Čtvrtek 20. května 1993

Poslanec Miloš Skočovský: Vážený pane předsedo, vážené dámy, vážení pánové, mám jenom několik drobných připomínek k předkládanému návrhu změny zákona.

V polovině roku 1991 při projednávání zákona o Policii ČR v tehdejší ČNR hovořil bývalý ministr vnitra Dr. Sokol o tom, že zákon o Policii ČR bylo nutno zpracovat ve velmi krátké době a že je nezbytným prvním krokem v rámci transformace totalitního Sboru národní bezpečnosti. Ministr Sokol tehdy na schůzi pléna ČNR prohlásil, že dal pokyn neprodleně zahájit práce na novém zákonu o Policii, který by problematiku ochrany veřejného pořádku, boje s kriminalitou a ostatní související otázky vyřešil komplexně, včetně vyjádření vztahů Policie jako výkonné složky státní správy k územním úřadům atd.

Uplynuly téměř 2 roky a postavení policejního sboru se prakticky příliš nezměnilo a zatím se tedy jaksi moc neděje. Policejní sbor je tedy jaksi údajně v naprostém pořádku, zákon o Policii je postačující a příčina enormního růstu kriminality je ve zvýšeně migraci a to je vše. Stačí policii přidat oprávnění na veřejném místě komukoli sebrat cokoli, o čem si policista usmyslí, že je to zbraň, stačí zákonem policii umožnit stavět plůtky a kriminalita nebude.

Naskýtá se otázka, v jakém stádiu jsou práce na celkové novele zákona o Policii, kterou kdysi Dr. Sokol jako ministr vnitra přislíbil, a kdy lze očekávat jeho předložení do legislativního procesu a do parlamentu.

Pokud už je to připravováno nebo je to v chodu, tyto práce na tomto návrhu, pak je další otázka, zda tento návrh počítá se služební podřízeností zejména pořádkových útvarů územním správním úřadům, a jakým, anebo zda koncepce ministerstva vnitra i nadále počítá opět s naprosto monografickým sborem, podřízeným jedinému centru, a tudíž naprosto neodpovědným komukoli v územních, nebo, jak se teď říká, regionálních celcích.

Pokud jde o systematiku předloženého zákona, není myslím nejlepší, že se slučují zákon o Policii a zákon o Obecní policii do jednoho zákona. Bylo by vhodnější podle mého názoru řešit tyto složky každou zvláštním zákonem. Není nic racionálního v tom prověst novelizaci zákonem jedním, naopak mohlo by v důsledku realizace předloženého návrhu dojít ke ztotožnění obou policií, ačkoliv jde z hlediska kompetence o dva zcela odlišné subjekty.

Zdá se, že není ani předkladateli zcela jasno v kompetencích těchto dvou policií, protože např. podle navržené novely v § 17 zákona o Policii ČR zbraň osobně odejme policista a potvrzení o tom vystaví strážník a obráceně podle návrhu novely § 14 zákona o Obecní policii zbraň odejme strážník a potvrzení o tom vystaví policista. Přičemž tedy policista je legislativní zkratka pro příslušníka Policie ČR a strážník je legislativní zkratka pro pracovníka Obecní policie.

K jednotlivým ustanovením. Zdá se, že u bodu 1 § 17 není jasné, proč o odebrání zbraně policistou, tj. úředníkem s kompetencí podle zákona 283/1993 Sb., má vystavit potvrzení strážník, tj. pracovník s kompetencí podle 553/1991 Sb. Ustanovení je příliš volné a mohlo by se zdát, že by policistům umožnilo dle své libovolné úvahy sebrat jakýkoli předmět. Takto koncipované ustanovení může být kdykoliv zneužito proti komukoliv, kdo se policistům třeba jen znelíbí.

Z odvolávky na trestní zákon plyne, že zbraní podle tohoto zákona se rozumí vše, co může učinit útok proti tělu důraznějším. Z judikatury se pak dozvíme, že to může být i svazek klíčů, nebo těžší kabelka. Je kuriózní, že předložený návrh ani takové absurdity nevylučuje. Naproti tomu za zbraň podle návrhu bude možno považovat tyč od praporu nebo vlajky, transparent atd. Jestliže bude návrh takto schválen, lze si představit, jak policie i na pokojném shromáždění sesbírá všechny vlajky s odůvodněním, že jich může být užito k násilí nebo k pohrůžce násilím.

Tato situace snad i připomíná situaci v říjnu 1989 v Brně, kdy z příkazu tehdejšího náměstka ministra vnitra generála Lorence byla zatčena řada tehdejších disidentů s odůvodněním, že by mohli jet do Prahy a tam se zúčastnit nedovolené manifestace u příležitosti oslav 28. října. Tím se dá také říci, že pouhý dojem státního nebo obecního úředníka nestačí k takovému zásahu do práv občanů, jako je odnětí věci. Na tom nic nemění ani proklamace uvedená v důvodové zprávě na str. 5, že je pamatováno na ochranu vlastnického práva.

K bodu 2. Z ustanovení není jasné, co se stane s tzv. zbraní, jestliže se o ni oprávněná osoba nepřihlásí. Je otázka, zda tato zbraň propadne, a v čí prospěch a v jaké lhůtě. Sama důvodová zpráva konstatuje, že může jít o předměty poměrně cenné.

K bodu 3. Je sporné, zda navržené ustanovení § 20 není náhodou nadbytečné, protože jde o pouhou metodiku, která nemá v zákoně místo. Zdá se, že ani současná úprava § 20 nebrání použít tzv. plůtky nebo jiná zařízení, jestliže je nutné v obecném zájmu zamezit přístup na veřejné prostranství.

Podobně je nesrozumitelné v bodě 4 ustanovení § 26, text, který je uveden v návrhu. Vychází-li se z ustanovení § 13 odst. 7 zákona o Policii ČR, tedy z toho, jakými metodami může policie zjišťovat totožnost, pak není důvod, proč by osoba, která není zajištěna ani zadržena, ale pouze předvedena za účelem zjištění totožnosti, měla být uvězněna v policejní cele, a to s odůvodněním, že jinde jí není možné sejmout otisky prstů, vyfotografovat ji atd. Návrh může opět působit dojmem, že se hledá možnost, jak někoho uvěznit, aniž by pro to byly jiné důvody. Je snad i na místě trochu připomenout dřívější praktiky Sboru národní bezpečnosti, kdy v mnohých úřadovnách tohoto sboru byly zřizovány tzv. čekárny, které měly kliku na otvírání dveří pouze zvenčí, ale zevnitř byla instalována pouze koule. Takže každý mohl dovnitř, a nikdo ven. Zdá se, že by to mohlo připomínat něco podobného. Děkuji vám za pozornost.

Předseda PSP Milan Uhde: Pan poslanec Skočovský ukončil svůj příspěvek do rozpravy. Do rozpravy se hlásí předseda garančního výboru, pan poslanec Šuman.

Poslanec Vladimír Šuman: Pane předsedo, dámy a pánové. Můj příspěvek bude čistě procedurální. Za prvé chci říci, že proto, že zaznělo mnoho pozměňovacích návrhů, o kterých jsme nevěděli a neprojednával to výbor, doporučoval bych sněmovně, aby požádala náš výbor o stanovisko před projednáváním věci.

Za druhé bych doporučil, aby k tomuto došlo po ukončení rozpravy s tím, že pokud by si výsledek projednávání v našem výboru vyžádal otevření rozpravy, najdeme ve spolupráci s panem ministrem způsob, jak to udělat. Jeden z důvodů je ten, aby bylo možné již teď zpracovat veškeré podklady pro jednání písemně a aby náš výbor jednal se znalostí stenozáznamu a shrnutí připomínek.

Za třetí doporučuji, aby výbor se sešel v době, kdy bude volba člena Rady tak, abychom ztráceli minimum času. Děkuji za pozornost.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu předsedovi Šumanovi za jeho návrh. Domnívám se, že tomuto návrhu je třeba vyjít vstříc. Není-li už žádná další přihláška do rozpravy, rozpravu uzavírám a dám hlasovat o návrhu pana poslance Stodůlky, aby všichni poslanci dostali písemné vyhotovení pozměňovacích návrhů na stůl a teprve poté, aby mohlo být zahájeno hlasování o tomto návrhu zákona.

Kdo z paní poslankyň a pánů poslanců je pro přijetí návrhu pana poslance Stodůlky, ať to dá najevo zvednutím ruky. 86.

Kdo je proti tomuto návrhu, ať zvedne ruku. Nikdo nebyl proti.

Považuji tento návrh za přijatý a prosím pracovníky Kanceláře, aby zabezpečili splnění tohoto usnesení sněmovny.

Nyní se táži sněmovny, kdo je pro návrh, který vyvozuji

z příspěvku pana poslance Šumana, totiž aby byl výbor branně bezpečnostní požádán o stanovisko k předneseným pozměňovacím návrhům.

Kdo podporuje tento návrh, ať zvedne ruku. 101.

Kdo je proti tomuto návrhu, ať zvedne ruku. Nikdo nebyl proti.

Tento návrh byl přijat, branně bezpečnostní výbor zasedne v době, kdy bude uspořádána volba, a já zařídím, aby členově branně bezpečnostního výboru mohli k volbě přistoupit přednostně a aby pro jejich zasedání byl vytvořen co možná největší prostor.

Platí takě domluva, že kdyby bylo potřeba otevřít znovu rozpravu, nebude to problém.

Přistupujeme k dalšímu bodu. Je to 13. bod našeho pořadu. Je jím

XIII.

Návrh poslance Pavla Severy a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Předložený návrh zákona jste obdrželi jako sněmovní tisk 270 a odůvodněním je pověřen poslanec Pavel Severa. Prosím, aby se ujal slova.

Poslanec Pavel Severa: Vážené dámy a pánové, hned v úvodu musím podotknout, že navržená novela zákona č. 360/92 Sb., o autorizaci architektů, inženýrů a techniků činných ve stavebnictví, s konečnou platností problém neřeší v potřebném rozsahu a v současné době je nutné přijmout tuto krátkou úpravu zákona, neboť v opačném případě by se mnoho subjektů ocitlo v situaci, kdy by nemohly dokončit svá díla a sjednané zakázky. Toto by samozřejmě vedlo k vážným ztrátám, jak na straně dodavatelů, tak i odběratelů. Dle zákona 360/92 Sb. jsou subjekty podnikající ve stavebnictví nuceny absolvovat autorizační zkoušky pro výkon povolání. Tyto autorizační zkoušky by měli všichni zájemci absolvovat do 1. 7. 1993. Po tomto datu by bez autorizace nesměl nikdo činnost vykonávat a právě tento problém řeší tato novela posunutím termínu po dohodě do konce roku 1994.

V krátkosti přiblížím, kde se problém koncentruje. Tento problém se koncentruje zejména u malého a středního podnikatelského stavu ve stavebnictví. Větší podnik totiž jistě přivítá, když malé a střední firmy zaniknou a konkurence na trhu se sníží. Schopní pracovníci, kteří začali samostatně soukromě podnikat a odešli z velkých podniků s neschopným vedením, by byli nuceni po dopadu tohoto zákona opět hledat práci jako zaměstnanci, nikoli díky své nekvalifikovanosti a neschopnosti, ale díky verdiktu úzké skupiny lidí, kteří během hodinové zkoušky zhodnotí schopnosti a znalosti žadatele o autorizaci.

V těchto souvislostech je nutno konstatovat, že velice rozdílné bylo i uvedení zákona do praxe. Obec architektů správně pochopila aplikaci zákona a činnost komory architektů je hodnocena v drtivé většině kladně. Zcela opačný ohlas a chování zaznamenáváme z obce inženýrů a techniků, kdy komora inženýrů a techniků tuto důvěru nemá.

Jak jsem již předeslal, nelze v krátké době tento zákon radikálně změnit bez prověření na vazby asi 15ti dalších zákonů, zejména na zákon stavební a po prodloužení lhůty k autorizačním zkouškám je však nutno pracovat na zásadních změnách ve znění tohoto zákona.

Vážené dámy a pánově, z důvodů udržení právní jistoty pro činnost uvedených osob vás prosím o podporu tohoto návrhu.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu poslanci Severovi za jeho výklad a nyní se ujme slova společný zpravodaj výborů poslanec Vladimír Budinský, aby sněmovně odůvodnil předloženou zprávu výborů. Obdrželi jste ji jako sněmovní tisk 352. Prosím, pane poslanče.

Poslanec Vladimír Budinský: Vážený pane předsedo, váženě poslankyně, vážení poslanci, protože je mi líto i vašeho času, chtěl bych odůvodnění společné zprávy učinit co nejkratším způsobem.

Zákon projednaly dva výbory, hospodářský a výbor pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí. Společná zpráva byla vytvořena jako průsečík, tzn. spojením těch návrhů, které se v obou výborech opakovaly. Společná zpráva má pouze dva body. K bodu jedna návrhu je vypuštění tohoto bodu a k bodu dvě se mění termín na termín do 31. prosince 1994. a druhém listu společné zprávy máte nezařazenou připomínku, která byla odhlasována v hospodářském výboru, která se týká výše autorizačního poplatku. Dovolte mi, abych vám jako zpravodaj přijetí zákona doporučil ve znění společné zprávy.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu společnému zpravodajovi poslanci Vladimíru Budinskému a otevírám rozpravu k tomuto bodu.

Kdo se do ní hlásí? Hlásí se poslanec Ludvík Motyčka. Má slovo.

Poslanec Ludvík Motyčka: Pane předsedo, kolegyně a kolegové, při projednávání tohoto návrhu v hospodářském výboru byl přijat doplňující návrh, který ocituji:

V § 8 odst. 7 se vypouštějí slova "a výši autorizačního poplatku". Za první větu se připojí další věta: "Autorizační poplatek za zkoušku odborné způsobilosti v jednom i více oborech se stanoví jednotně bez ohledu na obor a specializaci ve výši 500 korun. Poplatek se uhradí v den zkoušky."

Tento návrh, který odsouhlasil hospodářský výbor a který se nedostal do společné zprávy, si osvojuji a rád bych ho stručně odůvodnil.

Dostávám velmi mnoho připomínek od mladých podnikatelů ve stavebnictví právě na výši poplatku, který za zkoušku odborné způsobilosti stanovila Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě. Tento poplatek za zkoušku činí 5 000 korun. Jsem přesvědčen o tom, že komory obecně by měly spoluvytvářet podmínky pro to, aby mladí podnikatelé mohli vznikat a nedělat jim takové finanční překážky. 5 000 korun pro mladého podnikatele je značná částka peněz.

Proto navrhuji onen doplňující návrh, aby autorizační zkoušky byly prováděny ve výši 500 korun. Děkuji.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu poslanci Motyčkovi. Táži se po dalších hlasech do rozpravy. Je tam přihláška pana poslance Zdeňka Trojana. Prosím, pane poslanče.

Poslanec Zdeněk Trojan: Vážený pane předsedo, vážené kolegyně a kolegové, dovoluji si podpořit přijetí změny inovace novely zákona o autorizovaných architektech, inženýrech a stavebních technicích ve znění tak, jak je uvedeno ve společné zprávě a chtěl bych se vyjádřit k tomu, co kolega Motyčka právě navrhl.

Osobně se nedomnívám, že je vhodné vkládat do zákona částku, která se má za udělení autorizace a za provedení zkoušky platit. Mám obavy, že 500 Kč za rok nebo za dva roky bude částka, kterou budeme muset novelizovat, aby vůbec komora a zkušební komise mohly fungovat.

Proto doporučuji, aby výše poplatků zůstala v pravomoci komory, jak vyplývá z původního znění zákona.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu poslanci Zdeňku Trojanovi. Další hlasy do rozpravy, pan poslanec Josef Ullmann. Připraví se poslankyně Orgoníková.

Poslanec Josef Ullmann: Vážený pane předsedo, dámy a pánové, chtěl bych dodržet zvyk této sněmovny a ohlásit vám, že nejsem členem žádné z těchto komor, takže nejsem na věci přímo zainteresován. Nicméně se domnívám, tak jsem to pochopil z předchozího vystoupení, že možná nebylo zcela vysvětleno proč tato změna úprava poplatků - měla být zahrnuta do tohoto zákona.

Souhlasím s tím, že by to mělo být v pravomoci komor, ovšem upozorňuji na to, že komor skutečně existujících, skutečně naplněných. My teď prožíváme fázi, kdy tyto komory vznikají. Podle téhož zákona vznikají dvě komory a v každé z nich je odlišná situace i co do počtu, lépe řečeno, co do procenta profesních pracovníků v nich již zastoupených.

Když jsem hovořil se svými kolegy o možné výši poplatku, zjistil jsem, že má tato výše několik možných rovin. Na jedné straně je zcela přirozené, aby ten, kdo o zkoušku žádá, hradil náklady s tím spojené.

Na druhé straně je pravda, že ten, kdo zkoušku poskytuje, tedy komora, která ji organizuje, může do jisté míry být lákána k tomu, aby z důvodu čistě finančního prospěchu přinutila uchazeče skládat zkoušku několikrát. Samozřejmě, nebude zjevně lákána částkou 500 Kč.

Domnívám se, že toto nebezpečí nehrozí. Nicméně u částky 5000 Kč už bych očekával, že toto nebezpečí hrozit může. Souhlasím s tím, že v přepracovaném návrhu o těchto komorách by již takto zmínka být neměla a v přepracovaném návrhu by to mělo být skutečně už na vůli těchto komor. ak již bylo nadneseno, úprava, která je předkládána, je úpravou pouze nezbytnou, dílčí a dočasnou, aby se vytvořil časový prostor pro kvalitní zpracování této problematiky.

Jsem přesvědčen, bude-li tato problematika důsledně a kvalitně přepracována, bude situace jiná. V dané situaci bych se naopak velmi přimlouval, aby tato částka byla v zákoně uvedena. Nepředpokládal bych, že během té doby, o kterou se jedná - t.j. do 31. 12. 1994 - dojde k nějakému velmi razantnímu posunu v hodnotě české koruny. Nemyslím si, že je to nebezpečí, které by zásadním způsobem hrozilo. Proto se přimlouvám za přijetí tohoto pozměňovacího návrhu.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji poslanci Ullmannovi. Zvu k řečništi paní poslankyni Orgoníkovou. Připraví se pan poslanec Josef Holub.

Poslankyně Hana Orgoníková: Pane předsedo, kolegyně a kolegové, mnoho stavebních techniků a inženýrů podniká v různé činnosti - stavebnictví, elektro a pod. Za každou zkoušku odborné způsobilosti vyžaduje komora poplatek ve výši 5000 Kč. Na toto stavební technici a inženýři právem poukazují. Proto podporuji návrh kolegy Motyčky.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji paní poslankyni Orgoníkové. Slovo má pan poslanec Josef Holub. Je zatím posledním přihlášeným do rozpravy.

Poslanec Josef Holub: Vážený pane předsedo, vážení přítomní, pro případ, že by nebyl přijat pozměňovací návrh pana poslance Motyčky, dovolil bych si dát pozměňovací návrh ke stejnému § 8 a odst. 7, kde bych žádal doplnit na závěr tohoto odstavce slova "poplatek se uhradí v den zkoušky". Děkuji za pozornost.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu poslanci Josefu Holubovi. Táži se po dalších hlasech do rozpravy. Je přihlášen pan poslanec Jiří Payne.

Poslanec Jiří Payne: Dovolil bych si upozornit na jeden problém, který souvisí s tím, že když zřizujeme veřejnoprávní instituce na základě zákona, pak bychom se měli držet té praxe, že zřízení instituce je záležitostí exekutivy. Exekutiva musí sezvat a založit tuto instituci a postarat se o to, aby se rozjela. Jestliže tomu tak není, pak samozřejmě dochází k tomu, že jistá část se do této komory dostane jako první, obsadí významná místa, a pak vytváří jakousi lobby. Upozornil bych na to s ohledem na projednávání případných příštích zákonů o komorách.

Prosím, uložme vládě zákonem, že její úředníci se postarají o založení a rozběhnutí těchto organizací. Jinak ve všech případech dojdeme ke stejné situaci, situaci těžko řešitelné. Přimlouvám se tedy za to, abychom při příštích komorách skutečně dbali na to, že zákon přesně popíše vznik příslušné komory.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji poslanci Jiřímu Paynovi. Nikdo další není přihlášen do rozpravy. Rozpravu uzavírám. Táži se pana poslance Severy, zda si přeje rozpravu uzavřít závěrečným slovem a zda pan společný zpravodaj bude žádat nějakou lhůtu (nebude). Můžeme potom přistoupit hned k hlasování. Děkuji za tuto zprávu. Prosím pane poslanče.

Poslanec Pavel Severa: Dámy a pánové, vzhledem k programu, který nás ještě čeká, jen krátce zhodnotím příspěvky, které tady zazněly, a vyjádřím se k nim. Musím říci, že ačkoliv se nám zdá částka podružná, je to právě jeden z velkých důvodů, kvůli kterým si komora nezískala důvěru. Hospodaření s finančními prostředky bylo zneužíváno. Doplním pouze fakt, že podnikatelé byli, nechci říci nuceni, ale informováni o tom, že by měli absolvovat před touto zkouškou ještě odborná školení. Každé školení je též za dva až tři tisíce. Pokud zjistíte, že lektoři těchto školení byli členové komisí, nezdá se mi to vhodné.

Návrh pana Trojana, že 500 Kč není žádná částka, já s tím souhlasím. Skutečně je to opatření, myslím, tak do jara, kdy by měl být nový zákon na světě. Proto se přimlouvám, aby tam pozměňovací návrh pana poslance Motyčky zůstal.

Pokud by nebyl přijat návrh poslance Motyčky, návrh poslance Holuba též řeší problematiku. Když má někdo u sebe šest měsíců něčí peníze, je to vlastně úvěr zadarmo. Tato otázka se stává velice zajímavou ve chvíli, když si uvědomíme, že těchto osob, které se mají zúčastnit zkoušek, je kolem 100 tisíc, každý dá tři až pět tisíc, podle toho, zda je to technik či inženýr, pak nám vyjdou částky kolem 300 miliónů. To by bylo všechno. Děkuji vám.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji poslanci Severovi. Společný zpravodaj, poslanec Budinský má slovo.

Poslanec Vladimír Budinský: Vzhledem k tomu, že jsem autorizovaným technikem a jsem členem komory, budu svou zpravodajskou činnost vykonávat bez jakýchkoliv komentářů a nebudu sněmovnu ani v náznaku ovlivňovat.

Návrh poslance Motyčky máte na druhém listu společné zprávy. Je to vlastně jediný návrh, který byl vznesen, a který by vyžadoval opakované čtení. Prosím, pane předsedo, můžete nechat o tomto návrhu hlasovat.

Předseda PSP Milan Uhde: Budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu poslance Motyčky. Je v čerstvé paměti.

Kdo je pro přijetí tohoto pozměňovacího návrhu, ať zvedne ruku. 104.

Kdo je proti? 1.

Tento návrh byl přijat.

Poslanec Vladimír Budinský: Pane předsedo, přijetím tohoto pozměňovacího návrhu padají všechny ostatní pozměňovací návrhy.

Předseda PSP Milan Uhde: Znamená to tedy, pane společný zpravodaji, že můžeme hlasovat o návrhu jako o celku? (Ano.) Pokud nejsou nějaké jiné námitky technické povahy - vidím, že nejsou - budeme hlasovat.

Kdo souhlasí s návrhem poslance Pavla Severy a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, podle sněmovního tisku č. 270, ve znění společné zprávy výborů podle sněmovního tisku 352 a schváleného pozměňovacího návrhu, ať zvedne ruku. 120.

Kdo je proti? Nikdo.

Tento návrh byl přijat.

Děkuji panu poslanci Severovi i panu poslanci Budinskému za práci, kterou vynaložili k přijetí tohoto zákona. Pan poslanec Severa chce promluvit. Samozřejmě pane poslanče, máte příležitost.

Poslanec Pavel Severa: Dámy a pánové, chtěl bych vám poděkovat za pozornost, kterou jste věnovali tomuto zákonu. Potěšilo mne, že se tento problém nezpolitizoval a doufám, že stavebnictví se nám odmění výkony takovými, abychom mohli říci, že je to motor naší ekonomiky. Děkuji vám.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP