Úterý 18. května 1993

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu poslanci Hiršovi. Písemné přihlášky do rozpravy nejsou. Hlásí se pan poslanec Kolář, společný zpravodaj. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

Poslanec Robert Kolář: Vážený pane předsedo, vážené dámy a pánové, dovolte mi, abych i já přednesl některé pozměňovací návrhy, které se objevily ještě v průběhu minulého týdne a byly konzultovány s předkladatelem.

Nejprve § 5, odst. 4, slova "nejdéle 15 dnů před začátkem nebo nejdéle 15 dnů po skončení" nahradit slovy "v době 15 dnů před začátkem nebo v době 15 dnů po skončení". Jedná se o soulad textu u právnických a fyzických osob. § 24 odst. 2 písm. k) za slova "poprvé lze" vložit slovo "nájemné". Text tedy bude znít "poprvé lze nájemné", což je zpřesnění výkladu pro správce daně.

Dále v § 6 odst. 12 písm. b) vypustit konec věty "kteří mají dohodnuté nebo sjednané pravidelné pracoviště (místo výkonu práce bydliště)" a tento konec věty nahradit textem "jejichž dohodnuté nebo sjednané pravidelné pracoviště má popisné číslo shodné s místem bydliště". Jedná se opět o zpřesnění výkladu.

V § 19 odst. c) vypustit slovo "pravidelné". Tady se v podstatě řeší zdaňování příspěvku církvím. Je to problematika, kterou některý z předřečníků ve svých připomínkách již zmiňoval, aby nedocházelo ke dvojímu zdaňování, neboť tyto příspěvky jsou vlastně dávány z čistého příjmu.

Dále § 40 - zařadit novy odstavec 17, který zní: "Podnikatelská odměna podle § 7 odst. 2 a 3 zákona č. 389/1990 Sb., o dani z příjmu obyvatelstva, zaúčtovaná jako náklad v roce 1992 a vyplacená v roce 1993 je příjmem podle § 10." Tady se řeší problematika podnikatelských odměn v tom smyslu, pokud je zaúčtována v roce předchozím, čili v roce 1992, a vyplácena v roce 1993.

V § 96 a), odst. 1 za slovo "pokud " vložit slovo "je". To je pouze technický nedostatek, který vypadl z textu při tvorbě společné zprávy.

Dále v § 40 zákona 586 se doplňuje odstavec 18, který zní: "Náhrada za ztrátu výdělku náležející podle zákoníku práce za období před 1. lednem 1993, která by byla vyplacena po tomto datu, by byla osvobozena od této daně." Jedná se zase o zpřesněni, neboť se tato problematika vztahuje k loňskému roku a tudíž by měla platit pravidla, která platila v loňském roce.

Článek IV. se vypouští tak, jak je ve vládní předloze, a nahrazuje se novým článkem IV., který zní: "Ustanoveni tohoto zákona se použijí poprvé pro zdaňovací období 1993 s výjimkou ustanovení, podle nichž se daň stanoví zvláštní sazbou, a vybírá se srážkou podle zvláštního předpisu - odvolávka 1), kde se použijí dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, a ustanovení článku l. bod 4 a 7, která se použijí počínaje kalendářním měsícem, v němž tento zákon nabyl účinnosti. Poplatníci uvedení v článku II. bod 9 tohoto zákona platí za 1. pololetí 1993 zálohu na daň sníženou o zálohu na daň zaplacenou za 1. čtvrtletí roku 1993." Pod odvolávkou 1) je "zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů". Jedná se zase o upřesnění výkladu pro správce daně, protože doposud se platila záloha čtyřikrát do roka 25% a nyní se bude platit pololetně 40%. Aby tedy bylo zřejmé, kolik měl poplatník doplácet.

V § 36 odst. 2 písm. a) se upravují body 1 a 2 tak, že se tyto body sloučí do bodu 1, který zní: "Z úrokového či dividendového příjmu z akcií, zatímních listů, podílových listů, dluhopisů, vkladních listů, vkladů jim na roveň postaveným, kupónů a investičních kupónů, s výjimkou uvedenou v písm. c)."

Ostatní body v písm. a) se přečíslují a v návaznosti na tuto změnu se na konci doporučuje připojit definici úrokových či dividendových příjmů takto: "Úrokovým či dividendovým příjmem se pro účely zákona rozumějí výnos z držby cenného papíru v peněžním plnění, zejména ve formě pevné či proměnlivé úrokové sazby, dividendy, amortizace diskontu." Tady se v podstatě sleduje oddělení dividendového příjmu od kapitálového zisku při prodeji těchto cenných papírů.

Dále navrhuji do § 23 odst. 4 vložit nový bod b), který zní: "Zisk (ztráta) z prodeje dlužných cenných papírů, s výjimkou směnek, mezi držiteli před lhůtou splatnosti."; s tím, že stávající body b) a c) se přečíslují na c) a d). Tady se sleduje v podstatě, aby zdanění probíhalo až u posledního majitele cenného papíru.

Dále navrhuji doplnit navrhované znění ve společné zprávě § 24 odst 2 písm. r) takto: Za slovo "pořízení" doplnit slovo "majetkových ". Čili písmeno r) zní: "Úhrn cen pořízení majetkových cenných papírů za zdaňovací období v případě jejich prodeje. " Tady se upřesňuje charakter cenných papírů.

Dále navrhuji do § 40 vložit nový odstavec 19, který zní: "Ustanovení § 25 písm. k) se nepoužije pro podnikové bytové hospodářství do doby zrušení regulace cen nájemného." Jedná se o problematiku podnikových bytů, kdy majitel, který provádí vytápění, nemůže vykázat jako ztrátu to, co doplácí na regulaci cen.

Potom zde mám dvě změny v zákonu o správě daní a poplatků. A sice: Ustanovení § 92 odst. 6 se navrhuje doplnit o následující větu: "Proti rozhodnutí o úlevě na dani není přípustné odvolání." Toto doplnění se vztahuje k individuálnímu posuzování úlev u daně z nemovitostí. Pokud přijmeme takto navrhovanou změnu, tak konečné rozhodnutí bude zůstávat na místně příslušném finančním úřadu, což se jeví býti logickým.

Poslední změna taktéž ve znění zákona o správě daní a poplatků - nové znění § 30 odst. 4, který nově zní: "Výši nároků náhrady ušlého výdělku a postup při jeho stanovení a úhradě včetně vymezení součinnosti plátců příjmu ze závislé činnosti a funkčních požitků stanoví ministerstvo obecně závazným právním předpisem." Jde v podstatě o sladění podmínek, aby byla jednotná metodika pro ministerstvo financí ČR a orgány činné v právním jednání. Tolik moje připomínky.

Využívám toho, že jsme u mikrofonu a chtěl bych požádat pány kolegy, kteří mi nepředložili písemně své připomínky, aby tak učinili, abychom se o přestávce mohli lépe věnovat jejich hodnocení. Děkuji.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu poslanci Robertu Kolářovi a protože nejsou žádné další přihlášky do rozpravy, rozpravu uzavírám. Táži se pana společného zpravodaje, jakou lhůtu si žádá ke zpracování pozměňovacích návrhů a k jejich přípravě pro hlasování.

Poslanec Robert Kolář: Vážený pane předsedo, domnívám se, že nejméně hodinu. Doporučoval bych proto pokračovat v programu, přerušit projednávání tohoto bodu a pak hlasovat.

Předseda PSP Milan Uhde: Rozumím této situaci a předkládám sněmovně návrh, abychom přerušili na hodinu projednávání tohoto bodu a pokračovali dalším připraveným bodem - bodem 4, jímž je "Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství", a po projednání tohoto zákona bychom udělali krátkou přestávku. Pan poslanec Exner má technickou poznámku, prosím.

Poslanec Václav Exner: Pane předsedo, pozměňovacích návrhů bylo tolik a jejich rozsah byl tak velký, že se domnívám, že by před hlasováním měly být předloženy písemně, abychom se s nimi mohli vyrovnat.

Předseda PSP Milan Uhde: Je to procedurální návrh, o kterém dám hlasovat neprodleně. Pan poslanec Exner navrhuje, aby pozměňovací návrhy byly všem poslancům předloženy v písemné podobě, zpracovány písemně. Chce se k tomu někdo technicky vyjádřit, než dám hlasovat? Není tomu tak.

Budeme hlasovat.

Kdo je pro návrh pana poslance Exnera, aby pozměňovací návrhy byly všem poslancům předloženy v podobě písemného zpracování na stůl? 80.

Kdo je proti? 1.

Kdo se zdržel hlasování? 51.

Návrh pana poslance Exnera byl přijat. Znamená to, že bod č. 3 je přerušen do okamžiku, kdy budou poslancům na stůl podány písemné podoby souhrnů pozměňovacích návrhů.

Postupujeme nyní dále k bodu čtvrtému.

Jde o

IV.

Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 44/88 Sb. o ochraně a využití nerostného bohatství, tzv. horní zákon, ve znění zákona České národní rady č. 541 z roku 1991 Sb. a zákona ČNR č. 10 z roku 1993 Sb.

Vládní návrh zákona, který jste obdrželi jako sněmovní tisk 217, z pověření vlády sněmovně odůvodní ministr hospodářství pan Karel Dyba. Prosím ho, aby se ujal slova.

Technická poznámka pana místopředsedy Ledvinky, které dávám příležitost.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Vážené kolegyně, vážení kolegové, promiňte, že vás oslovuji z tohoto místa, ale mám k vám úpěnlivou prosbu. Aby mohl být stenozáznam trochu kvalitní, moc bych prosil, abyste se alespoň trošku utišili. V tomto prostředí není v lidských silách udělat kvalitní stenozáznam. Děkuji vám.

Předseda PSP Milan Uhde: Slovo má pan ministr Karel Dyba.

Ministr hospodářství ČR Karel Dyba: Vážený pane předsedo, vážená sněmovno, je vám předložen vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 44/88 Sb. o ochraně a využití nerostného bohatství, tzv. horní zákon, ve znění pozdějších zákonů. Zároveň je předložen vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 61/88 Sb. o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě ve znění pozdějších zákonů.

Důvodem předložení těchto novel je umožnit realizaci programu restrukturalizace uhelného průmyslu, který vláda ČR schválila svým usnesením č. 691 v prosinci loňského roku. Připomínám, že tímto usnesením vláda schválila výchozí podmínky pro postupnou restrukturalizaci a následnou privatizaci v uhelném průmyslu. Zároveň mimo jiné v rámci tohoto programu uložila mně ve spolupráci s ministrem průmyslu a obchodu a předsedou Českého báňského úřadu návrh novely zákona o ochraně a využití nerostného bohatství a souvisejících předpisů odpovídající přijatému programu restrukturalizace uhelného průmyslu.

Proti dosud platnému znění horního zákona se předkládá návrh jeho novely v těchto směrech.

Za prvé jde o rozšíření povinnosti organizace při dobývání výhradních ložisek zajistit finanční prostředky na rekultivaci pozemků dotčených těžbou. Dosavadní text zákona ukládá organizaci zabezpečit prostředky pouze na sanaci, čili jde o určité rozšíření povinnosti pro těžební organizaci.

Druhá změna je ve stanovení způsobu tvorby finančních prostředků k vypořádání předvídatelných důlních škod.

Třetí změna je v tom, že se navrhuje tvorba dočasné finanční havarijní rezervy v r. 1993 pro vypořádání mimořádných událostí a situací v oblasti báňskotechnické a sociální.

Jde o několik změn v dosavadních předpisech, které jsou nezbytné pro to, aby bylo možné provést restrukturalizaci v hutnictví. Zejména směrem k odstranění škod, které jsou z minulé těžby.

Hornická činnost způsobuje důlní a ekologické škody, které se vesměs projevují s časovým posunem, ale v budoucnu musí být odstraněny. Smyslem novely zákona je zabezpečit, aby podniky měly povinnost vytvořit si nezbytné finanční prostředky na krytí těchto budoucích výdajů, tj. na sanaci, rekultivaci a další škody rezervami, které budou vytvořeny na vrub nákladů.

Tvorbu rezerv v rámci plánu otvírky, přípravy a dobývání schvaluje příslušný obvodní báňský úřad, příp. v dohodě s ministerstvem průmyslu a obchodu. Rovněž čerpání rezerv schvaluje příslušný obvodní báňský úřad, avšak v dohodě s ministerstvem životního prostředí a s přihlédnutím ke stanovisku dotčené obce, v případě organizace s majetkovou účastí státu je potřeba také, aby bylo konzultováno ministerstvo průmyslu a obchodu.

V souladu se zásadami surovinové politiky dochází tímto opatřením k objektivizaci celkových nákladů na vytěženou surovinu, což je hospodářsky žádoucí nezbytný krok.

Pokud jde o tzv. havarijní rezervu, jedná se pouze o určité opatření pro rok 1993 a jeho smyslem je získání určitých dodatečných prostředků do státního rozpočtu k řešení některých mimořádných situací, které rozběr restrukturalizace v uhelném hornictví vyvolává, jako je např. úvěrové zatížení z tzv. předstihové skrývky ve státním podniku Doly Bílina.

Navržené úpravy předložené novely horního zákona jsou vzájemně provázány a jsou v souladu s novou daňovou soustavou. Tím, že tvorba rezerv je uznána jako náklad na dosažení zajištění a udržení příjmů a určením užití rezervy, se současně bere v úvahu objektivní skutečnost vyšší rizikovosti a investiční náročnosti v báňském podnikání. Tyto úpravy v horním zákoně se také promítají do druhého zákona, který vám je předložen, a sice zákona o hornické činnosti, zejména v ustanovení, které se týkají právě určitého rozšíření povinností pravomocí obvodních báňských úřadů, jak jsem o tom před chvílí hovořil.

V souvislosti s usnesením vlády č. 691 z r. 1992 byly předkládané návrhy novel také připraveny ve spolupráci s ministerstvem průmyslu a obchodu, Českým báňským úřadem a také s ministerstvem financí. Novelou horního zákona se přijme, pokud bude schváleno, systémové opatření, ve kterém stát v duchu tržní ekonomiky přenáší plnou odpovědnost za zahlazení následků těžební činnosti a vzniklých důlních škod na těžební společnosti tak, aby už do budoucnosti nevznikala dále k tíži státu tzv. stará břemena.

A k tomu, aby organizace byly nejen nuceny potřebné finanční prostředky vytvořit, ale byly i objektivně schopny je vytvořit, musí stát provést odpovídající změny v legislativě. To je také jeden z důvodů, proč tvorba výše diskutovaných rezerv vchází do nákladů, je tedy nákladovou položkou.

Nakonec bych rád řekl, že návrhem novely horního zákona jsou sledovány jenom ekonomické zájmy a dopady. Především bych ale řekl, že tento návrh povede ve svých důsledcích k řešení starých problémů spojených s životním prostředím a samozřejmě ke zvýšené ochraně životního prostředí do budoucna proti negativním vlivům spojeným s hornickou činností. Smyslem tedy je, aby těžební organizace byla svým způsobem nucena a mohla mít dostatek finančních prostředků ke včasnému vypořádávání důlních škod a zabezpečení plné sanace a rekultivace dotčených pozemků. Děkuji za pozornost.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu ministrovi Karlu Dybovi a prosím společného zpravodaje výborů, poslance Otu Fejfara, aby se ujal slova a odůvodnit společnou zprávu výborů.

Poslanec Ota Fejfar: Vážený pane předsedající, vážení páni ministři, kolegyně a kolegové, vládní návrh zákona tisk 217 - kterým se doplňuje horní zákon, zcela jednoznačně je potřebný a řeší - dá se říci - okamžitě situaci v tom smyslu, že rozšiřuje povinnosti podniků při zahlazování škod vzniklých hornickou činností.

Domnívám se, že ani předkládací zprávě pana ministra Dyby se nedá nic vytknout, a proto se skutečně zaměřím pouze na společnou zprávu.

Tiskem 217, novelou zákona 44/1988 Sb., tzv. horního zákona, se zabývaly výbory hospodářský, zemědělský a výbor pro veřejnou právu, regionální rozvoj a životní prostředí. Tyto výbory doporučují, aby Poslanecká sněmovna Parlamentu vládní návrh schválila s těmito úpravami. Úpravy máte před sebou ve společné zprávě.

Chtěl bych se snad pouze zmínit k článku I bod 2. Tento bod zřejmě nějakým způsobem se do společné zprávy dostal omylem, protože je obsažen přímo ve vládním návrhu, čili je zbytečný již ve společné zprávě.

K článku II bodu 2 - náhrada slov "1. červen 1993" slovy "do tří měsíců od nabytí účinnosti tohoto zákona" je v souladu s tím, že vládní návrh byl psán v době již dřívější a předpokládal dřívější účinnost tohoto zákona. Zde pouze dochází k posunutí účinnosti v povinnosti organizací předkládat plány na vytváření finančních rezerv.

To byly vlastně všechny návrhy, které byly v rámci projednávání společné zprávy do této zprávy zařazeny.

Přesto bych se snad zmínil o nezařazených připomínkách, které předložil výbor pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí, a to se týká povinnosti vytvářet finanční rezervy a snahy dosadit do této povinnosti také nějaký termín, dokdy tato rezerva má být vytvořena. Tam byl návrh 10 let. K tomu bych chtěl říci, že je nutno si uvědomit, že vytváření finančních rezerv na sanaci a rekultivaci je proces plynulý, stejně tak i výdaje na postupnou likvidaci škod způsobených hornickou činností je procesem plynulým, takže skutečně nedojde k situaci, že by byla vytvořena celá rezerva na pokrytí celé škody, ale průběžně tak, jak určité části dolů budou uzavírány, už bude moci v průběhu životnosti dolu před jeho ukončením přistoupit k sanacím a rekultivacím dotčených pozemků. To na vysvětlenou, proč tato připomínka nebyla zařazena.

V rámci projednávání výborů také došlo k určitým snahám řešit v rámci této novely i otázku tzv. střetu zájmů, a to zejména střetu těžebních společností se zájmy obcí dotčených právě dobývací činností. Ale právě řešení těchto záležitostí střetu zájmů je ve svém komplexu záležitostí natolik složitou, že bude nutné ji řešit až v komplexním novém horním zákonu, který již dnes ministerstvo hospodářství připravuje. Probíhá v podstatě dnes projednávání zásad tohoto zákona dotčenými jak organizacemi těžebními, báňskými úřady i obcemi. Lze tedy očekávat, že do parlamentu tento zákon by se mohl dostat ve třetím nebo čtvrtém čtvrtletí tohoto roku. Proto bylo také od snahy tento komplex problémů řešit touto novelou upuštěno. Proto doporučuji Poslanecké sněmovně, aby přijala novelu vládního návrhu zákona, novelu horního zákona - tisk 217 - ve smyslu společné zprávy. Děkuji.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu společnému zpravodaji výborů, poslanci Otovi Fejfarovi. Otevírám rozpravu. Písemně se do ní přihlásili dva poslanci. Jako první promluví pan poslanec Josef Effenberger a připraví se pan poslanec Vlastislav Kuchař.

Poslanec Josef Effenberger: Dámy a pánové, vítám vládní iniciativu ve smyslu zlepšení struktury důlní činnosti, zejména také s ohledem na zájmy životního prostředí, jak o tom hovořil pan ministr Dyba, avšak ke konkrétnímu provedení, jak je navrhováno v této novele, v novele horního zákona, mám některé zásadní připomínky.

Předně k článku I bod 1 - pojmy sanace a rekultivace nejsou jenom terminologickou záležitostí, nýbrž pokud se přidržíme původního znění platného zákona, kde poslední věta paragrafu 31 odst. 5 praví, že za sanaci se považuje odstranění škod na krajině komplexní úpravou území a územních struktur, zdůrazňuji - " komplexní úpravou " - je nepochybné, že zákonodárce tehdy měl na mysli úpravu včetně těchto rekultivací a k posunu významu došlo v podstatě jakýmsi nešťastným výkladem báňského úřadu, který tento svůj výklad přetlumočil v instrukci, která ovlivnila činnosti důlních organizací v tomto směru a vyvolala poněkud zmatek. V praxi došlo k tomu, že tyto rekultivace byly z těchto prací vytrženy - mimochodem také v důsledku nešťastného srovnání s rekultivacemi v zemědělství, které pro tento účel nevyhovují, protože rekultivace po důlní činnosti mají podstatně širší záběr a nejsou omezeny jenom na tento jeden typ rekultivací zemědělských. V praxi vedly k tomu, že z příslušných fondů - vytvářených již dříve - byly hrazeny skutečně jenom sanační práce, které v tomto smyslu pak znamenají vlastně první etapu, tj. pohyb zeminy, zahrnování zeminy do vytěžených prostorů, zatímco rekultivace, které se naštěstí také prováděly a provádějí, jsou podniky nuceny hradit ze zisku, což je tlačí do pozice, že se mnozí činitelé nebo vedoucí těchto podniků snaží této rekultivační činnosti vyhnout, což jim nelze příliš zazlívat.

Možná, že k tomu přispěl nebo tento zmatek poněkud dokresluje i text důvodově zprávy, kde se praví, že rekultivace se provádějí zásadně po ukončení důlní činnosti, což naštěstí není pravda. Nebyla to pravda ani v dobách dřívějších. Nicméně, když už k tomuto významovému posunu došlo, přidržuji se v podstatě navrženého textu, který bych si dovolil jenom v pozměňovacím návrhu stylisticky upravit. A to tak, že v § 31 odst. 5 se za závěrečnou větu vkládají slova: "včetně rekultivace prováděné podle speciálních předpisů ". - Má to ten význam, že o rekultivacích se zmiňují nejen zemědělci, je to také v lesním zákoně a může být těchto předpisů víc.

Dále bych měl připomínku k odst. 4 zmíněného návrhu, který navrhuje vložit nový paragraf 32b nazvaný havarijní rezerva. Tento text je podle mého nešťastný z několika hledisek. Za prvé odst. 1 navrhovaného paragrafu zní, že pro vypořádání mimořádných událostí a situací v oblasti báňskotechnické a sociální jsou organizace, které povrchově dobývají výhradně ložiska uhlí, povinny vytvářet finanční havarijní rezervy. Tato dikce - předpokládám, že to snad ani nebylo záměrem navrhovatele - znamená, že kdekoliv v republice vzniknou problémy v oblasti báňskotechnické, tak jak jsou zde nastíněny, může být jejich vypořádání hrazeno z prostředků, které vytvoří povrchově těžící organizace, v podstatě doly severočeské hnědouhelné pánve. Což se domnívám, že nebylo takto míněno, protože to nelze rozumně zdůvodnit. Druhá výtka vůči tomuto návrhu spočívá v tom, že se dovídáme v důvodové zprávě, že tato havarijní rezerva má sloužit k vypořádání jistého zadlužení konkrétního podniku, tedy Dolů Bílina. Domnívám se, že pokud by tento nárok byl shledán oprávněným, měla by být tato záležitost řešena jiným způsobem než legislativní úpravou. Prostě vytvořit v horním zákonu prostor pro to, aby byly pokryty finanční zájmy jisté organizace, se mi zdá málo šťastné, ne-li téměř nepřípustné. Rád bych podotkl, že jsem právě včera s pracovníky zmíněné organizace o této věci jednal, byl jsem v Bílině. Oni svůj nárok pokládají za morálně zdůvodněný v tom smyslu, že v jiných organizacích k tomuto vyrovnání již došlo. Jde totiž o to, že toto zadlužení se táhne z dob dřívějších a přitom ovšem připomíná neblaze proslulou důlní rentu, tedy přerozdělovací mechanismy právě z těchto dob. Navíc v případě tohoto konkrétního podniku zde hraje asi roli to, že vzhledem k rekordnímu nadloží, které je zde zpracováváno povrchovou těžbou, které se blíží téměř 200 m, se prostě rentabilita tohoto lomu stává obecně problematickou. Ale znovu říkám - pokud by byly shledány věcné důvody pro finanční posílení nebo pro oddlužení tohoto podniku, mělo by to být provedeno přijatelnějším způsobem, než jak je zde navrženo.

Potom zde ještě zbývá čl. II, který ukládá vytvoření rezervy a který v podstatě vychází z již platné dikce dosavadního zákona v § 43 písm. a) odst. 6., přičemž - jak se už zmínil pan ministr - vynechává ustanovení o maximální době 10 let. Chtěl bych podotknout, že spoléhat jenom na terminologii zde navrženou - to znamená na konec životnosti dolu - znamená spoléhat na termín dosti nepřesně určitelný s tím, že tato životnost může být v podstatě i několik desítek let. Na druhé straně - právě s ohledem na zmíněnou restrukturalizaci - se může stát, že během této doby z důvodů nedostatečné hospodářské prosperity bude činnost důlní organizace náhle nebo krátkým řízením ukončena. Čili vzniká reálné riziko, že tento fond vytvořen nebude, pokud ona lhůta nebude nějakým způsobem stanovena. Přiznávám, že stanovení této lhůty znamená dosti tvrdý přístup vůči těmto organizacím.

Pak je zde ještě v návrhu novely věta - "toto ustanovení (míní se vytvoření oné rezervy) se nevztahuje na organizace s vyhlášeným nebo schváleným programem útlumu". S ohledem na celkovou situaci v povrchové těžbě je nutné předpokládat, že těchto organizací v útlumu bude zanedlouho dosti značné množství. To znamená zbavit je všechny á priori této povinnosti nepokládám za dobře možné, pokud by se současně neřeklo, z jakých prostředků mají být tyto sanační případně rekultivační práce hrazeny. Proto navrhuji, aby zmíněný odst. 4, který hovoří o havarijní rezervě, byl z návrhu vypuštěn a aby odst. 1 čl. II byl přeformulován takto: "U dolů a lomů, které v době nabytí účinnosti tohoto zákona jsou v provozu, musí organizace vytvořit rezervu na plný objem zajišťující činnosti podle § 3.1 odst. 6 nejpozději do konce životnosti dolů, lomů nebo jejich částí, stanovené v době nabytí platnosti tohoto zákona. V případech, kdy životnost dolů, lomů nebo jejich části není stanovena, stanoví ji příslušný obvodní báňský úřad dodatečně. Doba k vytvoření rezervy na plný objem zajištění činností podle § 31 odst. 6 nesmí překročit 10 let."

To je vše, co jsem chtěl říci k této předložené novele. Děkuji vám za pozornost.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu poslanci Effenbergerovi. Slovo má pan poslanec Vlastislav Kuchař. Je posledním písemně přihlášeným do rozpravy.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP