18. května - 1. června 1993

9. schůze

18. - 21. května a 1. června 1993

Těsnopisecká zpráva o schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu

I. Návrh organizačního výboru Poslanecké sněmovny na upuštění od projednání zásad zákonů podle sněmovních tisků 322 - 330

II. Návrh organizačního výboru Poslanecké sněmovny na zkrácení zákonné lhůty 60 dnů k projednání návrhů zákonů podle sněmovních tisků 315 - 321

III. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona ČNR č. 35/1993 Sb., a zákona ČNR č. 96/1993 Sb., a zákon ČNR č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků ve znění zákona ČNR č. 35/1993 Sb. podle sněmovních tisků 258 a 350

IV. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění zákona ČNR č. 541/1991 Sb., a zákona ČNR č. 10/1993 Sb. podle sněmovních tisků 217339

V. Vládní návrh zákona, kterým se doplňuje zákon ČNR č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění zákona ČNR č. 425/1990 Sb., a zákona č. 542/1991 Sb. podle sněmovních tisků 216340

VI. Vládní návrh zákona České národní rady, kterým se mění zákon ČNR č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání podle sněmovních tisků 2297

VII. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 500/1990 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů vlastnictví státu k některým věcem na jiné právnické nebo fyzické osoby, ve znění zákona ČNR č. 438/1991 Sb., zákona ČNR č. 282/1992 Sb., a zákona č. 473/1992 Sb. podle sněmovních tisků 118 a 341

VIII. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a některé další zákony podle sněmovních tisků 252348

IX. Vládní návrh zákona o změnách ve všeobecném zdravotním pojištění a o změnách a doplnění některých dalších zákonů podle sněmovních tisků 257349

X. Návrh poslance Richarda Mandelíka a dalších na vydání zákona o Nejvyšším kontrolním úřadu podle sněmovních tisků 128274

XI. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje občanský soudní řád podle sněmovních tisků 229346

XII. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňují zákon ČNR č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění zákona ČNR č. 26/1993 Sb., a zákona č. 67/1993 Sb., a zákon ČNR č. 553/1991 Sb., o Obecní policii, ve znění zákona č. 67/1993 Sb. podle sněmovních tisků 248347

XIII. Návrh poslance Pavla Severy a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě podle sněmovních tisků 270 a 352

XIV. Volba člena výboru Fondu dětí a mládeže

XV. Návrh na stanovení odměny předsedovi a členům výboru Fondu dětí a mládeže

XVI. Návrh na změny ve složení výborů Poslanecké sněmovny

XVII. Návrh Statutu Nejvyššího kontrolního úřadu České republiky podle sněmovního tisku 21

XVIII. Návrh na změnu ověřovatele Poslanecké sněmovny za KDU-ČSL

XIX. Informace vlády České republiky o připravovaném zřízení příspěvkové organizace Orbis

XX. Návrh branného a bezpečnostního výboru, předneseného jeho předsedou Vladimírem Šumanem, na usnesení Poslanecké sněmovny

XXI. Zpráva vlády České republiky o plnění státního rozpočtu za I. čtvrtletí 1993 podle sněmovního tisku 302

XXII. Návrh státního závěrečného účtu České republiky za rok 1992 podle sněmovních tisků 226356

XXIII. Vládní návrh zákona o vydání státních dluhopisů ke krytí schodku státního rozpočtu České republiky za rok 1992 a ke krytí některých závazků České republiky souvisejících se zánikem České a Slovenské Federativní Republiky podle sněmovních tisků 283351

XXIV. Zpráva o činnosti organizačního výboru Poslanecké sněmovny podle sněmovního tisku 308

XXV. Zpráva o opatřeních předsedy Poslanecké sněmovny podle sněmovního tisku 309

XXVI. Nová zpráva o stavu vysílání a o činnosti Rady České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání podle sněmovního tisku 250

XXVII. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů podle sněmovních tisků 212 a 343

XXVIII. Návrh poslance Josefa Janečka a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 482/1991 Sb., o sociální potřebnosti, ve znění zákona č. 84/1993 Sb. podle sněmovních tisků 305 a 338

XXIX. Návrh poslance Emila Jaroše na zákaz kouření v některých prostorách budovy Poslanecké sněmovny

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP