Čtvrtek 25. března 1993

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Děkuji panu společnému zpravodaji a otevírám rozpravu, dávám slovo panu místopředsedovi vlády Janu Kalvodovi, dále se písemně do rozpravy přihlásili páni poslanci Benda, Vorlíček, Loukota a Vrzal.

Místopředseda vlády ČR Jan Kalvoda: Pane místopředsedo, já se nehlásím do rozpravy, jenom se omlouvám za opomenutí, kterého jsem se dopustil, tedy konstatovat, že společná zpráva výboru je pro předkladatele přijatelná a akceptuje ji.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Děkuji panu místopředsedovi vlády a prosím pana poslance Marka Bendu.

Poslanec Marek Benda: Vážený pane místopředsedo, vážení členové vlády, dámy a pánové, dovolím si vám přednést jménem koaličních klubů, tedy expertní skupiny všech klubů, která připravila dva pozměňovací návrhy k zákonu, kterým se mění a doplňuje zákon 328/91 Sb., o konkursu a vyrovnání. Oba návrhy byly projednány s příslušnými resortními ministry a ti s nimi vyslovili souhlas.

Návrhy se týkají těch výjimek z privatizace, o kterých bylo již hovořeno. První se týká § 67, odst. 9, kde se předpokládá, že pro podniky, které jdou do druhé vlny kupónové privatizace, bude doba, po kterou může být vyhlášen konkurs, pozastavena po dobu, co jsou akcie v nabídce kupónové privatizace a vydávány DIKům.

Vzhledem k tomu, že se domníváme, že toto opatření je snad účelné, ale že může dojít k situacím, kdy řekněme se podnik dostane do tak kritické situace, že jakékoliv zdržování konkursu i s ohledem na zájmy DIKů je škodlivé jak pro DIKy, tak pro podnik i pro věřitele podniku, shodli jsme se na tomto pozměňovacím návrhu.

Odstavec 9 by zněl: "Konkurs nelze prohlásit u dlužníka, u něhož bylo podle privatizačního projektu alespoň 50% akcií zařazeno do nabídky kupónové privatizace, výjimku může povolit na návrh ministerstva vláda, své rozhodnutí sdělí příslušnému soudu." Po této tečce navazuje v podstatě stejný text, jenom dochází ke slovním úpravám, aby to dávalo smysl. "Doba, v níž nelze konkurs prohlásit, běží od doby zveřejnění dlužníka v seznamu akciových společností, které budou v dané privatizační vlně privatizovány použitím investičních kupónů - odkaz 6a/ tak, jak je v návrhu zákona podaném vládou do uplynutí dvou měsíců od předání akcií dlužníka držitelům investičních kupónů a investičních privatizačních fondů."

Nyní dochází ke druhé změně. Původní vládní návrh předpokládal, že zde se přerušuje běh lhůt pro podání návrhu na povolení ochranné lhůty a běh ochranné lhůty my se domníváme, že to není rozumné a po projednání s příslušnými ministry navrhujeme, aby tato věta zněla takto: "Po tuto dobu se nepřerušuje běh lhůt k podání návrhu na povolení ochranné lhůty, jakož i běh ochranné lhůty."

Poslední věta zůstává - "Účinky podle § 5d) trvají i po dobu přerušení lhůt."

Dochází tedy k určitému zpřísnění. Především tam probíhají lhůty k prohlášení konkursu a k podání návrhu na povolení ochranné lhůty a za druhé vláda má v případě kritických podniků možnost konkurs vyhlásit i v průběhu druhého kola kupónové privatizace.

Pokládám toto opatření za správné a myslím si, že nikoho nezvýhodňuje, protože druhé kolo ještě nebylo zahájeno, čili každý z investorů bude dobře vědět, jaká jsou pravidla hry a k čemu může dojít.

Druhá změna, kterou navrhujeme, se týká § 67c), kde současné znění obecně prodlužuje ochrannou lhůtu pro zemědělskou prvovýrobu. Zde při jednáních i s představiteli vlády jsme narazili na dva problémy.

Za prvé definice zemědělské prvovýroby, protože tak, jak je to v zákoně, je to příliš obecné a mohlo by docházet k tomu, že podniky, které mají řekněme jen jedno políčko, na kterém něco sklízejí, a jinak je to gigantické ČKD nebo něco podobného - teď jsem nemyslel zrovna tento podnik, nýbrž typ podniku - takže tyto podniky by měly tu šestiměsíční lhůtu. - To byl první problém.

Druhý problém spočíval v tom, že vláda zamýšlela, aby byl pozastaven bankrot podniku, resp. vyhlášení konkursu u podniků zemědělské prvovýroby ve vegetačním období od 1. dubna do 30. září, Zněním, které je ve vládním návrhu, prostě dochází k prodloužení ochranné lhůty na šest měsíců, aniž by se určovalo, jestli je to v zimě nebo v létě, jestli to skutečně padne do toho vegetačního období nebo nepadne. Toto jsme nepokládali za odůvodněné, a proto navrhujeme nové znění § 67c).

§ 67 c) odst. 1: "Konkurs nelze vyhlásit u dlužníka, který je právnickou nebo fyzickou osobou, jehož převážným předmětem činnosti je zemědělská prvovýroba, v období od 1. dubna do 30. září, přičemž běh lhůt k podání návrhu na povolení ochranné lhůty, jakož i běh ochranné lhůty podle § 5a) a 5c) není přerušen. Účinky podle § 5d) trvají i po tuto dobu."

To je odstavec 1 a odstavec druhý by právě definoval zemědělskou prvovýrobu a zněl by takto:

"Zemědělskou prvovýrobou se rozumí hospodaření na zemědělských pozemcích, jehož výsledkem jsou rostlinné nebo živočišné produkty před jejich dalším zpracováním." - Dojde tedy k tomu, že normální zemědělské podniky, které pracují v zemědělské prvovýrobě, mají stejné podmínky jako ostatní podniky, stejné lhůty, pouze nebude možné vyhlásit přímo konkurs či přímo takový podnik likvidovat nebo spravovat bankrotujícím způsobem v době, kdy je zaseto a čeká se na sklizeň.

To jsou tedy dva pozměňovací návrhy, které si jménem představitelů koaličních klubů dovoluji přednést.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Děkuji panu poslanci Bendovi a prosím pana poslance Vorlíčka, připraví se pan poslanec Loukota.

Poslanec Zdeněk Vorlíček: Vážený pane předsedající, vážení členové vlády, dámy a pánové, považuji projednávání tohoto zákona z hlediska české ekonomiky za jeden z klíčových okamžiků. Mé vystoupení proto bude obsáhlejší úměrně k závažnosti tématu.

Nejprve bych se vyjádřil k předloženému paragrafovanému znění, ve druhé části bych se pak chtěl zabývat širšími souvislostmi problému.

Poslanci naší strany podporovali zákon č. 328/1991 Sb. a chápali ho jako způsob, jak vyřešit postavení podniků s nízkou úrovní hospodaření, udržujících se jen prostřednictvím přerozdělovacích procesů. Tehdejší výhrady našich poslanců se týkaly jak plošného působení zákona, tak nebezpečí řetězových úpadků. Později se těchto problémů začala bát i vládní koalice a tak bylo uplatnění zákona posunuto i podruhé s tím, že lhůta bude využita k řešení dlouhodobé platební neschopnosti podniků. Důvody, proč se to nestalo, se budu zabývat později.

V právě předloženém zákoně je pro mne klíčovým § 1a), pokud bude upraven tak, aby podniky v druhotné platební neschopnosti vzniklé vinou státu, například plněním některých vládních zakázek, podniky, které jsou během dvou až tří let perspektivně schopny změnit svou hospodářskou situaci, mohly obdržet státem garantovaný úvěr, který by jim pomohl překlenout současné období insolventnosti.

K tomu je třeba - podle mého - škrtnout v tomto paragrafu slova "zřízené zákonem ", což tímto navrhuji.

Pozitivně hodnotím, alespoň pro průmyslovou sféru, opatření zákona, zaměřená proti případným majetkovým spekulacím ze strany podnikových manažerů, kteří by se jinak mohli "dobře připraveným bankrotem" osobně obohatit.

V zemědělství, v družstvech vlastníků nemusí být tato opatření přijímána tak jednoznačně a nejsem si jist, jestli tam plně obstojí.

Ustanovení o ochranné lhůtě nepovažuji za nesporná. Věřitelský výbor, omezené nakládání s konkursní podstatou a společná jednání konkursních věřitelů nemusí fungovat jen v ochranné lhůtě.

Mohou být součástí vyrovnávacího či konkursního řízení, tak jak to bylo například v zákoně č. 64/1931 Sb., který byl mimochodem mnohem propracovanější. Domnívám se, že sama ochranná lhůta je nadbytečná. Činnosti v ní jsou proveditelné v rámci konkursního řízení a tato lhůta může nebezpečně prodloužit majetkové nejistoty a způsobit snížení konkursní podstaty. Proto doporučuji ustanovení v ochranné lhůtě v § 5 a) - 5 e) vypustit.

V § 27 odst. 2 doporučuji vypustit možnosti prodeje mimo dražbu jako záležitosti vymykající se veřejné kontrole.

§ 67 odst. 9 - ustanovení o vynětí podniků s 50 a víceprocentní kupónovou účastí z konkursu doporučuji vypustit. Ekonomické postavení podniku se nezmění tím, že se na něj vyhlásí konkurs. Doporučuji opak. Podniky, na něž bude třeba vyhlásit konkurs, nesmějí být zařazeny do kupónové privatizace.

§ 67 odst. 1 - je třeba přesněji vymezit, co jsou to osoby blízké vedoucím pracovníkům dlužníka.

Myslím, že by bylo chybou se v rozpravě soustředit jen na právní stránku minimalizace negativních důsledků bankrotu. S nebezpečím bankrotů je spojena řada dalších problémů. Domnívám se, že za prvé je nutné především odstranit příčiny, které působí, že se naše podniky dostávají do úpadku v tak masovém měřítku. Za druhé negativním důsledkům bankrotu podniků nelze čelit jen právní úpravou, jak jsem říkal, ale i maximální pomocí státu jako zakladatele, respektive akcionáře při úsilí podniku o překonání tohoto stavu. Nikde ve světě úpadky nevítají jako "samoočistný" proces, ale snaží se jim zabránit, protože vždy znamenají velké hospodářské škody. Nevím, proč v České republice bychom se měli chovat jinak.

Chci se proto ve svém dalším vystoupení zabývat dvěma otázkami. Co jsou podle mého mínění příčiny současného stavu českých podniků a jak zabránit, aby se jejich problémy nadále neopakovaly, a proč je podle mého mínění vláda spoluzodpovědná za tento stav, a jaké problémy v souvislosti s bankroty nechala nevyřešeny.

Dnes se problémy podniků zauzlily natolik, že nemá-li se destabilizovat hospodářská i politická situace celého státu, nelze spoléhat jen na nějaký automatismus působení zákona o konkursech a vyrovnáních. Smutným vysvědčením minulých vlád je už to, že teprve ve třetím roce ekonomické reformy, má začít fungovat zákon, bez něhož si fungování ekonomiky žádná vyspělá země představit nedovede. Právě touto a dalšími chybami v postupu transformace ekonomiky vlády minulé i současná nechaly dospět věci tak daleko, že - okrouhle řečeno - na konci roku 1992 měly banky v bývalé České a Slovenské Federativní Republice v podnicích rozpůjčováno okolo 700 mld. Kčs, podniky si navzájem dluží dalších 160 - 250 mld. Kčs - (odhady se různí), tedy zhruba dvě třetiny ročního objemu státního rozpočtu. Odhaduje se, že do bankrotu se může dostat okolo 300 českých podniků. Rád bych na tomto místě přesnější čísla slyšel od vlády.

Ukazuje se, že tvůrci ekonomické reformy řadu věcí odhadli špatně. Vždyť o zákonu o bankrotech, jehož znění dnes budeme napravovat, napsal v srpnu 1991 Václav Klaus ještě jako federální ministr financí, že zákon o úpadku urychlí nejen potřebné oddělení zrna od plev, ale pomůže také upevnit tolik chybějící finanční disciplinu ve vztazích mezi podniky. Dále Václav Klaus tvrdil, že je zcela nesmyslné strašit nás úpadkem celé ekonomiky. Opak je prý pravdou. Zákon o úpadku otevírá cestu k jejímu ozdravění. Roční odklad konkursu podle § 67 pak interpretoval jako období šance pro podniky, které si vyřeší své problémy, protože bude nad jejich hlavami viset Damoklův meč bankrotu. Tolik Václav Klaus v roce 1991.

Stal se však opak toho, co konstruktéři ekonomické reformy a osnovatelé zákona č. 328/1991 Sb. tvrdili. Platební neschopnost, která se před přijetím zákona počítala v desítkách, se nyní uvádí ve stovkách miliard. Nedošlo k proklamovanému oddělení zrna od plev, ale počet "zaplevelených" podniků se zvýšil řadou geometrickou. Proto pokládám za nutné pojmenovat příčiny tohoto stavu a považuji za nevyhnutelné, aby se korigoval dosavadní postup ekonomické transformace. Jinak budou očekávání ozdravných ekonomických procesů, spjata s touto novelou, zase jen jednou z řady dosavadních iluzí, na které všichni doplácíme.

Chování podniků se nezměnilo žádoucím způsobem, jak to předpokládal po přijetí zákona č. 328 Václav Klaus, z několika důvodů, které stručně shrnu. Tvůrcové zákona předpokládali, že se po jeho přijetí začnou chovat podniky jako tržní subjekty. K tomu ovšem nestačí zákon o bankrotech, ale je třeba i tržní prostředí. Jenže u nás se zatím v nejlepším případě a nadneseně řečeno vytvořil trh zboží a služeb, ne však trh kapitálu a práce. A nesplnil se další důležitý předpoklad - neproběhla vlastnická transformace. Podniky si proto ponechaly řadu stereotypů v chování a adaptovaly se na situaci nějak přežít období, kdy centrálně plánovaná ekonomika byla už pryč, a plný trh a vlastnická transformace byly ještě daleko. Kdo jim to může zazlívat? Uvědomme si, že ta bájně rychlá kupónová privatizace ponechala podniky v předprivatizační agónii od jara 1990 až do 2. čtvrtletí tohoto roku, kdy - dopadne-li všechno dobře - začnou probíhat první krůčky transformace, valné hromady akcionářů a volba nového managementu. Jenže pak je zapotřebí ještě zpracovat zaměření, cíle, strategické plány podniku. A jsme na začátku roku 1994.

Položíme-li si otázku, kdo a kdy zavinil tento stav, tak to byli podle mého tvůrci dnešního scénáře ekonomické reformy, který dostal svou podobu ve Federálním shromáždění v září 1990. Původní koncepce dnešního Fondu národního majetku, jak byla zpracována experty tehdejší české vlády, sledovala jiný a podle mne efektivnější postup ekonomické transformace, který si kladl za cíl nejprve rychlou deetatizaci a kapitalizaci všech státních podniků na bázi konkursní podstaty jejich majetku.

Myšlenkou této koncepce bylo, aby od 1. 1. 1991 souběžně s liberalizací cen a zahraničního obchodu vystupovaly na trhu kapitálově jasně definované odstátněné podniky, které by pro přežití se musely starat o zachování a rozmnožování základního kapitálu, nebo by se ekonomicky položily. Nemohly by žít z podstaty, nebo se dokonce chovat podle hesla: "po nás potopa".

Změna této koncepce, kterou provedli oponenti v čele s V. Klausem, znamená podle mého počátek dnešní neutěšené situace, charakterizované čísly, která jsem řekl v úvodu.

Mimochodem Treuhandanstalt ve Spolkové republice na území bývalé NDR zmíněnou strategií rychlé deetatizace a následné privatizace standardními metodami dosáhl podstatně lepších výsledků a my bychom se z toho měli poučit.

Popírám-li úspěšnost dosavadního postupu ekonomické reformy v České republice, nejde o opoziční nadsázku. Úspěch v ekonomice se nedá totiž měřit spokojeností Mezinárodního měnového fondu. Reálným obrazem je ekonomická situace převážné většiny občanů a podniků a institucí, ve kterých pracují. K dříve uvedeným číslům na podporu tohoto tvrzení ještě několik dalších, čerpaných z oficiálních statistických údajů:

Porovnáme-li rok 1992 oproti roku 1989, tak zjistíme: reálné mzdy obyvatel nižší zhruba o 27%, hrubý domácí produkt nižší zhruba o 22%, užitý domácí produkt vzhledem k vyššímu vývozu než dovozu v r. 1992 nižší dokonce o 34%.

Pro ty, kterým to mnoho neříká - uvedená čísla znamenají v ekonomickém vývoji skok zpět asi o 15 let! Říkám to proto, že analýza příčin našich hospodářských neúspěchů nebyla vládou provedena a je snaha ve druhém kole privatizace v dosavadních chybách tvrdohlavě pokračovat. Pak nám ovšem nemůže pomoci žádná novela zákona o bankrotech. Považuji za nezodpovědné, že po tak dlouhém váhání o účinnosti zákona o bankrotech bude tento zákon nakonec spuštěn, aniž byla vládou mezitím připravena řada opatření, která by minimalizovala bankroty vyvolaná rizika, např. riziko podstatného zvýšení nezaměstnanosti a případného sociálního vření v nejvíce postižených regionech - kupř. na Kladensku, na Ostravsku a jinde. V roce 1992 se dopad plné platnosti zákona o bankrotech na nezaměstnanost odhadoval číslem 300 tis. lidí. Rád bych slyšel k tomu stanovisko vlády.

Riziko složitého procesu likvidace podniků dotčených kupónovou privatizací. Jsem zvědav, co se bude dít, až řada kupónových akcionářů zjistí, že má v rukou bezcenné papírky. Možnost, že řada podniků druhé vlny privatizace se nakonec dominovým efektem propadne do konkursů, stane se neprivatizovatelnými a jejich krize bude pokračovat.

Riziko, že se proces agónie řady podniků prodlouží neschopností obchodních soudů vyřešit procesně tolik případů úpadků, protože o fungování těchto soudů na přiměřené úrovni se vláda doposud nepostarala. Za značně pravděpodobné pokládám, že se zmíněný dominový efekt bankrotů v dnešní hospodářské situaci nepodaří odvrátit zapojením uvažované částky z prostředků Fondu národního majetku prostřednictvím Konsolidační banky k odkupu části těžko dobyvatelných pohledávek, až se začnou požadavky na fond hrnout ze všech stran.

Za nejkardinálnější nedostatek vlády ovšem považuji neexistující strategii v oblasti strukturální a průmyslové politiky. To vlastně znemožňuje objektivně rozhodnout, kromě případů evidentně nezachranitelných, komu podat při úpadku pomocnou ruku a komu ne, jak by to vyžadoval § 1 předloženého zákona. Samotná výše zadlužení podniku nemusí mít souvislost s potenciální životaschopností podniku, resp. perspektivností jeho výrobního programu. Takže dnes může zkrachovat i pro Českou republiku velmi žádoucí podnik jen proto, že vládě koncepce budoucího rozvoje českého průmyslu chybí! Přitom řada z těchto podniků se může cítit minulými vládami poškozena, ať už pro nedobytné pohledávky v zahraničí v důsledku různých zahraničně politických rozhodnutí, nebo pro finanční pravidla, která jim zdaňovala i fiktivní zisky, a když se podnik dostal do úzkých a nebyl schopen včas platit daně, tak byl za to v zápětí drsně penalizován. Pravidla ekonomické reformy dusí podniky, zato umožňují skvělý život bankám. Např. Komerční banka v roce 1991 vykázala zisk ve výši 11,6 miliardy korun a rentabilitu čistého zisku k vlastnímu jmění téměř 30%. Podniky živoří, banky kořistí a vláda přihlíží!

Závěrem shrnuji - novelizace zákona o bankrotech nemůže sama o sobě představovat nějaký ozdravný prostředek pro českou ekonomiku, nebude-li doprovázena promyšleným spolupůsobením vlády, zabraňujícím nadměrným hospodářským škodám a nebude-li doprovázena změnami ve scénáři ekonomické reformy, které by odstranily hlavní příčiny, pro něž se podniky vůbec do nebezpečí bankrotu masově dostávají.

Kromě již dříve uvedených připomínek k jednotlivým paragrafům zákona bych zdůraznil, že návrh je ze strany vlády nedostatečně podložen kvantifikovaným rozborem situace. Neznáme počet ohrožených podniků, ani výši zadlužení. Nejsou uvedeny odhady dopadů na nezaměstnanost, Nejsou podrobněji popsány zásady, se kterými chce vláda do procesu bankrotů vstupovat, protože zvláště u klíčových podniků se spoluzodpovědnosti zbavit nemůže. Nejsou odhadnuty rozpočtové důsledky bankrotů. Není uveden obranný mechanismus, který bude chránit bankovní ústavy před důsledky bankrotů. Jednou z možných příčin dnešního chování bank může být právě obava z dopadu bankrotů na ně.

Obracím se na předkladatele, aby nás seznámil s představami vlády o řešení zmíněných problémů ještě před závěrečným hlasováním. Chybí formulace jasné hospodářské strategie ČR, bez níž nelze použít záchranné prostředky při aplikaci zákona účelně, tj. pro udržení odvětví a podniků, které vykazují jednoznačné komparativní výhody a mohou být zdrojem budoucího rozvoje české ekonomiky. Zřejmé chyby dosavadního postupu ekonomické transformace, o kterých jsem mluvil, by měly být ještě před spuštěním druhé vlny privatizace odstraněny. Je třeba v ní také přestat bránit širší paletě forem majetkového uspořádání privatizovaných podniků, včetně větší možnosti participace zaměstnanců. Jestliže ve Spolkové republice na území bývalé NDR může po privatizaci více než 130 podniků zcela nebo z části patřit jejich zaměstnancům, tak je už snad čas, aby naši fundamentalisté přestali být "papežštější než papež".

Problémy, které jsem uvedl, by si z tohoto hlediska zasloužily přednostní pozornost české vlády. Bez jejich řešení bude mít navrhovaná novela zákona jen velmi omezenou účinnost a smysl pro rozvoj ekonomiky České republiky. Děkuji.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Děkuji panu poslanci Vorlíčkovi, prosím pana poslance Loukotu, připraví se pan poslanec Vrzal.

Poslanec Milan Loukota: Pane předsedající, dámy a pánové, poslanci poslaneckého klubu Sdružení pro republiku - Republikánské strany Československa nepodpoří vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon 328/1991 Sb., o konkursech a vyrovnání. Jako pravicová strana nehodláme přispět svými hlasy k prodlužování agónie neperspektivních podniků, z kterých se v mnoha případech mezitím staly zaopatřovací ústavy. Mohu pouze konstatovat, že vládní koalice tímto návrhem zákona učinila krok doleva. Děkuji za pozornost.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Děkuji panu poslanci, prosím pana poslance Vrzala (Poslanec Vrzal z místa: Vzdávám se slova.) Děkuji, prosím paní poslankyni Mazalovou, připraví se pan poslanec Křížek.

Poslankyně Gerta Mazalová: Vážený pane předsedající, vážená vládo, vážený parlamente český. S návrhem zákona souhlasím, projde určitě jistě nějakými změnami a bude připomínkován. Dovolím si mít k němu připomínku stručnou. Návrh zákona neřeší povinnost zaplacení dlužníka, i když je podnikatel odsouzen zaplatit a nezaplatí, tak se prakticky nic neděje, peníze jsou nevymahatelné, není ani potrestán vězením, protože na rozdíl od vyspělých evropských zemí u nás vězení pro dlužníky zatím nejsou. Je to způsobeno také přetížeností soudů a ti, kteří hospodařili nezodpovědným způsobem, nemohou být nějak potrestáni. Jinak je bankrot pro některé podniky výhodný. Peníze, které podnikatel vydělával bokem, se dají zachránit tím, že vyhlásí bankrot, založí nový podnik, mezitím peníze převede na někoho jiného, příbuzného, přítele a pod. Má-li např. dluh 10 mil., firmu v ceně 1 mil., je pro něho výhodné za jistých podmínek bankrot vyhlásit.

Podle mne je také hlavní odstranit druhotnou platební neschopnost, o které už tady bylo hovořeno, která vznikla bez viny podniku, který nedostal zaplaceno. To by měl podle mne řešit stát. Podniky přešly z bývalého režimu do nynějšího a většina z nich je v druhotné platební neschopnosti ne vlastní vinou. S tím se však podle mne vláda zabývala jen velmi málo a myslím, že je to ke škodě podnikatelů. Děkuji vám.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Děkuji paní kolegyni Mazalové a prosím pana poslance Křížka, dále se připraví pan poslanec Kozák.

Poslanec Josef Křížek: Vážený pane předsedo, vážený pane předsedající, vážená vládo, vážené kolegyně a kolegové. Dříve než přednesu pozměňovací návrh k novele zákona 328/1991 Sb., dovolte mi poznámku k samotnému zákonu. Měl jsem možnost prostudovat si stanoviska expertů ze státní university Iowa, ze dne 18. - 19. února letošního roku k českému zákonu o bankrotu. Jedná se o tento dokument. Uvedení experti srovnávají náš zákon s americkým zákonem. Současný zákon o bankrotu ve Spojených státech amerických je vlastně novelizovaný zákon o bankrotu z roku 1978. Zmíněný zákon platí od roku 1898, tedy plných osmdesát let, což svědčí o jeho nesporné kvalitě.

Americký zákon o konkursu a vyrovnání je postaven na dvou principech. Za prvé, uplatnění zákona má poskytnout dlužníkovi možnost nového startu, ne jej finančně zruinovat. Za druhé, poskytnout věřitelům dlužníka spravedlivou část z majetku dlužníka. Uplatnění tohoto principu umožňuje zákon, ozdravující působení v tržní ekonomice. Zákon o bankrotu, platný ve Spojených státech amerických, rovněž zakazuje - a to bych chtěl zdůraznit podání návrhu nuceného vyrovnání vůči farmáři, toto je legislativní a politická uvážlivost realizovaná kongresem. Oprávněnost tohoto zákona spočívá na faktu, že produkce farmářů podléhá sezónním výkyvům a povětrnostním podmínkám. A nyní k mému pozměňovacímu návrhu.

Navrhuji změnu v § 67c) vládního návrhu, kterým se mění a doplňuje zákon č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání takto. Je-li dlužníkem provozovatel zemědělské prvovýroby, je ochranná lhůta od 1.4. do 31.12., a to v každém roce: právo dlužníka navrhnout její prodloužení tím není dotčeno. Odůvodnění: navrhovaná lhůta se shoduje s kritickým obdobím pro podnikatele v zemědělské prvovýrobě. Příjmy podnikatelů v zemědělské prvovýrobě jsou tvořeny z podstatné části za produkci rostlinné výroby, které časově spadají do období po žních a v řepařských oblastech je to navíc listopad a prosinec. Navíc je skutečností, že podniky zpracovatelského průmyslu nemají dostatek finančních prostředků ani skladovacích kapacit na vykoupení celé produkce rostlinné výroby.

Z pohledu prvovýrobce je výhodné posunout realizaci některých komodit z důvodů vyšších realizačních cen, např. u pšenice, sladovnického ječmene, brambor, cukrovky a podobně. A ten rozdíl v cenách je významný, jestliže např. u potravinářské pšenice je po žních cena 2.800 korun, za tři, čtyři měsíce je to 3.300 i více za tunu.

Vážení kolegové, přijetím mého pozměňovacího návrhu máte možnost prokázat, že ani této sněmovně nejsou cizí už zmíněné principy opravdu funkčního zákona o konkursu a vyrovnání, to je umožnit dlužníkovi možnost nového startu a poskytnout věřitelům dlužníka spravedlivou část majetku dlužníka. Děkuji vám za pozornost.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Děkuji panu poslanci Křížkovi a prosím pana poslance Kozáka. Mám poslední písemnou přihlášku pana poslance Wagnera, poté.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP