Středa 19. května 1993

Poslanec Robert Kolář: S dalším pozměňovacím návrhem vystoupil kolega Unger. Nejprve řeknu stanovisko. Nedoporučuji jej k přijetí a dávám ke zvážení vzhledem k jeho rozsahu, jestli je nutné ho opakovat.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Myslím, že nebude potřeba číst, pokud na tom nebude někdo vysloveně trvat. Není tomu tak. Přistoupíme tedy k hlasování.

Kdo je pro přijetí tohoto návrhu, ať zvedne ruku. 85. Děkuji.

Kdo je proti? 17. Děkuji.

Tento návrh nebyl přijat, prosím další návrh.

Je tady požadavek na dokončení hlasování. Prosím tedy, kdo se zdržel hlasování, ať zvedne ruku. 76. Děkuji.

Tento návrh nebyl přijat.

Prosím další návrh.

Poslanec Robert Kolář: S dalším pozměňovacím návrhem vystoupil kolega Černý, který navrhoval vypustit bod 8 z novely zákona z § 36 odst. 2 a přeřadit tento bod do písmene c) stejného paragrafu. S tímtéž pozměňovacím návrhem přišel již kolega Maryt a bylo o něm hlasováno. Považuji to tedy za zbytečné.

S dalším pozměňovacím návrhem vystoupil kolega Hurta. V bodě 60 společné zprávy navrhuje vypustit v § 36 odst. 2 písm. a) větu: "Za podíly na zisku podle bodu 3 až 4 se pro účely tohoto zákona považují i částky použité ze zisku po zdanění na zvýšení vkladu společníka nebo členského vkladu." Nedoporučuji tento pozměňovací návrh přijmout.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji.

Kdo je pro přijetí tohoto návrhu, ať zvedne ruku. 78. Děkuji.

Kdo je proti? 56. Děkuji.

Tento návrh nebyl přijat.

Poslanec Robert Kolář: S dalšími pozměňovacími návrhy vystoupil kolega Hirš. V prvním navrhuje v § 24 odst. 2 doplnit písmeno b), které zní: "Náklady na změnu systému vytápění z pevných paliv na vytápění plynem a elektřinou nebo na systém využívající energie solární, větrné, biomasy apod., popřípadě snížení tepelné náročnosti budovy. Ustanovení § 33 zákona se nepoužije. " Tento návrh nedoporučuji přijmout.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji.

Kdo je pro přijetí tohoto návrhu, ať zvedne ruku. 83. Děkuji.

Kdo je proti? 29. Děkuji.

Tento návrh nebyl přijat.

Prosím další návrh.

Poslanec Robert Kolář: Druhý pozměňovací návrh kolegy Hirše se týkal § 25 písm. p), které zní: "Technické zhodnocení (§ 33) s výjimkou nákladů na změnu systému vytápění z pevných paliv na vytápění plynem a elektřinou nebo na systém využívající obnovitelné energie solární, větrné, biomasy apod., popř. snížení tepelné náročnosti budovy." Tento pozměňovací návrh nedoporučuji přijmout.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji. Kdo je pro přijetí tohoto návrhu, ať zvedne ruku! 85.

Kdo je proti? 37.

Ani tento návrh nebyl přijat.

Prosím o další návrh.

Poslanec Robert Kolář: Závěrem včerejší rozpravy jsem vystoupil já se svými pozměňovacími návrhy, které si všechny dovolím doporučit sněmovně ke schválení.

Začal bych prvním. § 5, odst. 4, slova "nejdéle 15 dnů před začátkem nebo nejdéle 15 dnů po skončení" nahradit slovy "v době 15 dnů před začátkem nebo v době 15 dnů po skončení".

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji. Kdo je pro přijetí tohoto návrhu, ať zvedne ruku! 119.

Kdo je proti? Nikdo.

Tento návrh byl přijat.

S faktickou poznámkou se hlásí pan poslanec Budinský.

Poslanec Vladimír Budinský: Dovolte mi, abych navrhl - vzhledem k tomu, že pan zpravodaj všechny své návrhy pojímá jako jeden návrh - abychom o jeho návrzích hlasovali najednou.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Já se chci zeptat, zda je proti tomuto postupu námitek?

Poslanec Robert Kolář: Já nemám námitky, pokud by s tímto postupem byl souhlas. Táži se, jestli se tento postup vztahuje i na dva pozměňovací návrhy, které jsem přednesl v dnešní rozpravě?

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Ne, tak bych to nevnímal. Jde pouze o návrhy, které zazněly včera. Není-li námitek, dám hlasovat o pozměňovacích návrzích pana kolegy Koláře.

Kdo je pro jejich přijetí, ať zvedne ruku! 1 12.

Kdo je proti? Nikdo.

Tyto návrhy byly přijaty.

Prosím o další návrh.

Poslanec Robert Kolář: Další jsou dva pozměňovací návrhy mé, již z dnešní rozpravy.

V § 36, odst. 3, se vypouští ustanovení písm. a) a v dosavadním písm. b) se za slova "prodeji cenných papírů" vkládají slova "uvedenými v odst. 2 písm a) bod 1". Doporučuji přijmout.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Kdo je pro přijetí tohoto návrhu, ať zvedne ruku! 89.

Kdo je proti? Nikdo.

Kdo se zdržel hlasování? 64.

Děkuji. Rozdílem 25 hlasů byl tento návrh přijat.

Poslanec Robert Kolář: Další byl můj druhý pozměňovací návrh z dnešního dne, který se týká legislativního upřesnění § 96 písm. a) zákona o správě daní a poplatků, a to první věty: "Pokud správce daně spravuje daně, které nejsou příjmem státního rozpočtu, převádí jejich výnos podle zákonného rozpočtového určení ve lhůtě, která počíná běžet dnem, kdy mu tyto prostředky byly připsány na jeho účet vedený u banky a zaevidovány, pokud je lze současně zaevidovat na osobním účtě daňového dlužníka, na jeho splatnou daňovou povinnost a končí dnem stanoveným ministerstvem (odkaz 15). Doporučuji přijmout.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Kdo je pro přijetí tohoto návrhu, ať zvedne ruku! 108.

Kdo je proti? Nikdo.

Tento návrh byl přijat.

Poslanec Robert Kolář: Dále vystoupil v rozpravě dvakrát kolega Wagner k problematice majetkového přiznání, žádný pozměňovací návrh však nepřednesl.

Poslední v rozpravě vystoupil kolega Brožík s návrhem v § 34 doplnit odst. 5, který zní: "Nárok na odpočet 10% vstupní ceny hmotného majetku dle odst. 3 má též plátce, který provozuje osobní dopravu osobními automobily na základě vydané koncese." Jako společný zpravodaj doporučuji tento pozměňovací návrh k přijetí.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji. Kdo je pro přijetí tohoto návrhu, ať zvedne ruku! 151.

Kdo je proti? Nikdo.

Tento návrh byl přijat.

Poslanec Robert Kolář: Pane předsedající, jelikož byly vyčerpány všechny pozměňovací návrhy, které k tomuto zákonu ve sněmovně zazněly, dovoluji si dát návrh na hlasování o zákonu jako celku.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji. Vyřešili jsme všechny pozměňovací návrhy. O slovo se hlásí pan kolega Motyčka. Prosím pana zpravodaje, aby zaujal své místo.

Poslanec Ludvík Motyčka: Pane místopředsedo, rád bych požádal jménem klubu KDU-ČSL o dvacetiminutovou pauzu, aby se klub mohl před závěrečným hlasováním poradit, jaké zaujme k celému zákonu - tak jak jsme ho odsouhlasili s doplňujícími návrhy a připomínkami stanovisko. Věřím, že klubu bude vyhověno, jak je v této sněmovně zvykem.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Ano, děkuji. Dovolil bych si po krátké konzultaci s panem místopředsedou vlády doporučit tento návrh k přijetí. Nejenom proto, ale i proto, že podobné žádosti respektujeme ve všech případech.

Dávám tedy hlasovat, kdo je pro to, abychom přerušili jednání na 20 minut. (Hlasuje se.) Je to evidentní většina. Děkuji vám za pochopení a sejdeme se ve sněmovní síni po jednání klubů ve 12 hodin.

(Jednání přerušeno ve 12.32 hodin.)

(Jednání opět zahájeno ve 12.05 hod.)

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Vážené poslankyně, vážení poslanci, budeme pokračovat v přerušeném jednání. V přestávce, kterou si vyžádaly poslanecké kluby, proběhlo jednání těchto klubů. Připomínám, že jsme dokončili hlasování o všech pozměňovacích návrzích. Jsme před závěrečným hlasováním o celém návrhu zákona.

Chystám se dát slovo panu místopředsedovi vlády a ministru financí Ivanu Kočárníkovi. Prosím, pane místopředsedo, máte slovo.

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Ivan Kočárník: Vážený pane předsedající, vážený pane předsedo, vážené poslankyně, vážení poslanci, navrhuji po poradě v politických klubech, aby byla ještě otevřena rozprava.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Ano, děkuji. To se právě Vaším vystoupením stalo. Do rozpravy se hlásí pan kolega Výborný, kterému dávám slovo.

Poslanec Miloslav Výborný: Pane předsedající, dámy a pánové, v rámci hlasování byl přijat kromě jiných návrhů i pozměňovací návrh poslance Jana Bláhy, týkající se začlenění nového § 36 a) do zákona. Nicméně podle názoru našeho klubu vznikají určitě problémy začleněním tohoto paragrafu. Především ve vztahu k čl. IV., který mohl být chápán v původním znění čl. IV. jinak, než v dosavadním článku IV. Přijetím dalších pozměňovacích návrhů poslance Koláře se zdá, že § 36 a) by neměl mít opodstatnění. To je první problém.

Druhý problém je věcný, třetí rovněž, že totiž toto ustanovení by pravděpodobně pro současnou situaci, pro některé studenty a zejména učně poškodilo v jejich daňovém zatížení.

Za třetí je velmi obtížné realizovat takto koncipované ustanovení v rámci správy daní. Předesílám, že to dělám velice nerad. Nicméně ze všech těchto problémů mi nezbývá nic jiného, než pro čistotu a použitelnost zákona navrhnout revokaci usnesení, kterým byl pozměňovací návrh poslance Bláhy přijat.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji panu poslanci Výbornému. Jestliže se dál nikdo nehlásí, uzavírám rozpravu, ve které zazněl jediný návrh na revokaci usnesení sněmovny, které se týkalo pozměňovacího návrhu pana poslance Bláhy.

Kdo je pro přijetí tohoto návrhu pana poslance Výborného, ať zvedne ruku. 90.

Je někdo proti? 63.

Zdržel se někdo hlasování? 5.

Děkuji. Tento návrh na revokaci byl přijat.

Tím jsme v situaci, kdy vlastně je pozměňovací návrh opět ve hře, pokud tomu dobře rozumím, a my bychom o něm měli rozhodnout hlasováním po vyslechnutí informací z další části rozpravy ještě jednou.

S faktickou poznámkou se hlásila paní poslankyně Buzková, pak se hlásí s faktickou poznámkou kolega Vyvadil.

Poslankyně Petra Buzková: Vážený pan předsedající, dámy a pánové, vzhledem k tomu, že byl revokován původně přijatý pozměňující návrh člena našeho klubu, chtěla bych požádat tuto sněmovnu, aby před konečným hlasováním o celém znění zákona bylo umožněno našemu klubu se sejít na 15 minut k poradě o celkovém hlasování.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Ano, děkuji. Pan kolega Vyvadil se hlásil s podobným námětem? Stahuje. Děkuji.

Nyní rozhodneme hlasováním o pozměňovacím návrhu tak, jak jsem naznačil, a poté rozhodneme o přestávce.

Ptám se ještě jednou, kdo je pro přijetí pozměňovacího návrhu pana poslance Bláhy, ať zvedne ruku! 83.

Kdo je proti? 49.

Kdo se zdržel hlasování? 49.

Děkuji. Tento návrh nebyl přijat.

Chci se nyní zeptat na jednu věc. Tak, jak je mým zvykem, podpořím návrh paní poslankyně Buzkové. Považuji za správné, abychom se takto respektovali.

Máme tedy dvě možnosti. Buď dát nyní hlasovat o žádosti paní poslankyně Buzkové a spojit tuto přestávku s polední přestávkou. Měl jsem původně v úmyslu - pokusit se ještě před polední přestávkou dokončit hlasování o dalším přerušeném bodu.

To jsou v podstatě dvě možnosti. Vzhledem k tomu, jak pokročil čas, domnívám se, že budeme muset i další přerušený bod odložit na odpolední část našeho jednání.

Teď se spíše s vámi radím. Vzhledem k tomu, že nevidím nesouhlas, nebudeme se nyní zdržovat hlasováním.

Vyhlásím nyní delší přestávku. Myslím, že hlasování by jednoznačně podpořilo návrh paní poslankyně Buzkové.

Je 12.13 hodin. Zahájíme jednání ve 14.00 hodin. Je na zvážení klubů, kterou část této přestávky využijí pro svoje jednání.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Prosil bych členy komise pro sdělovací prostředky, aby přišli na pět minut "ke klavíru".

(Jednání přerušeno ve 12.15 hod.)

(Jednání opět zahájeno ve 14.10 h.)

Místopředseda PSP Jan Kasal: Dámy a pánové, dobré odpoledne, budeme pokračovat v jednání 9. schůze Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Vzhledem k tomu, že bychom měli přistoupit k závěrečnému hlasování o důležitém zákonu, očekávám, že všichni projevíme zájem tím, že bezprostředně vstoupíme do sněmovní síně a zaujmeme místa v lavicích. Prosím, aby byl dáván neustále signál do kuloárů, aby všichni poslanci byli o této skutečnosti informováni.

Chci se zeptat, zda je nějaká povědomost, že zasedá klub KDS, protože zde nevidím nikoho z tohoto klubu.

Připomenu, že jsme projednávání tohoto bodu přerušili na žádost poslaneckého klubu ČSSD, který před závěrečným hlasováním se chtěl ještě poradit. Nyní však myslím, že můžeme přistoupit k závěrečné fázi projednávání tohoto zákona. Vzhledem k tomu, že bylo hlasováno o všech pozměňovacích a doplňovacích návrzích, můžeme přistoupit k závěrečnému hlasování. Doporučuji, abychom všichni zaujali svá místa. Pokud nejsou námitky, mohli bychom hlasovat o celém předloženém návrhu najednou.

Dámy a pánové, ptám se, kdo souhlasí s vládním návrhem zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu, ve znění zákona ČNR č. 35/1993 Sb. a zákona ČNR č. 96/1993 Sb. a zákon č.337/1992 o správě daní a poplatků ve znění zákona ČNR 35/1993 podle sněmovního tisku 258, ve znění společné zprávy výborů podle sněmovního tisku 350 a schválených pozměňovacích návrhů.

Kdo souhlasí, ať zvedne ruku. 107.

Kdo je proti? 11.

Konstatuji, že jsme tuto novelu přijali. Děkuji panu ministru financí Kočárníkovi a společnému zpravodaji Kolářovi. (Potlesk.)

Dámy a pánové, včera jsme přerušili projednávání vládního návrhu zákona ČNR, kterým se mění zákon 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, sněmovní tisk 22, původně tisk 97. Prosím, aby zástupce navrhovatele, ministr zemědělství Josef Lux, přednesl po rozpravě, která včera byla ukončena, závěrečné slovo. Zároveň prosím pana poslance Bečváře, aby zaujal místo v lavici zpravodajů.

VI.

Vládní návrh zákona České národní rady, kterým se mění zákon ČNR č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání podle sněmovních tisků 2297

Místopředseda vlády a ministr zemědělství ČR Josef Lux: Vážený pane předsedo, vážený pane předsedající, dámy a pánové, dovolil bych si ocenit zájem poslanců a pozornost, kterou věnovali této novele zákona na ochranu zvířat proti týrání. Svědčí o tom množství pozměňujících návrhů, kdy ve společné zprávě v oné jedné větě, kterou vláda předložila jako novelu, bylo změněno 19 paragrafů a na plénu bylo uplatněno 23 pozměňujících návrhů. Chtěl bych říci, že pozměňující návrhy většinou vítám, jsou zpřesňující, posunují tento materiál dobrým směrem, a děkuji za ně.

Přesto bych si dovolil s některými pozměňujícími návrhy nesouhlasit, protože se domnívám, že se dostávají už na úroveň absurdních úvah. Jednu takovou úvahu bych si dovolil zobecnit. Bezesporu změnu společnosti nelze vtěsnat do ekonomických kategorií. Proměna světa kolem nás má jistě svůj zásadní rozměr morální a výrazem tohoto často relativizovaného akcentu je bezesporu vztah člověka k přírodě, vztah člověka ke zvířatům. Tento vztah je velmi podstatný a vypovídá o úrovni společnosti, rozvíjí cit každého člověka. Jsem přesvědčen, že ten, kdo neumí obdivovat krásu přírody, nebo ten, kdo neumí mít rád zvíře, těžko umí budovat vztahy mezi lidmi.

Je nesporně, že úcta a ochrana každého živého tvora je nejen otázkou svědomí, ale též možností vytvoření předpokladů pro zákonný rámec tohoto vztahu. Všichni se jistě shodujeme v tom, že je nezbytné zákonem chránit zvířata před týráním. Jsem přesvědčen, že každý dobrý hospodář, každý sedlák, každý opravdový chovatel, myslivec či rybář má rád zvířata a usiluje o jejich ochranu. Každý dobrý hospodář ale utratí poraněné či nemocné zvíře, aby zkrátil jeho utrpení, a nemůže čekat na odborně vzdělaného a zákonem určeného specialistu. Jsem přesvědčen, že nelze souhlasit se zákazem sokolnictví, norování, kastrace či odrohování. Stejně jsem přesvědčen, že jsme již skončili snad s občanskými komisemi jakéhokoliv druhu.

Souhlasím tedy s většinou těchto návrhů, zvláště s možností odebrat týrané zvíře, souhlasím s tvrdým postihem lidí, jež ztratili lásku, cit či alespoň zábrany ve vztahu ke zvířeti. Přesto si ale dovolím říci, že častými trýzniteli zvířat jsou velmi často tzv. miláčci zvířat, jež jsou schopni umilovat své tolik milované zvíře k smrti.

V úctě ke každému živému tvoru a v téže úctě k těm, jenž předložili pozměňovací návrhy, které nemají moji podporu s odvoláním na rozum, který člověka odděluje od materie tohoto zákona, prosím poslance a poslankyně o uvážlivě hlasování.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu ministru Luxovi a prosím společného zpravodaje pana poslance Bečváře.

Poslanec Ivan Bečvář: Vážené kolegyně, vážení kolegové, předkládám pozměňovací návrhy k tisku 22, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění společné zprávy výborů tisk 97.

Ve včerejší rozpravě vystoupilo 20 poslanců, kteří předložili tyto pozměňovací návrhy.

Pozměňovací návrh pana poslance Krámka: v § 3, písm. a) a v § 8 stávajícího zákona. V § 3 písm. a) doplnit v souladu s Evropskou dohodou o přepravě zvířat, tedy přeformulovat písm. a), které nově bude znít: "chovatelem každá právnická nebo fyzická osoba, která za účelem získávání trvalého zdroje peněžních příjmů chová zvíře nebo zvířata, přepravuje zvířata, obchoduje se zvířaty, provozuje jatky, provádí pokusy na zvířatech, nebo provozuje zoologické zahrady."

V § 8 doplnit za slovo "činnost se zvířaty" slova "přepravují se zvířata" - souvisí s bodem 1 společné zprávy přeprava zvířat.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji, kdo souhlasí s touto částí návrhu poslance Krámka, ať zvedne ruku. 135.

Kdo je proti tomuto návrhu? 1.

Návrh byl přijat.

Dovolím si navrhnout následující postup, a to v tom smyslu, aby se ke každému návrhu vyjádřil za navrhovatele ministr zemědělství ing. Lux, zdali doporučuje nebo nedoporučuje. Děkuji. Takže budeme, pane poslanče, pokračovat.

Poslanec Ivan Bečvář: Druhý pozměňovací návrh k § 3, písm. i), bod 1 společné zprávy - v § 3 písm. i) bod 1, před poslední slovo "smrt" doplnit slovo "až". To znamená, písmeno i) by znělo: "utrpením stav zvířete, který je způsobován nepřirozenými podněty vyvolávající strach, zranění, bolest, zdravotní poruchy nebo až smrt. "

Jako společný zpravodaj doporučuji.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Navrhovatel rovněž doporučuje, takže ptám se, kdo souhlasí s tímto návrhem, ať zvedne ruku. 141.

Kdo je proti? Nikdo.

Návrh byl přijat.

Poslanec Ivan Bečvář: Třetí pozměňovací návrh pana kolegy Krámka zněl: v § 28 odst. stávajícího zákona připojit další písmeno d), které zní: "trpí týrání zvířat nezletilými nebo nesvéprávnými osobami, za které odpovídá. "

Jako společný zpravodaj doporučuji.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Rovněž navrhovatel doporučuje.

Ptám se, kdo souhlasí s tímto návrhem poslance Krámka, ať zvedne ruku. 143.

Kdo je proti? Nikdo.

Návrh byl přijat.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP