Čtvrtek 20. května 1993

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu poslanci Severovi ještě jednou. Vzhledem k tomu, že doufám, že stejně jako já mají i ostatní poslanci před sebou písemné vyhotovení všech pozměňovacích návrhů k tisku 128, totiž k návrhu skupiny poslanců na vydání zákona o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění společné zprávy výborů - tisk 274 - můžeme se vrátit k tomuto přerušenému bodu a věnovat se mu.

X.

Návrh poslance Richarda Mandelíka a dalších na vydání zákona o Nejvyšším kontrolním úřadu podle sněmovních tisků 128274

Prosím pana poslance Mandelíka, aby zaujal místo navrhovatele, a paní poslankyni Röschovou, aby zaujala místo společně zpravodajky výborů.

Vzhledem k tomu, že rozprava byla uzavřena, prosím pana poslance Mandelíka jako zástupce navrhovatele, aby přednesl závěrečné slovo, pokud reflektuje na toto své právo. Vidím, že ano. Prosím, máte slovo, pane poslanče.

Poslanec Richard Mandelík: Vážený pane předsedo, vážení páni ministři, dámy a pánové, v rozpravě bylo předneseno mnoho pozměňovacích návrhů. Já bych se nyní k nim vyjádřil.

Prvním byl návrh pana poslance Machalíka - název zákona upravit tak, aby zněl "Jak se zbavit Hussara". Nedoporučuji.

Soubor návrhů pana poslance Kačenky - podpořil bych pouze návrh č. 7 a 8. To doporučuji, neboť se jedná o poněkud nadbytečná ustanovení, takže bych mohl akceptovat přijetí.

Rovněž tak - pokud nebude přijat návrh č. 10 pana poslance Kačenky - souhlasím s tím, aby bylo vloženo to, co je uvedeno tučně k bodu 10. Jinak bych byl rád, kdyby pan poslanec Kačenka ještě upřesnil svůj bod 12, kde pravděpodobně - protože uvedl odstavec 3, ale týkalo se to č. 3 bodu 3 - pokud to tak je, mohu se vyjádřit již nyní, že s tím nesouhlasím.

Pan poslanec Skočovský bohužel svůj první návrh nezměnil, přestože jsem ho o to žádal, neboť bych ho uvítal, ale v té podobě, jak je zde uveden - a bohužel o jiném návrhu hlasovat nemůžeme - ho nemohu doporučit. Rovněž tak nemohu doporučit ostatní návrhy. O návrhu č. 4 a 6 nelze hlasovat, neboť to nejsou konkrétní pozměňovací návrhy.

Pozměňovací návrhy paní poslankyně Mazalové nemohu doporučit všechny, neboť by naprosto změnily koncepci tohoto zákona, tak jak navrhovatelé měli v úmyslu.

Vítám návrh pana poslance Fejfara, který upravuje působnost tohoto úřadu vůči Bezpečnostní informační službě a je takto systematicky správný. Čili doporučuji.

Pozměňovací návrhy pana poslance Payna zlepšují kvalitu zákona, oba dva doporučuji. Rovněž tak pozměňovací návrh pana poslance Gjuriče navrhovatelé akceptují.

Návrh pana poslance Matulky je pravděpodobně z kategorie žertů, takže nedoporučuji. Návrhy pana poslance Kozáka navrhovatelé neakceptují.

Návrh pana poslance Libora Nováka upravuje chybu, která se stala při přepisu společně zprávy. Samozřejmě doporučuji. Rovněž tak jazykovou úpravu navrženou panem poslancem Špačkem.

Vítám návrh pana poslance Janečka, který skutečně působnost zlepšuje. Jako navrhovatel ho doporučuji.

Nedoporučuji však pozměňovací návrhy pana poslance Vyvadila, neboť jsou příliš riskantní a znepřesňují tento zákon.

Pozměňovací návrh pana poslance Rašky č. 1 nedoporučuji, neboť je nadbytečný. Ústava hovoří o hospodaření se státním majetkem a myslím si, že tím je pokryto i nakládání se státním majetkem. Návrh č. 2 je sice podle názoru navrhovatelů pokryt státním rozpočtem a současně i stanoviskem ke státnímu závěrečnému účtu včetně kontrolních závěrů povinně předávaných sněmovně k této kontrole, přesto doporučuji k přijetí.

Jako zbytečný považuji návrh č. 3, neboť je již obsažen v hospodaření se státním majetkem, který je pojmem širším. Nedoporučuji návrh č. 4.

Naprosto odmítám návrh č. 5, kde termín "kontrola výkonu státní správy" je příliš vágní a způsob, jakým státní správa nakládá s prostředky této republiky, již je upraven v předchozích ustanoveních.

U návrhu č. 6 pravděpodobně bude dobré hlasovat odděleně. Vyjádřím se, že vložit slovo "vlády" nepovažuji za správné, nedoporučuji to, protože činnost vlády, která má hospodářské důsledky a vykonává se u orgánů státní správy, samozřejmě kontrole podléhá.

Druhý návrh - vložit za slova "státních orgánů" slova "právnických osob" - nedoporučuji, protože předpokládám, že bude přijat návrh poslance Janečka. Pokud by nebyl přijat návrh pana poslance Janečka, dalo by se uvažovat o tom, že tento návrh by byl akceptovatelný.

Poslední část návrhu č. 6 - nedoporučuji, neboť před tím bude předmětem hlasování otázka BIS. Tato formulace by se objevila dvakrát a navrhovatelé by neradi předjímali nějakých budoucích zákonů, že bude působnost tohoto úřadu. Tam bych doporučoval spíše později to řešit novelou. Děkuji za pozornost.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu poslanci Mandelíkovi. S technickou poznámkou se hlásí paní poslankyně Gerta Mazalová.

Poslankyně Gerta Mazalová: Vážený pane předsedající, vážená sněmovno, já se omlouvám. Podávala jsem svůj návrh písemně a poněvadž píšu trochu nečitelně, došlo možná k omylu. Můj pozměňovací návrh se skládal ze dvou bodů:

Za prvě - zrušit všech 52 paragrafů, prostě celý návrh zákona. Neřekla jsem nechat název zákona, protože to by samozřejmě nemělo smysl.

Za druhé - vypustit § 34 - 44. V § 45 odst. 1 písm. b) vypustit slova "kárný řád". To souvisí. Jinak by to nemělo smysl.

Předseda PSP Milan Uhde: Já se přiznám, že jsem takto smysl návrhu paní poslankyně pochopil, a doufám, že dojde k vyjasnění věci mezi ní a společnou zpravodajkou tak, aby její pozměňovací návrhy mohly být předloženy k hlasování v té logické podobě a uspořádání, jak to předkladatelka návrhu myslela. Slovo má společná zpravodajka výborů paní poslankyně Röschová.

Poslankyně Anna Röschová: Pane předsedo, dámy a pánové, úvodem svého posledního vystoupení k tomuto zákonu bych ráda poděkovala všem poslancům, kteří zde vystupovali a provedli mi jakýsi exkurs do různých teorií ústavního práva, do historie a zároveň také do poslanecké odpovědnosti. Tímto jim děkuji.

V rozpravě vystoupilo 26 poslanců, kteří předložili tyto pozměňovací návrhy.

První byl pozměňovací návrh poslance Machalíka upravit název zákona takto: "Zákon jak se zbavit Hussara". Nedoporučuji.

Předseda PSP Milan Uhde: Můžeme přistoupit k hlasování o tomto pozměňovacím návrhu.

Kdo je pro jeho přijetí, ať zvedne ruku. 44.

Kdo je proti tomuto návrhu? 38.

Je zjevně, že tento pozměňovací návrh nezískal potřebnou nadpoloviční podporu přítomných.

Poslankyně Anna Röschová: Jako druhý vystoupil pan poslanec Kačenka, který přednesl 12 pozměňovacích návrhů. První návrh - v § 3 odst. 2 na konec písm. b) připojit slova "pokud se týká hospodárného a účelného vynakládání prostředků". Nedoporučuji.

Předseda PSP Milan Uhde: Kdo je pro tento pozměňovací návrh pana poslance Kačenky, ať zvedne ruku. 78.

Kdo je proti? 54.

Tento návrh nezískal nadpoloviční většinu přítomných a nebyl přijat.

Volá někdo po dokončení hlasování? Domnívám se, že to můžeme jako první krok udělat, ale jakmile se přesvědčíme, kolik poslanců hlasuje, pak už by to nemělo smysl.

Tentokrát se tedy ptám, kdo se zdržel hlasování? 47.

Opakuji, že tento návrh nezískal nadpoloviční většinu a nebyl přijat.

Poslankyně Anna Röschová: Druhým pozměňovacím návrhem byl návrh v § 3 odst. 3 před slova "Česká národní banka" vložit slova "Parlament a". Nedoporučuji.

Předseda PSP Milan Uhde: Kdo je pro přijetí tohoto pozměňovacího návrhu poslance Kačenky, ať zvedne ruku. 77.

Kdo je proti? 50.

Je zjevné, že tento pozměňovací návrh nebyl přijat.

Poslankyně Anna Röschová: Ve svém třetím pozměňovacím návrhu pan poslanec Kačenka v písemném podkladu, který mi předložil, uvedl, že tento návrh směřuje do § 4 odst. 4. Paragraf 4. žádný 4. odstavec nemá. Domnívám se, že došlo k chybě, že to měl být odstavec 3. Ono to bylo takto uvedeno i ve stenografickém záznamu. S legislativou jsme si dovolili takto to upravit a myslím, že není třeba, aby to pan poslanec Kačenka upřesňoval sám, protože kývá souhlasně hlavou. V § 4 odst. 3 za slovo "jsou" vložit slova "kontrolní protokoly a". Nedoporučuji.

Předseda PSP Milan Uhde: Kdo je pro třetí pozměňovací návrh pana poslance Kačenky, ať zvedne ruku. 72.

Kdo je proti? 61.

Ani tento pozměňovací návrh nezískal nadpoloviční většinu a nebyl přijat.

Poslankyně Anna Röschová: U čtvrtého pozměňovacího návrhu pana poslance Kačenky jsme si také dovolili udělat drobnou úpravu, protože pan poslanec v písemném podkladu navrhl (bylo to tak i ve stenozáznamu) vypustit z § 8 odst. 4 slovo "může", ovšem pak by věta nedávala smysl. Měl pravděpodobně na mysli, že se "účastní". Tento návrh zní - v § 8 odst. 4 vypustit v první větě slova "může účastnit" a nahradit je slovem "účastní". Nedoporučuji.

Předseda PSP Milan Uhde: Budeme hlasovat o čtvrtém pozměňovacím návrhu pana poslance Kačenky.

Kdo je pro jeho podporu, ať zvedne ruku! 65 hlasů pro.

Kdo je proti tomuto návrhu, ať zvedne ruku! 49 proti.

Ani tento pozměňovací návrh pana poslance Kačenky nezískal nadpoloviční podporu a nebyl přijat.

Prosím, paní společná zpravodajka.

Poslankyně Anna Röschová: Pátým pozměňovacím návrhem je vložit nový § 9, ostatní paragrafy přečíslovat. Nový paragraf by zněl: "Odst. 1. Funkce prezidenta úřadu a viceprezidenta úřadu jsou veřejně funkce. Odst. 2. Prezidenta úřadu a viceprezidenta úřadu nelze stíhat za přestupky a podléhají kárně pravomoci kárně komory úřadu, pokud zákon nestanoví jinak."

Tam potom pan poslanec Kačenka řekl, že pokud by tento pozměňovací návrh, to je nový § 9, neprošel, navrhuje vypustit § 35 - 44, to znamená z kárné odpovědnosti by zůstal § 34 a tady bych poprvé poprosila o upřesnění, protože jsme nepochopili příliš dobře potom ten třetí pozměňovací návrh. Tam se říká, že v případě, že bude přijat jeho návrh na nový § 9 - tam to nebylo jasné. V případě, že bude přijat nový § 9, tak na konec § 34 se doplňuje text "prezident úřadu a viceprezident úřadu těž za přestupky podle § 9 tohoto zákona". Je to tak, jak jsem to teď přečetla? Ono to totiž nebylo ani z písemného podkladu, ani ze stenozáznamu srozumitelné.

Předseda PSP Milan Uhde: Pan poslanec Kačenka zpřesní souvislosti těch alternativ.

Poslanec František Kačenka: V prvním případě by se jednalo o vypuštění § 34 - 44 a v případě, že by pozměňovací návrh prošel, tak by se doplnilo...

(Poslanec Kačenka a společná zpravodajka si věc vysvětlují mimo mikrofon.)

Poslankyně Anna Röschová: Takže jsme se už domluvili. Já bych navrhovala, aby se hlasovalo o každém tomto bodu zvlášť, to znamená, že jako první bychom měli hlasovat o zařazení nového § 9, který by zněl - nebudu to znovu číst, protože máte pozměňovací návrhy zpracované před sebou. § 9 odst. 1 a odst. 2.

Předseda PSP Milan Uhde: Je jasné, o čem budeme hlasovat.

Kdo je pro podporu 5. pozměňovacího návrhu pana poslance Kačenky, ať zvedne ruku! 78 hlasů pro.

Kdo je proti tomuto návrhu, ať zvedne ruku! 48.

Je zcela zjevné, že tento návrh nezískal nadpoloviční podporu a nebyl přijat.

Proto následuje, paní společná zpravodajko, ta alternativa uvedená v návrhu pana poslance Kačenky jako první.

Poslankyně Anna Röschová: To znamená to tučně vytištěné, vypustit paragrafy, ale nikoli 35, ale 34 - 44, to je celou tu kárnou odpovědnost.

Předseda PSP Milan Uhde: Budeme hlasovat o tomto návrhu pana poslance Kačenky. Je to vlastně jeho šestý pozměňovací návrh.

Kdo je pro jeho podporu, ať zvedne ruku! 78.

Kdo je proti tomuto návrhu, ať zvedne ruku! 47 hlasů proti.

Ani tento pozměňovací návrh nezískal nadpoloviční většinu a nebyl přijat.

Prosím paní společnou zpravodajku.

Poslankyně Anna Röschová: Pane předsedo, protože nebyl přijat pozměňovací návrh pana poslance Kačenky na nový § 9, nemá smysl hlasovat o tom třetím návrhu pana poslance Kačenky pod bodem 5.

Dalším pozměňovacím návrhem je pod bodem 6 v § 13 odst. 4 a) připojit na konec slova "a kontrolními závěry". Nedoporučuji.

Předseda PSP Milan Uhde: Budeme hlasovat o tomto pozměňovacím návrhu pana poslance Kačenky.

Kdo je pro jeho přijetí, ať zvedne ruku! 80 hlasů pro tento návrh.

Kdo je proti tomuto návrhu, ať zvedne ruku! 43 hlasy proti.

Ani tento návrh nebyl přijat.

Prosím paní společnou zpravodajku, aby pokračovala.

Poslankyně Anna Röschová: Pod bodem 7 v § 16 vypustit slova "a přenést na ně nebo převzít od nich provedení jednotlivých kontrol". Doporučuji.

Předseda PSP Milan Uhde: Kdo je pro přijetí tohoto pozměňovacího návrhu pana poslance Kačenky, ať to dá najevo zvednutím ruky! 135 hlasů pro.

Kdo je proti tomuto návrhu, ať zvedne ruku! 2 hlasy byly proti.

Tento pozměňovací návrh byl přijat.

Poslankyně Anna Röschová: V § 17 odst. 1 vypustit slovo "všech". Doporučuji.

Předseda PSP Milan Uhde: Kdo je pro přijetí tohoto pozměňovacího návrhu pana poslance Kačenky, ať zvedne ruku. 148.

Kdo je proti, ať zvedne ruku. Nikdo.

Tento pozměňovací návrh byl přijat.

Paní společná zpravodajko, pokračujte prosím.

Poslankyně Anna Röschová: Pod bodem 9 v § 17 odst. 4 vypustit slova na konci věty "... zveřejňuje jej ve Věstníku Nejvyššího kontrolního úřadu (dále jen ve Věstníku)". Domnívám se, že je zapotřebí hlasovat jenom o této první větě, protože byl-li by tento pozměňovací návrh přijat, tak druhá věta je skutečně již legislativně technická úprava a není zapotřebí o tom hlasovat.

Takže ještě jednou bych zopakovala: V § 17 odst. 4 vypustit slova na konci věty: "... zveřejňuje jej ve Věstníku NKÚ (dále jen ve Věstníku)".

Předseda PSP Milan Uhde: Budeme hlasovat o tomto pozměňovacím návrhu pana poslance Kačenky.

Kdo je pro jeho přijetí, ať zvedne ruku. 77.

Kdo je proti, ať zvedne ruku. 25.

Pozměňovací návrh nebyl přijat.

Prosím, paní společná zpravodajko!

Poslankyně Anna Röschová: V § 19 odst. 2 vypustit slova "členové úřadu". Nedoporučuji.

Předseda PSP Milan Uhde: Budeme hlasovat o tomto pozměňovacím návrhu poslance Kačenky.

Kdo je pro jeho přijetí, ať zvedne ruku. 81.

Kdo je proti tomuto návrhu, ať zvedne ruku. 42.

Tento pozměňovací návrh nebyl přijat.

Prosím, paní společná zpravodajko.

Poslankyně Anna Röschová: V tom případě budeme hlasovat o dalším pozměňovacím návrhu, který je vytištěný tučně, to jest: Do § 11 odst. 1 vložit za slova "člen úřadu" slova "vykonává kontrolu". Pan navrhovatel se k tomuto vyjádřil kladně.

Předseda PSP Milan Uhde: Budeme hlasovat o tomto pozměňovacím návrhu pana poslance Kačenky.

Kdo je pro jeho přijetí, ať zvedne ruku. 133.

Kdo je proti tomuto návrhu, ať zvedne ruku. Nikdo.

Tento pozměňovací návrh byl přijat.

Paní společná zpravodajko!

Poslankyně Anna Röschová: Zase se obracím na pana poslance Kačenku. Další pozměňovací návrhy, které předložil, jsme pochopili tak, že se vlastně jedná o jeden pozměňovací návrh, protože natolik spolu úzce souvisí, že je zapotřebí o nich hlasovat dohromady.

Takže v § 50 odst. 1 vypustit slova "a Nejvyšší kontrolní úřad České republiky".

Dále doplnit nový odstavec ve znění: "Nejvyšší kontrolní úřad zřízený ústavním zákonem č. 481/1991 Sb. je Nejvyšší kontrolní úřad podle čl. 97 Ústavy" a stávající odst. 2 se přečísluje na odst. 3 a z něj se vypustí "... z Nejvyššího kontrolního úřadu České republiky".

Již jsem řekla, že je o tomto zapotřebí hlasovat najednou a já nedoporučuji.

Předseda PSP Milan Uhde: Budeme tedy hlasovat o tomto pozměňovacím návrhu pana poslance Kačenky.

Ať zvedne ruku ten, kdo je pro jeho přijetí. 79.

Kdo je proti tomuto návrhu, ať zvedne ruku. 51.

Tento protinávrh nebyl přijat.

Prosím, paní zpravodajkyně!

Poslankyně Anna Röschová: Poslední pozměňovací návrh pana poslance Kačenky bych si opět dovolila upřesnit, protože on navrhl § 51 odst. 3; nové znění § 51 odst. 3 nemá, ale pravděpodobně pan poslanec měl na mysli bod 3.

Takže § 51 bod 3, nové znění:

"Zákon ČNR č. 552/1991 Sb., o státní kontrole." Nedoporučuji.

Předseda PSP Milan Uhde: Budeme hlasovat o tomto protinávrhu.

Kdo je pro jeho přijetí, ať zvedne ruku. 82.

Kdo je proti tomuto návrhu, ať zvedne ruku. 55.

Tento návrh nebyl přijat.

Prosím.

Poslankyně Anna Röschová: Tím jsme vyčerpali pozměňovací návrhy pana poslance Kačenky a jako další vystoupil pan poslanec Skočovský. který přednesl jako první tento návrh: V § 2 odst. 2 připojit slova "v jednotlivých oblastech NKÚ zřizuje dle potřeby svá detašovaná pracoviště".

V tomto znění bohužel nedoporučuji.

Předseda PSP Milan Uhde: Budeme hlasovat o prvním pozměňovacím návrhu pana poslance Skočovského.

Kdo je pro přijetí tohoto pozměňovacího návrhu, ať zvedne ruku. 72.

Kdo je proti tomuto návrhu, ať zvedne ruku. 30.

Ani tento pozměňovací návrh nedostal nadpoloviční podporu a nebyl přijat.

Prosím, paní zpravodajkyně.

Poslankyně Anna Röschová: V § 7 odst. 1 vypustit "senáty Úřadu" a "kárná komora" a samozřejmě, kdyby toto bylo přijato, provést podle toho změny v paragrafech, které na to navazují a kde se objevují tato slova. - Nedoporučuji.

Předseda PSP Milan Uhde: Budeme hlasovat o druhém pozměňovacím návrhu pana poslance Skočovského.

Kdo je pro jeho přijetí, ať zvedne ruku! 80 hlasů pro tento návrh.

Kdo je proti tomuto návrhu, ať zvedne ruku! 46 hlasů proti tomuto návrhu.

Tento návrh nebyl přijat.

Prosím, paní společná zpravodajko.

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP