Čtvrtek 20. května 1993

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji panu poslanci Šumanovi. Faktická poznámka nebo návrh pana poslance Opatřila? Chtěl zřejmě docílit podobného efektu. Je to tedy další procedurální návrh, o kterém rozhodneme hlasováním.

Kdo je pro přijetí návrhu pana poslance Šumana, se kterým se ztotožnil pan poslanec Opatřil, ať zvedne ruku. 69.

Kdo je proti? 37.

Kdo se zdržel hlasování? 27.

Děkuji. Tento návrh byl přijat.

Ve smyslu právě přijatého usnesení sněmovnou prosím pana poslance Šumana, aby mne sledoval. Tím se tedy dostáváme od bodu 22, i přes bod 23, o kterém jsme rozhodli, a jsme zde vázáni lhůtou společné zprávy, a bod 24 k bodu 26, případně 28 a 29. Hlásí se pan poslanec Wagner o slovo.

Poslanec Jozef Wagner: Vážený pane předsedo, vážený pane předsedající, dámy a pánové, politický problém byl zlikvidován. Zbývá problém zdravého rozumu. Naši páni kolegové, kteří tady nejsou, přijdou se vší pravděpodobností na devátou hodinu. Máte za to, že budete vy všichni, my všichni, jak tady sedíme, v 9 hodin schopni normálně jednat? Ano? Pak se přeceňujete. Já se podceňuji. A máte pocit, že je rozumné, abychom pokračovali teď do nekonečna, hodinu, dvě nebo tři a z jakého důvodu? Politický motiv, který byl zřejmý, je pryč. Zdravý rozum velí teď přerušit, nic jiného není rozumné. (Místopředseda Vlach se pokouší o přerušení vystoupení.) Vážený pane místopředsedo, pokud si dobře vzpomínám, limit faktické připomínky jsem nepřekročil, časový, a byl bych rád, kdybyste mne nepřerušoval.

Vznikla jiná situace, vznikla jiná situace nová a má se jednat o jiných bodech, navrhuji schůzi přerušit.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji panu poslanci Wagnerovi. Hlasovali jsme jednou čistě o přerušení. O tom už bylo rozhodnuto a vy návrh jen opakujete. Pak jsme hlasovali o poněkud modifikovaných záležitostech. Myslím, že hlasování bych teď neměl dopustit, pokud chci ctít zákon o jednacím řádu, neboť sněmovna před několika minutami rozhodla o prostém přerušení a ukončení schůze a rozhodla záporně. Pak rozhodla dalším hlasováním pozitivně ve smyslu návrhu pana poslance Šumana o tom, že budeme pokračovat projednáváním např. bodu Zpráva o činnosti, Zpráva o opatřeních předsedy Poslanecké sněmovny. Tak si alespoň já pamatuji průběh posledních minut.

Pan kolega Kužílek se hlásí zřejmě s procedurálním návrhem, nebo s faktickou poznámkou.

Poslanec Oldřich Kužílek: Vážený pane předsedající, ani s faktickou, ani procedurální, ale docela obyčejnou. Znovu bych chtěl připomenout, že problém leží na vás a vy můžete teď podle prostého rozumu ukončit jednání této schůze. Prosím, aby se na to nezapomínalo. Děkuji.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji. Já si pamatuji i vaše první vystoupení. Není zase nic tak neobvyklého, že se předsedající v některých situacích ptá sněmovny na názor a jestliže názor sněmovna vyjádří, pak předsedajícímu už nezbývá, než ho respektovat. Dámy a pánové, navrhoval bych, abychom ve smyslu našeho předešlého rozhodnutí přistoupili k projednání bodu - pan poslanec Wagner se hlásí o slovo.

Poslanec Jozef Wagner: Vážený pane předsedo, vážený pane předsedající, vážení kolegové. Máme-li čas na tuto komedii, tak jste se rozhodli ho mít, budeme ho tedy využívat. Budeme ho využívat hloupě na to, abychom se přeli o výklad jednacího řádu s panem místopředsedou Vlachem. Pan místopředseda nehodlá akceptovat návrh na hlasování o přerušení schůze, protože se hlasovalo. Ano, hlasovalo se, když byl stanoven jiný jednací pořad. Situace se změnila, nyní je jiný jednací pořad a je možno proto za změněné situace znovu hlasovat. To není totéž hlasování. Nyní by se přerušila schůze před jiným bodem pořadu, než před pár minutami, když se o tom hlasovalo předtím. Trvám na svém návrhu, aby se hlasovalo o přerušení schůze.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: A já trvám na svém výkladu, protože první hlasování o přerušení bylo hlasování o přerušení a ne o tom, jestli budeme projednávat některý bod ano, nebo ne.

Dalším hlasováním jsme rozhodli, že chceme ve smyslu návrhu pana poslance Šumana projednávat body - ve stenozáznamu si to můžete ověřit - například Zprávu o činnosti organizačního výboru, Zprávu o opatřeních předsedy Poslanecké sněmovny atd.

Dámy a pánové, přistoupíme nyní ve smyslu rozhodnutí této sněmovny, které padlo před několika minutami, k projednávání bodu 24.

XXIV.

Zpráva o činnosti organizačního výboru Poslanecké sněmovny, sněmovní tisk 308

K této zprávě otevírám rozpravu.

Pan poslanec Wagner se hlásí do rozpravy?

Poslanec Jozef Wagner: Nikoliv. Pane místopředsedo, hlásím se opět s faktickou připomínkou a procedurálním návrhem. Navrhuji, aby sněmovna rozhodla, zda-li výklad jednacího řádu, který jsem předložil já, nebo výklad, který předložil pan místopředseda řídící schůzi, je správný.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Samozřejmě, mohu podat návrhy, o kterých není možno hlasovat, jako například to, aby sněmovna rozhodla o tom, který výklad zákona je adekvátní. Sněmovna není legislativním orgánem. Nezlobte se, pokud by zazněl návrh, abychom přerušili projednávání bodu, do kterého jsme právě vstoupili, i to by bylo v rozporu s tím, co jsme před chvílí odsouhlasili.

Poslanec Oldřich Kužílek: Vážený pane předsedající, vážená sněmovno, vážení kolegově, to, co se tady stalo, tomu se říká "vypuštění Džina z lahve". Kdo ho vypustil, ten je odpovědný za vypuštění. Samozřejmě, jednací řád a procedury jsou věci, které se dají zneužívat na tu nebo onu stranu. Podstatné je, kdo se rozhodl tohoto "Džina" vypustit.

Chci upozornit na § 3 odstavec 2, který praví, že sněmovna upravuje vlastními usneseními své vnitřní poměry a podrobnější pravidla svého jednání. Pokud je tady otázka, jestli o přerušení schůze se má hlasovat znovu, byl-li změněn program, je to typický příklad, na který poukazuje tento paragraf, a proto je - bohužel - oprávněné stanovisko pana poslance Wagnera, že se o tom musí rozhodnout usnesením sněmovny.

Proto prosím pana předsedajícího, aby - pokud rozehrál tuto hru - v ní setrval. Děkuji.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: O slovo se hlásí pan poslanec Kozák, potom pan poslanec Matulka.

Poslanec Stanislav Kozák: Pane předsedo, pane předsedající, dovolte mi, abych přednesl procedurální návrh trochu jiného smyslu. Abychom ukončili trojsouboj Vlach - Kužílek - Wagner, navrhuji sněmovně, vzhledem k tomu, že máme pátek, časnou ranní hodinu, abychom přerušili jednání na ranní snídani do dneška do 9 hodin. Děkuji Vám.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji. S dalším návrhem se hlásí poslanec Matulka.

Poslanec Dalibor Matulka: Dámy a pánové, před chvílí jste slyšeli výrok pana místopředsedy Vlacha, který doslova zněl: "Sněmovna není legislativním orgánem." Jsem přesvědčen, že za normálních okolností by pan místopředseda Vlach takovýto výrok nikdy nemohl použít. To, že ho použil, je svědectvím toho, že normální okolnosti nejsou a nejsou normální ani pro něj. Poprosím ho, aby se lépe zamyslel nad věcí.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Vyhověl jsem vaší žádosti.

Dámy a pánové, velmi rád bych se vyhnul tomu, abychom tady naplňovali atmosféru dalším napětím. V tomto okamžiku bych vás chtěl požádat, abyste se pokusili zamyslet nad tím, jestli není možné s trochou tolerance umožnit projednání bodu, o jehož projednání jsme rozhodli před chvílí asi čtvrtým hlasováním, které se týkalo toho, co projednávat budeme nebo nebudeme, a potom, abychom znovu zvážili, jak naložíme s dnešním programem. To je moje prosba na všechny, kteří přednesli procedurální návrhy a pozměňovací návrhy, ať už formou replik nebo skutečně vážně míněnými procedurálními návrhy. Podívám se také do stenozáznamu, zda jsem řekl orgán nebo odbor.

Dámy a pánové, mám tendenci v tomto okamžiku alespoň částečně respektovat rozhodnutí sněmovny o tom, že projednáme další bod. Myslím si, že v tomto okamžiku už jsme uvnitř bodu 24 a chci se vás zeptat, zda se někdo hlásí do rozpravy, kterou jsem otevřel před tím, než zazněl další procedurální návrh.

Pan poslanec Kozák se hlásí o slovo.

Poslanec Stanislav Kozák: Pane místopředsedo, promiňte, vím, že znáte jednací řád, ale já jsem tady navrhl procedurální návrh zcela jiného charakteru a domnívám se, že by se o něm mělo hlasovat.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Dobře. Já si stále ještě myslím, že jde o ukončení našeho jednání a nic jiného. Nicméně formulace je jiná. Jestli se sněmovna v tomto okamžiku rozhodne změnit své rozhodnutí, když akceptovala návrh pana poslance Šumana, je to její právo.

Kdo je pro přijetí procedurálního návrhu pana poslance Kozáka, ať zvedne ruku" 50.

Kdo je proti? 37.

Zdržel se někdo hlasování? 30.

Děkuji. V tomto okamžiku sněmovna poměrem hlasů 50: 67 zamítla váš návrh.

Dámy a pánové, navrhuji, abychom se věnovali rozpravě k bodu 28. Písemně jsem neobdržel žádnou přihlášku do rozpravy. Kdo se hlásí do rozpravy? Jestliže nikdo, rozpravu končím a navrhuji vám přijmout následující usnesení:

"Poslanecká sněmovna bere na vědomí zprávu o činnosti organizačního výboru Poslanecké sněmovny za dobu od 20. dubna do 17. května 1993 podle sněmovního tisku 308. "

Kdo s tímto návrhem souhlasí, ať zvedne ruku! 94.

Kdo je proti? 1.

Konstatuji, že usnesení bylo přijato.

Tím jsme projednali bod 24.

Chci se zeptat, zda by věcně související bod 25 nemohl být předmětem našeho jednání. Pan kolega Libor Novák se hlásí o slovo.

Poslanec Libor Novák: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, vzhledem k tomu, že pan kolega Šuman navrhl přerušení projednávání bodu - Zpráva Rady pro rozhlasové a televizní vysílání do zítřka, tzn. do dneška a navrhl před tím zařadit bod - Zpráva organizačního výboru, který jsme projednali, navrhuji, abychom se nyní zabývali oním odloženým bodem. (Bouřlivý smích v sále. Potlesk.)

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Dámy a pánové, děkuji těm, kteří dávají tak bedlivě pozor. Pro korektnost musím uvést, že si pamatuji, že pan kolega Šuman říkal - např. a další, a doplnit ještě dalšími informacemi. Pan kolega Šuman se hlásí o slovo.

Poslanec Vladimír Šuman: Pokud to mělo, pane doktore, sloužit pro pobavení, tak dobrý. Musím ale říci, že v tom případě se bohužel musíme sejít v sobotu, protože návrh byl přednesen ve dvanáct hodin, dvě minuty. Děkuji vám. (Potlesk.)

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Dámy a pánové, prosím o klid. Není-li námitek, pokusil bych se o velmi konstruktivní, jak jste to dokázali před chvilkou, projednání bodu, kterým je

XXV.

Zpráva o opatřeních předsedy Poslanecké sněmovny

Zprávu jste obdrželi jako tisk 309. Otevřel bych rozpravu k tomuto bodu. Do rozpravy se hlásí pan kolega Wagner. Prosím o klid, dámy a pánově.

Poslanec Jozef Wagner: Dámy a pánové, pustili jste mě k mikrofonu ve chvíli, kdy není omezena lhůta a je rozprava. Upozorňuji, že mluvím do rána - na téma statistika, protože pan předseda svým rozhodnutím souhlasil s rezignací předsedy statistického úřadu.

Obstrukce, kterou předvádíte, dá se předvádět i z druhé polohy. Jednou z obstrukcí je mluvit tak dlouho, až sněmovna zaspí. Mám to zkusit? (Rozruch v sále.)

Nejprve předložím návrh, který míním vážně, a pak budeme pokračovat v zábavě, kterou jste zahájili.

Návrh, který míním vážně, je, aby sněmovna nepřijala rozhodnutí svého předsedy - souhlasit s rezignací předsedy statistického úřadu. To je návrh, o kterém by se prosím mělo hlasovat. Nyní ho budu zdůvodňovat. (Předsedající: promiňte, s faktickou poznámkou se hlásí...) S faktickou se nikdo nemůže hlásit, když je někdo u mikrofonu. Přerušovat jeho řeč, pane kolego, nejde.

Návrh jsem ovšem předložil. Nebudu týrat sám sebe, abych do rána do osmi mluvil, což bych ovšem samozřejmě dovedl. Ponechám vás ve vašich hrátkách a zábavě a dopřeji vám i to, abyste si ve svých koaličních hrátkách ještě schválili, že o Korteho radě budete jednat. Koneckonců, opozici to tak moc nezajímá. Na shledanou.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji. S faktickou poznámkou chtěl vystoupit předseda sněmovny.

Předseda PSP Milan Uhde: Promluvím z tohoto místa. Pan poslanec Wagner sáhl až na samé dno svých argumentů. Musím tedy sáhnout také na podobné místo a přečíst ze záznamu, že jsem vzal na vědomí rezignaci pana Eduarda Součka. To neznamená, že jsem s ní souhlasil. Vzal jsem ji na vědomí, protože pan předseda Souček prostě rezignoval. (Potlesk.)

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji panu předsedovi. Kdo se, prosím, hlásí dále do rozpravy? Prosím, pan poslanec Ortman.

Poslanec Jaroslav Ortman: Pane místopředsedo, vážím si času této sněmovny, a proto se domnívám, že průběh jednání není důstojný tomu, co probíhalo, jak dopoledne, tak v předchozích dnech. Proto požádám poslance klubu Levého bloku, aby se vzdálili z tohoto jednání. Pokud budete chtít jednat dále, jednejte si samozřejmě dál. Domnívám se, že zítra je čas na to, abychom projednali věci, které nás zajímají a které budou na programu jednání.

Domnívám se, že bychom dnes měli jednání ukončit a pokračovat ráno, protože jednáme bez přestávky od 20.15, což znamená vlastně 4 hodiny. Myslím si, že by bylo vaší povinností, pane místopředsedo, jednání přerušit, případně ukončit. Proto žádám všechny, kteří chtějí, aby jednání mělo důstojný charakter, aby se zúčastnili zítřejšího jednání, tzn. okolo 9. hodiny ráno, a my jednání opouštíme.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji za tento konstruktivní příspěvek. Chci jen konstatovat, že jsem měl v úmyslu dokončit projednávání tohoto bodu, který věcně souvisí s minulým bodem, a přerušit jednání do 9. hodiny.

Prosím, kdo se hlásí do rozpravy? Jestliže nikdo, rozpravu uzavírám a musím dát hlasovat o návrhu pana poslance Wagnera.

Kdo tedy nesouhlasí s tím, abychom vzali na vědomí zprávu o opatřeních předsedy Poslanecké sněmovny, ať zvedne ruku? Zaznamenal jsem 3 hlasy.

Kdo je proti? 45.

Tento návrh nebyl přijat.

Poslední návrh, který dnes zazní:

"Poslanecká sněmovna bere na vědomí zprávu o opatřeních předsedy Poslanecké sněmovny za dobu od 20. dubna do 17. května 1993 (podle sněmovního tisku 309)."

Kdo souhlasí s tímto návrhem usnesení, ať zvedne ruku. 83.

Kdo je proti? 3.

Tento návrh byl přijat a bod 25 projednán.

Ještě bych vám chtěl sdělit jednu organizační informaci. Děkuji vám všem za konstruktivní přístup. Omlouvám se za všechny chyby, které jsem napáchal a chtěl bych vám říci ještě dvě věci. Za prvé - zítra začneme jednat v 9 hodin. Za druhé - pro poslance bydlící na Košíku je připraven autobus na křižovatce Sněmovní ulice s Malostranským náměstím. Odjezd autobusu bude za 20 minut.

Schůze přerušena v 0.30 hodin.

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP