Středa 19. května 1993

Začátek schůze Poslanecké sněmovny

19. května 1993 v 9.10 hodin

Přítomni:

Předseda PSP M. Uhde, místopředsedové PSP J. Vlach, J. Kasal, K. Ledvinka a 190 poslanců.

Za vládu České republiky: místopředseda vlády J. Kalvoda, místopředseda vlády a ministr zemědělství J. Lux, místopředseda vlády a ministr financí I. Kočárník, ministr zdravotnicví P. Lom, ministr vnitra J. Ruml, ministr práce a sociálních věcí J. Vodička, prezident Nejvyššího kontrolního úřadu P. Hussar.

(Schůze zahájena v 9.05 hod.)

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Vážené poslankyně, vážení poslanci, zahajuji přerušené jednání naší schůze, podle aktuální informace je zaprezentováno nejméně 105 poslanců, takže můžeme zahájit naše jednání. Budeme pokračovat projednáváním přerušeného bodu 3 schváleného programu, což je

III.

Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č.586/1992 Sb., o daních z příjmu ve znění dalších předpisů

Ukončili jsme rozpravu, sněmovna si vyžádala sumu pozměňovacích návrhů písemně, tento podklad jste obdrželi, a já prosím pana zpravodaje, aby zaujal své místo a o slovo se přihlásil místopředseda vlády Ivan Kočárník. Prosím ho, aby se ujal slova.

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Ivan Kočárník: Vážený pane předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, my, když jsme včera večer dělali celkovou rekapitulaci všech pozměňovacích návrhů, které byly včera předneseny, tak jsme přišli na dvě v podstatě legislativně technická nedopatření, která vznikla v těch jednotlivých pozměňovacích návrzích a bylo by třeba tyto dvě legislativně technické věci ještě opravit. Čili dávám návrh, aby byla z tohoto hlediska otevřena rozprava a pan zpravodaj, aby přednesl tyto dva návrhy,

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Ano, děkuji, to se právě stalo, o slovo se přihlásil pan poslanec Kolář.

Poslanec Robert Kolář: Vážený pane předsedající, vážené dámy, vážení pánové, dovolte, abych přednesl již avizované změny, jednak se jedná o doplnění § 36, odst. 3 a návazně navrhované změny k odst. 2, kde navrhuji v § 36, odst. 3 vypustit ustanovení písmene a) a v dosavadním písmenu b) se za slova "prodej cenných papírů" vkládají slova "uvedenými v odst. 2, písm. a), bod l". Jedná se o upřesnění textu v návaznosti na navrhované definování výnosů.

Potom k § 96a společné zprávy změnit první větu, čili první věta by zněla takto: "Pokud správce daně spravuje daně, které nejsou příjmem státního rozpočtu, převádí jejich výnos podle zákonného rozpočtového určení ve lhůtě, která počíná běžet dnem, kdy mu tyto prostředky byly připsány na jeho účet, vedený u banky na zaevidování, pokud lze je současně zaúčtovat na osobním účtě daňového dlužníka, na jeho splatnou daňovou povinnost a končí dnem stanovení ministerstvem - odkaz 15."

Tady se věcně nic nemění, jde v podstatě pouze o legislativní úpravu.

Jako poslední bych vás požádal, abyste si opravili všechny pozměňovací návrhy v textu tak, jak zazněly, u pozměňovacího návrhu kolegy Šimánka, v ustanovení § 24 odst. 5 zákona č. 337/1992 Sb. se mění slova "orgánům konajícím trestní řízení" za slova "orgánům činným v trestním řízení". Je to vlastně doplnění, aby to bylo česky správně. Děkuji.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Ano, tedy ta změna je, místo slov "orgánů činných" na "orgánům činným"? Ano, děkuji.

Kdo se dále hlásí do rozpravy, jestliže nikdo, rozpravu uzavírám a ptám se pana místopředsedy vlády, zda si přeje vystoupit se závěrečným slovem.

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Ivan Kočárník: Vážený pane předsedající, vážený pane předsedo, vážené poslankyně, vážení poslanci, v průběhu rozpravy k novele zákona o dani z příjmu byla přednesena celá řada pozměňovacích návrhů. My jsme včera vlastně 3 až 4 hodiny nad nimi seděli, zevrubně jsme je posuzovali se společným zpravodajem a autory těchto pozměňovacích návrhů a chtěl bych říci, že řada z těchto pozměňovacích návrhů přispívá ke zkvalitnění zákona o dani z příjmu.

Na druhé straně řada těch pozměňovacích návrhů má charakter, řekl bych, na jedné straně dnes možná předčasný, něco bychom chtěli řešit až k 1. lednu 1994, řada některých pozměňovacích návrhů vyjadřuje, řekl bych, jednostranné lobby, ať už pro ekologii, pro sportovce apod. Tady já i vláda zastáváme názor, že toto nepatří do daňových zákonů, chraňme si jistou čistotu těchto daňových zákonů z hlediska jisté neutrality vůči všem aktivitám. Pokud máme pocit, že chceme společně podpořit nějaká ekologická opatření nebo něco takového, čiňme to raději prostřednictvím dotací z rozpočtu, je to daleko transparentnější způsob, nevyžaduje tak velkou práci od kontroly berních úřadů potom, atd.

Čili celkově bych hodnotil nebo rozdělil všechny pozměňovací návrhy zhruba do čtyř skupin. První skupina je ta, která znamená upřesnění, se kterou doporučuji sněmovně souhlasit, já bych se potom vyjádřil konkrétně k jednotlivým pozměňovacím návrhům. Předběžně bych řekl, že je to pozměňovací návrh poslance Šimánka, který upřesňuje to, co jsme teď tady dále upřesňovali, nahrazující slova o přístupu k datům daňovým pro orgány činné v trestním řízení.

Dále je to skupina pozměňovacích návrhů pana poslance Vrzala a pozměňovacích návrhů pana poslance Koláře.

Druhou skupinu těchto pozměňovacích návrhů tvoří návrhy, které se snaží zvýhodnit v daňových zákonech jistá ekologická opatření. O tom jsem již hovořil. Týká se to např. návrhu pana poslance Vyvadila, pana poslance Sochora a dále návrhů se zbytkovým plynem. Tady bych doporučoval, abychom toto všechno řešili raději systémem dotací.

Třetí skupina pozměňovacích návrhů je skupina, která, řekl bych, klade daleko větší nároky na dopady do rozpočtu. Týká se to zejména návrhu pana poslance Sojky, který od základu daně navrhuje odečíst v roce pořízení 20% investice a v dalším roce 10%, zatímco vládní návrh počítá s odečtem v prvním roce 10%.

Zde bych chtěl upozornit na to, že samotných 10% znamená asi 2,5 mld. Kč dopadu, samozřejmě toto všechno, co by bylo navíc, je částka dvojnásobná s tím, že v tom dalším roce to zakládá další rozpočtový dopad. Tady si myslím, že z hlediska letošního rozpočtu toto nemůžeme přijmout a pokud by v průběhu schvalování rozpočtu na příští rok byl prostor, je možno o tom uvažovat. Další skupinu pozměňujících návrhů jsou návrhy, které buď chtěly sjednotit zdanění kapitálových výnosů na sazbu 15% - zde bych chtěl říci, že zde je jeden základní principiální důvod, pro který vláda s tímto nesouhlasí, a sice to, že sazba zdanění výnosů kapitálových je jednak ve světě kolem 25% a za druhé pokud bychom toto udělali, uvědomme si, že výnosy ze zahraničních dividend, ze zahraničních investic, které jsou v Československu, by byly velmi nízko zdaňovány a z tohoto hlediska by docházelo k přesunu značné části těchto dividend do zahraničí. Čili nedoporučuji tento návrh.

Konečně poslední skupinu pozměňovacích návrhů tvoří návrh jednak pana poslance Wagnera, který byl potom sekundován panem poslancem Marytem, který se týká majetkového přiznání. Vládní návrh počítá s tím, že vláda stanoví termín, lhůtu, ve které se budou předkládat majetková přiznání.

Chtěl bych říci, co k tomu vládu vedlo a proč já doporučuji na tomto úvodním návrhu trvat. Především v současné době neumí nikdo zkontrolovat, pokud bychom toto udělali, tato majetková přiznání a vyvodit z nich určité závěry. Samotný tisk formulářů a práce s tím spojená jde do stovek milionů korun a pokud bychom lpěli na tom, že to musí být v každém případě uděláno, to by byly - jak se pokusím vysvětlit dále - jen vyhozené peníze.

Druhý důvod je ten, že nám chybí oceňovací zákony, oceňovací principy. Jak bude kdo oceňovat např. obrazy, jak bude kdo oceňovat v rámci svého majetku sbírku známek, atd.

Samozřejmě je problém i to, že pokud si slibujeme od tohoto majetkového přiznání skutečnost, že jednotliví daňoví poplatníci přiznají svůj majetek v nějaké výši s tím, že jim bude v budoucnu kontrolován, tak nic nebrání tomu - protože to nejsme schopni z mnoha důvodů zkontrolovat - aby si případně hned do toho prvního roku majetkového přiznání zapsal majetek vyšší, než ve skutečnosti má a potom v dalších letech přirozený vývoj by byl malý. Čili z tohoto hlediska nedoporučuji, aby tento pozměňovací návrh byl přijat s tím, že tak, jak budou zralé podmínky, jak budeme mít oceňovací zákon atd., vláda navrhne termín, ve kterém by majetkové přiznání se mělo činit. To je vše. Jinak děkuji všem za velmi pozorné prostudování daňového zákona a za velmi cenné připomínky. Děkuji.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji panu místopředsedovi vlády a ministru financí panu Kočárníkovi. Prosím pana společného zpravodaje, aby se ujal slova ke svému závěrečnému vystoupení.

Poslanec Robert Kolář: Vážený pane předsedající, vážené dámy, vážení pánové, nezbývá mi než přednést jednotlivé pozměňovací návrhy v tom pořadí, jak zazněly a nechat o nich hlasovat.

Jako první vystoupil s pozměňovacím návrhem pan poslanec Wagner a navrhl dvě alternativy. Nejprve přečtu tu první. V článku II bod 6 vládního návrhu zákona č. 258 vypustit.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji. Vyjádření vaše a vyjádření zástupce vlády snad jedním slovem. Je to tak obvyklé uvést, když máme velkou sumu pozměňovacích návrhů.

Poslanec Robert Kolář: Zástupce vlády se vyjádřil, já s tímto návrhem nesouhlasím.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Vážený pane kolego, je tu neobvyklá situace, hlásí se o slovo pan místopředseda vlády dr. Jan Kalvoda, kterému jsem povinen dát slovo, kdykoli o to požádá. Ještě než začneme hlasovat, požádal bych vás o pochopení. Prosím pana místopředsedu, aby se ujal slova.

Místopředseda vlády ČR Jan Kalvoda: Vážený pane místopředsedo, pane předsedo, dámy a pánové, omlouvám se za to, že vystupuji teď s komentářem k jednomu pozměňovacímu návrhu, a to pana poslance Šimánka. Mám totiž podezření, že není všeobecně známo, co jeho pozměňovací návrh znamená. Jde o ustanovení § 24 odst. 5, kde se slova "orgánů konajícím trestní řízení" navrhují změnit na slova "orgánů činných v trestním řízení".

V souvislosti s úpravou, o kterou jde, jde nejen o významně zpřesnění nebo terminologické přizpůsobení se dikci jiných zákonů, zejména trestního, ale jde o významný věcný posun. V praxi to totiž znamená, že původní text umožňuje v případě, že je zahájeno trestní řízení, orgánům, které toto řízení konají, to je vyšetřovateli, prokuratuře nebo soudu, seznámit se s informacemi, o které jde. Navrhovaná změna znamená, že kterýkoli policista, kterýkoli prokurátor, kterýkoli soudce se může seznámit s údaji ohledně kteréhokoli občana, aniž běží trestní řízení.

Je to nepochybně něco, co umožňuje preventivně odhalovat jakési malverzace, ale je to velmi významný zásah do koncepce zákona a jakéhosi principu anonymity.

K vystoupení mě vede především fakt, že komentář, který k tomu odezněl, se nesl především v tom smyslu, že jde o zpřesnění. On je to významný věcný posun. A budeme-li pro tuto změnu hlasovat, vězme, pro co hlasujeme. Pro oprávnění všech orgánů, které jsou činné v trestním řízení, kdykoli se s informacemi tohoto druhu seznamovat.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji panu místopředsedovi Kalvodovi. Prosím, pan poslanec Frommer.

Poslanec Alfred Frommer: Pane předsedo, pane místopředsedo, vážení členové vlády, kolegyně a kolegové, jestli jsem dobře sledoval myšlenkový pochod kolegy Šimánka, nejednalo se o to při uvádění této změny, aby měly orgány činné v trestním řízení vstupovat do soukromí nás všech občanů, ale jednalo se o to, aby orgány nebo, jak říkal trefně pan ministr, berňák měl možnost upozornit na potenciální trestnou činnost, kterou objeví nebo zjistí při podávání daňových přiznání apod. Myslím, že by bylo dobře tuto celou záležitost přeformulovat tak, aby toto vzniklo.

Z terénu je známo, konkrétně z berňáku, že se tam přihlásila spousta velmi nepříjemných věcí, které by bylo potřeba v tomto smyslu podchytit. Děkuji.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji panu poslanci Frommerovi. Chce se dál ještě k tomuto problému někdo vyjádřit? Prosím, pan předseda výboru Šuman.

Poslanec Vladimír Šuman: Dámy a pánové, domnívám se, že jde o tak závažný problém ve svých důsledcích, že považuji za nezbytné sněmovně navrhnout přerušení schůze a aby byl požádán výbor ústavně právní a náš výbor o projednání této věci, protože mám dojem, že nejsme schopni takto rychle o nastoleném problému zodpovědně rozhodnout. Prosím, aby o mém návrhu bylo hlasováno. Děkuji vám. Podle mého názoru na to stačí půl hodiny.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Musím se přiznat, že bych jako poslanec také přivítal fundované stanovisko těchto dvou orgánů. Je to velmi závažná věc, i když to zdržení je velmi nepříjemné při nabytosti našeho programu.

Dámy a pánové, kdo je pro přerušení schůze na 30 minut a pro to, abychom požádali příslušné dva výbory, aby se k tomuto problému sešly a vyjádřily, ať, prosím, zvedne ruku. Děkuji, nemusíme unavovat skrutátorky, bylo to takřka 100% přítomných.

Dámy a pánové, pokusíme se začít jednat v 10 hodin s těmito stanovisky.

(Jednání přerušeno v 9.30 hod.)

(Schůze opět zahájena v 10,05.)

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Vážené kolegyně a kolegové, zahajuji přerušené jednání. Před přestávkou jsme požádali výbor ústavně právní a výbor branný a bezpečnostní, aby zaujaly stanovisko k problému, který se objevil. Mám informaci o tom, že obě jednání již skončila. Chtěl bych v tomto okamžiku požádat pana poslance Šimánka, který se jako první přihlásil do další části rozpravy, aby se ujal slova.

Poslanec Jaromír Šimánek: Vážené dámy, vážení pánové, nyní o přestávce zasedl ústavně právní výbor a branný a bezpečnostní výbor, aby zaujaly stanovisko k mému pozměňovacímu návrhu k § 24 odst. 5.

Vzhledem k tomu, že tyto výbory našly podstatně lepší řešení, které tento případ bude řešit stejně jak jsem to měl na mysli já, dovolím si svůj pozměňovací návrh stáhnout. Přikláním se k návrhu branného a bezpečnostního výboru a ústavně právního výboru.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji panu poslanci Šimánkovi. Prosím, aby se k řečništi dostavil další poslanec, který se přihlásil do rozpravy, to je poslanec Výborný. Připraví se pan poslanec Kolář.

Poslanec Miloslav Výborný: Vážený pane předsedo, dámy a pánové, problém, který jsme řešili, je dán stávajícím zněním § 24 zákona č. 337 z loňského roku, které zní: "Povinnosti zachovávat mlčenlivost se nelze dovolávat vůči orgánům konajícím trestní řízení ohledně trestného činu zkrácení daně nebo jiného obdobného trestného činu."

Toto ustanovení jednak pracuje s pojmem trestnímu řádu neznámým, to je "orgán konající trestní řízení", když správně by mělo být "orgán činný v trestním řízení", jednak je v jisté kolizi s ustanovením trestního řádu, které ve svém § 8 odst. 1 ukládá všeobecnou oznamovací povinnost státním orgánům ve vztahu k jimi zjištěným podezřením z trestné činnosti, leč ve třetím odstavci téhož ustanovení tuto povinnost prolamuje ve prospěch povinné mlčenlivosti. To v praxi přinášelo problémy. Správce daně, který se dozvěděl o vážném podezření z trestného činu zkrácení daně, nemohl existenci tohoto svého podezření oznámit, a tím mohlo docházet k situacím, které se snažil napravit pozměňovací návrh pana poslance Šimánka. Nicméně přijetí onoho pozměňovacího návrhu by prolomilo povinnou mlčenlivost tak široce, že by byl zcela zmařen - alespoň v některých případech - smysl povinné mlčenlivosti.

Ústavně právní výbor za přítomnosti vicepremiérů Kočárníka a Kalvody a posléze i s jejich přitakáním přijal usnesení, kterým pozměňovací návrh poslance Šimánka nedoporučil, což je ovšem teď již zbytečně říkat, neboť tento návrh byl vzat zpět, a pověřil mě, abych přednesl tento pozměňovací návrh. V článku II se vkládá nový bod 1 (ostatní body se přečíslují), který zní: "§ 24 odst. 5 zní: "Povinnosti zachovávat mlčenlivost se nelze dovolávat vůči orgánům činným v trestním řízení, pokud bylo zahájeno trestní stíhání nebo pokud se plní oznamovací povinnost podle zvláštního předpisu; odkaz pod čarou, který by zněl: "§ 8 odst. 1, věta 2. trestního řádu ", a to ohledně trestného činu zkrácení daně nebo jiného obdobného trestného činu".

Přednáším tento pozměňovací návrh a sděluji k němu, že byl přijat 18 hlasy z 18 přítomných členů ústavně právního výboru a 16 hlasy ze 17 přítomných členů výboru branného a bezpečnostního. Jde o stanovisko drtivě převažující, a to v obou výborech, které se věcí zabývaly.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji panu předsedovi Výbornému. Pan kolega Kolář stahuje svou přihlášku do rozpravy. Hlásí se pan místopředseda Ledvinka, který využije svého práva a pak pan kolega Vrzal.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Vážený pane předsedo, vážený pane předsedající, omlouvám se, že nebudu mluvit přímo k věci, ale považuji za nutné vás poprosit o jednu laskavost, a ta je veskrze nepříjemná pro nás. Domnívám se ale, že patří k věci připomenout povinnost danou usnesením 288 tohoto parlamentu, aby poslanec, který ve sněmovně vystoupí k věci, na které má on sám nebo osoba jemu blízká osobní zájem, vyplývající z jeho profese, mimoparlamentní funkce nebo podnikatelské či jiné účasti, povinnost sdělit tuto skutečnost sněmovně před svým vystoupením. Děkuji.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji panu místopředsedovi Ledvinkovi a prosím pana poslance Vrzala, aby se ujal slova.

Poslanec Ivan Vrzal: Vážený pane předsedo, vážená vládo, dámy a pánové, vzhledem k tomu, že došlo k jisté dohodě s ministerstvem financí, předkladatelem zákona, dovolil bych si stáhnout jeden ze svých pozměňovacích návrhů, a to je pozměňovací návrh, který je označen ve vašich materiálech jako alternativa I. Týká se to data nabytí účinnosti tohoto zákona při zdanění příjmu z reklam a z nájmů pro obce a nevýdělečné organizace, takže by tam zůstal můj druhý pozměňovací návrh, že ustanovení o zdanění příjmů z reklam a nájmu organizací uvedených v § 18 odst. 3 platí pro příjmy dosažené po nabytí účinnosti tohoto zákona. Děkuji.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji panu poslanci Vrzalovi. Chci se zeptat, zda někdo k tomuto problému, který byl diskutován, chce ještě vystoupit. Jestliže ne, prosím pana poslance Wagnera, který se dál přihlásil do rozpravy k projednávanému bodu programu, aby se ujal slova.

Poslanec Jozef Wagner: Vážený pane předsedo, vážený pane předsedající, vážení členové vlády, dámy a pánové, omlouvám se, že vás příliš zdržím, ale cítím povinnost, byla-li rozprava obnovena, vyjádřit se k problému, který u této novely je zřejmě problémem před všemi ostatními důležitým, politicky nejvýznamnějším.

Pan ministr ve svém závěrečném slově argumentoval přesně, jak jsem očekával, na skutečnost, že vláda chce odložit termín podání daňových přiznání, přiznání o výši majetku. Pan ministr argumentoval například tím, že nelze všechno postihnout - co například sbírky známek. To je prosím všechno samozřejmě relevantní argumentace, jde jenom o míru relevance, pane ministře. A ta je zanedbatelná, jako je zanedbatelný počet filatelistů, kteří mají ve známkách relevantní pro toto přiznání majetek uložen. Všechno ostatní, celá vaše argumentace, kdybych proti ní hodlal zde argumentovat - jeden argument proti druhému by se dal podobným způsobem vyvrátit. To je prostě jen pokus, aby majetková přiznání nebyla, to je úmysl - nevím jestli váš nebo vlády nebo vládní koalice nebo některé části koalice, zabránit tomu, aby majetková přiznání zde byla, aby bylo naprosto jasné, že Česká republika má vůli a ctižádost chovat se jako právní stát a bránit průtoku špinavých peněz nezjištěných v ekonomice.

Vážený pane ministře, musím vám říci, že vůbec nejde o to, jestli podchytí jakákoliv daň, jakákoliv restrikce všechno. Jde o to, že je zde právní norma, která může podchytit všechno, ale u každé normy se předpokládá, že ve skutečnosti tomu tak nebude. Ale bude zde vždy příležitost, když někdo i tu vaši sbírku známek jednou uvede do pohybu, bude ji prodávat a pořídí za ni něco jiného, že bude muset prokázat zdroj příjmů, pokud sbírku neměl oceněnou a neměl alespoň zmínku ve svém přiznání, že má sbírku známek a že ji oceňuje řádově - a teď jsme u jednoho problému, který též zmínit, pane ministře, je povinností. Vy tvrdíte, že není oceňovací zákon, že není to či ono. To je opět zcela nepodstatné. Nepodstatné proto, že hranice milionů není hranicí, kterou bychom museli nutně akceptovat. Nedomnívám se, že nám zde ani našim voličům jde o to, abychom zaměstnali státní úřady, ale nám jde o to, abychom chytili pohyb velkých - opakuji velkých sum špinavých peněz. Můžeme tu hranici jakkoliv posunout. Navrhuji varianty dva nebo pět milionů. To je můj návrh.

Pokud hranici takto posuneme, normální občané, kteří se chystají být oním středem, po kterém tolik toužíme, budou v tuto chvíli mimo riziko, že něco přiznají či nepřiznají. I kdybychom ponechali ale jeden milion jako hranici povinnou, pak se opět, pane ministře, nic neděje. A neděje se nic ani vašim šíleně přetíženým úřadům, neb výsledkem přiznání nebude přiznání sta procent české populace, ale pozitivní přiznání odevzdá - když budeme velcí optimisté ve smyslu pracovního zatížení vašich úřadů v uvozovkách - nějakých 80% zůstane mimo, čili odevzdá 20% pozitivní přiznání. Z toho pravděpodobně ne ve všech kategoriích. Prosím tedy, nehledejme výmluvy a opravdu řekněme zde z tohoto místa podle panem místopředsedou Ledvinkou citované právní normy, pro nás zde závazné, jaký máme zájem, když nebudeme souhlasit s tím, aby majetková přiznání byla povinností občanů České republiky. Děkuji za pozornost.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji panu poslanci Wagnerovi. Pane poslanče, dával jsem pozor při vašem vystoupení a chci se zeptat na upřesnění. Využil jste této rozpravy k tomu, abyste podal další pozměňovací návrhy? Já jsem tomu tak rozuměl, protože jste říkal 2 nebo 5.

Poslanec Jozef Wagner: Pane předsedo, ta věc je jednoduchá. Pan ministr může mít pravdu v tom, že 1 mil. Kč je nízká hranice, mohou si to myslet naši kolegové a může to být příčinou neschválení celého pozměňovacího návrhu.

Pokud by pro pana ministra - nechávám to na jeho vůli - bylo toto problémem, ať řekne, jestli je mu přijatelná hranice 2 mil. místo 1 nebo jiná rozumná hranice. Jsem ochoten jeho jiný návrh převzít jako svůj návrh, aby mohlo být o něm hlasováno. Není to formálně návrh k hlasování. Jen tehdy, pokud tuto věc učiní problémem ministr financí. Pokud ano, je na něm, kterou variantu si vybere a tu já potvrzuji jako svůj návrh. Děkuji.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji panu poslanci Wagnerovi. O slovo se přihlásil místopředseda vlády.

Místopředseda vlády ČR a ministr financí Ivan Kočárník: Pane předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, je vidět, že se z této causi začíná stávat politická causa. Chtěl bych říci 3 poznámky. První poznámka se týká toho, že vláda neřekla nikdy - a proti tomu se pane poslanče kategoricky ohrazuji - že tato majetková přiznání nechceme nikdy, jak jste vy naznačil ve svém vystoupení. To vláda neřekla.

Za druhé je spousta zemí, které tato majetková přiznání nemají a vůbec nikdo netrpí v těchto nepochybně demokratických společnostech pocitem, že se tam perou třeba špinavé peníze, nebo, že se tam děje to či ono nekalé. Jsou jiné mechanismy, které umí toto nahradit.

Za třetí bych chtěl říci, že než udělat zbrkle majetková přiznání bez oceňovacích zákonů - to nejsou jen sbírky známek, jsou to obrazy a je to celá řada movitého majetku, který musí být oceněn. To si tam nemůže každý napsat. Pokud si každý napíše, co chce, tak jsou to hausnumera a já - pokud budu v této funkci - odmítám vyhazovat milióny peněz daňových poplatníků za hausnumera a za něco, co není k ničemu. To je všechno.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji panu místopředsedovi vlády. Pan poslanec Wagner se hlásí o slovo.

Poslanec Jozef Wagner: Vážený pane předsedo, vážený pane předsedající, vážení členové vlády, vážené dámy, vážení pánové, pan ministr obvyklým receptem, nejdřív si vyrobím nepřítele a pak mám proti komu bojovat - vysvětil, co jsem vlastně řekl, a okamžitě proti tomu argumentoval. Není tak dávno, co jsem to řekl a nepodkládal jsem vládě úmysl nikdy to neudělat. Podložil jsem vládě úmysl - a ten zřejmě má, protože návrh předložila - jen odložit. To za prvé.

Za druhé. Mám za to, že argumentace jinými zeměmi v jiné situaci je nevhodná. Žijeme v obrovských pohybech majetku, jaké ani v naší zemi ani v jiných zemích se obvykle nedějí za staletí. Je tedy na místě, abychom měli pojistky. Proto jsem řekl, že jsem ochoten onu hranici posunout, protože skutečně nejde o malé peníze, ale jde o mnoho víc. To je druhý argument.

Třetí argument. Váš pokus vysvětlit, že sbírky obrazů, známky a že je toho víc, je pokusem udělat z komára velblouda. To je několik zanedbatelných věcí. Vždy něco uteče, ale vysvětlil jsem ve svém prvním vystoupení, jak se tyto věci posuzují a jak se mohou i takovéto úniky později prokázat, že někdo vyplnil přiznání špatně.

Pokud jde o zákon oceňovací, pane ministře, věc je velmi prostá. Známe mnoho příkladů z legislativy československé, kdy v době po první či druhé světové válce se prostě vše oceňovalo cenou obecnou, platnou v té době, ale popsala se důkladně věc, o kterou jde. A protože těch věcí - jak jsem řekl - nebude tolik a nebudou je přiznávat všichni občané, tak vaše úřady skutečně nebudou zahlceny. Ale řekl jste jednu věc naprosto správně. Problém se politizuje. Ano, politizuje.

Dnešní předseda české vlády ještě jako ministr financí řekl při sporu o špinavé peníze asi před 2 lety v bývalém Federálním shromáždění, že špinavé peníze nejsou, protože v té době 42 let jsme všichni dělali do svačiny. Možná, že měl pravdu, možná, že ne. Někteří do svačiny dělat nemohli, protože byli pod přísnou kontrolou. Ale to je jiná. Někteří mohli a o to víc je jejich hlas slyšet dnes.

Jinak bych rád dodal otázku. Je tento názor o špinavých penězích motivací vlády ještě dnes pro její návrh a pro argumentaci, se kterou opakovaně sem přišel pan ministr financí a I. místopředseda české vlády? Nečekám na ni odpověď, je to spíš otázka řečnická. Děkuji vám za pozornost.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP