Úterý 1. června 1993

Začátek schůze Poslanecké sněmovny

1. června 1993 ve 14,05 hodin

Přítomni:

Místopředseda PSP J. Kasal, místopředseda PSP P. Tollner a 185 poslanců.

Za vládu České republiky: místopředseda vlády J. Kalvoda, místopředseda vlády a ministr zemědělství J. Lux, ministr obrany A. Baudyš, ministr životního prostředí F. Benda, ministr pro hospodářskou soutěž S. Bělehrádek, ministr kultury J. Kabát, ministr zdravotnictví P. Lom, ministr spravedlnosti J. Novák, ministr školství, mládeže a tělovýchovy P. Piťha, ministr dopravy J. Stráský, ministr zahraničních věcí J. Zieleniec.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády České republiky, milí hosté, zjišťuji, že podle prezenční listiny je přítomno 115 poslanců, což znamená, že jsme schopni se usnášet. Proto zahajuji přerušené jednání 9. schůze PSP a všechny vás srdečně vítám.

Jednání 9. schůze jsme přerušili v pátek 21. května, kdy nám ze schváleného pořadu zůstalo dokončit projednávání vládního návrhu zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 229/91 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku ve znění pozdějších předpisů podle sněmovních tisků 212343.

Dále máme projednávat dva body, a to Interpelace, otázky a podněty poslanců Poslanecké sněmovny na členy vlády České republiky a Odpovědi členů vlády ČR na interpelace, otázky a podněty poslanců Poslanecké sněmovny.

Než přistoupíme k vlastnímu jednání, dovolte mi především omluvit pana předsedu Uhdeho, který dnes odletěl v čele delegace naší sněmovny na oficiální návštěvu Ukrajiny.

Přistoupíme k projednávání pořadu schůze. Hlásí se pan poslanec Vyvadil. Jako předsedovi klubu mu uděluji slovo.

Poslanec Jiří Vyvadil: Milé kolegyně, vážení kolegové, požádal bych vás o zařazení velice krátkého pěti až šesti minutového bodu prohlášení, tentokrát až do konce volebního období jednoznačně pojmenovaného klubu Liberální strany národně sociální. Chtěl bych upozornit, že jako předseda klubu bych měl právo o tom mluvit. Prosím, aby tento bod byl zařazen. K tomuto bodu by vystoupil kolega Hirš. Děkuji.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Děkuji. Pokud není námitek, prosím pana kolegu Hirše, aby přečetl prohlášení.

Poslanec Pavel Hirš: Vážený pane místopředsedo, vážení členové vlády, kolegyně a kolegové, dovolte mi, abych jménem Liberální strany národně sociální přednesl dvě prohlášení, která přijal 26. sjezd této strany.

My, členové Liberální strany národně sociální, vědomi si své odpovědnosti za vývoj Českého státu, věrni svým historickým tradicím jsme připraveni přispět k rozvoji společnosti založené na zásadách demokracie, práva, humanity a sociální odpovědnosti. Programově se hlásíme k myšlenkám zakladatelů moderní české státnosti dané vznikem Československé republiky v r. 1918, zejména T. G. Masaryka a dr. E. Beneše.

Ve svém programu navazujeme na ideály Národně socialistické strany.

Nyní po více než 40leté nesvobodě a útisku, kdy došlo k celkovému úpadku jak morálnímu, tak národnímu a hospodářskému, jsme připraveni spolu s dalšími demokratickými stranami hájit ideály listopadové revoluce 1989 a nedopustit návrat totalitního režimu v jakékoliv podobě. Naše politika je proto státotvorná, pozitivní a bude se snažit přispět k rozvoji demokracie a hospodářské prosperity.

Nyní jsme stranou opoziční. To však neznamená, že odmítáme podporu polistopadovému vývoji. Naopak, naše pojetí opozice je ve smyslu hledání alternativ a svou kritičností chceme pomoci k posunu dopředu. Naše kritika se soustředí především na chybné řízení státu a korupční skandály. Nebude v žádném případě brzdou vývoje nebo snahou po zvrácení současných poměrů. V tom vidíme úkol demokratické opozice v novém českém státě. Rozhodně odmítáme destrukci a negaci všeho co vláda předkládá.

Ve své praktické politice jsme připraveni hájit zájmy lidí živících se poctivou a tvůrčí prací. Roli státu vidíme v zajištění základních potřeb, a to jak v oblasti sociální, tak zdravotní a vzdělávací. Stát nesmí řídit, ale vytvářet podmínky pro rozvoj.

Hlavní principy našeho současného programu jsou tyto: Právní stát - to je záruka bezpečnosti občanů, ochrana jeho majetku a jasně formulovaná pravidla ve všech oblastech; - sociální odpovědnost jedince i státu a koncepční, komplexní a preventivně pojatá sociální politika, která by zmírňovala dopady ekonomické reformy tak, aby vzniklých potíží nemohlo být zneužito; - podpora osobní iniciativě ve všech oblastech (vzdělání, podnikání apod.); národní uvědomění, to je důsledné hájení českých i moravských národních zájmů, domácích podnikatelů a národního kapitálu, výchova k vlastenectví a solidaritě v občanské společnosti; - vyrovnání se s minulostí tak, že budeme prosazovat práva účastníků protikomunistického odboje a zákonnou nepromlčitelnost zločinů proti lidskosti.

Na českou zahraniční politiku se díváme realisticky.

Musí být úměrná našim státním a národním zájmům, musí být pročeská a vytvářet dobré vztahy spolupráce, a to nejen s našimi sousedy. S politováním jsme přijali rozpad Československa a věříme, že v budoucnu bratrské národy Slovenska a českých zemí opět své síly spojí. Náš konečný cíl je zapojení České republiky do celoevropského společenství. Proto jsme odhodláni pokračovat v díle bývalého místopředsedy naší strany a dlouholetého ministra zahraničí, prezidenta republiky doktora Edwarda Beneše. Prohlášení k období let 1948 - 1989.

Po faktické likvidaci Československé strany národně socialistické v únoru 1948 a pokračování činnosti strany pod názvem Československá strana socialistická začalo potupné a neslavné období činnosti naší strany, které bylo umožněno v letech 1948 - 1989 pracovat pouze v nedůstojných podmínkách komunisty řízené Národní fronty.

Po komunistickém puči se mnoho čelných funkcionářů strany muselo uchýlit do exilu, množství dalších bylo komunistickým režimem pronásledováno, vězněno i popraveno. Z těch, kteří v okleštěné ČSS zůstali, byla převážná většina čestných členů, neztrácejících víru v možnost alespoň nepatrným podílem přispívat k ulehčení života občanů této země.

Po pravdě je třeba říci, že v řadě případů mělo již pouhé členství v naší straně za následek diskriminaci našich členů, bylo jim znemožněno zastávat vyšší hospodářské funkce, jejich děti měly znesnadněný přístup do škol.

Na druhé straně však nelze přejít mlčením, že se našli i takoví, kteří pod příslibem dobře placených míst byli ochotni kolaborovat s komunistickým režimem. Považujeme proto za svoji povinnost vysvětlit národu, že Československá strana socialistická ve své členské základně nepodlehla totalistické normalizaci, a omluvit se národu za ty, kteří se jménem naší strany provinili na lidu naší země kolaborací s komunisty a kteří nemají v sobě tolik cti, aby se omluvili sami.

Normalizační praktiky komunistů způsobily, že i v naší straně došlo k chybám a nespravedlnostem. Za takové jednání se svým členům a jejich rodinám rovněž omlouváme a věříme, že k podobným praktikám nikdy nedojde.

Nové vedení strany je připraveno pod novým názvem hájit zájmy tohoto státu, bránit svobodu a demokracii a za žádných okolností nedopustit návrat k totalitě a diktatuře.

Vyzýváme všechny ty, kteří na protest proti politice strany tuto opustili, aby se zapojili do naší společné práce. Chceme být opět stranou státotvornou, stranou pozitivní politiky, stranou rozvoje státu a společnosti. Jsme rozhodnuti spolu s ostatními demokratickými silami přispět k zdárnému dovršení listopadové revoluce a k zabránění možnému nástupu levice k moci. Jsme připraveni ne slovy, ale činy obnovit tradice a navázat na slavnou historii této strany zejména z let první republiky. Chceme být stranou státotvorných poctivých a slušných lidí.

Dámy a pánové, děkuji vám za pozornost. (Potlesk.)

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Děkuji panu poslanci Hiršovi. S procedurálním návrhem se hlásí pan poslanec Ortman, pak pan poslanec Jaroš a pan poslanec Trnka.

Poslanec Jaroslav Ortman: Pane místopředsedo, vážení kolegové, v návaznosti na debatu, která byla na politickém grémiu, bych navrhoval, abychom po projednání bodu, který se týká zákona o půdě, projednávali bod, který se jmenuje Odpovědi na interpelace, poté interpelace, a zvážili otázku ukončení dnešní schůze tak, aby byla limitována určitou hodinou. Domnívám se, že zhruba kolem 7. hodiny by bylo možné, aby se krátce sešlo grémium, aby posoudilo další časové možnosti. Můj návrh je jasný zákon o půdě a pak odpovědi na interpelace.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Děkuji. Je to procedurální návrh, o kterém dám hned hlasovat. Pan poslanec Ortman navrhuje, abychom vypustili bod Interpelace otázky a podněty a abychom jako druhý bod projednávali Odpovědi členů vlády České republiky na interpelace, otázky a podněty poslanců Poslanecké sněmovny a ukončili naše jednání předběžně v 19.00 hodin.

Kdo je pro tento návrh, ať zvedne ruku! 130.

Kdo je proti? 10.

Kdo se zdržel hlasování? 25.

Konstatuji, že tento návrh byl přijat.

S dalším procedurálním návrhem se hlásil pan poslanec Jaroš.

Poslanec Emil Jaroš: Vážený pane předsedající, vážená vládo, dámy a pánové, včerejší den byl dnem boje proti kouření vyhlášený Světovou zdravotnickou organizací. Po převratných společenských změnách v listopadu 1989

došlo k výrazné explozi kuřáctví v naší populaci. Společenské vědomí odsuzující kuřáctví je velmi nízké. Legislativa se opírá o zákon 37/89 a je více než formální. Tento zákon si vyžádá jistě výraznou novelu. Než se k této novele dojde, chci vás, vážení poslanci, poprosit o vstřícný krok, a to přijetí usnesení, které by zakazovalo kouřit ve všech společenských prostorách v prvním patře Poslanecké sněmovny Parlamentu včetně chodeb a hlavně v předsálí. Tzn., že ostatní prostory, nádvoří, terasa, jsou kuřákům vyhrazeny. Děkuji vám za pochopení. (Potlesk.)

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Prosím o klid. Děkuji panu poslanci Jarošovi. Pan poslanec Jaroš přednesl procedurální návrh, abychom na náš pořad zařadili návrh usnesení, které by regulovalo kouření v Poslanecké sněmovně.

Kdo je pro tento procedurální návrh, ať zvedne ruku. 88.

Kdo je proti tomuto procedurálnímu návrhu? 64.

Kdo se zdržel hlasování? 21.

Konstatuji, že tento procedurální návrh byl přijat. (Potlesk.)

Já prosím pana poslance Jaroše, aby se ujal slova a přednesl návrh usnesení. S faktickou poznámkou se hlásí pan kolega Stodůlka.

Poslanec Zbyšek Stodůlka: Vážené kolegyně, vážení kolegové, nezbývá mi než konstatovat, že pan předsedající porušil jednací řád, protože jsem v návrhu neslyšel, na které místo má být tento bod zařazen. (Potlesk.)

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Chápal jsem, že o tomto usnesení budeme jednat hned. Chcete o tom ještě jednou hlasovat? S další faktickou poznámkou pan kolega Kozák.

Poslanec Stanislav Kozák: Vážený pane předsedající, vážená vládo, kolegyně a kolegové, v duchu takto přijatého usnesení, pokud nedojde k jeho revokaci, žádám v souladu s Ústavou ČR a zejména s odkazem na Listinu základních práv a svobod, aby nám kuřákům bylo vyčleněno místo, kde můžeme svobodně kouřit. (Potlesk.)

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Děkuji. Prosím pana kolegu Jaroše, aby se ujal slova. Klid prosím.

XXIX.

Návrh poslance Emila Jaroše na zákaz kouření v některých prostorách budovy Poslanecké sněmovny

Poslanec Emil Jaroš: Vážený pane předsedající, vážená vládo, já bych si dovolil navrhnout určitou podobu usnesení, která by regulovala kouření v Poslanecké sněmovně Parlamentu. Pochopitelně, že v tomto usnesení by bylo vymezeno, kde by kouření nebylo dovoleno, tzn., že všude jinde je dovoleno. Takže pochopitelně by tím pádem poslanci kuřáci měli ostatní prostor vymezen. Je to, dalo by se říci, menší prostor pro nás nekuřáky.

Usnesení by znělo, že v Poslanecké sněmovně

Parlamentu je zakázáno kouřit ve všech společenských prostorách v prvním patře Poslanecké sněmovny Parlamentu, včetně chodeb prvního patra a předsálí této sněmovní místnosti. Tzn., že ostatní prostory, hlavně otevřené, jako je terasa v tomto prvním patře, jako jsou nádvoří, ale i prostory chodeb v přízemí, ve druhém patře, kanceláře v prvním poschodí, kanceláře výborů, všude tam je jistě dovoleno kouřit, pokud si to ve výboru kancelář nezařídí jinak.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Děkuji panu poslanci Jarošovi a žádám ho, aby zasedl jako zpravodaj k tomuto svému usnesení. Otvírám rozpravu k tomuto návrhu usnesení. Hlásí se pan kolega Seifer, potom pan kolega Ortman.

Poslanec Pavel Seifer: Vážený pane předsedající, kolegyně a kolegové, jen bych od navrhovatele rád slyšel, jaký postih bude mít poslanec, který neuposlechne tohoto usnesení. Vzhledem k poslanecké imunitě atd. by mě zajímalo, jakým způsobem chce postihnout neuposlechnutí tohoto usnesení. Děkuji.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Děkuji. Hlásí se pan kolega Ortman, prosím, uděluji mu slovo.

Poslanec Jaroslav Ortman: Vážení kolegově, doporučuji vrátit se k práci a přestat projednávat body, které jsou myslím dost nesmyslné. Neexistuje žádná sankce ani žádná cena takového usnesení. Je to prostě část papíru. Proto navrhuji, aby pan místopředseda, který odpovídá za řízení komise pro práci parlamentu, to vzal jako podnět pro činnost v příslušné komisi a případně politické grémium informoval o závěrech, které mají, a abychom přestali projednávat tento bod, který osobně považuji za zbytečný, a zabývali se tématy, která řešit máme. V opačném případě myslím, že by to byl kabaret. (Potlesk.)

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Děkuji. Hlásí se ještě někdo do rozpravy, prosím pan ministr Lom.

Ministr zdravotnictví ČR Petr Lom: Pane předsedající, dámy a pánové, zdá se, že návrh poslance Jaroše je vítaná odlehčovací vložka v našem jednání. Vzbuzuje na jedné straně úsměvy a smích, na druhé straně rozhořčení. Domnívám se, že je to jen zdánlivě humoristické a že v pozadí je vysoce moderní trend k nekuřáctví. Je to asi první krok, který někteří drogoví na nikotinu závislí poslanci musejí učinit. Tzn. abstinovat alespoň v těch prostorách, kde mohou svým kouřením obtěžovat ostatní.

V uplynulém volebním období, dámy a pánové, zde bylo několik srdečních příhod. Bylo zde několik onemocnění, která, neříkám, že vznikla, ale při kterých spolupůsobily špatné klimatické podmínky ve foye této budovy.

Souhlasím s poslancem Ortmanem, že se musíme věnovat vážným tématům, a souhlasím i s tím, že za každým zákazem má být sankce. V tomto případě sankcí je morální odsouzení poslance, který neuposlechne usnesení, které bylo přijato většinou. Domnívám se - a znovu opakuji - že je to racionální krok k nekuřáctví, tzn. odstranění nemoci kuřáctví.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Děkuji panu ministru Lomovi. Protože se už nikdo nehlásí, rozpravu končím a žádám pana poslance Jaroše, aby ještě jednou přednesl návrh usnesení.

Poslanec Emil Jaroš: Jen bych odpověděl ve stejném duchu v jakém odpověděl pan ministr Lom panu poslanci Seiferovi. To znamená, že sankce by nebyla žádná, žádná pokuta. Pochopitelně je to pouze morální postoj k případnému přijetí usnesení Poslanecké sněmovny. Jen bych zopakoval - jedná se o usnesení, které by zakazovalo kouřit ve všech společenských prostorech v prvním patře této budovy Poslanecké sněmovny Parlamentu, včetně chodeb a hlavně předsálí. To je vše.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Děkuji. Hlásí se pan místopředseda vlády Kalvoda. Uděluji mu slovo.

Místopředseda vlády ČR Jan Kalvoda: Vážený pane předsedající, vážené paní kolegyně, vážení kolegové, nebudu hovořit o ústavních právech, jak možná někteří očekávají, o právech menšin, v tomto případě kuřáků. Chci upozornit - a možná proti svému zájmu, jsem sice nekuřák, ale tolerantní - že usnesení tak, jak je formulováno navrhovatelem, buď zahrnuje mezi společenské prostory tuto sněmovnu, a nebo navrhuje, aby se kouřilo či mohlo kouřit ve sněmovně. Nerad bych, aby došlo k nějaké záměně, proto na to upozorňuji a navrhuji, aby koneckonců v tomto případě bylo usnesení přijato. Děkuji.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Děkuji panu místopředsedovi vlády. Konstatuji, že jeho vystoupením byla opět otevřena rozprava. Hlásí se pan kolega Ortman.

Poslanec Jaroslav Ortman: Pane místopředsedo, můj návrh byl procedurálního charakteru, domnívám se, že by bylo třeba o něm hlasovat, abychom tuto - podle mě zbytečnou a možná i trapnou - debatu uzavřeli. Prostě, aby to byl podnět pro jednání komise, bod jsme přerušili a až komise pod vaším řízením uzná za vhodné, aby nás informovala o závěrech a řešeních. Pak bychom možná k projednání v plénu přistoupili. Ale o tomto bodu je třeba hlasovat.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Děkuji panu kolegovi Ortmanovi, který specifikoval svůj návrh jako procedurální. Dám o něm hlasovat. S faktickou poznámkou kolega Syka.

Poslanec Martin Syka: Pane místopředsedo, dámy a pánové, domnívám se, že zbytečně dramatizujeme tuto záležitost. Myslím si, že zhruba polovina poslanců je kuřáků, zhruba polovina nekuřáků. Pokud se přijme toto usnesení, myslím, že každý bychom se měli řídit určitým lidským přístupem. Je to ohleduplnost vůči těm, kteří nekouří, ve společenských prostorách nekouřit. Myslím si, že nemá cenu, aby se tím zabývala komise, aby se z toho dělal problém. Je to skutečně jen určitá forma ohleduplnosti a nedomnívám se, že bychom se měli dál zdržovat. Bylo zde navrženo usnesení, pojďme tedy po té, co budeme hlasovat o procedurálním návrhu předsedy klubu Levého bloku, hlasovat o postoji k této věci a pojďme se věnovat dalším problémům.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Děkuji. Budeme hlasovat o návrhu, jak ho předložil pan kolega Ortman toto jednání v tomto bodě přerušit.

Kdo je pro tento jeho procedurální návrh, ať prosím zvedne ruku! 92.

Kdo je proti tomuto návrhu? 41.

Kdo se zdržel hlasování? 31.

Tento procedurální návrh byl přijat, tento bod byl přerušen. Vrátíme se tedy k projednávání našeho původního programu a tím je

XXVII.

Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk 212)

Prosím zástupce navrhovatele, pana místopředsedu vlády Josefa Luxe a společné zpravodaje pány poslance Macha a Tlustého, aby zaujali svá místa u stolku zpravodajů.

Připomínám, že rozprava k tomuto bodu byla ukončena. Po ukončeně rozpravě Poslanecká sněmovna vyslovila souhlas hlasováním s návrhem pana poslance Kačenky, aby závěrečně hlasování o tomto vládním návrhu zákona bylo provedeno po jménech.

Současně byla požádána Kancelář Poslanecké sněmovny, aby zpracovala všechny přednesené pozměňovací návrhy do písemné formy a ve středu 26. května zajistila rozdání poslancům. Tím byl dán časový prostor poslaneckým klubům, aby se s pozměňovacími návrhy seznámily a nemuselo být přerušováno jednání 9. schůze pro schůzky klubů.

Nyní bychom tedy měli přistoupit k závěrečným slovům. Prosím pana ministra a místopředsedu vlády pana Luxe, aby pronesl své závěrečné slovo.

Místopředseda vlády a ministr zemědělství ČR Josef Lux: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, dovolím si několik slov k obsáhlé rozpravě, kde bylo vzneseno značné množství pozměňovacích návrhů - přesně 66. Domnívám se, že přestávka nám prospěla, že opadly emoce a že jsme měli možnost jednotlivé návrhy racionálně posoudit.

Ke znění společné zprávy jsem se již při projednávání, ještě před přerušením jednání sněmovny, vyjádřil a novými návrhy, tak jak byly předloženy, jsme se velmi pečlivě zabývali. Velká část těchto návrhů vzešlých z rozpravy jsou proti znění společné zprávy a tyto nedoporučuji. Jedná se např. o návrhy pánů poslanců Čecháka, Navrátila, Jegly, Grulicha, Černého a některých dalších. Takový nejvážnější návrh ve smyslu rozšíření původního návrhu vlády je návrh pana poslance Černého o přídělech.

Chtěl bych k tomu říci, že kdyby tento původní návrh byl předmětem diskuse o zákonu č. 229 v roce 1991, domnívám se, že tato diskuse by byla oprávněná a bylo by možno o ni takto rozhodnout, tudíž pozitivně. Ale v současné době tento návrh nemohu doporučit, protože při vydávání přídělů by se zásadně změnil dosavadní režim. Existuje tady vážná možnost vzniku sporů u těch přídělců, kde již byly pozemky vydávány a představovalo by to faktický zásah do vlastnických práv.

Část návrhů, které v podstatě zpřesňují dikci zákona popř. přináší zlepšení funkčnosti zákona, pokrývají činnost Pozemkového fondu. Po zvážení doporučuji. Jedná se o návrhy pánů poslanců Macha, Tlustého, Hofhanzla, Černého a Křížka.

Při hlasování bych si dovolil k jednotlivým pozměňovacím návrhům zaujmout stanovisko. Za vládu soudím, že předložená novela zákona přispěje celému procesu restitucí a transformace majetkových vztahů v zemědělství a celý proces zkvalitní. Poslance bych prosil o moudré hlasování. Děkuji.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Děkuji panu místopředsedovi vlády a nyní dávám slovo společným zpravodajům výborů, panu poslanci Machovi a panu poslanci Tlustému, aby po vzájemné dohodě se vyjádřili k rozpravě, případně přednesli závěrečné slovo a doporučili hlavně hlasování o pozměňovacích návrzích. Prosím.

Poslanec Karel Mach: Vážený pane předsedající, vážení členové vlády, nemám pocit, že je nutně pronášet závěrečně slovo k hodnocení rozpravy. Domnívám se, že bychom mohli přistoupit k hlasování o jednotlivých pozměňovacích návrzích.

Chtěl bych poslance upozornit, že do lavic jim byly rozdány písemné pozměňovací návrhy, které byly vzneseny v rozpravě a dokonce je mají ve dvou výtiscích. V jednom tak, jak šly za sebou.

Dovolil bych si přistoupit k hlasování.

První pozměňovací návrh přednesl pan poslanec Čechák. Navrhuje vypustit bod 52 společné zprávy výborů. Tento návrh nedoporučuji.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Stanovisko vlády je negativní.

Ptám se, kdo je pro tento pozměňovací návrh, ať zvedne ruku! 72.

Kdo je proti? 78.

Konstatuji, že tento návrh nebyl přijat.

Poslanec Karel Mach: Další návrh přednesl pan poslanec Jan Navrátil k bodu 39 společné zprávy. V § 22 odst. 3 za slova "činí 10%" vložit text. Návrh končí slovy "pokračovalo by se v tomto textu" atd. podle písemného návrhu, který máte. Za navrhovatele nedoporučuji k přijetí.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP