Středa 19. května 1993

Poslanec Ivan Bečvář: Pozměňovací návrhy poslankyně Fischerové. První pozměňovací návrh v § 4, písm. f) stávajícího zákona vypustit slova "vyžadoval lov nebo" nahradit slovem "vyžadovala". Nedoporučuji.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Ani navrhovatel nedoporučuje, ptám se, kdo s tímto návrhem souhlasí nechť zvedne ruku. 13.

Kdo je proti? 5.

Tento návrh nebyl přijat.

Poslanec Ivan Bečvář: Druhý pozměňovací návrh zní: v § 4 písm. g) bod 3 společné zprávy, za slova "změny vzhledu " vložit slovo "a chování" a za slova "drápy a zuby" vložit slova "provádět kastrace". Jako společný zpravodaj nedoporučuji.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Ani navrhovatel nedoporučuje.

Kdo s tímto návrhem souhlasí, ať to dá najevo zvednutím ruky. 8.

Kdo je proti? 32.

Tento návrh nebyl přijat.

Poslanec Ivan Bečvář: Třetí pozměňovací návrh zní: v § 4 písm. b) bod 7 společné zprávy vypustit slova "ve velkochovech". Jako společný zpravodaj doporučuji.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Navrhovatel nemá na tuto záležitost vyhraněný názor.

Ptám se, kdo souhlasí s tímto návrhem, ať zvedne ruku. 78.

Kdo je proti? 8.

Kdo se zdržel hlasování? 72.

Tento návrh nebyl přijat.

Poslanec Ivan Bečvář: Ve čtvrtém pozměňovacím návrhu, tentýž návrh podala i paní poslankyně Matoušková, v § 5 odst. 4) bod 8 společné zprávy - tento odstavec se navrhuje vypustit. Jak jsem řekl, stejný pozměňovací návrh podala i paní poslankyně Matoušková. Jako společný zpravodaj nedoporučuji.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Navrhovatel nedoporučuje. Kdo souhlasí s tímto návrhem, ať zvedne ruku! 48.

Kdo je proti? 32.

Tento návrh nebyl přijat.

Poslanec Ivan Bečvář: Pátým pozměňujícím návrhem, který zní: v § 7 odst. 3 písm. a) stávajícího zákona slova "8 týdnů" nahradit slovy "14 dnů". Nedoporučuji.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Navrhovatel nedoporučuje. Kdo souhlasí s tímto návrhem, ať zvedne ruku! 5.

Kdo je proti? 24.

Tento návrh nebyl přijat.

Poslanec Ivan Bečvář: Šestý pozměňující návrh zní: v § 7 odst. 3 písm. b) stávajícího zákona - toto ustanovení na konci doplnit slovy "pokud se neprovádí kauterizací případně chirurgickou extirpací". Doporučuji.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Navrhovatel doporučuje. Kdo s tímto návrhem souhlasí, ať zvedne ruku! 144.

Kdo je proti? 3.

Tento návrh byl přijat.

Poslanec Ivan Bečvář: Pozměňující návrh poslance Černého: v § 5 odst. 5 bod 8 společné zprávy, za slova "veterinární lékař" vložit slova "nebo odborně způsobilá osoba podle § 17 tohoto zákona". Doporučuji.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Navrhovatel doporučuje. Kdo souhlasí, ať zvedne ruku! 154.

Kdo je proti? Nikdo.

Návrh byl přijat.

Poslanec Ivan Bečvář: Dalším pozměňujícím návrhem je návrh poslance Hrazdíry: v § 4 písm. f) stávajícího zákona, za slovo "lov" vložit slova "příprava k lovu". Tentýž shodný návrh podal i poslanec Jegla. Společný zpravodaj nedoporučuje.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Navrhovatel doporučuje. Kdo s návrhem poslance Hrazdíry souhlasí, ať zvedne ruku! 71.

Kdo je proti? 47.

Kdo se zdržel hlasování? 47.

Návrh nebyl přijat.

Poslanec Ivan Bečvář: Další pozměňovací návrhy navrhla poslankyně Röschová, která podala celkem tři pozměňující návrhy, které spolu věcně souvisí, a proto bude třeba o nich hlasovat společně. Jedná se o: ze společné zprávy vypustit body 16, 17, 18, 20, 22, 23 a 24.

Druhý pozměňovací návrh zní: v § 21 odst. 2 bod 19 společné zprávy, za slova "odborníků navržených " vložit slova "příslušnými státními orgány" a vypustit slova "orgány veterinární správy" a slova "komorou veterinárních lékařů ".

Třetí pozměňovací návrh, o kterém jsem hovořil, je v § 21 odst. 3, bod 21 společné zprávy - vypustit písm. g) a písm. h) označit jako písm. g). Všechny tyto tři návrhy doporučuji.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Bylo navrženo, aby se o všech třech návrzích hlasovalo společně. Za navrhovatele je rovněž vyjádřen souhlas. Ptám se, kdo s návrhy poslankyně Röschové souhlasí, ať zvedne ruku! 114.

Kdo je proti? 1.

Návrhy byly přijaty.

Poslanec Ivan Bečvář: Paní poslankyně Röschová dále navrhuje v § 19 písm. d) stávajícího zákona slova "Československá akademie věd " nahradit slovy "Akademie věd České republiky". Doporučuji.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Je zde souhlas i ze strany navrhovatele. Kdo je pro, ať zvedne ruku! 140.

Kdo je proti? 8.

Návrh byl přijat.

Poslanec Ivan Bečvář: Další pozměňující návrh kolegyně Röschové zní:

V § 21 odst. 3 písm. f) stávajícího zákona na konec vložit slova "a kontroluje vydávání povolení podle § 23 odst. 1 písm. a) tohoto zákona". Jako společný zpravodaj doporučuji.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Doporučuje i navrhovatel. Kdo souhlasí, ať zvedne ruku! 132.

Kdo je proti? Nikdo.

Návrh byl přijat.

Poslanec Ivan Bečvář: Třetí pozměňovací návrh, za § 28 vložit nový § 28 a), který by včetně nadpisu zněl "§ 28, zvláštní opatření". Děkuji.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Ptám se pana ministra. Rovněž doporučuje.

Kdo z poslanců s tímto návrhem souhlasí, ať zvedne ruku. 151.

Kdo je proti? 1.

Návrh byl přijat.

Poslanec Ivan Bečvář: Další pozměňovací návrh zní: " Na návrh okresní nebo městské veterinární správy může obec správním rozhodnutím nařídit odebrání týraného zvířete, vyžaduje-li to jeho zdravotní stav. Odvolání proti tomuto rozhodnutí o odebrání zvířete nemá odkladný účinek. " Jako společný zpravodaj doporučuji.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Doporučení je i ze strany navrhovatele. Nicméně se hlásí paní poslankyně Röschová s faktickou poznámkou. Zřejmě chce upřesnit svůj návrh.

Poslankyně Anna Röschová: Já, pane předsedající, nebudu upřesňovat svůj návrh, ale tento § 28 a) je zapotřebí odhlasovat jako celek, protože všechny ty odstavce až do odstavce 4 spolu souvisí.

Poslanec Ivan Bečvář: Mohu přečíst celé znění, všechny ty čtyři body: "Náklady spojené s odebráním zvířete a následnou péči o něj hradí osoba, jíž bylo zvíře odebráno. Náklady na léčení zvířete, které bylo týráno a poškozeno tak na jeho zdraví, ponese osoba, jež tento stav způsobila, i když přesahují hodnotu zvířete. O nákladech podle odst. 2 a 3 rozhoduje obec ve správním řízení." Veškerý tento blok doporučuji přijmout.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Navrhovatel rovněž. Dávám o tomto návrhu hlasovat.

Kdo souhlasí, ať zvedne ruku. 149.

Kdo je proti? 1.

Návrh byl přijat.

Poslanec Ivan Bečvář: Dalším pozměňovacím návrhem je návrh poslance Křížka. V § 4 písm. i) bodu 4 společné zprávy: vypustit bod 4 společné zprávy, tzn. ponechat původní text písm. i). Tentýž návrh podal i poslanec Jegla a poslanec Výborný. Jako společný zpravodaj nedoporučuji přijmout.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Ani navrhovatel nedoporučuje, nicméně se hlásí pan poslanec Čundrle s faktickou poznámkou.

Poslanec Václav Čundrle: Jsem přesvědčen o tom, že jsme nehlasovali o bodě 4, který navrhovala paní poslankyně Röschová, tzn. o nákladech podle odst. 2 a 3 rozhoduje obec ve správním řízení. (Hlasy ze sálu: hlasovali jsme!)

Místopředseda PSP Jan Kasal: Já se domnívám, že jsme hlasovali, ale jsou-li velké pochybnosti, bylo by třeba jít do stenozáznamu. Nicméně paní poslankyně Röschová je žena, kterou paměť neklame. Svůj názor na tuto věc řekne.

Poslankyně Anna Röschová: Domnívám se, že jsme hlasovali o § 28 a) jako o celku. Pan zpravodaj přečetl všechny 4 odstavce, potom jsme o tom hlasovali. Jinak to nemá význam odděleně o těchto odstavcích hlasovat, protože tvoří jeden celek.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Pan poslanec Čundrle je spokojen s touto odpovědí?

Poslanec Václav Čundrle: Já věřím paní poslankyni Röschové.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Tak jsme dva v tuto chvíli. Nebylo hlasováno o návrhu pana poslance Křížka. Byla vyjádřena nesouhlasná stanoviska jak společného zpravodaje, tak navrhovatele.

Kdo přesto s návrhem pana poslance Křížka souhlasí, ať zvedne ruku. 83.

Kdo je proti? 18.

Kdo se zdržel hlasování? 59 poslanců se zdrželo hlasování.

Takže mohu konstatovat, že návrh byl přijat. (Potlesk.)

Poslanec Ivan Bečvář: Dalším pozměňovacím návrhem je návrh poslance Litomiského, a to v § 5, odst. 5, bod 8

společné zprávy vypustit odstavec 5. Jako společný zpravodaj nedoporučuji.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Ani navrhovatel nedoporučuje.

Kdo souhlasí s tímto návrhem, ať zvedne ruku. 64.

Kdo je proti? 7.

Návrh nebyl přijat

Poslanec Ivan Bečvář: Další pozměňovací návrh podal poslanec Benda a zní: Za § 13 vložit nový § 13 a), který včetně nadpisu zní "§ 13 a), zvláštní podmínky pro obchod se zvířaty, určenými pro zvláštní chovy". Dále text pokračuje: "Právnická nebo fyzická osoba, která na základě živnostenského oprávnění chová zvířata určená pro zájmové chovy pro účely obchodu, s nimi nebo s těmito zvířaty obchoduje, je povinna do 1 měsíce od zahájení podnikání oznámit výkon živnosti příslušné okresní nebo městské veterinární správě. Zjistí-li příslušná okresní nebo městská veterinární správa závažně nebo opětovné porušení povinnosti právnické nebo fyzické osoby uvedené v odst. 1 stanovených tímto zákonem, může podat návrh příslušnému živnostenskému úřadu, aby podle § 58 odst. 2 písm. a) zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) živnostenské oprávnění zrušil nebo provozování pozastavil.

Právnická nebo fyzická osoba, která obchoduje se zvířaty pro zájmové chovy, je povinna vést evidenci o nakoupených a prodaných zvířatech, včetně dokladu o původu zvířete a uchovávat ji po dobu tří let."

Jako společný zpravodaj doporučuji.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Doporučují i zástupci navrhovatelů.

Kdo souhlasí s tímto návrhem, ať zvedne ruku. 142.

Kdo je proti? 3.

Návrh byl přijat.

Poslanec Ivan Bečvář: Další pozměňovací návrh předložil poslanec Špaček: V § 13, odst. 4 bodu 13 společné zprávy vypustit slova "a její kvalifikaci".

Jako společný zpravodaj doporučuji.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Navrhovatel nedoporučuje.

Kdo souhlasí s návrhem poslance Špačka, ať zvedne ruku. 80.

Kdo je proti? 5.

Kdo se zdržel hlasování? 75.

Návrh nebyl přijat.

Poslanec Ivan Bečvář: Druhý pozměňovací návrh poslance Špačka zní: V § 13, odst. 5, v bodu 13 společné zprávy před první větu vložit větu: "Příslušná okresní nebo městská veterinární správa neudělí povolení podle odstavce 3, nejsou-li dodrženy podmínky podle odstavce 1."

Jako společný zpravodaj doporučuji.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Navrhovatel rovněž doporučuje. Kdo souhlasí, ať zvedne ruku. 159.

Kdo je proti? Nikdo.

Návrh byl přijat.

Poslanec Ivan Bečvář: Další pozměňovací návrh zní: V § 24 stávajícího zákona označit dosavadní text jako odstavec 1 a přiřadit nové odstavce 2, 3 a 4, které znějí: "Obec může pověřit výkonem občanské kontroly nad dodržováním povinností podle tohoto zákona bezúhonné osoby, které získají osvědčení o způsobilosti po úspěšném složení zkoušek podle zkušebního řádu, prokáží v rámci zkoušky znalost právních předpisů a věcných znalostí, vztahujících se k činnosti jimi prováděné a absolvují psychologické testy, které potvrdí jejich způsobilost. Rozsah nezbytných znalostí, obsah zkoušek a zkušební řád upraví na základě návrhu ústřední komise ministerstvo vyhláškou. Zkoušky provádí ústřední komise."

Nemám stanovisko.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Navrhovatel nedoporučuje.

Pan poslanec Špaček se hlásí s faktickou poznámkou.

Poslanec Radim Špaček: Dámy a pánové, pozměňovací návrh má tři odstavce, o kterých je samozřejmě nutno hlasovat najednou. Chtěl bych upozornit, že došlo k určité nejasnosti kolem institutu občanské kontroly, kterou bych chtěl upřesnit. Tak, jak je to navrženo, by neměly samozřejmě možnost vstupovat do soukromí občanů.

Poslanec Ivan Bečvář: Dovolím si pokračovat, abych celý blok uzavřel: "Osoby uvedené v odstavci 2 jsou oprávněny při výkonu občanské kontroly za přítomnosti odpovědného pracovníka vstupovat do chovných dodavatelských a uživatelských zařízení, do objektů, v nichž je prováděna obchodní činnost se zvířaty, do objektů chovatelů, v nichž jsou chována zvířata, a do objektů, v nichž jsou zvířata porážena, jestliže to není příslušným orgánem veterinární správy nebo okresním hygienikem z důvodu protinákazových opatření zakázáno." Text pokračuje: "Osoby uvedené v odstavci 2 odpovídají za škodu způsobenou v souvislosti s výkonem občanské kontroly. Této odpovědnosti se nemohou zprostit."

Nemám stanovisko.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Tolik celý text. Stanovisko zpravodaje jste slyšeli, stanovisko navrhovatele je negativní.

Kdo souhlasí s návrhem pana poslance Špačka, ať zvedne ruku. 31.

Kdo je proti? 77.

Návrh nebyl přijat.

Poslanec Ivan Bečvář: Další pozměňovací návrh poslankyně Mazalové zní: V § 3 písm. i) bodu 1 společné zprávy za slovo "poruchy" vložit slovo "hlad " a za slovo "nebo" vložit slovo "jeho následkem způsobená".

Nemám k tomu stanovisko.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Stanovisko navrhovatele je negativní.

Kdo s návrhem poslankyně Mazalové souhlasí, ať zvedne ruku. 76.

Kdo je proti? 12.

Kdo se zdržel hlasování? 74.

Návrh nebyl přijat.

Poslanec Ivan Bečvář: Dále vystoupil pan poslanec Trojan, který pozměňovací návrh nepředložil. Rovněž poslanec Šoler pozměňovací návrh nepředložil. Poslanec Černý pozměňovací návrh nepředložil, poslankyně Fischerová vystoupila s faktickou poznámkou. Poslanec Špaček v této fázi pozměňovací návrh nepředložil.

Další pozměňovací návrh poslance Libora Nováka navazuje na přijatý pozměňovací návrh poslance Bendy. Navrhuje, aby v § 13 a) odst. 1 v prvním řádku se slova "Chová zvířata určená pro zájmové chovy, pro účely obchodu s nimi nebo s těmito zvířaty obchoduje" označila písmenem a) a za takto upravené písmeno bylo vloženo nové písmeno b) ve znění: "b) Provozuje jezdecký nebo jízdní podnik". Zbývající část věty pokračuje. Jako společný zpravodaj doporučuji k přijetí.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Navrhovatel rovněž doporučuje. Dávám tedy hlasovat, kdo s návrhem poslance Libora Nováka souhlasí, ať zvedne ruku. 105.

Kdo je proti? Nikdo.

Návrh byl přijat.

Poslanec Ivan Bečvář: Další pozměňovací návrh je od poslance Opatřila. Na žádost pana poslance Opatřila jsem spolu s poslanci a legislativou formuloval jeho návrh, který by zněl takto: V § 4 stávajícího zákona vložit na konec nové písmeno r) ve znění "r) Používat živá zvířata ke krmení těch druhů zvířat, u nichž z biologických důvodů není takový způsob výživy nutný." Zpravodaj doporučuje.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Navrhoval rovněž. Kdo z poslanců souhlasí s návrhem kolegy Opatřila, ať zvedne ruku. 123.

Kdo je proti? 7.

Návrh byl přijat.

Poslanec Ivan Bečvář: Na závěr se vracím k mému návrhu, technické úpravě bodu 14 společné zprávy, a to, aby v § 14 odst. 1 v návětí byla vypuštěna slova "nejde-li o výkon práva upravený zvláštními předpisy včetně odkazu 3" a dále pak v § 14 odst. 1 písmeno d) vypustit slova "a elektrického proudu " a připojit nové písmeno f) ve znění "f) Pomocí elektrického proudu, nejde-li o výkon práva upravený zvláštními předpisy" a odkaz pod čarou by zněl: "Zákon č. 102/1963 Sb., o rybářství, a vyhláška 103 z roku 1963 Sb., kterou se provádí zákon o rybářství. " Jako společný zpravodaj doporučuji.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Navrhovatel rovněž.

Kdo souhlasí s návrhem poslance Bečváře, ať zvedne ruku. 147.

Kdo je proti? 2.

Návrh byl přijat.

Poslanec Ivan Bečvář: Pane předsedající, tím byly vyčerpány veškeré pozměňovací návrhy.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji. Navrhuji hlasovat o celém předloženém návrhu najednou.

Kdo souhlasí s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon ČNR č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, podle sněmovního tisku 22, ve znění společné zprávy výborů podle sněmovního tisku 97 a schválených pozměňovacích návrhů, ať zvedne ruku. 141.

Kdo je proti? 5.

Tento návrh zákona byl schválen.

O slovo požádal společný zpravodaj pan poslanec Bečvář, prosím, abyste mu věnovali pozornost.

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP