Úterý 18. května 1993

Poslanec Vlastislav Kuchař: Vážený pane předsedo, váženě kolegyně a kolegové, na našich stolech leží stručná novela zákona o ochraně a využití nerostného bohatství. Tedy té právní normy, která by měla být potřebnou legislativní zárukou a oporou přechodu báňského průmyslu do tržních podmínek jeho existence.

Závažnost této právní normy i procesu, jehož se týká, je podtržena i textem programového prohlášení vlády České republiky:

"V rudném hornictví jde o to, aby privatizace a restrukturalizace v této oblasti probíhala plynule, efektivně a bez traumatických sociálních otřesů. Státní rozpočet se bude muset do určité míry podílet na likvidaci ekologických škod minulosti a na řešení palčivých sociálních otázek. "

Vlastním smyslem novely je pak přijetí potřebné právní opory k realizaci usnesení vlády České republiky č. 697 z 9. prosince 1992, řešícího problém restrukturalizace tohoto odvětví.

Od toho lze odvodit, že rozšíření povinností těžebních organizací pro rekultivace, stanovení způsobu tvorby rezerv na vypořádání škod vzniklých důlních činností, to jsou cesty k dosažení objektivizace nákladů na vytěženou surovinu jako předstupeň k dalšímu kroku - liberalizaci cen produktů těžebních organizací. Na téma možných rizik tohoto kroku polemizovat nehodlám.

Až potud jde zdánlivě o logický a kontinuální proces tvorby systémového řešení. Problém je však právě v tom, že také tato novela je znovu dočasným a částečným řešením ve chvíli, kdy situace, zejména v hlubinném dobývání uhlí, si žádá vypracování nového horního zákona jako celku, na zcela nových zásadách tržního hospodářství.

Jen velmi zhruba se pokusím tento názor dokumentovat a podepřít.

Za prvé - zákon č. 541/1991 Sb., byl zdůvodňován tak, že se jedná o novelu na přechodné období do doby přepracování celého horního zákona. Uběhlo více než 1 a půl roku a my máme na stole opět dílčí novelu.

Za druhé - v srpnu 1992 na základě úkolu zadaného premiérem vlády ČR V. Klausem bylo zahájeno zpracovávání návrhů širších novel - horního zákona, zákona o hornické činnosti a výbušninách - z nichž zejména ta první by svou koncepcí spíše komplikovala současný stav. V květnu roku 1993 však můžeme stále zaznamenat, že trvá kolize se zákonem č. 229 o půdě a z něj plynoucí právní nejistota z uplatnění práva k využití výhradních ložisek pro možný odpor vlastníků pozemků. Dále trvá problém paragrafů 14 b), c) a jimi založeného institutu odpisového řízení uhelných zásob, který může odradit zahraniční podnikatele. Dále trvá problém § 33 - k řešení střetu zájmů s ohledem na dosud nedořešené a v minulosti založené střety, které jen v OKD u pozemků a budov jdou do hodnoty 4 až 5 miliard korun, což také může spolehlivě odradit potenciální zájemce o hornické podnikání.

Z výše uvedeného jednoznačně vyplývá nutnost komplexní přípravy nového horního zákona. Při jednání v parlamentním výboru jsem byl předkladateli dnešní novely ujišťován, že jeho zásady by měly být předloženy parlamentu ve druhém pololetí tohoto roku a v příštím roce že by mohlo být projednáno paragrafované znění.

Vím, že není moudré věci uspěchávat, ale současný stav našeho hornictví i životního prostředí si tento zákon vyžaduje. Byl by to jen jeden z mnoha kroků nutných k tomu, aby hornictví mohlo řádně fungovat. Ve dvou našich tradičních oblastech totiž vytváří dosud značné množství pracovních příležitostí a jakýkoli radikální zásah by v těchto oblastech mohl ohrozit životní perspektivy lidí a tím sociální smír.

Závěrem chci sdělit, že cítím potřebnost k přijetí této novely a zároveň předkládám následující upřesňující pozměňovací návrhy k předloženému textu ve znění společné zprávy.

Za prvé - k § 32 za slova "na výši" vypustit spojku "a", udělat čárku a za ni text "způsob a časový průběh vytvoření".

Za druhé - v § 32 b) odst. 2 navrhuji vypustit jako nesystémový, včetně navazujícího ustanovení v čl. III. Čl. III - odst. 1 navrhuji ve znění obdobném, jak navrhoval předřečník, s doplněním v poslední větě, za text: "podle § 31 odst. 6" doplněním textu "v těchto případech" - a pokračování tak, jak bylo navrženo - "nesmí překročit 10 let".

Za čtvrté - v čl. II odst. 2 za stávající text navrhuji doplnit: "doba pro vytvoření potřebných finančních rezerv však nesmí být delší než 10 let od zahájení těžby".

Děkuji za pozornost.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu poslanci Kuchařovi. Další přihlášky do rozpravy nemám a nevidím, že by se někdo do rozpravy hlásil. Domnívám se tedy, že mohu rozpravu uzavřít. Táži se pana společného zpravodaje, pana poslance Fejfara, zda-li může přistoupit bezprostředně po závěrečném slově pana ministra Dyby, pokud na něj reflektuje /Pan ministr Dyba: Nereflektuji./ k projednávání pozměňovacích návrhů, resp. zda-li pozměňovací návrhy jsou připraveny tak, aby mohly být předloženy k hlasování sněmovně. /Poslanec Kuchař: Budu potřebovat přestávku asi 15 minut./ Ano, 15 minut, je to právě vhodná doba, protože ti, kdo ve sněmovně pracují, si tuto přestávku zaslouží. Vyhlašuji tedy 15minutovou přestávku.

(Jednání opět zahájeno v 16.20 hodin.)

Předseda PSP Milan Uhde: Můžeme začít pracovat. Pan ministr si přeje teď promluvit. Takže slovo má pan ministr.

Ministr hospodářství ČR Karel Dyba: Pane předsedo, vážená sněmovno, rád bych řekl, že ta novela, o které je řeč, zapadá do celkového programu restrukturalizace uhelného hornictví a jeho následné privatizace. Všichni asi víme, jak je to složitá záležitost a jak ta kolečka do sebe musejí zapadat. Čili prošlo to velmi podrobným vážením, přesýpáváním a nakonec byla zvolena nejoptimálnější forma.

Než se vyjádřím k poznámkám, chci ještě připomenout několika slovy obsah restrukturalizace. Jde o to usnesení vlády z 9. prosince loňského roku. Vláda tehdy schválila připomínám - celou řadu opatření, výchozích kroků k postupné restrukturalizaci a následné privatizaci uhelného hornictví. Za prvé to byl vlastní program restrukturalizace. Za druhé obsahovala i předpokládaný útlum dolů a lomů v letech 1993 až 1996, čili určitou střednědobou vyhlídku s pevněji stanoveným programem na rok 1993. Zásady účasti státního rozpočtu na realizaci tohoto programu včetně účasti na úhradě důlních a ekologických škod, vzniklých v minulosti hlubinným způsobem dobývání, podotýkám hlubinným způsobem dobývání zejména na Ostravsku, protože situace hnědého uhlí a černého uhlí jsou podstatně odlišné. Dále účast státního rozpočtu na realizaci programu restrukturalizace v roce 1993 pevně stanovenou sumou 2,8 miliardy Kčs. Dále určitou úpravu cen hnědého a černého uhlí s tím, že v roce 1993 na podzim má dojít k dalším úpravám.

A teď přicházím k těm novelám. Zásady novely zákona 44/88 Sb., o využití nerostného bohatství, to bylo součástí toho programu a nakonec je tam i otázka řešení úvěru na předstihovou skrývku pro státní podnik Doly Bílina na vrub prostředků získaných z dodatečné sazby úhrady za vydobyté nerosty u lomového dobývání ve výši 3,5% za rok 1993.

A teď přicházím k těm připomínkám z návrhu pana poslance Effenbergera, vypustit bod 4 navrhované novely, to je havarijní rezerva, a pan poslanec Kuchař, nemýlím-li se, se k tomu připojil. Myslím, že kdyby se to vypustilo, tak samozřejmě ten program restrukturalizace se podváže, zastaví a zase odloží v této oblasti a tím pádem dojde i k tomu, o co jde panu poslanci Effenbergerovi a o co nejde panu poslanci Effenbergerovi, o odložení řešení problému v oblasti životního prostředí. To je třeba vědět, když vycházíme určitým způsobem z argumentace, čili i když argumentujeme systémovou čistotou, která je velice důležitá v normálním prostředí a určitě musí být vzata v úvahu v novém návrhu horního zákona, kdybychom se o to pokoušeli v rámci zákonů, se kterými ještě stále musíme pracovat, tak spíš věci podstatně uškodíme. Čili já nedoporučuji za vládu, aby to bylo vynecháno. Všechno to, co tam navrhujeme, do sebe velmi dobře zapadá a zbytečně, kdybychom se pokusili to změnit, tu konstrukci narušíme a narušíme celý proces restrukturalizace a tedy i to řešení otázek životního prostředí.

Teď se vrátím k tomu prvnímu bodu, který navrhoval poslanec Effenberger, to je ke změně bodu 1, čl. 1. Myslím, že věcně jde o totéž, co je obsahem návrhu společné zprávy a formulačně ten návrh společné zprávy je přesnější. Myslím, že formulace článku l, tak jak je obsažena v tě společné zprávě, je v pořádku.

Konečně třetí bod, týkající se rezervy, ze které pak se kryjí sanace a rekultivace za deset let. Myslím, že tato věc byla velmi podrobně diskutována ve výborech. Pan zpravodaj podle mého názoru to přesně vystihl, přesněji zdůvodnil a já znovu za vládu doporučuji, abychom se drželi toho, co je ve vládním návrhu. To zdůvodnění jistě pan zpravodaj zopakuje. Já jen znovu chci říci v tento okamžik - pan poslanec Kuchař se k tomu připojoval - že vytvoření rezervy za deset let by samozřejmě znamenalo podstatně větší dodatečné zatížení pro těžební průmysl, o jehož osud, jak jsem pochopil, panu poslanci Kuchařovi jde. Čili to vyvážené řešení, postupné zpřísnění podmínek, ale zároveň umožnění odfázovaného řešení otázek uhelného průmyslu je určitě daleko lepší, je to i ve prospěch lidí, kteří v uhelném průmyslu pracují. To jsou moje hlavní poznámky k navrhovaným doplněním.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu ministru Karlu Dybovi. Ještě než se ujme slova společný zpravodaj pan poslanec Ota Fejfar, chtěl bych vás všechny, kolegyně a kolegové, velmi vážně upozornit na to, že atmosféra, kterou vytváříte, není způsobilá pro práci. Je to skutečně nezpůsob bavit se nahlas. Není možné v takové atmosféře pracovat. Vyzývám vás, abyste byli ukázněnější, abyste mysleli na to, že vaši kolegové tady musejí pracovat, chtějí se soustředit a vy, kteří se bavíte, jim v tom bráníte. Nedělejte to. Pane poslanče, máte slovo.

Poslanec Ota Fejfar: Vážený pane předsedo, v rozpravě vystoupili dva poslanci s těmito pozměňovacími návrhy. Pan poslanec Effenberger navrhl v čl. l, odst. 1 doplnit "včetně rekultivace prováděné podle speciálních předpisů ". Tady už to vysvětlil pan ministr Dyba, že v té společné zprávě dikce "včetně rekultivace" obsahuje i rekultivaci podle zvláštních zákonů a jeví se jako právně přesnější. Proto nedoporučuji přijetí tohoto návrhu.

Předseda PSP Milan Uhde: Budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu poslance Effenbergera. Komentoval jej společný zpravodaj. Táži se, kdo je pro přijetí tohoto pozměňovacího návrhu, ať zvedne ruku. 51.

Kdo je proti? 13.

Kdo se zdržel hlasování? 68.

Tento pozměňovací návrh nedostal potřebnou podporu a nebyl tedy přijat.

Poslanec Ota Fejfar: Dalším pozměňovacím návrhem bylo vypustit v článku I celý odstavec 4, to znamená celou část týkající se vytvoření havarijní rezervy. Následně v případě přijetí by to znamenalo i úpravu v článku III, kde se na odstavec 4 článku I odkazuje v omezení účinnosti nově zaváděného § 32 písm. b). Upozorňuji na to předem. Jinak se domnívám, že pan ministr Dyba tady celou situaci ještě jednou vysvětlil. Proto nedoporučuji.

Předseda PSP Milan Uhde: Budeme hlasovat o druhém pozměňovacím návrhu, který podal poslanec Effenberger. Návrh byl komentován a vysvětlen.

Táži se sněmovny, kdo je pro přijetí tohoto pozměňovacího návrhu, ať zvedne ruku. 72.

Kdo je proti? 21.

Kdo se zdržel hlasování? 51.

Tento pozměňovací návrh nebyl přijat.

Poslanec Ota Fejfar: Dalším návrhem poslance Effenbergra bylo - v článku II odstavec 1 pokračovat v první větě "nejpozději do konce životnosti dolů, lomů nebo jejich části" takto: "stanovené v době nabytí platnosti tohoto zákona. V případech, kdy životnost dolů, lomů nebo jejich části není stanovena, stanoví ji příslušný obvodní báňský úřad dodatečně. Doba k vytvoření rezervy na plný objem zajištění činnosti podle § 31 odstavec 6 nesmí překročit 10 let."

Já se zde opět musím zastavit u snahy dosadit termín 10 let. To, že je skutečně financování sanací a rekultivací průběžné, dokazuje mimo jiné už přímo dikce "do konce životnosti dolů, lomů, nebo jejich části", prostě se počítá, že část dolů ukončí svou životnost. Zavedení tohoto termínu zpochybňuje i to, co je to vlastně - pokud bych se odvolal na dikci, kterou navrhuje pan poslanec Effenberger - plný objem zajištění činnosti. I zde by bylo možné polemizovat. Já bych se ještě chtěl zmínit o jedné věci, že totiž stanovení lhůty na 10 let u ložisek s dlouhou životností (např. 30 nebo 50 let) by donutilo dobývající podnik vytvořit tuto rezervu ve velice krátké době. Mohlo by to znamenat po dobu 10 let např. také rabování nejlukrativnějších ložisek, aby podnik vůbec dokázal rezervu během tak krátké doby vytvořit. Ještě jednou musím tento návrh odmítnout.

Předseda PSP Milan Uhde: Budeme hned hlasovat. Jen jsem chtěl upozornit, pane zpravodaji, že vaší povinností je krátce připomenout, dát krátké stanovisko, nikoliv meritorně návrh rozebrat. To by nebylo regulérní. Budeme hlasovat o tomto pozměňovacím návrhu.

Kdo je pro přijetí třetího pozměňovacího návrhu poslance Effenbergra, ať zvedne ruku. 70.

Kdo je proti? 11.

Kdo se zdržel hlasování? 61.

Tento pozměňovací návrh těsně neprošel.

Poslanec Ota Fejfar: Další návrh předložil pan poslanec Kuchař, a to v článku l, odstavec 3, do věty za slova "v souvislosti s plánovanou činností a na sanaci a rekultivaci dotčených pozemků, včetně návrhu na výši a způsob a časový průběh vytvoření potřebné finanční rezervy" doplnit slova "a časový průběh".

Já se domnívám, že tento návrh sice není věcně nesprávný, ale je nadbytečný, protože tuto záležitost řeší novela prováděcího zákona, kterou se budeme zabývat v dalším bodě (tisk 216). Já bych si dovolil pro potvrzení přečíst tuto součást návrhu tisku 216:

"Současně musí být předložen návrh na vytvoření potřebných finančních rezerv a návrh na časový průběh jejich vytvoření."

Tolik prováděcí novela, kterou budeme projednávat v dalším bodě. Proto nedoporučuji.

Předseda PSP Milan Uhde: Jde o pozměňovací návrh poslance Kuchaře, vysvětlený a komentovaný.

Ptám se sněmovny, kdo je pro, aby tento návrh byl přijat, ať zvedne ruku. 66.

Kdo je proti? 14.

Kdo se zdržel hlasování? 68.

Tento pozměňovací návrh rovněž nebyl přijat.

Poslanec Ota Fejfar: Další pozměňovací návrh pana poslance Kuchaře byl prakticky totožný s návrhem pana poslance Effenbergera. Týkaly se jednak vypuštění opět textů týkajících se havarijní rezervy, příp. zavedení hranice na vytvoření rezerv deseti let, takže se domnívám, že o těchto návrzích již není nutno hlasovat, protože byly zamítnuty předtím. A tím jsou všechny pozměňovací návrhy vyčerpány a je možno hlasovat.

Předseda PSP Milan Uhde: Pan poslanec Kuchař má technickou poznámku.

Poslanec Vlastislav Kuchař: (Hovořil z místa.) Domnívám se, že jde o širší návrh a že by o něm mělo být hlasováno.

Poslanec Ota Fejfar: Bohužel váš širší návrh nemám k dispozici, protože jste jej nepředal mně, ale stenografům. Jen jsem zachytil jádro problému - spočívá v zavedení doby deseti let.

Předseda PSP Milan Uhde: Doporučoval bych, aby pan poslanec Kuchař upřesnil zejména širší povahu svého návrhu a jeho odlišnost od návrhu pana poslance Effenbergera.

Poslanec Vlastislav Kuchař: Domnívám se, že jsem navrhoval kompletní vypuštění § 32 b) jakožto nesystémové řešení, zatímco u pana poslance Effenbergera šlo o úpravu článku § 32 b).

Poslanec Ota Fejfar: Domnívám se, že pan poslanec Effenberger navrhoval také kompletní vypuštění odst. 4, který právě vypouští nejen § 32 b), ale potom i další prováděcí ustanovení. Vy jste to potom doplnil o článek 3, že bude nutno vypustit ustanovení § 32 b) "pozbývá účinnosti dnem 1. ledna". Ale protože na základě hlasování bylo rozhodnuto, že § 32 b) bude zachován, není nutno ani hlasovat o vypuštění omezujícího data v článku 3.

Předseda PSP Milan Uhde: Prosím, je třeba to rozhodnout, je to neobvyklý spor. Ptám se pana poslance Kuchaře, zda přijímá výklad pana společného zpravodaje.

Poslanec Vlastislav Kuchař: (Hovořil z místa.) Domnívám se, že by o tom mělo být hlasováno.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Domnívám se, že tím, že bychom případně dali hlasovat, si ušetříme další debaty a nic se nestane, kdyby se ukázalo právním výkladem, že jsme hlasovali jednou navíc.

Předseda PSP Milan Uhde: Budeme tedy hlasovat o pozměňovacím návrhu pana poslance Kuchaře. Chce pan společný zpravodaj k němu říci slovo komentáře, nebo bylo vše řečeno?

Poslanec Ota Fejfar: Ne, domnívám se, že již bylo k tomuto článku a paragrafu vše řečeno.

Předseda PSP Milan Uhde: Kdo je pro přijetí pozměňovacího návrhu pana poslance Kuchaře, ať zvedne ruku. 77 hlasů pro.

Kdo je proti tomuto návrhu, ať zvedne ruku. 37 hlasů proti.

Kdo se zdržel hlasování, ať zvedne ruku. 45.

Tento pozměňovací návrh nebyl přijat. Prosím, pane společný zpravodaji.

Poslanec Ota Fejfar: Domnívám se, že je nyní možno dát hlasovat o celé novele zákona.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji. Budeme hlasovat o celém předloženém návrhu najednou. Pokud nejsou námitky, přistupujeme k hlasování.

Táži se, kdo souhlasí s vládním návrhem zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění zákona ČNR č. 541/1991 Sb. a zákona ČNR č. 1O/1993 Sb., podle sněmovního tisku 217 ve znění společné zprávy výborů podle sněmovního tisku 339, ať zvedne ruku. 85 hlasů pro.

Kdo je proti tomuto návrhu, ať zvedne ruku. 6.

Kdo se zdržel hlasování? 69.

Tento zákon byl sněmovnou přijat většinou hlasů.

Děkuji panu ministru Dybovi i panu společnému zpravodaji Otovi Fejfarovi. Konstatuji, že jsme projednali čtvrtý bod našeho programu a přistupujeme k bodu pátému - je to

V.

Vládní návrh zákona, kterým se doplňuje zákon České národní rady č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění zákona ČNR č. 425/1990 Sb. a zákona č. 542/1991 Sb.

Vládní návrh zákona jste obdrželi jako sněmovní tisk 216. Z pověření vlády jej opět odůvodní ministr hospodářství pan Karel Dyba. Prosím ho, aby se ujal slova.

Ministr hospodářství ČR Karel Dyba: Pane předsedo, vážená sněmovno, ve své úvodní řeči k hornímu zákonu jsem de facto hovořil i k tomuto druhému zákonu. Tento druhý zákon není nic jiného než prováděcí předpis v jistém smyslu pro změny, které byly učiněny v horním zákoně. Proto nemám nic zásadního, co bych dodal k tomu, co již bylo řečeno před tím. Prosím sněmovnu, aby tento druhý zákon, který je prováděcím zákonem, také schválila. Děkuji.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu ministru Dybovi a udílím slovo panu poslanci Otovi Fejfarovi, který i u tohoto zákona koná funkci společného zpravodaje výborů.

Poslanec Ota Fejfar: Vážený pane předsedo, tímto návrhem se opět zabývaly výbory hospodářský, výbor zemědělský a výbor pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí. Všechny tyto výbory doporučují, aby Poslanecká sněmovna schválila předložený vládní návrh zákona bez připomínek - tím říkám bez připomínek výborů.

Přesto bych se tady snad chtěl předložené novely dotknout. Zejména proto, že právě při projednávání minulého bodu - snaha o určité termínování a limitování se vyjadřovala nedůvěra vůbec k tomu, zda podniky budou potřebné finanční rezervy vytvářet.

Proto bych si dovolil ocitovat z předložené vládní novely, kde se právě rozšiřují pravomoci báňských úřadů právě o ty věci, které jsme schválili v minulé novele zákona, takže báňské úřady kontrolují v pravidelných intervalech vytváření finančních rezerv pro vypořádání důlních škod a sanací a rekultivací pozemků dotčených vlivy dobývání výhradních ložisek. O průběhu těchto kontrol vedou evidenci. Opět se tedy jedná o skutečně průběžný proces a tato prováděcí norma zajišťuje to, aby obvodní báňské úřady měly pravomoc kontrolovat vytváření těchto rezerv podle zákona tak, jak jsme jej přijali v minulém bodu. Proto doporučuji ještě jednou sněmovně tento zákon schválit.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu společnému zpravodaji poslanci Fejfarovi a otevírám k tomuto bodu rozpravu. Písemné přihlášky nemám. Táži se, kdo se hlásí do rozpravy z místa. Nevidím žádnou zdviženou ruku. Usuzuji, že nejsou přihlášky do rozpravy, a proto rozpravu uzavírám.

Táži se pana ministra, zda si přeje ještě něco pronést. Není tomu tak. Slovo má společný zpravodaj poslanec Fejfar.

Poslanec Ota Fejfar: Pane předsedo, protože není dalších pozměňujících návrhů, je možno o novele vládního návrhu zákona, kterým se doplňuje zákon ČNR č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, dát hlasovat.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji. Táži se sněmovny, kdo souhlasí s vládním návrhem zákona, kterým se doplňuje zákon ČNR č. 61 z roku 1988 Sb. o hornické činnosti, výbušninách a státní báňské správě ve znění zákona ČNR č. 425/90 Sb. a zákona 542/1991 Sb. podle sněmovního tisku 216 ve znění společné zprávy výborů podle sněmovního tisku 340, ať zvedne ruku! 133.

Kdo je proti? Nikdo.

Děkuji vám za tento projev vaší vůle. Zákon byl přijat.

Děkuji panu ministru Dybovi, děkuji panu společnému zpravodaji poslanci Otovi Fejfarovi.

Pokud nechtějí nic říci k přijatému zákonu, přistoupíme k bodu šestému, a to je

VI.

Vládní návrh zákona České národní rady, kterým se mění zákon České národní rady č. 246 z 1992 Sb. na ochranu zvířat proti týrání

Vládní návrh zákona jste obdrželi jako sněmovní tisk č. 22 a z pověření vlády jej odůvodní sněmovně místopředseda vlády a ministr zemědělství pan Josef Lux. Prosím ho, aby se ujal slova.

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Josef Lux: Vážený pane předsedo, dámy a pánové, zákon ČNR č. 246 z roku 1992 Sb. na ochranu zvířat proti týrání v dosud platném znění předpokládá v § 21 zřízení ústřední komise pro ochranu zvířat jako komise, která by byla orgánem vlády České republiky. K tomu, aby ústřední komise pro ochranu zvířat mohla plnit své úkoly, zejména vést evidenci pokusných zvířat použitých pro testace, projekty základního výzkumu, vydávat osvědčení pro chovná zařízení, udělovat akreditace atd., je nezbytné, aby měla vlastní aparát, byť v nevelkém počtu pracovníků.

Za současného právního stavu by aparát komise musel být zřízen při Úřadu vlády ČR. Tato komise by měla svůj rozpočet, svůj úřad, svůj aparát a bezesporu by se tento aparát postupně rozšiřoval. S touto skutečností vláda nesouhlasí, a proto navrhovanou změnou § 21 odst. 2 zákona 246 z r. 1992 vláda navrhuje, aby tato komise byla převedena do působnosti ministerstva zemědělství ČR, které bude moci využít stávajícího aparátu ministerstva a bude činnost ústřední komise zajišťovat v rámci rozpočtu ministerstva zemědělství ČR.

Navrhovaná právní úprava si nevyžádá zvýšení rozpočtu ani počtu pracovníků ministerstva zemědělství. V rámci projednávání tohoto zákona se extendovaly jednotlivé pozměňovací návrhy. Dovolil bych si Poslanecké sněmovně sdělit, že s většinou z nich souhlasím, pouze rozporuji pozměňovací návrhy, resp. vyjadřuji nesouhlas u pozměňovacích návrhů s č. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 a 24.

Souhlasím s tím, aby v § 21 odst. 2 slova "vláda České republiky" byla nahrazena textem " ministr zemědělství po dohodě s ministrem životního prostředí".

Diskuse o kompetencích je - myslím - zbytečné vést, protože podle schváleného kompetenčního zákona problematika ochrany zvířat proti týrání spadá do výkonu státní správy ministerstva zemědělství.

Chtěl bych říci ještě několik slov k diskusi, která kolem tohoto zákona běžela. Požadavek, aby zvíře nebylo věcí v majetkoprávním smyslu, si myslím, že je trochu nerealistický. Kdyby se tak stalo, nebylo by možné se zvířaty obchodovat, zvířata darovat, ani by nebylo možné zvířata dědit. Kdybychom na to chtěli přistoupit, museli bychom novelizovat Občanský zákoník, jeho § 118 a doplnit tam slovo "zvířata".

Byl bych rád, kdybychom tuto diskusi chápali v tomto kontextu.

Požadavek, který by umožnil vytvořit prostor pro odebrání týraného zvířete, je pro mne akceptovatelný a v rámci diskuse jsem ochoten tento návrh podpořit. Všechny ostatní návrhy, které jsou v rámci společné zprávy, mají moji podporu. Dovolil bych si vyzvat poslankyně a poslance, aby tento návrh více nerozšiřovali, neextendovali, byť jsme všichni nakloněni ochraně zvířat a dovolím si poprosit sněmovnu, aby tento návrh v této zúžené podobě podpořila a přijala. Děkuji.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu místopředsedovi vlády a ministru zemědělství panu Josefu Luxovi a udílím slovo společnému zpravodaji výborů Ivanu Bečvářovi, aby nám odůvodnil společnou zprávu výborů, kterou jste obdrželi jako společný tisk 97. Pane poslanče, prosím.

Poslanec Ivan Bečvář: Pane předsedo, paní kolegyně, kolegové, předkládám společnou zprávu výborů Poslanecké sněmovny k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 246/92 Sb. na ochranu zvířat proti týrání, tisk 22.

Na znění této společné zprávy se dohodly ústavně právní výbor, zemědělský výbor, výbor pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí a projednaly na svých schůzích v dubnu 1993 vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR 246/92 Sb. na ochranu zvířat proti týrání, tisk 236 a doporučují Poslanecké sněmovně, aby vyslovila souhlas s předloženým vládním návrhem ve znění společné zprávy.

Současně žádám o technickou úpravu, za kterou se omlouvám, a to v bodě 14 § 14 zní věta: "Je zakázáno lovit." Zbytek věty škrtnout. V bodě d) zní věta: " Pomocí výbušnin ", zbytek věty škrtnout a přesunout jako bod f) rozšířený následujícím způsobem - "pomocí elektrického proudu, nejde-li o výkon práva upravený zvláštními předpisy (zákon 102/1963)." Děkuji vám.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu společnému zpravodaji. Otevírám rozpravu k tomuto bodu. Mám před sebou písemně přihlášky do rozpravy. Budu v ní (v souladu s jednacím řádem) dávat přednost podávání pozměňovacích návrhů. Jako první se hlásí pan poslanec Jan Krámek. Připraví se paní poslankyně Eva Fischerová.

Poslanec Jan Krámek: Vážený pane předsedo, vážený pane ministře, paní poslankyně, páni poslanci, dovolte mi v úvodu, abych se obrátil na Poslaneckou sněmovnu, ve které naprostou převahu tvoří muži. Mám za to, že muži se ve své podstatě vždy zastávají či chrání ty bezbranné, v tomto případě zvířata, která si nemohou zákony sama tvořit a navrhovat.

Konkrétně přicházím s doplněním novely zákona na ochranu zvířat. Je to doplnění ke společné zprávě 97 (tisk 22). V § 3 a) doplnit v souladu s evropskou dohodou o přepravě zvířat a tedy formulovat nově písmeno a), které bude znít: "Chovatelem je každá právnická nebo fyzická osoba, která za účelem získávání trvalého zdroje peněžních příjmů chová zvíře nebo zvířata". To doplnění se týká "přepravuje zvířata", a dále, "obchoduje se zvířaty, provozuje jatky, provádí pokusy na zvířatech nebo provozuje zoologické zahrady." To je první doplňující návrh.

Dále s tím souvisí doplnění do § 8. Za slova - "činnost se zvířaty", slova - "přepravují se zvířata". Toto souvisí s tím prvním doplňujícím návrhem.

Další doplňující návrh v § 3 i), před poslední slovo "smrt", doplnit slovo - "až". (Podle mého názoru tam toto slovo vypadlo.)

Dále v § 14 odst. 1, to už tady říkal právě kolega Bečvář. já se k tomu jenom připojuji. Týká se to elektrického proudu a zvláštních předpisů.

Dále pozměňovací návrh. V § 28 odst. 1 - doplnit další bod d), který zní: "Trpí týrání zvířat nezletilými nebo nesvéprávnými osobami, za které odpovídá." To se týká přestupků.

Dámy a pánové, věřím, že budete užívat svého vědomí a svědomí, a že podle toho budete hlasovat. Předem vám za zvířata děkuji.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu poslanci Krámkovi. Zvu k řečništi Evu Fischerovou. Připraví se pan poslanec Jan Černý s pozměňovacími návrhy.

Poslankyně Eva Fischerová: Pane předsedo, vážení členové vlády, dámy a pánové, projednáváme novelu zákona č. 246/1992 Sb., a jak sám název praví, měla by zaručovat komplexní ochranu zvířat proti týrání. I když v gesčním výboru i kuloárech proběhlo mnoho diskusí, dospěla jsem přesto k názoru, že určité mezery se, jako v každém zákoně, mohou najít.

Dovolte mi proto, abych v dobré víře podala několik pozměňovacích návrhů s jejich zdůvodněním.

§ 4 pojednává o tom, co se za týrání zvířete považuje. První pozměňovací návrh se týká § 4 písm. f), kde se praví: "Cvičit anebo zkoušet zvíře na jiném živém zvířeti, používat jiných zvířat jako lákadel, štvát zvířata proti sobě, aniž by to vyžadoval lov, nebo příprava zvířete k jeho vypuštění do volné přírody." Slova - "aniž by to vyžadoval lov", vlastně negují zákaz norování. Navrhuji proto slova - "by to vyžadoval lov", vypustit, a zbytek upravit takto: "aniž by to vyžadovala příprava zvířete k jeho vypuštění do volné přírody." Norování - to je vlastně štvaní zvířat proti sobě, je v rozporu s obsahem tohoto zákona, ať už to vyžaduje lov či příprava k lovu.

Druhý pozměňovací návrh. Navrhuji v § 4 písm. g) doplnění textu v tomto znění: "Provádět chirurgické zákroky za účelem změny vzhledu " (potud původní text) a dále vsunout - "a chování zvířete". Dále opět původní text "zejména kupírovat uši, ničit hlasivky anebo používat jiných prostředků k omezení hlasitých projevů zvířat nebo z jiných než zdravotních důvodů amputovat drápy a zuby" a dále doplnit - "provádět kastrace", a dále původní text - "nejde-li o případy uvedené v § 7 odst. 3."

Zdůvodnění. Majitelé koček, často i psů plemen obojího pohlaví chovaných v bytech, dávají svá zvířata často kastrovat, aby byla snáze zvládnutelná a neznečišťovala byt. Jde o výkon velmi často požadovaný a prováděný, který je rovněž v rozporu s filozofií zákona.

Rovněž provádění kastrace prasniček s cílem pochybných váhových přírůstků by dle mého názoru a řady veterinárních lékařů nemělo mít v tomto zákoně prostor.

Další pozměňovací návrh se týká § 5 odst. 4, který navrhuji vypustit. Výjimka z ustanovení § 5 odst. 3 uvedená v odst. 4, kterou jsem navrhla vypustit, nevylučuje košerování, kdy se zvíře, bez jakéhokoli omráčení, tedy za plného vědomí vestoje podřízne a nechá uhynout v důsledku vykrvácení. Takovýto způsob porážky zvířat považuji za drastický a zcela se rovněž vymyká filozofii projednávaného zákona. Domnívám se, že všichni občané našeho státu bez ohledu na náboženské zvyklosti by jej měli respektovat.

Další pozměňovací návrh se týká § 7 odst. 3 a). Text navrhuji upravit takto: "Kastraci telat, selat, kůzlat, jehňat a králíků samčího pohlaví", potud původní text, a následuje úprava - "mladších čtrnácti dnů ", a dále opět původní text - "která netrpí nějakou anatomickou vadou."

Podle praktických zkušeností veterinárních lékařů v okrese Olomouc, kde se kastrace běžně provádí ve stáří zvířat sedm až čtrnáct dnů. V této době jsou zvířata lépe zvládnutelná. Nepovažuji proto za vhodné hranici výkonu zákonem stanovit na stáří osm týdnů, kdy je zvíře větší a manipulace obtížnější.

Pátý pozměňovací návrh se týká § 7 odst. 3 b) "odrohování nebo tlumení růstu rohů u telat do 8 týdnů", dále doplnit - "pokud se neprování kauterizací, případně chirurgickou extirpací."

V odst. 3 § 7 tohoto zákona jsou zahrnuty výkony, u nichž se rovněž nepožaduje znecitlivění.

Smyslem tohoto pozměňovacího návrhu je, aby při odrohování nebo tlumení růstu rohů kautorizací i extirpací lokální znecitlivění provedeno bylo, nebo aby zvíře bylo alespoň tlumeno vhodným farmakem, protože oba způsoby zákroku jsou bolestivé. Rovněž z chování zvířat při výkonu je patrné, že tento zákrok je pro zvíře přinejmenším utrpení. Definici pojmu "utrpení zvířete" si dovoluji z projednávané novely paragrafu 3 písmeno i) volně citovat: Utrpením se rozumí stav zvířete, který je způsoben nepřirozenými podněty vyvolávajícími strach, zranění, bolest nebo zdravotní poruchy. Lze tedy jednoznačně vyložit, že v případě odrohování se jedná přinejmenším o utrpení zvířete, kterému jsme v souladu s filozofií zákona rovněž povinni předcházet.

Dále bych ještě navrhla ze společné zprávy drobnou změnu - v paragrafu 4 písmeno k) doplnit písmeno p), kde se praví: "Překrmovat zvířata, zejména drůbež ve velkochovech násilným způsobem." Navrhuji slovo "ve velkochovech " vypustit, protože se domnívám, že drůbeži je jedno, jestli je cpána na chalupě nebo ve velkochovech.

Dámy a pánové, dovolte mi doufat, že zaujmete stanovisko nejen kritické, ale především věcné s ohledem na bezmocnost zvířete vůči člověku a moje návrhy podpoříte. Děkuji vám za trpělivost a pochopení.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji paní poslankyni Fischerové. Zvu k řečništi paní poslankyni Matouškovou. Ukázalo se, že má pozměňovací návrh, takže jí toto pořadí právem patří.

Poslankyně Eva Matoušková: Vážený pane předsedo, vážené poslankyně, vážení poslanci, některé pozměňovací návrhy, jak jsou obsaženy ve společné zprávě, nebudou zjevně v praxi dodržovány. Mám na mysli např. bohužel obvyklé topení koťat. Při zákazu kupírování uší jsem měla pochybnosti o charakteru pozměňovacích návrhů.

Ráda bych se ale konkrétně vyjádřila k pozměňovacímu návrhu k paragrafu 5 odst. 4, podle kterého výjimky z porážení hospodářských zvířat vykrvením může povolit ministerstvo pro potřeby církví a náboženských společností.

Jsem přesvědčena, že tento pozměňovací návrh nemá své opodstatnění. Na jedné straně obecně zpřísňujeme podmínky, a to až tak, že prakticky každá babička na vesnici může být stíhatelná pro přestupek na úseku ochrany zvířat a bude ohrožena pokutou do 10 000 korun. Na druhé straně určitým osobám z důvodů jiných náboženských norem se stanoví výjimka ze zákona. Jestliže normy některých církví či náboženských společností nedovolují svým stoupencům požívat maso zvířat získané obvyklým způsobem porážky, pak se mi nabízí otázka, zda tito lidé mají maso požívat vůbec.

Zákon, který připustí výjimku, která umožní porážku vykrvením pro náboženské účely, nás zanáší kamsi do středověku. Navíc je v rozporu s logikou, aby pro účely určitých omezených náboženských obřadů byla omezována rovnost občanů. Je to v rozporu i s Listinou základních práv a svobod, která rovnost občanů zakotvuje. Tento zákon prostě musí platit pro všechny. Navrhuji tedy proto v paragrafu 5 vypustit odst. 4. Děkuji za pozornost.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji paní poslankyni Matouškové. Slovo má pan poslanec Jan Černý. Připraví se pan poslanec Antonín Hrazdíra.

Poslanec Jan Černý: Pane předsedo, vážení členové vlády, dámy a pánové, mám pouze jeden drobný pozměňovací návrh. V paragrafu 5 odst. 5 společné zprávy bych za slova "veterinární lékař" doplnil slova "nebo odborně způsobilá osoba podle paragrafu 17 tohoto zákona". Zdůvodnění je velmi prosté. Utracení by po doplňku mohl provádět i odborný pracovník ve výzkumných ústavech a vyhnuli bychom se některým neřešitelným případům. Myslím si, že pozměňovací návrh je v kontextu celého zákona. Děkuji.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu poslanci Černému. Slovo má pan poslanec Antonín Hrazdíra, připraví se paní poslankyně Anna Röschová.

Poslanec Antonín Hrazdíra: Vážený pane předsedo, vážení členové vlády, dámy a pánově, dovolte mi jeden drobný pozměňovací návrh, a sice, aby do znění paragrafu 4 písmeno f) byla vložena část věty, a to, za slova "aniž by to vyžadoval lov" vložit "příprava k lovu ". Paragraf 4 písmeno f) by zněl: "cvičit nebo zkoušet zvíře na jiném živém zvířeti, používat jiných zvířat jako lákadel, štvát zvířata proti sobě, aniž by to vyžadoval lov, příprava k lovu nebo příprava zvířete k jeho vypuštění do volné přírody". Odůvodnění: tento pozměňovací návrh dává možnost přípravy lovecky upotřebitelných psů a loveckých dravců k lovu. Mnohdy právě jak lovečtí psi, tak i dravci, kteří nemohou být připravováni k lovu, odporují ve svém důsledku tomuto zákonu, a současně jde o zabezpečení přípravy lovecky upotřebitelných psů na mezinárodní soutěže. Děkuji.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu poslanci Hrazdírovi. Slovo má paní poslankyně Anna Röschová, připraví se pan poslanec Josef Křížek.

Poslankyně Anna Röschová: Pane předsedo, dámy a pánové, dovolte, abych úvodem svého vystoupení se nejdříve velice stručně vyjádřila k pozměňovacímu návrhu paní poslankyně Matouškové. Vím, že se paní poslankyně na mne bude zlobit, protože již mnohokrát jsme v našem výboru o tom mluvili. Dovoluji si upozornit jenom na jednu skutečnost, že porážka košér způsobem je v souladu se všemi evropskými konvencemi.

Další moje vyjádření by bylo k mému předřečníkovi. Využila jsem toho, že jsem se přihlásila do rozpravy, abych vám sdělila, že naprosto nesouhlasím s jeho pozměňujícím návrhem, protože se domnívám, že myslivci, chtějí-li jakýmkoli způsobem zvířata k lovu připravovat, mohou to činit jiným způsobem než štvaním zvířat proti sobě. Nechci být dramatická, vím, že byste to pravděpodobně asi nepřijali, ale mám samozřejmě zprávy a zkušenosti, že příprava zvířat - speciálně psů - k lovu je velice drastická. Nechci zde o tom hovořit. Je to naprosto proti duchu a filozofii tohoto zákona. Tedy jenom toto sdělení, že s tím naprosto hluboce nesouhlasím.

Jinak jsem se ale přihlásila do rozpravy k jiné věci, s tím, abych podala několik pozměňovacích návrhů. Některé budou složité, takže bych prosila o vaši pozornost.

První můj pozměňovací návrh bude směřovat ke společné zprávě výborů k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 246/1992 Sb. Pokusím se tímto pozměňovacím návrhem vyhovět panu ministrovi, který s určitou částí společné zprávy nesouhlasil.

Takže navrhuji, aby se z této společné zprávy vypustily body 16, 17, 18, 22, 23 a 24. Dále, aby se do bodu 19 společné zprávy, to je do § 21 odst. 2 doplnilo za slova "z odborníků navržených" slova "příslušnými státními orgány". Dále aby se z tohoto odst. vypustila slova "orgány veterinární správy" a slova "komorou veterinárních lékařů". Ostatní by zůstalo tak, jak je ve společné zprávě, tudíž v podstatě se vracíme k původnímu znění zákona, ke stávajícímu znění zákona. Dále navrhuji, aby v § 21 odst. 3 písm. f) (řekla jsem už, že to bylo znění stávajícího zákona) se doplnilo za to - a to je nový návrh - "a kontroluje vydávání povolení podle § 23 odst. 1 písm. a)".

Další pozměňovací návrh je k bodu 21, kde by se vypustilo písm. g) společné zprávy a zůstalo by tam písm. h), které by se přeznačilo jako písm. g). To jsou mé pozměňovací návrhy. Abych byla úplně přesná, domnívám se, že o pozměňovacích návrzích na vypuštění těch bodů, které jsem uvedla, o pozměňovacím návrhu, který se týká § 19 společné zprávy, o pozměňovacím návrhu, který se týká vypuštění z § 21 odst. 3 písm. g) a h) je zapotřebí hlasovat jako o jednom pozměňovacím návrhu, protože je to velmi propojené a kdyby se to rozkouskovalo a něco by nebylo odhlasováno, zákon by nedával smysl. O ostatních pozměňovacích návrzích (o těch dvou dalších) je možno hlasovat odděleně.

Dále bych navrhovala nový § 28 a), který si vám dovolím ocitovat. Tento § 28 a) by měl název Zvláštní opatření. Odst. 1: "Na návrh okresní nebo městské veterinární správy může obec správním rozhodnutím nařídit odebrání týraného zvířete, vyžaduje-li to jeho zdravotní stav. Odvolání proti rozhodnutí o odebrání zvířete nemá odkladný účinek." Odst. 2: "Náklady spojené s odebráním zvířete a následnou péčí o něj hradí osoba, jíž bylo zvíře odebráno." Odst. 3: "Náklady na léčení zvířete, které bylo týráno a tak poškozeno na jeho zdraví, ponese osoba, jež tento stav způsobila, i když přesahují hodnotu zvířete." Odst. 4: "O nákladech podle odst. 2 a 3 rozhoduje obec ve správním řízení."

Já bych se velice stručně pokusila odůvodnit tento nový paragraf, který předkládám. Když se v této sněmovně přijímal stávající zákon ochrany zvířat proti týrání, ústavně právní výbor tento problém řešil odebráním zvířete, ale zjistil, že nemůže toto ustanovení vložit do zákona, neboť tomu bránily kompetenční problémy. Vycházíme z toho, že podle občanského zákona je zvíře věc a omezení vlastnických vztahů mohlo v té době přijmout pouze Federální shromáždění. Tudíž z návrhu zákona, který tenkrát byl předkládán ministerstvem zemědělství, muselo být vyňato vzhledem k odůvodnění, které jsem už řekla. Nyní kompetenční problémy již nemáme a domnívám se, že toto je velmi důležitým bodem, toto je vlastně smyslem zákona ochrany zvířat proti týrání ve všech evropských zemích. Můžeme mnohokrát ustavovat různé komise, pakliže nebude dána zákonná možnost, aby majiteli bylo zvíře odebráno, ztrácí zákon smysl. Ještě maličkost k tomu, že zvíře je věc. Někdo by se mohl domnívat, že by se jednalo o vyvlastnění. Myslím, že tomu tak není, i po konzultaci s legislativou bych si dovolila to odůvodnit pokud je zvíře týráno a majiteli odebráno, jde v obecné rovině o postup podle zákona o přestupcích, neboť v tom okamžiku lze zvíře považovat za věc, která byla určena ke spáchání přestupku. Myslím přestupek ohledně tohoto zákona. To znamená, že nemusíme mít obavy, že by se jednalo o vyvlastnění. Přimlouvala bych se velmi za to, abyste hlasovali pro tyto pozměňovací návrhy. Děkuji vám.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji paní poslankyni Röschové. Já jsem ji nechtěl rušit uprostřed jejího projevu, ale dovolte mi pár slov, která vůbec nesouvisejí s projednávaným bodem. Chtěl jsem o to požádat už na začátku schůze, žádám o to teď. Prosím vás všechny, kolegyně a kolegové, abyste v tomto pracovním sále upustili od konzumace takových potravin, jako je zmrzlina a podobně. Vím, že je horko, je to nepříjemně, ale toto je pracovní sál. Nejenom proto, že sdělovací prostředky sdělují potom jednoho poslance jako zástupce za všech 200 poslanců ve večerním zpravodajství, ale kromě toho bych řekl, že hlavním zdůvodněním je, že se to prostě nepatří. Dohodněme se na jakémsi gentlemanském způsobu. Už se tady o tom několikráte mluvilo. Prosím vás, upusťte od tohoto nezpůsobu. Připraví se pan poslanec Křížek, pan poslanec Bečvář má technickou poznámku.

Poslanec Ivan Bečvář: Požádal bych své kolegy předpokládám, že připomínek bude daleko víc - aby mi nezapomněli dávat připomínky písemně. Děkuji.

Předseda PSP Milan Uhde: Slovo má pan poslanec Josef Křížek. Připraví se pan poslanec Litomiský.

Poslanec Josef Křížek: Vážený pane předsedo, vážení členové vlády, vážené kolegyně a kolegové, mám jeden pozměňovací návrh, který se týká § 4 písm. i). Navrhuji ponechat původní text, cituji: "Za týrání se považuje podávat zvířeti bez souhlasu odborně způsobilého pracovníka veterinární léčiva a přípravky (dále jen přípravky) s výjimkou přípravků, které jsou volně v prodeji, provádět krvavé zákroky a injekční aplikace, pokud nejsou prováděny osobou odborně způsobilou, nejde-li o pokusy na zvířatech." - Zdůvodnění: Pokud by totiž byl přijat pozměňovací návrh, který je obsažen ve společné zprávě zpravodajů, kde slova "odborně způsobilého veterinárního pracovníka" se nahrazují slovy "veterinárního lékaře" a před slova "osobou odborně způsobilou " se vkládají slova "veterinárním lékařem nebo jím pověřenou osobou", tak by došlo k výraznému omezení výkonu převážné části odborné veterinární činnosti vykonávané jinými než vysokoškolsky vzdělanými pracovníky. Je to jako kdybychom zakázali střednímu zdravotnímu personálu v humánní medicíně obdobné úkony. Tato změna by výrazně preferovala výkon povolání veterinárních lékařů proti ostatním veterinárním pracovníkům. Dovoluji si upozornit, že by to bylo v rozporu s Listinou základních práv a svobod, zejména v čl. 1, čl. 4 odst. 3 a 4. Prosím vás, vážené kolegyně a kolegové, uvažte smysluplnost tohoto návrhu.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu poslanci Křížkovi a zvu k řečništi pana poslance Jana Litomiského. Připraví se pan poslanec Jan Jegla.

Poslanec Jan Litomiský: Vážený pane předsedo, vážení členové vlády, kolegyně a kolegové, podávám pozměňovací návrh na vypuštění ze znění společné zprávy § 5 odst. 5 - "utracení smí provádět jen veterinární lékař". - Již pan kolega Černý tady upozornil na nepraktičnost tohoto ustanovení. Netýká se to ovšem jenom výzkumných ústavů. Každý hospodář, který pracuje se zvířaty, ví, že někdy je třeba zraněné nebo nemocné zvíře utratit a nečekat až bude k dosažení veterinární lékař. Kvalifikovaně umí utratit zvíře i zkušený zemědělec, veterinární technik nebo myslivec. Domnívám se, že není třeba zajišťovat zakázky pro zvěrolékaře tímto zákonem.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu poslanci Litomiskému, slovo má pan poslanec Jegla.

Poslanec Jan Jegla: Vážený pane předsedo, vážené kolegyně a kolegové, v prvé řadě se omlouvám, že moji předřečníci mi vzali vítr z plachet, protože řekli to, co jsem říci chtěl. Chtěl bych však zdůraznit dvě změny, a to z toho důvodu, protože jako ověřovatel zemědělského výboru musím poukázat na to, že tyto změny se nedostaly do společné zprávy a nedostaly se tam jako nezařazené připomínky. Přitom zemědělský výbor jednoznačně v § 4 odst. f) souhlasil s tím, za slovo "lov" vložit slova "nebo příprava k lovu". Vycházelo se skutečně z toho, že ne vždy se zvířata dají cvičit jenom na atrapách. A upozornil bych na takovou záležitost, že se objevily hlasy, že psy se na člověku cvičit mohou, ale vzájemně při lovu se cvičit nemohou.

Proto doporučuji, aby dodatek "nebo příprava k lovu" byl schválen. Dále v § 4, písm. i), kdy zemědělský výbor jednoznačně schválil ponechat původní text, tj. zase totéž, aby tam byli odborní veterinární pracovníci, tedy veterinární lékaři. Kolega Křížek to zdůvodnil a nebudu se tedy o tom rozšiřovat.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu poslanci Jeglovi, dále má slovo poslanec Benda.

Poslanec Marek Benda: Vážený pane předsedo, dámy a pánové, dovolím si přednést jeden pozměňovací návrh, který by měl upravit určitým způsobem podmínky pro obchod se zvířaty, určenými pro zájmové chovy, a navázat tento zákon na zákon o živnostenském podnikání i stanovit pravomoci okresních a městských veterinárních správ. Jednalo by se o bod 14, který by zněl takto: za § 13 dát nový § 13a), který včetně nadpisu zní: "§ 13a) - Zvláštní podmínky pro obchod se zvířaty určenými pro zájmové chovy:

Odst. 1: "Právnická nebo fyzická osoba, která na základě živnostenského oprávnění chová zvířata určená pro zájmové chovy, pro účely obchodu s nimi nebo s těmito zvířaty obchoduje, je povinna do 1 měsíce od zahájení podnikání oznámit výkon živnosti příslušné okresní nebo městské veterinární správě.

Za druhé - "Zjistí-li, příslušná okresní nebo městská veterinární správa závažné nebo opětovné porušení povinností právnické nebo fyzické osoby, uvedené v odst. 1, stanovené tímto zákonem, může podat návrh příslušnému živnostenskému úřadu, aby podle § 58, odst. 2, písm. a) zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), živnostenské oprávnění zrušil nebo provozování živnosti pozastavil.

Odst. 3 - Právnická nebo fyzická osoba, která obchoduje se zvířaty pro zájmové chovy, je povinna vést evidenci o nakoupených zvířatech, včetně dokladů o původu zvířete a uchovávat je po dobu 3 let. "

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu poslanci Bendovi, slovo má pan poslanec Radim Špaček.

Poslanec Radim Špaček: Vážený pane předsedo, dámy a pánové, několik pozměňovacích návrhů, které jsem chtěl přednést k tomuto zákonu, již bylo předneseno, takže mi zbývají pouze dva. První se týká ustanovení o chovu nebezpečných zvířat, ve znění společné zprávy.

Ve znění společné zprávy navrhujeme, aby osoba, která chce chovat nebezpečné druhy zvířat, doložila některé věci veterinární správě. Jednou z věcí, kterou musí doložit, je její kvalifikace. Přitom ale v zákoně není definováno, co to je kvalifikace, nebo jaká by měla být, ani tam není pověření ministerstva tuto kvalifikaci stanovit, ani není v zákoně opora pro to, aby při nedostatečné nebo chybějící kvalifikaci mohla veterinární správa odmítnout vydat povolení chovat nebezpečná zvířata.

Z tohoto důvodu navrhuji v bodě 13, který se týká § 13, odst. 4 vypustit slova "a její kvalifikaci".

Na druhé straně společná zpráva upravuje možnost, jak změnit nebo odebrat již jednou vydané povolení pro chov nebezpečných zvířat, přitom ale vůbec nestanoví, za jakých podmínek je možno povolení nevydat na samém začátku. Domnívám se, že to je jakési opomenutí, které je třeba doplnit zejména z toho hlediska, že by veterinární správa měla zkontrolovat chov ještě před tím, než začnou být nebezpečná zvířata chována, například jedovatí hadi, a to hlavně z těch důvodů, aby byly zajištěny podmínky, které by zabránily zvířatům v úniku. Když by bylo odebíráno povolení až na základě toho, že se například jedovatí hadi rozutečou po domě, tak už by mohlo být pozdě. Proto navrhuji na začátku odstavce 5 doplnit větu: "Příslušná okresní nebo městská veterinární správa neudělí povolení podle odst. 3, nejsou-li dodrženy podmínky podle odst. 1."

Druhý pozměňovací návrh se týká institutu občanské kontroly, který se osvědčil ve Velké Británii nebo v Polsku. Domnívám se, že je absence tohoto institutu pociťována i v případech, které nedávno získaly publicitu ve sdělovacích prostředcích, kdy je tento zákon masově porušován. Princip občanské kontroly byl schválen i ve výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí, nebyl však zahrnut do společné zprávy, zejména z toho důvodu, že formulace, která byla schválena ve výboru, měla určité technicko-legislativní nedostatky. Po překonání těchto nedostatků již byla společná zpráva hotová, takže přednáším občanskou kontrolu jako pozměňující návrh. Jednalo by se o bod 25 společné zprávy s tím, že ostatní by byly přečíslovány a bod 25 by zněl takto: v § 24 se dosavadní text označuje jako odst. 1 a doplňují se odst.2, 3 a 4 ve znění:

"Odst. 2: Obec může pověřit výkonem občanské kontroly nad dodržováním povinností podle tohoto zákona bezúhonné osoby, které získají osvědčení o způsobilosti po úspěšném složení zkoušek podle zkušebního řádu, prokáží v rámci zkoušky znalost právních předpisů a věcných znalostí vztahujících se k činnosti jimi prováděné a absolvují psychologické testy, které potvrdí jejich způsobilost.

Rozsah nezbytných znalostí, obsah zkoušek a zkušební řád upraví na základě návrhu Ústřední komise ministerstvo vyhláškou, zkoušky provádí Ústřední komise.

Odst. 3 - Osoby, uvedené v odst. 2, jsou oprávněny při výkonu občanské kontroly za přítomnosti odpovědného pracovníka vstupovat do chovných, dodavatelských a uživatelských zařízení, do objektů, v nichž je prováděna obchodní činnost se zvířaty, do objektů chovatelů, kde jsou chována zvířata, do objektů, v nichž jsou zvířata porážena, jestliže to není příslušným orgánem veterinární správy nebo okresním hygienikem z důvodů protinákazových opatření zakázáno.

Odst. 4 - Osoby, uvedené v odst. 2, odpovídají za škodu způsobenou v souvislosti s výkonem občanské kontroly; této odpovědnosti se nemohou zprostit."

Pokud jste stačili sledovat text tak, jak jsem ho přednášel, jistě jste zaznamenali, že je tu obsažena řada pojistek a kontrolních mechanismů, které zabrání, aby občanská kontrola byla zneužívána, případně aby docházelo k nežádoucím excesům. Na závěr mi dovolte, abych podpořil velmi vřele jak společnou zprávu, tak pozměňovací návrhy, které přednesla paní doktorka Röschová a prosím o kladně hlasování.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu poslanci Špačkovi. Nyní se ujme slova paní poslankyně Gerta Mazalová.

Poslankyně Gerta Mazalová: Vážený pane předsedo, vážené kolegyně a kolegové, dovolím si podat pozměňovací návrh k § 3, odst. 3, který zní: utrpením stav zvířete, ten je způsobován nepřirozenými podněty vyvolávajícími strach i bolest vypustit slovo "nebo" pokračuje: "zdravotní poruchy, hlad nebo jím způsobená smrt zvířete". V zákoně, odst. f) se praví, že zvířetem v lidské péči je zvíře, jež je přímo závislé na bezprostřední péči člověka. Zvíře nemůže mluvit, nemůže žalovat, může např. štěkáním vyjadřovat svou opuštěnost, když majitelé pracují a když je například v bytě zavřeno zvíře samo.

Jako odůvodnění mého návrhu bych chtěla říci, že není tak dávno, kdy v Brně rozvířila hladinu senzací příhoda tzv. chovatele a milovníka zvířat, který zatoulaná a opuštěná zvířata sbíral údajně za účelem milosrdenství a obchodu.

Až na zákrok sousedů, kteří trpěli těmi zoufalými zvuky, vycházejícími z jeho domu, byla provedena hygienickou službou a policisty mohutná akce, kdy se polomrtvá i mrtvá těla zvířat vyklízela pomocí vidlí. Kočky a psi se z hladu požírali navzájem. Policisté, kteří prováděli akci, říkali pouze: byla to hrůza. Tento milovník zvířat dál pokračuje ve své bohulibé činnosti a dále sbírá zatoulanou zvěř i pomocí inzerátu. A mnozí důvěřiví hodní lidé mu věří, svěří mu psa nebo kočku v pevné víře, že je o ně dobře postaráno. Právě proto, aby takovýto člověk a jemu podobní nemohli podobnou činnost provádět, podávám tento návrh. Omezování výživy zvířete v § 4, odst. 3 a mučení zvířat hladem je jistě rozdíl. Děkuji Vám.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji paní poslankyni Mazalové. Slovo má pan poslanec Trojan Václav, připraví se pan poslanec Výborný.

Poslanec Václav Trojan: Vážený pane předsedo, vážení členové vlády, vážení kolegové, předem se omlouvám, že mé vystoupení bude poněkud improvizované, protože jsem původně vystupovat nechtěl. Nicméně zazněla zde asi tři vystoupení na téma paragrafu, který se týká štvaní zvířat proti sobě a dvě z těchto vystoupení vyzněla tím způsobem, že by jejich autoři byli rádi, aby v zákoně zůstala formulace "s výjimkou lovu nebo přípravy k lovu".

Domnívám se, že většina z nás asi neví, co se pod touto právnickou formulací ve skutečnosti skrývá a co tato právnická formulace halí a jak to vypadá ve skutečné praxi. Pro ty, kteří nevědí, oč jde, bych rád řekl svůj osobní zážitek. Jednou v životě jsem viděl, jak vypadá cvičení norníka v praxi. Vypadá to tak, že dřevěná umělá nora, což je takový dřevěný tunel několikrát zalomený a zakopaný v zemi, tam se vypustí kočka nebo kocour a toto zvíře je štváno norníkem na konec nory, kde je potrhané, zkrvavené a pološílené bolestí vytaženo a do té nory vpuštěno znovu a za ním znova ten pes. Takže toto se, přátelé, skrývá pod formulací "nebo příprava k lovu ".

Proto se vřele přimlouvám za návrh paní poslankyně Fischerové v tom smyslu, jak ho přednesl k této otázce.

Předseda PSP Milan Uhde: Pan poslanec Václav Trojan ukončil svůj příspěvek. Zvu k řečništi pana poslance Výborného. Je to poslední přihláška do rozpravy.

Poslanec Miloslav Výborný: Pane předsedo, dámy a pánové, především dovolte, abych oznámil, že mám na tomto zákoně osobní zájem, a to z toho důvodu, že mám zvířata velmi rád. Jsou to nejen věci, ale souhlasím s tím, že jsou to také bytosti, které pociťují bolest. Nicméně tento zákon, tak jako každý jiný zákon, není jen pro zvířata, ale především pro lidi. Velmi bych prosil, aby byl podpořen návrh poslance Křížka. Pokud by ho snad pan poslanec bral zpět, pro jistotu ho znovu opakuji. I já navrhuji vypustit čtvrtý bod ze společné zprávy. Přijetí tohoto čtvrtého bodu totiž podle mého mínění likviduje veterinární techniky jako stav. Je to můj názor a jsem přesvědčen, že zemědělský výbor, který nepřijal tento pozměňovací návrh, rozumně zvažoval, zda je zapotřebí jej do zákona vtělit či nikoli.

Přihlásil jsem se ale spíš proto, že velmi nesouhlasím s pozměňovacími návrhy, které přednesl kolega Špaček. Já se totiž obávám, že zřizování jakýchsi občanských dohlížecích komisí by nebylo postupem vpřed z hlediska obecných zájmů tohoto státu. Mohli bychom začít vytvářet různé obdobné komise pro dohlížení nad celou řadou zákonů. Naši občanskou společnost nevychováme tím, že do zákonů budeme konstruovat jakési obecné občanské dohlížecí komise. To je podle mého názoru potřeba velmi pečlivě zvážit, zda onen návrh kolegy Špačka, který jinak jistě po legislativní stránce je zpracován bezvadně, je přijatelný řekněme z hlediska širšího pohledu tohoto státu.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu poslanci Výbornému. Slovo má pan poslanec Jiří Šoler. Je zatím patnáctý, kdo vystupuje v rozpravě, zatím poslední přihlášený.

Poslanec Jiří Šoler: Vážený pane předsedající, vážení poslanci, vážené poslankyně, vážený pane ministře, zákon, který tady máme schválit, je výrazem úcty člověka ke všemu živému co na této zemi existuje. V úvodu zákona se říká, že se týká zvířat, to znamená všech obratlovců s výjimkou člověka. Já tady nechci podávat návrh, abychom tam zahrnuli člověka. To by samozřejmě bylo mimo ducha tohoto zákona. Jen bych chtěl vážené poslance upozornit, že i člověka je možno týrat a je možno týrat i mentálně postižené děti.

Byl bych velmi rád, kdyby stejnou pozornost, jakou parlament věnuje tomuto zákonu - a plným právem věnuje věnoval třeba i otázce týrání mentálně postižených dětí. Myslím, že to je velmi závažný problém, který se týká obecné podstaty lidskosti. Děkuji vám za pozornost.

Předseda PSP Milan Uhde: Slovo má pan poslanec Jan Černý, který se přihlásil z místa.

Poslanec Jan Černý: Pane předsedo, vážení členové vlády, dámy a pánově, já se musím přihlásit do rozpravy, i když jsem původně k tomuto bodu vystupovat nechtěl, a musím též upozornit, že ve věci, ve které chci vystoupit, bych mohl být považován za osobu podjatou, protože jsem veterinární lékař. Jedná se o pozměňovací návrh k § 4 i) společné zprávy, kde pan kolega Křížek navrhoval ponechat původní znění se zdůvodněním, ke kterému se přidal i kolega Výborný, že by to byla likvidace stavu veterinárních techniků.

Já si to samozřejmě nemyslím. Velmi dlouho jsem hledal formulaci, která by splnila mé odborné požadavky a požadavky toho, aby veterinární technici mohli dále vykonávat svoji činnost, aby ji vykonávali odborně a pod dozorem veterinárního pracovníka nebo veterinárního lékaře. Myslím, že tato formulace, tak jak ji přijal ústavně právní výbor, je formulací velmi zdařilou, protože samozřejmě povolení k provádění činnosti veterinárním technikům nebudou dávat pouze soukromí veterinární lékaři, u kterých by společně s techniky mohlo dojít ke konfliktu zájmů, ale samozřejmě budou tuto činnost povolovat i státní veterinární lékaři. Je zjevné, že kontrolu nad zdravotním stavem zvířat, hygienickou nezávadností potravin by si měl udržet pracovník s medicinským vzděláním, který samozřejmě může pověřit osobu odborně způsobilou, a to je osoba veterinárního technika, k provádění některých zákroků, na které má ten technik kvalifikaci. To je otázka vakcinace, aplikací některých vitaminových přípravků, krácení ocásků, kastrace a podobně.

Proto chci apelovat na tuto sněmovnu, aby zvážila i tuto možnost, jestli by to samé znění odsouhlasila v případě lidské populace, aby zdravotní sestra bez kontroly mohla vykonávat jakoukoli činnost, aniž by na ni dohlížel lékař.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu poslanci Janu Černému. S faktickou poznámkou se hlásí paní poslankyně Eva Fischerová. Prosím, paní poslankyně.

Poslankyně Eva Fischerová: Panu MVDr. Černému bych chtěla říci, že každé přirovnání poněkud kulhá, ale to, které užil, chodí po pahýlech, protože srovnávat veterinárního technika se zdravotní sestrou, to skutečně v tomto případě chodí po pahýlech. Zdravotní sestry mají určité výkony povolené vzhledem ke své kvalifikaci provádět zcela samostatně.

l zcela samostatně se uplatňují v péči homecare a jiných výkonech. Pokud profese veterinární technik existuje, domnívám se, že je třeba, aby mohli svobodně pracovat a aby jim bylo povoleno dělat samostatně určité výkony stejně jako ostatním středním pracovníkům (Potlesk.)

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji. Hlásí se poslanec Radim Špaček. Má slovo.

Poslanec Radim Špaček: Vážený pane předsedo, dámy a pánové, nechci zatahovat tuto diskusi do bezbřehých močálů nevěcnosti, ale neodpustím si kratinkou reakci na pana doktora Výborného. Institut občanské kontroly, jak jsem ho navrhl, je konstruován do § 24, který v zákonu hovoří o tom, co mohou vykonávat obce v rámci ochrany zvířat. Když si přečtete současné znění zákona, na první pohled zjistíte, že obce nemají sebemenší nástroj na to, aby mohly zajistit to, co jim zákon svěřuje. Institut občanské kontroly, který je velmi důkladně zkonstruován tak, aby nemohlo docházet k excesům, je nástrojem, který by obcím umožnil vykonávat svou působnost.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu poslanci Špačkovi. Ještě se hlásí pan poslanec Libor Novák starší. Má slovo.

Poslanec Libor Novák (1958): Pane předsedo, dámy a pánové. Můj pozměňovací návrh se zcela těsně dotýká pozměňovacího návrhu, který už tady byl přednesen, a to panem poslancem Bendou. Spočívá v tom, že pokud bude přijat návrh pana poslance Bendy, který se týká toho, aby byl vložen za § 13 nový § 13 a) ve znění, jak je přednesl pan poslanec Benda, pak navrhuji, aby odstavec 1 tohoto návrhu byl změněn takto: za slovem "která" v prvním řádku textu odstavce 1 navrhuji dát dvojtečku. Text začínající slovy "chová zvířata" a končící slovy "s těmito zvířaty obchoduje", nazvat písmenem a) tohoto odstavce. Za tento text zařadit nové písmeno b) ve znění: "provozuje jezdecký nebo jízdní podnik" a dále pokračovat textem, jak je uveden v návrhu poslance Bendy: "je povinen do jednoho měsíce od zahájení podnikání....atd."

Pro vysvětlení - tento návrh zdůvodňuji tím, co mnozí z nás často vidí, a to provozem koňských povozů v obci Praha. Děkuji za pozornost.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu poslanci Liboru Novákovi staršímu. Hlásí se ještě pan poslanec Opatřil. Má slovo.

Poslanec Rudolf Opatřil: Omlouvám se vážené sněmovně, že zdržuji. S kolegou Černým jsme narazili na jistý problém.

Tento problém se jmenuje krmení zvěře živými zvířaty. Zdá se vám to příliš kruté, ale existují mezi námi např. teraristé (koneckonců i v zoologické zahradě k tomu může docházet), kteří používají myši, krysy a podobně ke krmení. Bohužel bychom to těžko asi dostali do zákona. Přiznám se, že nejsem legislativec a nerozumím tomuto problému natolik, abych si dovolil před sněmovnu předstoupit s uceleným návrhem. Nicméně bych poprosil zpravodaje i pana ministra, aby tento aspekt vzali na vědomí a pokusili se ve společné zprávě mou neumělou větu upravit. Mým pozměňovacím návrhem by byl nový bod: "získání krmiva pro jiné zvíře". Prosím pana zpravodaje, aby tento můj neumělý návrh zpracoval do přijatelné formy, pokud to umožňuje jednací řád.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu poslanci Opatřilovi. Nepokrytě přiznávám, že se chci pokusit po druhé o ukončení rozpravy. Jestliže tomu nebrání žádná další přihláška, rozpravu uzavírám.

Mám předběžnou zprávu, která vyplývá z průběhu rozpravy, že navrhovatel i společný zpravodaj potřebují do zítřka čas k přípravě pozměňovacích návrhů k hlasování. Doporučuji přerušit projednávání tohoto bodu. Navážeme na něj zítra předložením pozměňovacích návrhů.

Rozprava je ukončena. Já chci nyní sněmovně předložit jedno oznámení a jeden návrh. Oznámení zní, že bezprostředně potě, co skončíme jednání ve sněmovně, se sejde ke kratičké schůzi organizační výbor. Je to ve smyslu dohody na politickém grémiu. Dojde ke schválení poslaneckých průkazů. Jde o tuto jedinou věc. Prosím, aby se ti, kdo patří do organizačního výboru, ihned po skončení schůze dostavili.

Nyní mám zprávu, že 7. bod je velmi krátký a protože skutečně každý projednaný bod je pro nás cennou hodnotou, doporučoval bych, abychom před uzavřením dnešního programu projednali ještě bod

VII.

Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 500/1990 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů vlastnictví státu k některým věcem na jiné právnické nebo fyzické osoby ve znění zákona ČNR č. 438/1991 Sb., zákona ČNR č. 282/1992 Sb., a zákona č. 473/1992 Sb.

Vládní návrh zákona jste obdrželi jako tisk 118 a z pověření vlády jej odůvodní ministr pro správu národního majetku a jeho privatizaci pan Jiří Skalický. Prosím ho, aby se ujal slova.

Ministr pro správu národního majetku a jeho privatizaci ČR Jiří Skalický: Vážený pane předsedo, vážené poslankyně a poslanci, předkládám vám k projednání novelu zákona č. 500/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů, jejímž účelem je upravit tuto právní normu ve třech dílčích aspektech. První důvod spočívá v potřebě rozšířit zákonem stanovenou působnost okresních privatizačních komisí. Okresní komise pro privatizaci, zřízené na základě právě tohoto zákona č. 500/1990 Sb., plní úkoly organizační povahy při realizaci převodu vlastnictví na jiné právnické nebo fyzické osoby formou veřejných dražeb organizovaných na základě zákona č. 427/1990. Zákonem ČNR č. 171/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů byla působnost těchto komisí rozšířena i na dražby v tzv. velké privatizaci a podle novely zákona č. 544/92 provádějí okresní komise pro privatizaci rovněž veřejné dražby majetku státních podniků v likvidaci. Převody vlastnictví státu formou veřejných dražeb i v dalším případě prostřednictvím okresních komisí pro privatizaci se jeví jako nejvhodnější nástroj, splňující všechny normativní předpoklady uvedených převodů.

Druhým důvodem této novelizace je potřeba řešit otázku zdrojů k úhradě nákladů řízení, případně dalších nákladů určených rozhodnutím soudu ve věcech, kde ministerstvo pro správu národního majetku a jeho privatizaci vystupuje na straně žalované na základě zákona č. 427.

Předpokládaná novela § 15 zákona č. 500 spočívá v rozšíření možnosti použití prostředků zvláštního účtu ministerstva, spravovaného Fondem národního majetku.

Realizací aukčních prodejů podle zákona č. 427 bylo ke konci roku 1992 z celkového počtu 25 417 navržených provozních jednotek prodáno již přes 21 000 jednotek, a to za cenu převyšující částku 29 mld. korun. Tyto prostředky, které se soustřeďují na zvláštním účtu ministerstva, je možno použít pouze k účelům taxativně vymezeným ustanovením § 15 zákona č. 500. Z těchto prostředků se hradí náklady pro činnost komisí, které nemají právní subjektivitu a za které na straně žalované vystupuje v soudních sporech právě ministerstvo privatizace.

Z uvedených více než 21 000 realizovaných aukčních prodejů je do současné doby ministerstvo účastníkem 125 soudních řízení. I při předpokládaném vysokém procentu úspěšnosti ministerstva v těchto soudních sporech lze očekávat, že bude třeba uhradit určité náklady i případně další pohledávky stran, které měly či budou mít ve sporech úspěch. Očekáváme, že tyto náklady mohou dosáhnout řádu statisíců korun.

Konečně třetím důvodem novelizace zákona je upřesnění skutkových podstat právních deliktů uvedených v návrhu § 16 citovaného zákona, kterým se sleduje dosažení vyšší provázanosti příslušných zákonů bývalého Federálního shromáždění č. 427 a následujících novel a zákona č. 500/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů. § 16 tohoto zákona obligatorně stanoví, komu a za jaké porušení zákona lze sankce uložit, tzn. statutárnímu zástupci organizace, který zaviní, že organizace předloží opožděně, či chybně nebo neúplně zpracovanou kartu provozní jednotky navržené do privatizace. Pokud je toto zavinění kvalifikováno jako zavinění z nedbalosti, uloží okresní úřad, resp. v Praze Magistrátní úřad hlavního města Prahy, pokutu až do výše 20 000 Kč, a učiní-li tak úmyslně, mohou tyto orgány uložit pokutu až do výše 200 000 Kč. V ostatních případech porušení zákona č. 427, které souvisí s organizací a zabezpečením převodu vlastnictví státu a které významným způsobem ztěžují výkon státní správy, však nejsou citovaným zákonem upraveny a tudíž je nelze podle tohoto zákona sankcionovat. Jedná se o takové záležitosti, jako jsou případy nevpouštění komise pro privatizaci do provozní jednotky, neumožnění prohlídek provozní jednotky před dražbou, nevyvěšení či strhávání karet z provozní jednotky v provozovnách apod.

Vážené poslankyně a poslanci, podle mého soudu velmi úspěšný proces tzv. malé privatizace se ocitl již za svým zenitem a 90 až 95% navržených aukcí již úspěšně proběhlo. Vláda přesto považuje za účelné tuto dílčí úpravu zákona ještě přijmout a doporučuje vám ji proto ke schválení. Děkuji vám za pozornost.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu ministru Skalickému. Odevzdávám slovo společnému zpravodaji výborů panu poslanci Ivanu Vrzalovi, aby nám odůvodnil předloženou společnou zprávu výborů. Obdrželi jste ji jako sněmovní tisk 341. Prosím, pane poslanče.

Poslanec Ivan Vrzal: Vážený pane předsedo, vážený pane ministře, vážené kolegyně a kolegové, domnívám se, že novela zákona č. 500 z roku 1990 je tak jednoduchá, že jsou to vlastně čtyři body. Pan ministr tady všechny body podrobně vysvětlil a zbytek je v důvodové zprávě, takže si myslím, že by bylo zbytečné, abych k tomu cokoli dodával.

Snad jedinou připomínku. V důvodové zprávě je, že schválení tohoto zákona nemá vůbec žádný dopad na státní rozpočet. Navrhuji, aby tento zákon byl schválen bez připomínek ve znění společné zprávy.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu společnému zpravodaji panu Vrzalovi a otvírám k tomuto bodu rozpravu. Písemné přihlášky do ní nemám, táži se, kdo se hlásí ze svého místa. Nevidím žádné přihlášky, proto rozpravu uzavírám.

Je mým formálním úkolem se zeptat, zda pan ministr nebo společný zpravodaj chtějí ještě něco podotknout vzhledem k tomu, že nevznikla rozprava. (Ne.) Budeme tedy hlasovat o předloženém návrhu, pokud nejsou žádné námitky.

Táži se sněmovny, kdo souhlasí s vládním návrhem zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 500/1990 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodu vlastnictví státu k některým věcem na jiné právnické nebo fyzické osoby, ve znění zákona ČNR č. 438/1991 Sb., zákona ČNR č. 282/1992 Sb. a zákona č. 473/1992 Sb., podle sněmovního tisku 118 ve znění společné zprávy výborů podle sněmovního tisku 341, ať zvedne ruku! 111 hlasů pro.

Kdo je proti tomuto návrhu, ať zvedne ruku! Nikdo nebyl hlas proti.

Tento návrh byl přijat. Děkuji panu ministrovi i panu společnému zpravodajovi.

Přerušuji jednání do zítřka do 9.00 hodin, kdy budeme pokračovat. Znovu připomínám zasedání organizačního výboru - velmi krátké teď hned v místnosti č. 106.

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP