Čtvrtek 20. května 1993

Poslanec Tomáš Ježek: Nyní je tu série pozměňovacích návrhů, které by do našeho usnesení vyžadovaly zařadit bod IV, kdy Poslanecká sněmovna o cosi žádá. První žádost na vládu přednesl pan poslanec Recman. Dovoluji si navrhnout panu poslanci Wagnerovi, zda by nesouhlasil s tím, aby jeho návrh byl považován za identický s návrhem pana poslance Recmana, neboť téměř je. Pan poslanec Recman žádá vládu České republiky o urychlené předložení návrhu na změnu rozpočtových pravidel tak, aby v samostatné rozpočtové kapitole "státní dluh" byla transparentně vyjádřena pozice republiky vůči věřitelům včetně dluhové služby.

Pan poslanec Wagner rovněž žádal vládu, aby současně s návrhem státního rozpočtu na rok 1995 předložila návrh nové metodiky státního rozpočtu a návrh nových rozpočtových pravidel. Teď vidím, že se to týká až doby pozdější, takže se to nedá sloučit.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji. Kdo je pro přijetí pozměňovacího návrhu, který je vlastně doplňovacím návrhem k usnesení. Pan ministr souhlasí s tímto doplňkem, společný zpravodaj taktéž.

Kdo je pro přijetí tohoto návrhu, ať zvedne ruku. 114.

Kdo je proti? 5.

Tento doplňující návrh byl přijat.

Poslanec Tomáš Ježek: Pan poslanec Hájek předložil dva návrhy. Dovolím si je přehodit tak, abychom zachovali preambuli IV, že Poslanecká sněmovna žádá. Zde pan poslanec Hájek navrhuje, že Poslanecká sněmovna žádá vládu, aby v rámci kontrolní zprávy za I. pololetí předložila sněmovně delimitovanou úroveň federálních aktiv a pasiv včetně reálného hodnocení jejich kvality, aktualizovala vnitřní i vnější zadlužení republiky a dluhovou službu a převzaté státní záruky za poskytnuté úvěry.

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Ivan Kočárník: Já bych s tím v zásadě za vládu souhlasil, nicméně formulace "reálné ocenění aktiv" je straně komplikovaná a složitá. Mohou tam být pouze některé odhady. Pokud by pan poslanec Hájek souhlasil s vypuštěním slova "reálně", tak jinak bych to bral.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Pan poslanec Hájek se hlásí s upřesněním svého návrhu ve smyslu vypuštění tohoto sousloví. Jde o to vypustit slova "reálné", zůstane "ocenění" ve formulaci "zástupce vlády vyjadřuje".... Vy jste navrhoval, pane ministře, jestli jsem tomu dobře rozuměl, vypustit formulaci celou?

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Ivan Kočárník: Tam je hlavní problém ten, že Česká republika má jisté pohledávky a závazky. Pokud by bylo třeba, vyčíslíme je a dáme je do sněmovny. To je samozřejmé, není to nic tajného. Nicméně, pokud by chtěla po vládě, aby vyčíslila, jestli hodnota pohledávek v Libyi má koeficient 0,1 nebo 0,2, nebo v Rusku nebo něco takového, tak to může být jen spekulace. Toto vláda nemůže udělat.

Poslanec Tomáš Ježek: Já si dovolím znovu přečíst návrh. Pan poslanec Hájek souhlasil s vypuštěním slova "reálného". Bylo by to takto: "žádá vládu, aby v rámci kontrolní zprávy za I. pololetí předložila Poslanecké sněmovně delimitovanou úroveň federálních aktiv a pasiv, včetně hodnocení jejich kvality, aktualizovala vnitřní i vnější zadlužení republiky a dluhovou službu a převzaté státní záruky za poskytnuté úvěry."

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Pan poslanec Hájek se hlásí. Upozorňuji, že pouze on má právo upřesnit svůj vlastní pozměňovací návrh.

Poslanec Josef Hájek: Já si myslím, že nejsprávnějším a nejobjektivnějším by bylo vypustit slovo "reálné". Ocenění může být provedeno mnoha způsoby, i expertním odhadem. To je záležitost vlády, jakým způsobem to udělá. Rozhodně to nemůže být pouze účetní nebo nominální hodnota, jak je vedena na účtech.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Současný stav, trochu zamotaný, je asi takový, že pan poslanec Hájek upřesnil svůj pozměňovací nebo doplňovací návrh vypuštěním slova "reálný" a jinak pozměňovací návrh zůstává. K tomu je negativní stanovisko zástupce vlády a negativní stanovisko společného zpravodaje.

Dávám hlasovat o tomto pozměňovacím návrhu. Kdo s ním souhlasí, ať zvedne ruku. 47.

Kdo je proti? 47.

Tento návrh nebyl přijat.

Dále pan poslanec Hájek navrhl doplnit bod V.

Poslanec Tomáš Ježek: Pane předsedající, já bych si dovolil přehodit návrhy. Doporučuji nyní zařadit návrhy pana poslance Wagnera, protože jsou to rovněž žádosti a zapadalo by to do bodu IV, pokud s tím pan poslanec Hájek souhlasí.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Já chápu vaše čestné úmysly, ale to nejde. Budeme muset nejprve rozhodnout o návrhu pana poslance Hájka.

Poslanec Tomáš Ježek: Navrhuje, že Poslanecká sněmovna upozorňuje vládu na negativní vývoj v růstu finančních pasiv České republiky a na potřebu urychleně přijmout zákon o státní pokladně pro transparentnost finančních operací prováděných v průběhu roku.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Stanovisko vlády je negativní.

Kdo je pro přijetí tohoto pozměňovacího návrhu, ať zvedne ruku! 46. Děkuji.

Kdo je proti? 51. Děkuji.

Ani tento návrh nebyl přijat.

Dál se budeme zabývat návrhy pana poslance Wagnera.

Poslanec Tomáš Ježek: Pan poslanec Wagner předložil dva návrhy. Ten první zní, že Poslanecká sněmovna Parlamentu žádá vládu, aby současně s návrhem státního rozpočtu na rok 1995 předložila návrh nové metodiky státního rozpočtu a návrh nových rozpočtových pravidel.

Stanovisko pana ministra financí je neutrální vzhledem k tomu, že plánování na rok 1995 je v tomto okamžiku velmi obtížné. Já rovněž sdílím jeho názor.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Vyjádření zástupce vlády jsem chápal spíš jako negativní než jako neutrální.

Kdo je pro přijetí tohoto doplňovacího návrhu, ať zvedne ruku! 39. Děkuji.

Kdo je proti? 38. Děkuji.

Ani tento návrh nebyl přijat.

K druhému návrhu pana poslance Wagnera.

Poslanec Tomáš Ježek: Zde pan poslanec Wagner opět navrhuje, aby Parlament požádal vládu, aby do 31. července letošního roku předložila úplný přehled státních aktiv a pasiv podle účtů a položek a stavu k 1. lednu 1993 včetně změn dodatečně účtovaných.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Ano, stanovisko vlády je kladné. Já bych jen do toho stenozáznamu, tak jak jsem si zaznamenával já - prosím, aby pan kolega Wagner mě sledoval - zaznamenal jsem formulaci "podrobný výčet", ne "úplný výčet".

Poslanec Tomáš Ježek: Pan poslanec Wagner dal potom písemný návrh.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Dal písemnou podobu, takže ta je platná.

Kdo je pro přijetí tohoto pozměňovacího návrhu, ať zvedne ruku! 107. Děkuji.

Kdo je proti? 5. Děkuji.

Tento návrh byl přijat.

A poslední návrh pana poslance Wagnera.

Poslanec Tomáš Ježek: Posledním návrhem pana poslance Wagnera bylo, aby Poslanecká sněmovna převzala jako součást usnesení stanovisko Nejvyššího kontrolního úřadu ke státnímu závěrečnému účtu za r. 1992. Já sám jako navrhovatel nepovažuji tento návrh za dobrý.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji. Kdo je pro přijetí tohoto návrhu, ať zvedne ruku! 36. Děkuji.

Kdo je proti? 28. Děkuji.

Ani tento návrh nebyl přijat.

Tím jsme, domnívám se, vyčerpali všechny pozměňovací návrhy a můžeme hlasovat o celém návrhu usnesení tak, jak bylo předloženo v tisku 356 včetně schválených změn a doplňků.

Kdo je pro přijetí tohoto usnesení, ať zvedne ruku! 94. Děkuji.

Kdo je proti? Nikdo.

Konstatuji, že usnesení bylo přijato.

Státní závěrečný účet byl schválen a my jsme projednali bod 22 našeho programu.

Děkuji panu ministrovi Kočárníkovi a společnému zpravodaji panu předsedovi Ježkovi.

Dámy a pánové, dalším bodem našeho programu je

XXIII.

Vládní návrh zákona o vydání státních dluhopisů ke krytí schodku státního rozpočtu České republiky za rok 1992 a ke krytí některých závazků České republiky souvisejících se zánikem ČSFR (sněmovní tisk 283)

Vláda pověřila opět místopředsedu vlády a ministra financí pana Ivana Kočárníka. Prosím ho, aby se ujal slova a odůvodnil nám předložený návrh. Dámy a pánové, prosím o klid.

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Ivan Kočárník: Vážený pane předsedající, pane předsedo, vážené poslankyně, vážení poslanci, pokusím se být maximálně stručný. Vláda svým usnesením ze dne 21. dubna letošního roku o státním závěrečném účtu České republiky za rok 1992 schválila návrh na vydání státních dluhopisů ke krytí schodku státního rozpočtu České republiky v části schodku státního rozpočtu federace za rok 1992, který připadá na Českou republiku, a k úhradě přímého závazku státu vůči Československé obchodní bance a pověřila mě, abych návrh zákona odůvodnil v Poslanecké sněmovně.

Protože možnost seznámit se s touto problematikou podrobněji měli poslanci pouze v některých výborech sněmovny, dovolte mi, abych vás seznámil trochu podobněji. Návrh, který máte před sebou, určuje rozsah, ve kterém budou ministerstvem financí vydání státní dluhopisy, tj. ve výši 16 mld. 802 mil. korun. Z této částky je určeno

a) 1 mld. 667 mil. korun ke krytí schodku rozpočtu ČR za rok 1992

b) 4 mld. 667 mil. korun ke krytí poměrné části schodku rozpočtu federace za rok 1992, která přešla na Českou republiku

c) 10 mld. 438 mil. korun ke splacení úvěrů Československé obchodní bance.

Doba splatnosti těchto dluhopisů je navrhována na deset let ode dne účinnosti tohoto zákona.

Chtěl bych zdůraznit, že nejde v zásadě o nové zadlužení státu, jde pouze o transformaci již existujícího dluhu, který byl, ať již ve vztahu k obchodní bance, tak i ve vztahu ke schodku za loňský rok, již úvěrován bankovním systémem. Jde pouze o transformaci tohoto dluhu do formy státních obligací.

Navrhuji, aby Poslanecká sněmovna předložený návrh zákona schválila. Děkuji.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji panu ministrovi Kočárníkovi a prosím pana poslance Tomáše Páva, aby nám odůvodnil předloženou společnou zprávu výborů, kterou jste obdrželi jako tisk 351.

Poslanec Tomáš Páv: Pane místopředsedo, vážený pane ministře, vážená sněmovno, předložený vládní návrh zákona představuje v podstatě technické řešení schodku státních rozpočtů za rok 1992 a úhrady závazků státu vůči Československé obchodní bance. Problém je řešen standardním způsobem, tj. vydáním státních dluhopisů v celkové výši 16 mld. 802 mil. korun. Z toho závazek vůči Čs. obchodní bance činí 10 mld. 438 mil. korun.

Návrh byl projednán ve výborech rozpočtovém a hospodářském a oba dva výbory dospěly k usnesení doporučit sněmovně přijetí vládního návrhu zákona beze změn.

Sám bych chtěl apelovat na sněmovnu k přijetí navrhovaného způsobu řešení, zejména s ohledem na vyrovnání závazků vůči Čs. obchodní bance, neboť úroky obchodních bank jsou momentálně lichvářské a urychlené schválení tohoto zákona přispěje vlastně ke snížení státních výdajů. Děkuji.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji panu poslanci Pávovi a otevírám rozpravu k tomuto bodu programu. Pan poslanec Ježek se přihlásil jako první, dávám mu slovo.

Poslanec Tomáš Ježek: Vážený pane místopředsedo, vážení kolegové, teprve dodatečně potě, co proběhla rozprava na rozpočtovém výboru, jsem obdržel stanovisko České národní banky k tomuto návrhu zákona, které jsem už také mezitím konzultoval s panem ministrem financí, a Česká národní banka podle mého názoru velice správně a s patřičnou bankéřskou jemností navrhuje následující dodatek, kdy do § 1 odst. 1 navrhuje za slova "1993" doplnit text "a následujících dvou roků".

Jde totiž o to, že letos je na finančním trhu místo pro krátkodobé dluhopisy neboli státní pokladniční poukázky, které jsou celkově velmi levné z hlediska emitenta, a tyto pokladniční poukázky by podle dohody s ministerstvem financí byly v příštích dvou letech vyměňovány za dluhopisy s delší splatností, čímž celá emise přijde levněji. Já tedy tento návrh vřele podporuji a předkládám ho jako svůj návrh.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji panu poslanci Ježkovi. Kdo se, prosím, dál hlásí do rozpravy? Jestliže nikdo, rozpravu končím a prosím pana společného zpravodaje, aby se ujal své povinnosti a vypořádal se s pozměňovacím návrhem pana poslance Ježka.

Poslanec Tomáš Páv: V rozpravě zazněl pouze jeden pozměňovací návrh pana poslance Ježka, kterým se doplňuje § 1 odst. 1 za číslovku "1993". Pro pochopení raději přečtu část toho odstavce celou: "Ministerstvo financí vydá v průběhu roku 1993 a následujících dvou let státní dluhopisy v rozsahu 16 mld. 802 mil. korun." Jako zpravodaj doporučuji přijetí.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Zástupce navrhovatele, pan ministr financí, vyjádřil také kladné stanovisko.

Kdo je pro přijetí tohoto pozměňovacího návrhu, ať zvedne ruku. 83. Děkuji.

Prosím, abyste zaujali svá místa, vážení kolegové a vážené kolegyně, aby nedošlo k nějakému zpochybnění, neboť skrutátorky už takto to mají velmi těžké.

Kdo je proti tomuto pozměňovacímu návrhu? 1.

Děkuji, tím byl tento pozměňovací návrh schválen a vzhledem k tomu, že to byl jediný návrh, který padl v rozpravě, myslím, že můžeme přistoupit k hlasování o celé předloze. Navrhuji hlasovat o celém návrhu najednou. Jsou námitky? Není tomu tak.

Ptám se tedy: Kdo souhlasí s vládním návrhem zákona o vydání státních dluhopisů ke krytí schodku státního rozpočtu České republiky za rok 1992 a ke krytí některých závazků České republiky souvisejících se zánikem ČSFR podle sněmovního tisku 283, ve znění společné zprávy výborů 351, ať zvedne ruku. 89. Děkuji.

Kdo je proti? Nikdo.

Konstatuji, že tento vládní návrh zákona byl schválen a tím jsme projednali bod 23. Děkuji panu společnému zpravodaji. O slovo se přihlásil pan ministr financí.

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Ivan Kočárník: Vážený pane předsedající, pane předsedo, vážená sněmovno, chtěl bych moc a moc poděkovat za pozornost, kterou jste věnovali všem těmto rozpočtovým zákonům, hodnocení rozpočtu atd. Věřím, že se stejnou pečlivostí budeme probírat zprávu o prvním pololetí a že neméně pěkné výsledky v rozpočtovém hospodaření budou v této zprávě. Děkuji vám pěkně.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji panu místopředsedovi vlády.

Dámy a pánové, dalším bodem našeho pořadu je bod č. 26 - Nová zpráva o stavu vysílání a o činnosti Rady České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání (sněmovní tisk 250).

Pan kolega Čerbák se hlásí k faktické poznámce a pan poslanec Opatřil také.

Poslanec Miroslav Čerbák: Vážené dámy a pánové, dovolte mi vystoupit z pozice trochu atypické, tj. viceprezidenta České lékařské komory.

Domnívám se, že další jednání v tomto pokročilém čase ohrožuje nejen zdravotní stav poslanců, ale zásadně ohrožuje kvalitu přijímaných zákonů, poněvadž psychické možnosti poslanců nejsou neomezené.

Dovoluji si předložit návrh na přerušení jednání.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji panu poslanci Čerbákovi.

Zároveň bych upozornil, že jsem částí poslanců koalice i částí poslanců opozice byl žádán, abychom projednali dnes maximum programu vzhledem ke skutečnostem, které nás čekají v dalších dnech.

Váš návrh tedy beru jako návrh procedurální a rozhodneme o něm hlasováním.

Dámy a pánové, zazněl procedurální návrh na ukončení dnešního jednání. Kdo je pro přijetí tohoto návrhu, ať zvedne ruku! 54.

Kdo je proti? 51.

Kdo se zdržel hlasování? 24.

Sněmovna tedy svým hlasováním rozhodla, že budeme pokračovat v jednání.

S faktickou poznámkou se hlásí pan poslanec Čundrle.

Poslanec Václav Čundrle: Vážený pane předsedo, vážený pane místopředsedo, vážení kolegové! Včera jsme přijali zákon proti týrání zvířat. (Smích a veselost.) Doporučuji, abychom přijali zákon proti týrání poslanců. Děkuji vám.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji. Další faktická poznámka pana poslance Kužílka.

Poslanec Oldřich Kužílek: Pane předsedající, dámy a pánové, chci upozornit jenom na drobný detail, že není tak jednoznačné to, že o těchto procedurálních návrzích musí rozhodovat plénum. To je především odpovědnost předsedajícího, v jehož kompetenci prostě je ukončit schůzi. Čili předsedající takto na nás přenáší tuto svoji přirozenou odpovědnost a v podstatě se tady hraje jakási podivná hra o utahání. Domnívám se, že argumenty, které tu padly, byly velmi rozumné. Prosil bych, abychom to skutečně zvážili, je to fyziologicky skutečně nesmysl. Děkuji. (Potlesk.)

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Prosím o další návrh pana poslance Macháčka.

Poslanec Jiří Macháček: Vážený pane předsedající, mám takový dojem, že jsem se spletl a hlasoval jsem dvakrát. Navrhoval bych revokovat původní usnesení.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Ano, registruji tento návrh. Konstatuji, že jsem jako vtipnou repliku na události dnešního odpoledne chápal tuto věc.

To hlasování vyznělo v poměru 54:75. Pokud hlasovalo více jak 25 lidí 2x, pak má tento návrh logiku, ale měl-li váš návrh znít tak, že zpochybňujete výsledek hlasování a trváte na tom, aby se opakovalo, pak prosím o vyjádření. (Poslanec Macháček napadá poměr hlasů při odpoledním hlasování.)

Tenkrát byl poměr hlasů 91:91, pokud si dobře pamatuji, takže rozhodoval právě ten jeden hlas.

Dámy a pánové, prosím, aby mluvil ten, kdo dostane slovo. Aniž bych vás chtěl omezovat, pamatuji si, že 91 je 60 + 31. Alespoň zatím mě nikdo nepřesvědčil o jiných početních poměrech.

Nicméně teď jsem byl vyzván, nebo táži se na upřesnění návrhu, zda to byla pouze replika, nebo trváte na tom, abychom opakovali hlasování, které bylo rozdílem 22 hlasů, nepletu-li se. Pan kolega Macháček upřesní svůj návrh.

Poslanec Jiří Macháček: Svoji repliku beru zpět, ale navrhuji revokaci tohoto usnesení.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Dobře, takto je to procedurálně jasné, děkuji vám.

Kdo je pro revokaci našeho předešlého usnesení, ať zvedne ruku! 61.

Kdo je proti revokaci, ať zvedne ruku! 55.

Kdo se zdržel hlasování? 14.

Tento návrh nebyl přijat.

S faktickou poznámkou se hlásí pan kolega Opatřil, potom pan kolega Hrdý.

Poslanec Rudolf Opatřil: Dámy a pánové, promiňte, že vás požádám o procedurální návrh.

Poprosil bych vzhledem k tomu, že jsme pochopitelně nikdo z nás nečekali tento vývoj a myslím si, že žádný z klubů tento vývoj nečekal, požádal bych vás proto o přerušení tohoto bodu zhruba na hodinku, aby se mohly poradit kluby. Děkuji.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji panu poslanci Opatřilovi. Pan kolega Hrdý se ztotožňuje s tímto návrhem. S faktickou poznámkou se hlásí pan kolega Zemina, prosím.

Poslanec Ondřej Zemina: Nechápu, jaký bod kolega Opatřil chce přerušit, když žádný nezačal. Proto navrhuji, aby se jeho návrhu nevyhovělo.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Hlásí se paní poslankyně Kolářová s faktickou poznámkou nebo s návrhem.

Poslankyně Milena Kolářová: Dámy a pánové, před chvílí tady vystoupil kolega Čerbák. Jsem také lékařka a mám dojem, že teď proběhlo ve sněmovně dvakrát hlasování o tom, že bude zařazen jeden bod. Prosím vás, v zájmu toho, abychom se vzájemně netýrali, abychom přistoupili k projednávání tohoto bodu, který byl regulérně odhlasován. Jinak k tomuto týrání přistupujeme. Bohužel. (Potlesk.)

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji paní poslankyni Kolářové. Nicméně pan kolega Zemina má samozřejmě pravdu v tom, že jsme ještě nevpluli do projednávání žádného bodu, neboť faktické poznámky zněly ještě předtím. Přesto bych považoval za korektní brát návrh pana kolegy Opatřila jako návrh na přerušení jednání pro schůzku poslaneckých klubů na hodinu. S další faktickou poznámkou se hlásí pan kolega Šuman.

Poslanec Vladimír Šuman: Vážení přátelé, dovolte mi, abych řekl toto - mám dojem, že tuto hru přestaneme hrát. Je zřejmé, že jistý zájem některých z nás je projednat radu dnes, jiné zájmy jsou takové, projednat radu zítra, to znamená před novináři a před hosty. Mám dojem, že jde o závažnou politickou věc, kterou bychom neměli projednávat jednak takhle večer, a jednak bez jakéhokoliv auditoria. Veřejnost o tom má být informována.

Podle mého názoru za této situace je korektní to, protože sněmovna si přeje dál projednávat a jednat, abychom dále jednali, odhlasovali jsme si to, ale vznáším návrh, a v souvislosti s tím žádám kolegu Opatřila, aby zvážil event. stažení svého návrhu, aby byl přesunut bod projednávání rady na zítra a jednali jsme o jiném bodu - např. o zprávě organizačního výboru, nebo o něčem podobném, co nemá politický aspekt, o kterém jsem mluvil. Děkuji vám za pozornost.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP