisu usnesení v zemědělském výboru. Chybu, která se týká nezařazení slov "nebo jinou právnickou osobu" za slova " převzetí státem".

A protože odstavců, ve kterých tato slova nejsou zařazena, je více, dovolil bych si ke dvěma pozměňovacím návrhům doplnit jeden komplexní, který odstraní chybu, na kterou oni upozornili v celém textu paragrafu 15.

Předkládám tedy pozměňovací návrh, který zní - v tisku 344 v § 15 v odstavcích 2, 3, 5, a 6 za slova "převzetí státem" doplnit slova "nebo jinou právnickou osobou".

Dále v rozpravě bylo zpochybněno zplnomocnění zpravodajů pro zpracování společné zprávy a ocitoval bych proto, aby nebylo pochybností o tom, že tato zpráva vznikla legálně z usnesení zemědělského výboru.

Zmocňuje zpravodaje výborů, aby s přihlédnutím k usnesení ostatních výborů, které tisk 212 projednaly, vypracovali společnou zprávu, která bude předložena schůzi Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky.

Považuji tímto vznesené obvinění za vyvrácené a ještě bych se chtěl vyjádřit k jednomu obvinění, které uvedl pan poslanec Wagner a týkalo se pozměňovacího návrhu předloženého v zemědělském výboru. Všechny moje pozměňovací návrhy byly předloženy písemně a každý, kdo chce odlišit lež od pravdy a umí číst, nalezne odpověď na otázku, kterou poslanec Wagner řekl, v mém tisku, kterou jsem zemědělskému výboru předkládal. Vést k tomu jakoukoliv další rozpravu považuji za nemožné, protože bych tu rozvíjel teorii, jak lež se může stát nástrojem k osočování osob a dokonce k prosazování politických zájmů.

Ještě bych si dovolil k pozměňovacímu návrhu, který tu předložil přede mnou poslanec Sochor. Řešení, které předložil, je obsaženo ve společné zprávě v bodu 50, odst. 2, kde je znění, které je takřka identické s tím, které on předložil. Pokud by tedy do společné zprávy nahlédl, zjistil by, že podobné případy jsou řešeny a protože mám podobných dopisů, o kterých tu byla zmínka, doma tisíce, chtěl bych všechny kolegyně a kolegy ve sněmovně ujistit, že cílem novely zákona není páchat jakékoliv křivdy, není nikoho vyvlastňovat, ale urychlit vydávání majetku lidem, kteří už podle původního textu měli na toto vydání právo.

Nechci zabíhat do podrobností, ale přece jen se zastavím u institutu vnitřních dražeb, který tu byl kritizován. Myslím, že problém vnitřních dražeb nejlépe objasnil jeden z předsedů zemědělských družstev blízkým kruhům, které zde dnes v rozpravě k vnitřní dražbě tak ostře napadali, který prohlásil: Pane poslanče, vy opravdu chcete, aby ti, kteří nechtějí podnikat s námi, měli příležitost získat zemědělský majetek? Já jsem odpověděl: Ano, o to přesně jde. Je tu zakrývána zcela zjevná pravda. I oprávněné osoby, které se nestaly účastníky právnických subjektů, které vznikly po transformaci družstev, které drží transformační podíly a restituční nároky, mají právo chopit se zemědělského majetku a podnikat s ním a institut vnitřní dražby byl navržen a stále je navržen tak, aby právě a jenom toto umožnil, tj. aby umožnil přeměnu v tuto chvíli díky přístupu vedení oněch podniků nedobytných majetkových nároků, a aby umožnil jejich přeměnu na skutečný majetek a aby umožnil podnikání v zemědělství.

Chápu, že pro určitou část politického spektra je dnešní stav, kdy jedni drží pohledávky a druzí s příslušným majetkem podnikají, jako majetek ideální. Ale tento pohled je samozřejmě pohledem z jedné strany a druhá strana má pohled zcela opačný, neboť se domnívá, že má stejné právo tento majetek získat a vnitřní dražba ji nezvýhodňuje, pouze ji staví na stejnou úroveň, jako ty, kteří se účastníky těchto subjektů stali.

Na závěr bych si dovolil použít výroku pana Sochora. Ve svém vystoupení dlouho komentoval problémy s uplatňováním restitučního zákona a popsal podrobně jeden konkrétní příklad. Jako řešení tohoto konkrétního příkladu navrhl, abychom se s novelou zákona, která by tento problém mohla odstranit, zabývali v měsíci září. Chápu to jako konstruktivní přístup k urychlení restitucí v českém zemědělství. Děkuji za pozornost.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Tlustému. Prosím, aby se slova ujal pan poslanec Čechák.

Poslanec Vojtěch Čechák: Vážený pane předsedající, pane předsedo, kolegyně a kolegové, předpokládám, že neočekáváte žádnou repliku k vystoupení pana kolegy Tlustého, protože svůj názor na celý připravovaný zákon nebo novelu zákona jsem vyjádřil při svém prvním vystoupení. Moje vystoupení stávající bude krátké, bude se týkat pěti pozměňovacích návrhů, které by měly upřesnit věci, které jsou pro novelu navrhovány.

Dále by to bylo jedno upozornění pro předkladatele novely zákona.

První pozměňovací návrh zní. V bodě 10 společné zprávy je provedena úprava v § 8, odst. 1. Uvedenou úpravu navrhuji doplnit takto:

Na konci odstavce slovem "nemovitosti" nekončit, pokračovat dále zněním: "pokud pozemkový úřad zahájil příslušné řízení do 31. 12. 1992."

Zdůvodnění: Navržená úprava ponechává potřebný prostor pro nutnou aktivitu pozemkového úřadu při respektování dosud přijatých konečných termínů a nepřipouští zpochybňující výklad.

Druhý pozměňovací návrh. V bodě 31 společné zprávy je v předkládané úpravě § 19 odst. 5 užíván termín "zatímní užívání". Navrhuji v celém odstavci zaměnit termín "zatímní" za termín "dočasné". Zdůvodňuji takto: Platný právní řád má institut nájmu a dočasného užívání. Navrhovaná formulace "zatímní užívání" není obsahově příliš jasná, a proto navrhuji užívání pojmu z platného právního řádu.

Třetí pozměňovací návrh. V bodě 33 společné zprávy jsou v § 20 odst. 2 prováděny v podstatě 2 změny. Žádnou nedoporučuji přijmout a navrhuji bod 33 ze společné zprávy vypustit. Zdůvodnění: Návrh změny slov "jednoho roku " slovy "šedesát dnů " není legislativně čistý. V dostupných zněních zákona 229 i v počítačích naší sněmovny se termín jednoho roku vůbec nevyskytuje. Návrh na připojení nové věty a zejména způsob, jakým je tato věta určena, je nesmyslný. V řadě případů nemohl být odebraný majetek předán právnické osobě, která k 24. 6. l99l užívala pozemky, oprávněné osobě prostě proto, že neexistovala. Takto odebraný majetek byl tehdejšími státními orgány různým způsobem rozprodán. Proto nemůže provádět náhradu někdo, kdo uvedený majetek nikdy nedržel, pokud je nechceme ze zákona okrást. Povinnou osobou zůstává stát, tedy Pozemkový fond České republiky. Takto je již řešena náhrada stávajícím zákonem.

Čtvrtý pozměňovací návrh. Bod 37 společné zprávy navrhuji vypustit. Zdůvodnění: Pokud navrhovaný bod přijmeme, dojde k neúměrnému nárůstu oprávněně uplatňovaných nároků u soudu, což v situaci našeho soudnictví není jistě žádoucí.

Poslední pozměňovací návrh. V bodě 32 v § 20 odst. 1 se doplňují slova "nebo jinak bezúplatně převedený". Navrhuji doplnění upravit takto: místo "bezúplatně převedený" použít termín "vyňaty z jeho vlastnictví". Tím by doplňující slova zněla: "nebo jinak vyňaty z jeho vlastnictví".

Zdůvodnění: Bezúplatný převod zahrnuje i možnost darování či dědění. Předpokládám, že filozofie návrhu je jiná, a proto navrhuji tuto úpravu.

Tolik k pozměňovacím návrhům a nyní upozornění předkladateli:

Stávající nebo navrhovaná novela zavádí dva finanční režimy nakládání s majetkem, ze kterých není bez přímého dopadu na majetek části oprávněných osob východisko. Zdůvodnění: na str. 5 společné zprávy k § 15 se hovoří o tom, že meliorační zařízení umístěné pod povrchem země se budou vydávat oprávněným osobám v podstatě bezúplatně. Na druhé straně v systému vypořádání nároků, což je navrhovaný § 33 a), se hovoří o tom, že povinná osoba je povinna vypracovat soupis všech věcí nebo souboru věcí jejím vlastníkem s výjimkou nemovitostí, na které byl uplatněn nárok na vydání podle tohoto zákona. To znamená, že na jedné straně vypracováváme u povinných osob soupis veškerého majetku, na druhé straně část toho majetku vydáváme bezúplatně, a jsou to věci, které nelze ve stávajícím účetním systému nějakým způsobem vyřešit. Upozorňuji pouze předkladatele na tuto nesrovnalost, kterou je potřeba předtím, než zákon přijmeme, vyřešit. Tolik k mým pozměňovacím návrhům.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu Čechákovi a nyní se o slovo přihlásil ministr zemědělství Josef Lux.

Místopředseda vlády a ministr zemědělství ČR Josef Lux: Pane předsedo, pane předsedající, dámy a pánové, byl bych rád, abych byl posledním diskutujícím, protože tak aspoň došlé přihlášky jsou, a nerad bych vzbudil nějaké další ohlasy. Ale přesto si dovolím několik poznámek.

Svoji závěrečnou zprávu bych rád přednesl příště, to znamená ne dnes, protože téměř stovka pozměňujících návrhů si zaslouží důsledné prostudování a důslednou analýzu a domnívám se, že parlament zvolí nějaký nejbližší termín, kdy tento zákon projedná ve smyslu schválení pozměňujících návrhů a schválení konečného návrhu.

Přesto bych si dovolil několik poznámek k duchu některých vystoupení přátel z opozice. Pan Trnka, Wagner a další tady velmi sugestivně hovořili o likvidaci družstev, o jejich ožebračování atd. Tato jejich vystoupení nebyla směřována této sněmovně, nebyla směřována tomuto zákonu, protože oni nepředložili ani jeden pozměňující návrh. Tato vystoupení byla směřována televizním kamerám a televizním divákům. Týmž televizním divákům bych rád vysvětlil, o co vlastně jde, o co kráčí.

Tato společnost po listopadu 1989 se rozhodla navrátit lidem ten majetek, který jim byl ukraden. Byly schváleny zákony a na základě těchto zákonů zde existují restituční podíly a transformační podíly. My ctíme svobodu těchto lidí rozhodnout se svobodně, jak s těmito podíly naloží. Někteří se rozhodli sami soukromě hospodařit, jiní se rozhodli tento majetek nechat v zemědělském družstvu jako svůj majetkový podíl. Toto svobodné rozhodnutí je bezesporu klíčové.

Ta část lidí, která se rozhodla soukromě hospodařit, má část svého majetku v zemědělských družstvech a hledá řešení, jak tento majetek ze zemědělského družstva získat ke svému hospodaření k půdě, která jim patří, což je korektní a spravedlivé. Chtěl bych říci, že ve většině případů došlo k dohodě, že ve většině případů v našem zemědělství se dohodly tyto oprávněné osoby s povinnými osobami a toto vypořádání skutečně proběhlo. O této většině slušných lidí, slušných zemědělců, o této většině lidí, která respektuje zákon, se tolik nehovoří, ale objektivně je třeba říci, že tady existuje. Ti, kteří se ještě nevypořádali, a mají dobrou vůli se vypořádat, tak tady existují lhůty k tomu, aby tak učinili a je to jistě v pořádku.

Ale potom zde existuje ona menší skupina nekorektních, arogantních, zákon nedodržujících předsedů družstev, kteří prostě tento majetek nechtějí vydat a smějí se lidem, kteří chtějí na své půdě hospodařit. A zde se navrhuje řešení, jak tyto případy vypořádat, vyřešit. To řešení spočívá v tom, že kdo si vezme svůj pozemek, svoji půdu a vystoupí ze zemědělského družstva, tak v případě, že se do 30 dnů nedohodne s povinnou osobou, tak má možnost iniciovat dražbu jako způsob ocenění majetku družstva a vypořádání svého majetkového podílu. Této dražby se mají. možnost zúčastnit všechny oprávněné osoby - ty mimo družstvo, i ty, kteří jsou v družstvu. A to považuji za velmi korektní a velmi spravedlivé.

Čili pokud jste, pane Trnko, chtěl hovořit za tu velkou část těch slušných lid í v zemědělství, kteří dodržují zákon, kteří vypořádali své podíly, tak jste se prostě spletl, protože tomu tak není, jak jste to říkal. Ale pokud jste hovořil za onu malou část těch arogantních předsedů družstev, kteří nedodržují zákon, kteří prosazují nespravedlnost, tak jste se s nimi identifikoval. Budiž to pro nás zkušeností a poznáním.

Děkuji. (Potlesk.)

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu ministrovi za jeho vystoupení a nyní se přihlásil pan poslanec Kačenka.

Poslanec František Kačenka: Pane předsedající, dámy a pánově. Když jsem zde stál před 6 hodinami, měl jsem pouze jediný cíl, a tím bylo, aby to, co jsme těch 6 hodin museli přetrpět, se nestalo. To se mohlo řešit jinde a jinak. Já bych vám chtěl jenom připomenout, že byste měli občas zajít mezi lidi, poslechnout si, co říkají o poslancích a zjistit tak, proč tedy popularita parlamentu klesá. Ukázka toho, co zde předvádíme, skutečně je tím, co oni od nás zřejmě neočekávali. Já mezi lidi chodím a vím co chtějí; chtějí práci, chtějí peníze a chtějí slušně žít, jak se jim to slibovalo po listopadu 1989.

Nerad vystupuji ve sněmovně. Je to pouze tehdy, když se mi zdá, že se dějí některé nové křivdy a nespravedlnosti. Domnívám se, že dneska právě takový čas nastává. Jsem pro to, aby všechny křivdy byly napraveny a domnívám se, že náš právní řád toto garantuje. Byly přijaty zákony, které umožňují, aby byl majetek navrácen. Jsou-li nedostatky, jsem pro to, aby byly odstraněny zákonnou cestou. Zákony nám také umožňují právě majetek zemědělský vypořádat navrhovaným způsobem a nesporně i dražbou; jsou to majetkové vztahy občansko-právní, takže dražbu je možné provést. Rozdíl je v tom, že když tato dražba bude prováděna na základě soudního rozhodnutí, bude to spravedlivé. Dnes je, nebo se zavádí takový stav, že mnohdy ani vlastník dostatečně neprokáže svá majetková práva, a přesto bude usilovat o dražbu. Já se domnívám, že doba, kdy různé výbory nebo občanské komise měly rozhodovat, byla doba revoluční; dnes jsme ale ve stabilizovaném státě a měli bychom se stabilizovaně chovat. Bohužel v každé. společnosti - a v naší společnosti to není výjimkou - existují lidé, kteří chtějí rychle a bezpracně zbohatnout. Po květnu 1945 to byli zlatokopové, kteří šli drancovat pohraničí, po únoru 1948 to byli jiní. Dneska jsou to rádoby brzo zbohatlí nebo rádoby vlastníci, pro které zatím ještě se označení nevžilo. Řada z nich tento majetek získala právě z majetku židů nebo Němců, kteří museli naší republiku opustit mnohé majetky byly chudé, zadlužené, o tom se zde vůbec nemluví. Ověřoval jsem si to na jednom městečku. Z 352 sedláků, kteří tam žili, 320 jich bylo zadluženo. O tom se nikde nemluví a toto se nijakým způsobem nezapočítává. Bohužel, právě ti, kteří k majetku přišli až po roce 1945, nejvíce usilují o jeho navrácení.

Domnívám se, že institut vnitřních dražeb nemá skutečně jiný cíl, než rychle a v rozporu s Listinou základních práv a svobod zrušit zemědělská družstva. Bylo by čestnější říci to přímo, že nám tato družstva vadí, přijmout zákon, kterým by se to vypořádalo jednou a provždy a neschovávat se za novely různých zákonů, které skutečnou podstatu zakrývají.

Rovněž se domnívám, že o tom, jakým způsobem bude s touto novelou naloženo, rozhodnou poslanci, že to vyjádří svým hlasováním; na to mají bezesporu právo. Jenom je chci upozornit na to, že je načase, aby si uvědomili, že také, až jednou u nás budou nastoleny demokratické poměry, budou se muset zodpovídat za své činy. A proto, aby to nebylo jako v předchozím režimu a aby to nebylo anonymní, dávám procedurální návrh, aby se o přijetí této novely hlasovalo podle jmen. To je vše, co jsem chtěl říci.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Kačenkovi. Nyní se přihlásil pan poslanec Černý.

Poslanec Jan Černý: Pane předsedající, pane předsedo, dámy a pánové, diskuse, kterou jsme tady vyslechli, mi mnohdy připomíná známě české přísloví, ve kterém zloděj nejvíce křičí "Chyťte zloděje!". Mám dojem, že hlavní meritum věci je tady vyjádřeno slovy jednoho pana předsedy, s kterým jsem o systému vnitřních dražeb mluvil. On řekl: "Vy chcete, aby někdo jiný konkuroval nám, kteří jsme už majetek dostali do vlastních kapes? To přece nemůžeme připustit."

Já jsem ale vystoupil s jedním pozměňovacím návrhem. A i když vím, že zřejmě budu obviněn, že se snažím s restitucemi jít až někam po Bílou Horu, přesto to navrhnu, protože jsem to svým voličům slíbil.

Návrh je vložit za § 32 nový § 32 a) tohoto znění:

"Odst. 1 - pokud uplatní právo na vydání pozemků patřících do zemědělského původního fondu původní vlastník, jehož nemovitosti přešly na stát postupem podle zákona 142/1947 Sb., nebo zákona č. 46/1948 Sb., nebo další oprávněná osoba podle § 4 odst. 2 písm. a), b) a c), má tato oprávněná osoba právo na vydání pozemků patřících do zemědělského půdního fondu i v případě, že jsou tyto ve vlastnictví fyzické osoby, která je získala nebo jejíž právní předchůdce je získal do vlastnictví přídělem od státu podle výše uvedených zákonů a předpisů je provádějících, jestliže tyto pozemky nebyly ke dni 24. 6. 1991 v užívání vlastníkem.

Odst. 2 - jsou-li splněny podmínky uvedené v odst. 1, rozhodne o vydání pozemků oprávněné osobě Pozemkový úřad.

Odst. 3 - pokud přídělce prokáže právoplatné nabytí vlastnictví přídělem, má právo na náhradní pozemek podle § 11 odst. 2 tohoto zákona."

Zdůvodnění: v dosavadní praxi se jeví jako jedna z hlavních překážek obnovy rodinných farem o životaschopné výměře stav, kdy velká část pozemků zabraných podle zákonů o pozemkových reformách, bývalých velkostatků, je dnes ve vlastnictví fyzických osob přídělců. Tyto velkostatky jsou v důsledku této situace vydávány pouze částečně oprávněným osobám a oprávněné osoby čeká zdlouhavý proces s poskytnutím náhradních pozemků a následných pozemkových úprav, při kterých se mohou, ale také nemusí dostat zpět ke svým pozemkům a zpětně je zcelit do původních zemědělských ekonomických celků. Tyto velkostatky tvořily jako prakticky jediné ucelenou půdní držbu a mají tak jedinečnou šanci obnovit skutečnou rodinnou farmu, postupně vytvořit tolik potřebnou konkurenci na venkově a zlomit tak monopol stále tak úspěšně přežívajících vesnických mafií.

Tímto způsobem by byla řešena složitá situace ve vnitrozemí. Pohraničí se tento problém netýká. Přitom přídělcům, kteří prokáží právoplatnost přídělů, by zůstalo zachováno právo na náhradní pozemek. Za náhradní pozemky by se při tomto řešení vydávalo podstatně méně, než při dosavadním postupu, neboť zdaleka ne všichni přídělci, kteří byli nejrůznějším způsobem zaneseni jako vlastníci do evidence nemovitostí, prokáží právoplatnost přídělu. Většina přídělců o tento majetek totiž ani nejeví zájem a často se také svého přídělu vzdali, o čemž se však nezachovaly doklady.

Výhoda tohoto řešení má významný morální aspekt. Umožnilo by téměř úplnou restituci skutečně postižených vlastníků, což je všeobecně známo. Přídělci, kteří dnes této úplné restituci stojí v cestě, byly nezřídka nejaktivnějšími realizátory zabírání majetku vesnických boháčů nebo kulaků, kteří své příděly získali jako odměnu za svou angažovanost.

Doufám, že sněmovna se rozhodne, že zákon, kterým se vlastně prováděla zvláště druhá pozemková reforma, byl zákon zavrženíhodný, neplatný od samého počátku, a že se přikloním k tomuto pozměňovacímu návrhu. Děkuji vám.

(Potlesk.)

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Černému. Vidím, že se hlásí další tři přihlášky do rozpravy. První paní poslankyně Mazalová, potom pan poslanec Kozák, pan poslanec Jegla.

Poslankyně Gerta Mazalová: Vážený pane předsedající, vážená sněmovno, chci jen upozornit na to, že zde byl vznesen požadavek, aby každý zúčastněný řečník přiznal, zda je ve střetu zájmů nebo ne. Nevím, možná, že jsem někoho přeslechla, zda všichni přiznávali a sama mám pouze malou připomínku: přiznávám, že u mě ke střetu nedochází, neboť jsem pouze spoluvlastníkem garáže.

Byla zde divoká diskuse; měla bych jenom maličkost. Bylo zde řečeno, kdo zde mluví pro kamery. Myslím, že nádherný a bouřlivý projev pana ministra, který byl adresován panu Trnkovi, mluví sám za sebe. /Potlesk./ Nejsem zaangažovaná ani na panu Trnkovi, podotýkám.

Chtěla jsem jen podotknout, že se často stýkám se zemědělci, samozřejmě služebně, a první otázka, kterou ke mně vznesli, byla: Je nějaký plán ve vládě, nějaká koncepce, která se připravuje, o které my nevím, a nebo je to skutečně celková likvidace našeho zemědělství? Máme to ještě vydržet anebo to máme složit? Co s námi bude? Zemědělci jezdí od nás z Moravy do Prahy. Sama jsem tomu nevěřila, ale je to skutečnost. Jednou za 14 dnů jezdí domů. Stejně tak jako jezdili slovenští dráteníci za prací, stejně tak jezdí naši Moravané.

Nejsem odborník, ale vím, že při napravování starých křivd vznikají často křivdy nové, které jsou o to těžší.

Pan kolega Černý řekl, že sněmovna rozhodne. Chtěla bych k tomu jenom podotknout, že odmítám zodpovědnost za to, že se přesune možná hranice 1948 a odmítám zodpovědnost za to, že rozhodnu společně se sněmovnou. Rozhodne jako vždycky vládní koalice.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji paní poslankyni Mazalové. Prosím pana poslance Kozla. Připraví se pan poslanec Jegla.

Poslanec František Kozel: Vážený pane předsedo, pane předsedající, vážená sněmovno, vážená vládo, páni ministři. Omlouvám se sněmovně, že vystupuji podruhé (není to mým zvykem), ale zapomněl jsem na jeden technický detail, na jednu technickou změnu, kterou doporučuji jako pozměňovací návrh ke sněmovnímu tisku 344, bod 52, § 33 b). Tento paragraf se nazývá - výbory oprávněných osob. Dále se zde v odst. 1 hovoří o tom, že členy výboru jsou věřitelé a oprávněné osoby s majetkovými vklady či podíly u dlužníka. Domnívám se, že zde došlo k poměrně velké nepřesnosti v názvu tohoto paragrafu, a proto navrhuji tuto změnu - nazvat příslušný paragraf místo "výbory oprávněných osob" - "výbory veřejného blaha". Děkuji vám.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Kozlovi. Hovořit bude pan poslanec Jegla.

Poslanec Jan Jegla: Pane předsedající, kolegyně a kolegové, dost bylo řečeno z toho, co jsem chtěl říci i já, ale skutečně si neodpustím repliku. Kolega Černý konečně řekl to, co sleduje novela, a my se kvůli tomu domlouváme půl dne. Mohl to říci na začátku. Druhou věc řekl kolega Tlustý. Já jsem totiž vyrostl a žiji stále mezi sedláky. Sedlák nikdy majetek neprodává. Prodával ten, který to neuměl, ale vždy bylo svatou povinností sedláka majetek rozmnožovat. Nikdy ne prodávat, obzvláště v dražbách. Navrhl bych těm, kteří chtějí samostatně hospodařit, ať využijí zákona 42, a nemusí to platit. Radím to každému na schůzi. Ať si seženou pár lidí, kteří mají majetek, ať si od nich pronajmou, oni jim to rádi dají. Mně ho nabízejí, ale já to už nikdy dělat nebudu. A takový člověk může začít hospodařit okamžitě. Těch 40, 50 lidí mu to rádo dá.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Jeglovi. Protože nejsou další přihlášky, rozpravu končím. (Potlesk.)

Dámy a pánové, je třeba se ještě vyrovnat se dvěma procedurálními návrhy. Pan poslanec Sochor navrhuje, abychom se věnovali tomuto zákonu na zářijové schůzi, pokud jsem dobře rozuměl.

Ptám se, kdo s návrhem pana poslance Sochora souhlasí, ať zvedne ruku! 57.

Kdo je proti? 82.

Návrh poslance Sochora nebyl přijat.

Pan poslanec Kačenka navrhuje, abychom závěrečné hlasování provedli po jménech.

Kdo je téhož názoru, ať zvedne ruku! 79.

Kdo je proti tomu? 12.

Kdo se zdržel hlasování? 48.

Návrh poslance Kačenky byl přijat.

Dámy a pánové, předpokládám, že netřeba hlasovat o návrhu, který zazněl, abychom byli vybaveni v písemné formě pozměňovacími návrhy. Domnívám se, že Kancelář Poslanecké sněmovny bude schopná toto připravit do středy příštího týdne tak, abyste to každý našel ve své schránce, aby se mohly kluby zabývat těmito materiály, abychom už potom nemuseli schůzi přerušovat pro jednání klubů na pozměňovací návrhy. V tuto chvíli zbývá ještě dodat, že přerušuji 9. schůzi Poslanecké sněmovny do úterý, 1. června, kdy ve 13 hodin budeme pokračovat.

Hlásí se pan poslanec Jegla s faktickou poznámkou.

Poslanec Jan Jegla: Pozměňovací návrh byl, aby se vyjádřila vláda. Pan ministr odmítl, ale byl bych rád, abychom o tom hlasovali.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Pan poslanec Ortman se hlásí.

Poslanec Jaroslav Ortman: Pane předsedající, vážení kolegové, jedná se mi o hodinu zahájení příští schůze. Řekl jste ve 13 hodin, zvažme to, protože úterý je vyhrazeno pro jednání klubů. Odečtu-li jednání politického grémia, které končí v 11 hodin, budeme mít řádově dvě hodiny na jednání klubů. Navrhuji proto, aby to bylo zahájeno v 15 hodin, nebo aby to byla středa. Jinak se určitým způsobem připravujeme o jednání politických klubů. Vzhledem k tomu, že příští týden je volný, domnívám se, že návrh je racionální. Navrhuji tedy, buď aby to bylo ve středu tj. 2., anebo v 15 hodin v úterý, protože ve 13 je to příliš brzo.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Dámy a pánové, myslím si, že 10 dnů poslaneckým klubům by mělo stačit na to, aby se mohly dobře připravit. Můžeme také dnes pokračovat ve schůzi ve 20 hodin, to je také alternativa. Nebo zítra. Nebo v neděli.

Myslím, že řešení, které jsem naznačil, je pro většinu přijatelné, takže koriguji svou původní informaci v tom smyslu, že 9. schůze bude pokračovat v úterý, 1. června, ve 14 hodin. Přeji všem dobrý víkend a na shledanou!

(Schůze ukončena v 17.00 hodin.)

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP